19.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 282/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1842 НА КОМИСИЯТА

от 14 октомври 2016 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 по отношение на електронния сертификат за инспекция на вносните биологични продукти и някои други елементи и на Регламент (ЕО) № 889/2008 по отношение на изискванията към консервираните или преработени биологични продукти и предаването на информация

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (1), и по-специално член 38, букви а), г) и д) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията (2) се определят подробни правила за вноса на биологични продукти от трети държави.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1235/2008 е предвиден срок, в който контролните и надзорните органи да изпращат заявленията си за признаване за целите на съответствието съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Тъй като оценката на прилагането на разпоредбите относно вноса на отговарящите на изискванията продукти все още не е приключила, а съответните указания, образци и въпросници и необходимата система за предаване на данни по електронен път са в процес на разработка, срокът за подаване на заявления от страна на контролните и надзорните органи следва да бъде удължен.

(3)

Опитът показа, че има различия в практиките на държавите членки по отношение на проверката на пратките с биологични продукти преди допускането им за свободно обращение в Съюза. С цел съгласуван и ефективен контрол следва да бъдат уточнени видовете проверки, необходими за проверка на пратките, с оглед на оценката на риска, която трябва да се извършва в съответствие с член 27, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Целесъобразно е също да се преформулира определението за органи, отговарящи за проверка на пратките и заверяване на сертификатите за инспекция, за да се уточни, че тези органи са компетентен орган, който отговаря за организацията на официалния контрол в областта на биологичното производство и е определен по член 27, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

(4)

Забелязани са и различия в практиките на контролните и надзорните органи по отношение на класирането на предназначените за внос продукти в рамките на продуктовите категории, посочени в приложения III и IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008. Поради това, за по-уеднаквено класиране в рамките на тези продуктови категории следва да бъдат установени някои определения в интерес на яснотата и правната сигурност за операторите, така че да се осигури еднакво прилагане на правилата от страна на контролните и надзорните органи и да се улесни надзорът от страна на компетентните органи.

(5)

При продуктовите категории, в които става въпрос за непреработен или преработен, тези термини следва да имат същото значение, както в определенията за преработени и непреработени продукти от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3), с оглед на опростяването и съгласуваността с хигиенните правила. Следва да се уточни обаче, че операциите по етикетиране и опаковане не са от значение за определянето на продукта като непреработен или преработен.

(6)

Двете схеми за внос, предвидени в член 33, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007, са по принцип взаимно изключващи се. Ако дадена трета държава е призната за равностойна по член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007, не е необходимо да се признава надзорен или контролен орган за тази държава по член 33, параграф 3. Затова съгласно член 10, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1235/2008 даден надзорен или контролен орган може да бъде признат по член 33, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 само за държава, която не е призната по член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007. За да се избегнат обаче пречките пред вноса на биологични продукти, контролните и надзорните органи следва да могат да бъдат признавани за призната трета държава, когато признаването на тази трета държава не обхваща продукта, който ще се внася. Поради това съществуващата дерогация в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1235/2008 следва да се преформулира, така че да се вземе предвид въведената практика, като се посочат продуктите, а не категорията на продуктите.

(7)

На основание Регламент (ЕО) № 834/2007 продуктите, внесени от трета държава, може да се пускат на пазара на Съюза като биологични продукти, ако по-специално са включени в сертификат за инспекция, издаден от компетентните, надзорните или контролните органи на призната трета държава или от признат надзорен или контролен орган.

(8)

В съответствие с действие 12 от Плана за действие за бъдещето на биологичното производство в Европейския съюз (4) Комисията разработи система за електронно сертифициране на вноса на биологични продукти като модул, интегриран в електронната интегрирана компютризирана ветеринарна система (TRACES), предвидена в Решение 2003/24/ЕО на Комисията (5).

