5.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/51


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1937 НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2016 година

за одобряване на цифлутрин като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 18

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е установен списък на съществуващите активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за употреба в биоциди. Този списък включва цифлутрин.

(2)

На цифлутрина е направена оценка в съответствие с член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) за употреба в продукти от продуктов тип 18 — инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други артроподи, определен в приложение V към същата директива, който съответства на продуктов тип 18, определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За оценяващ компетентен орган бе определена Германия и на 23 декември 2010 г. тя представи своя доклад за оценката заедно с препоръките си.

(4)

В съответствие с член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на 16 февруари 2016 г. Комитетът по биоцидите изготви становището на Европейската агенция по химикали за употреба в продукти от продуктов тип 18, като взе предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(5)

Съгласно това становище може да се очаква, че биоцидите от продуктов тип 18, които съдържат цифлутрин, отговарят на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО, при условие че са спазени определени спецификации и условия, свързани с тяхната употреба.

(6)

Поради това е целесъобразно цифлутринът да бъде одобрен за употреба в биоциди от продуктов тип 18 при спазване на определени спецификации и условия.

(7)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цифлутринът се одобрява като активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 18 при спазване на спецификациите и условията, посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Дата на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия

Цифлутрин

Наименование по IUPAC:

(RS),-α-циано-4-флуоро-3-феноксибензил-(1 RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

Номер на ЕО: 269-855-7

CAS №: 68359-37-5

955 g/kg (95,5 % тегловни)

1 март 2018 г.

28 февруари 2028 г.

18

Разрешенията за биоциди се издават при изпълнение на следните условия:

1)

В оценката на продукта трябва да се обърне особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакъв вид употреба, обхванат от заявление за издаване на разрешение, но неразгледан в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

2)

Предвид установените рискове за оценените видове употреба, в оценката на продукта се обръща особено внимание на:

а)

повърхностните води и утайките за продукти, използвани в жилищни сгради и помещения за животни с изхвърляне в пречиствателните станции за отпадъчни води;

б)

повърхностните води и утайките за продукти, използвани в помещения за животни с пряко изхвърляне в повърхностните води;

в)

повърхностните води и утайките след наторяване на земеделски почви за продукти, използвани в помещения за животни.

3)

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храни или фуражи, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменяне на съществуващите максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2) или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (3), като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, оценено в съответствие с член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

(3)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).