16.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1997 НА КОМИСИЯТА

от 15 ноември 2016 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението на програмите за развитие на селските райони и наблюдението на действията в подкрепа на интеграцията на гражданите на трети държави и за поправка на същия регламент

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (1), и по-специално член 12, член 66, параграф 5, член 67 и член 75, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 4, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията (2) се определя максималният брой на измененията на програмите за развитие на селските райони, които държавите членки могат да представят на Комисията. Опитът показа, че максималният брой изменения на програмите следва да се увеличи, за да могат държавите членки да представят ограничен брой допълнителни изменения през програмния период. Случаите, в които не се прилага изискването за максимален брой изменения на програмите, следва да се уточнят и да включват измененията, свързани с приемането на някои извънредни мерки или с новото определяне на граници на районите със съществени природни ограничения, посочено в член 32, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

(2)

Успехът на програмите за развитие на селските райони зависи не само от доброто управление и цялостното им изпълнение, но и от готовността за адаптиране към новите предизвикателства и променящите се обстоятелства, като например миграционната криза. С цел да се осигури добра координация на всички съществуващи механизми за интервенция, подпомагането от ЕЗФРСР на действията, насочени към интеграция на гражданите на трети държави, следва да се наблюдава на равнището на Съюза.

(3)

В част 2, точка 1 от приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 логото на Leader по погрешка е пропуснато. Това следва да се коригира. В точка 1 от приложение IV следва да се коригира позоваването на необлагодетелствани райони. То следва да се замени с позоваване на райони с природни или други специфични ограничения.

(4)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 4, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Изменения на програмата от вида, посочен в член 11, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, могат да се предлагат не повече от три пъти по време на програмния период.

Общо за всички останали видове изменения:

а)

за всяка календарна година и за всяка програма може да се подава само едно предложение за изменение, с изключение на 2023 година, през която може да се подаде повече от едно предложение за изменение, за изменения, свързани изключително с адаптирането на плана за финансиране, включително всички произтичащи промени в плана за показателите;

б)

по време на програмния период могат да се подават по три предложения за допълнителни изменения за всяка програма.

Максималният брой изменения, посочен в първа и втора алинея, не се прилага:

а)

в случай че е необходимо да бъдат предприети извънредни мерки вследствие на природни бедствия, катастрофични събития или неблагоприятни климатични явления, официално признати от компетентния национален публичен орган, или вследствие на съществена и внезапна промяна в социално-икономическите условия на държавата членка или региона, включително съществени и внезапни демографски промени в резултат на миграция или приемане на бежанци;

б)

в случай че е необходимо изменение след промяна в правната рамка на Съюза;

в)

след прегледа на изпълнението, посочен в член 21 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

г)

при промяна в планираните средства от ЕЗФРСР за всяка година, както е посочено в член 8, параграф 1, буква з), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в резултат на промени, свързани с годишната разбивка по държави членки съгласно член 58, параграф 7 от посочения регламент; предлаганите изменения могат да включват последващи промени в описанието на мерките;

д)

при промени, свързани с въвеждането на финансовите инструменти, посочени в член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, или

е)

при промени, свързани с въвеждането на новото определяне на граници, посочено в член 32, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.“

2)

Член 5, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Искания за изменение на националната рамка, както е посочено в параграф 2, могат да се подават само веднъж за календарна година преди 1 април, освен в случай на извънредни мерки вследствие на природни бедствия, катастрофични събития или неблагоприятни климатични явления, официално признати от компетентния национален публичен орган, или вследствие на съществена и внезапна промяна в социално-икономическите условия на държавата членка или региона, включително съществени и внезапни демографски промени в резултат на миграция или приемане на бежанци, в случай на промени в правната рамка или в случай на промени в резултат на прегледа на изпълнението, посочен в член 21 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Чрез дерогация от член 4, параграф 2, втора алинея промените в програмите, произтичащи от такова преразглеждане, могат да се правят в допълнение към предложенията за изменение, подадени в съответствие със същата алинея.“

3)

Член 14, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   За видовете операции, при които е определен потенциален финансов принос към областите с поставен акцент, посочени в член 5, първа алинея, точка 2, буква а), член 5, първа алинея, точка 5, букви а)—г) и член 5, първа алинея, точка 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, или за видовете операции, при които е определен потенциален финансов принос към интеграцията на граждани на трети държави, електронният запис на операциите, посочени в член 70 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, включва флаг или флагове, за да се обозначат случаите, в които операцията съдържа компонент, имащ финансов принос към една или повече от тези области с поставен акцент или тази цел.“

4)

Приложения III, IV и VII се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 18).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения III, IV и VII към Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 се изменят, както следва:

1)

В част 2, точка 1 от приложение III буква б) се заменя със следното:

„б)

за действията и мерките, финансирани от LEADER, логото на LEADER:

Image

2)

В точка 1 от приложение IV показателят C32 се заменя със следното:

„C32

Райони с природни или други специфични ограничения“

3)

В точка 1, буква б) от приложение VII вписването „Таблица В“ се заменя със следното:

„—

Таблица В: Разбивка за съответните резултати и мерки по типове области, пол и/или възраст и по операции, имащи финансов принос към интеграцията на граждани на трети държави.“