(9)

Необходимо е някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1235/2008 да бъдат изменени, за да се въведе електронната система за сертифициране и да се осигури правилното функциониране на тази система. Затова следва да се уточнят правилата за допускане за свободно обращение от страна на съответния митнически орган на държавата членка и работния процес за издаване и заверяване на сертификата за инспекция, включително проверката на връзката между сертификата за инспекция и митническата декларация. Във връзка с това следва да се уточни и работният процес за издаване и заверяване на сертификата за инспекция при специалните митнически режими. С оглед на правилното функциониране на електронната система е целесъобразно да се посочат адресите за електронна поща на признатите контролни и надзорни органи.

(10)

С цел да се гарантира биологичният характер на внасяните в Съюза биологични продукти, е необходимо да се уточни, че по правило контролен или надзорен орган, издаващ сертификата за инспекция, е контролният или надзорният орган, който сертифицира производителя или преработвателя на продукта. В случай че операторът, извършващ последната операция за целите на обработката съгласно определението в член 2, буква и) от Регламент (ЕО) № 834/2007, е различен от първоначалния производител или преработвател на продукта, сертификатът за инспекция следва да е издаден от контролния или надзорния орган, който е проверил последната операция. Освен това е необходимо да се уточни, че контролните или надзорните органи, включени в списъка от приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008, могат да издават сертификати за инспекция само в съответствие с условията на признаването си, а органите, които са включени в списъка от приложение IV към същия регламент, могат да издават сертификати за инспекция само за продуктите и произходите, за които са включени в списъка.

(11)

Опитът показа, че има различия в практиките по отношение на проверките, които трябва да се извършват от контролния или надзорния орган, издаващ сертификата за инспекция. Затова е необходимо да се уточнят проверките, които трябва да се извършват преди издаването на сертификата. Контролните или надзорните органи следва да издават сертификата за инспекция едва след пълна проверка по документи и при необходимост, в зависимост от извършената от тях оценка на риска, след физически проверки на съответните продукти. При преработените селскостопански продукти контролните и надзорните органи, включени в списъка от приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008, следва да проверяват дали всички съставки на продуктите са преминали през система за контрол съгласно условията на признаване на съответната трета държава, а контролните и надзорните органи, включени в списъка от приложение IV към същия регламент, следва да проверяват дали съставките са били контролирани и сертифицирани от контролни или надзорни органи, признати съгласно законодателството на Съюза, или са били произведени в Съюза. Аналогично е необходимо да се уточнят проверките, които трябва да се извършват от контролните или надзорните органи, включени в списъка от приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008, които сертифицират оператори в крайните етапи на производствената верига, като например операторите, извършващи само операции по етикетиране или опаковане. В такива случаи следва да се провери дали съответните продукти са били контролирани и сертифицирани от контролни или надзорни органи, включени в списъка от посоченото приложение и признати за съответната държава и продуктова категория.

(12)

Следва да бъдат посочени идентификационните данни на органите, които отговарят за предоставяне и актуализиране на правата на достъп до TRACES за целите на електронното сертифициране на инспекциите. Освен това следва да бъдат определени правила, за да може TRACES да гарантира автентичността, целостта и четливостта във времето на информацията и на свързаните с нея метаданни през целия период, през който те трябва да бъдат съхранявани.

(13)

Следва да се предвиди също така ефективен и ефикасен обмен на информация между органите на държавите членки в случай на открити нередности, по-специално когато продуктите са етикетирани като биологични, но не се придружават от сертификат за инспекция.

(14)

Тъй като срокът на действие на последните разрешения за внос, издадени от държавите членки, изтече на 30 юни 2015 г., от Регламент (ЕО) № 1235/2008 следва да се заличат всички позовавания на разрешения за внос.

(15)

Операторите и държавите членки следва да имат време да приспособят процедурите си към електронния сертификат за инспекция, предоставян от TRACES. Затова е необходимо да се предвиди преходен период, през който да продължава да е възможно издаването и заверяването на сертификата за инспекция на хартиен носител.

