22.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2035 НА КОМИСИЯТА

от 21 ноември 2016 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на срока на одобренията на активните вещества фипронил и манеб

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17, алинея първа от него,

като има предвид, че:

(1)

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (2) са посочени активните вещества, които се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 762/2013 на Комисията (3) срокът на одобрението на активното вещество манеб беше удължен от 30 юни 2016 г. до 31 януари 2018 г.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/404 на Комисията (4) срокът на одобрението на активното вещество фипронил беше удължен от 30 септември 2017 г. до 31 юли 2018 г.

(4)

Заявленията за подновяване на одобренията на веществата манеб и фипронил бяха подадени в съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (5). В подкрепа на подновяването на одобренията на тези активни вещества обаче не бяха подадени допълнителни досиета в съответствие с член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012.

(5)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009 удължаването на срока, предвидено в регламенти за изпълнение (ЕС) № 762/2013 и (ЕС) 2015/404, вече не е оправдано. Поради това е целесъобразно да се предвиди одобрението на фипронил да изтече на датата, на която би изтекло без удължаването на срока, и да се предвиди възможно най-ранна дата на изтичане на срока на одобрението на манеб, като се вземе предвид времето, необходимо на държавите членки да изпълнят изискванията, които се налагат във връзка с изтичането на срока на одобрението на веществото манеб.

(6)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 762/2013 на Комисията от 7 август 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества хлорпирифос, хлорпирифос-метил, манкоцеб, манеб, MCPA, MCPB и метирам (ОВ L 213, 8.8.2013 г., стр. 14).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/404 на Комисията от 11 март 2015 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 с оглед удължаване на срока на одобренията на активните вещества бефлубутамид, каптан, диметоат, диметоморф, етопрофос, фипронил, фолпет, форметанат, глюфозинат, метиокарб, метрибузин, фосмет, пиримифос-метил и пропамокарб (ОВ L 67, 12.3.2015 г., стр. 6).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 113 (манеб) датата „31 януари 2018 г.“ се заменя с датата „31 януари 2017 г.“;

2)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 157 (фипронил) датата „31 юли 2018 г.“ се заменя с датата „30 септември 2017 г.“