(16)

С цел да се осигури правилното функциониране на електронния сертификат за инспекция, и по-специално да се уточни, че продуктите от преход към биологично производство са изключени от признаванията, предоставени на трети държави, да се хармонизира формулировката относно произхода на продуктите от признати трети държави и да се промени продуктовата категория C, така че да обхваща и водораслите, включително микроводораслите, е целесъобразно да се изменят някои елементи от приложения III и IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008, без да се променя обхватът на признаванията, предоставени преди това на трети държави или на контролни и надзорни органи.

(17)

Според предоставената от Съединените щати информация, третирането на ябълките и крушите с антибиотици за борба с огнения пригор не е разрешено в тази трета държава от октомври 2014 г. Поради това е обосновано да се премахне съответното ограничение за продуктовите категории A и D от приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008.

(18)

С оглед на придобития опит при въвеждането на системата за равностойност е необходимо да се адаптират образецът на сертификата за инспекция и образецът на извлеченията от него, съдържащи се в приложения V и VI към Регламент (ЕО) № 1235/2008, за да се даде информация за производителя или преработвателя на продукта, както и за съответната държава на произход, когато тя е различна от държавата на износ на продукта.

(19)

В Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията (6) се определят подробни правила във връзка с биологичното производство, етикетирането и контрола.

(20)

Тъй като новите определения за „преработен“ и „непреработен“, вмъкнати в Регламент (ЕО) № 1235/2008, биха означавали, че някои от операциите, включени в определението за обработка в член 2, буква и) от Регламент (ЕО) № 834/2007, не следва да се считат за операции, свързани с преработка, това би внесло неяснота в посочените в член 26 от Регламент (ЕО) № 889/2008 разпоредби за производството на преработен фураж и храни. Затова разпоредбите относно превантивните мерки, които трябва да се предприемат, за да се избегне рискът от замърсяване с неразрешени вещества или продукти, или смесването и обменът с небиологични продукти, следва да се преформулират с цел да се изясни, че те се прилагат, когато е необходимо, по отношение на операторите, извършващи дейности по консервиране. За тази цел е целесъобразно също да се включат определения на термините „консервиране“ и „преработка“.

(21)

Предаването на информация относно внесените пратки в съответствие с Регламент (ЕО) № 889/2008 следва да се извършва също чрез TRACES.

(22)

Правилното функциониране на електронната система за сертифициране изисква информацията относно компетентните органи и контролните или надзорните органи, съобщавана от държавите членки на Комисията, да включва адреси за електронна поща и уебсайтове в интернет. Целесъобразно е да се определи нова крайна дата за съобщаването на тази информация.

(23)

Поради това регламенти (ЕО) № 1235/2008 и (ЕО) № 889/2008 следва да бъдат съответно изменени.

(24)

С цел да се осигури плавен преход към новата електронна система за сертифициране, настоящият регламент следва да започне да се прилага шест месеца след публикуването му. Въпреки това изменението на продуктовата категория C с цел обхващане на водораслите, включително микроводораслите, следва да се прилага от датата на прилагане на съответната разпоредба от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/673 на Комисията (7) за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за разрешаване на употребата на микроводораслите като храна.

(25)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008

Регламент (ЕО) № 1235/2008 се изменя, както следва:

1)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

точки 5 и 6 се заменят със следното:

„5.

„проверка на пратката“ означава проверката, извършвана от съответния компетентен орган на държавата членка в рамките на официалния контрол, предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (*), на изпълнението на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и настоящия регламент чрез систематични проверки по документи, проверки за идентичност на случаен принцип и при необходимост, в зависимост от извършената от органа оценка на риска — чрез физически проверки, преди допускането на пратката за свободно обращение в Съюза съгласно член 13 от настоящия регламент;

6.

„съответен компетентен орган на държавата членка”: означава митническият орган, органът за безопасност на храните или други органи, определени от държавите членки съгласно член 27, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, отговарящи за проверка на пратките и за заверяване на сертификатите за инспекция;

(*)  Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).“;"

б)

добавят се следните точки 8—11:

„8.

„продукти от аквакултури“ означава продукти от аквакултури съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 34 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (**);

9.

„непреработен“ означава непреработен по смисъла на определението за непреработени продукти в член 2, параграф 1, буква н) от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета (***), независимо от операциите по опаковане или етикетиране;

10.

„преработен” означава преработен по смисъла на определението за преработени продукти в член 2, параграф 1, буква о) от Регламент (ЕО) № 852/2004, независимо от операциите по опаковане или етикетиране;

11.

„пункт на въвеждане” означава мястото на допускане за свободно обращение.

(**)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22)."

(***)  Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).“"

2)

В член 4 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   При получаването от представителя на съответния контролен или надзорен орган на съответно заявление, изготвено съгласно предоставения от Комисията в съответствие с член 17, параграф 2 образец, Комисията преценява дали да признае и включи въпросния контролен или надзорен орган в списъка, предвиден в член 3. За изготвянето на първия списък се вземат под внимание само пълни комплекти заявления, получени преди 31 октомври 2017 г.“.

3)

В член 7, параграф 2, букви д) и е) се заменят със следното:

„д)

наименованието, адреса, адреса за електронна поща, интернет адреса и кодовия номер на надзорния орган или органи и на контролния орган или органи, признати от посочения в буква г) компетентен орган да провеждат инспекции;

е)

наименованието, адреса, адреса за електронна поща, интернет адреса и кодовия номер на органа или органите и на контролния орган или органи, отговарящи в третата държава за издаването на сертификати с оглед осъществяването на внос в Съюза;“.

4)

В член 9, параграф 1, буква а) се заменя със следното:

„а)

ако след включването на дадена трета държава в списъка бъдат направени някакви промени в действащите разпоредби в третата държава или в тяхното прилагане, и по-специално по отношение на системата за контрол, съответната трета държава незабавно уведомява Комисията за това; всички промени в информацията, посочена в член 7, параграф 2, букви г), д) и е), се съобщават незабавно на Комисията чрез компютърната система, посочена в член 94, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008;“.

5)

В член 10 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Чрез дерогация от параграф 2, буква б) продуктите с произход от призната трета държава, включена в списъка в съответствие с член 7, но необхванати от предоставеното на тази трета държава признаване, могат да бъдат включени в списъка, предвиден в настоящия член.“

6)

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Сертификат за инспекция

1.   За допускането за свободно обращение в Съюза на пратка продукти, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и внесени в съответствие с член 33 от същия регламент, се изисква:

а)

представяне на оригинален сертификат за инспекция на съответния компетентен орган на държавата членка;

б)

проверка на пратката и заверяване на сертификата за инспекция от съответния компетентен орган на държавата членка, и

в)

указване на номера на сертификата за инспекция в митническата декларация за допускане за свободно обращение, посочена в член 158, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (****).

Проверката на пратката и заверяването на сертификата за инспекция се извършват от съответния компетентен орган на държавата членка в тази държава членка, в която пратката се допуска за свободно обращение в Съюза.

Държавите членки определят пунктовете на въвеждане на своята територия и уведомяват Комисията за определените пунктове на въвеждане.

2.   Сертификатът за инспекция се издава от съответния надзорен или контролен орган, заверява се от съответния компетентен орган на държавата членка и се попълва от първия получател съгласно образеца и обяснителните бележки в приложение V, като се използва електронната интегрирана компютризирана ветеринарна система (TRACES), създадена с Решение 2003/24/ЕО на Комисията (*****).

Оригиналният сертификат за инспекция е разпечатан и ръчно подписан екземпляр от попълнения електронен сертификат в TRACES или алтернативно сертификат за инспекция, подписан в TRACES с усъвършенстван електронен подпис по смисъла на член 3, точка 11 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (******) или с електронен подпис, който предлага еквивалентни гаранции относно характеристиките, присъщи на подпис, като се прилагат същите правила и условия, като тези, определени в разпоредбите на Комисията относно електронните и цифровизираните документи, посочени в приложението към Решение 2004/563/ЕО, Евратом на Комисията (*******).

Когато оригиналният сертификат за инспекция е разпечатан и ръчно подписан екземпляр от попълнения електронен сертификат в TRACES, надзорните органи, контролните органи, съответните компетентни органи на държавата членка и първият получател проверяват на всеки етап от издаването, заверяването и приемането на сертификата за инспекция дали този екземпляр отговаря на информацията, посочена в TRACES.

3.   За да бъде приет за заверяване, сертификатът за инспекция трябва да е издаден от надзорния орган или контролния орган на производителя или преработвателя на съответния продукт или — когато операторът, извършващ последната операция за целите на обработката, е различен от производителя или преработвателя на продукта — от надзорния орган или контролния орган на оператора, извършващ последната операция за целите на обработката съгласно определението в член 2, буква и) от Регламент (ЕО) № 834/2007.

Посоченият надзорен орган или контролен орган е:

а)

надзорен орган или контролен орган, включен в списъка от приложение III към настоящия регламент, за съответните продукти и за третата държава, която е държава на произход на продуктите или, когато е приложимо, в която е извършена последната операция за целите на обработката, или

б)

надзорен орган или контролен орган, включен в списъка от приложение IV към настоящия регламент, за съответните продукти и за третата държава, която е държава на произход на продуктите или в която е извършена последната операция за целите на обработката.

4.   Надзорният орган или контролният орган, издаващ сертификата за инспекция, издава този сертификат и подписва декларацията в клетка 18 от сертификата едва след като извърши проверка по документи въз основа на всички необходими документи за инспекция, в това число по-специално програмата за производство на съответния продукт, транспортните и търговските документи и при необходимост, в зависимост от извършената от него оценка на риска — след като извърши физическа проверка на пратката.

При преработените продукти обаче, ако надзорният орган или контролният орган, издаващ сертификата за инспекция, е надзорен орган или контролен орган, включен в списъка от приложение III, той издава сертификата за инспекция и подписва декларацията в клетка 18 от сертификата едва след като провери дали всички биологични съставки на продукта са били контролирани и сертифицирани от надзорен орган или контролен орган, признат от съответната трета държава, включена в списъка от посоченото приложение, или, ако издаващият надзорен орган или контролен орган е надзорен орган или контролен орган, включен в списъка от приложение IV, той издава сертификата за инспекция и подписва декларацията в клетка 18 от сертификата едва след като провери дали всички биологични съставки на тези продукти са били контролирани и сертифицирани от надзорен орган или контролен орган, включен в списъка от приложение III или IV, или са били произведени и сертифицирани в Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007.

Когато операторът, извършващ последната операция за целите на обработката, е различен от производителя или преработвателя на продукта, надзорният орган или контролният орган, издаващ сертификата за инспекция и включен в списъка от приложение IV, издава сертификата за инспекция и подписва декларацията в клетка 18 от сертификата едва след като извърши проверка по документи въз основа на всички необходими документи за инспекция, в това число транспортните и търговските документи, след като провери дали производството или преработката на съответния продукт са били контролирани и сертифицирани от контролен орган или надзорен орган, признат за съответните продукти и съответната държава съгласно член 33, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007, и след като извърши при необходимост, в зависимост от извършената от него оценка на риска, физическа проверка на пратката.

По искане на Комисията или на компетентния орган на дадена държава членка надзорният орган или контролният орган, издаващ сертификата за инспекция в съответствие с втора и трета алинея, предоставя незабавно списъка на всички оператори в биологичната производствена верига и на надзорните органи или контролните органи, под чийто надзор въпросните оператори извършват дейността си.

5.   Сертификатът за инспекция се изготвя в един оригинален екземпляр.

Първият получател или, според случая, вносителят може да направи копие от сертификата за инспекция, за да информира надзорните и контролните органи в съответствие с член 83 от Регламент (ЕО) № 889/2008. Всяко направено копие следва да носи надпис „КОПИЕ”, напечатан или положен с клеймо.

6.   При проверка на дадена пратка съответният компетентен орган на държавата членка заверява оригинала на сертификата за инспекция в клетка 20 и го връща на лицето, представило сертификата.

7.   При получаване на пратката първият получател попълва клетка 21 на сертификата за инспекция, за да удостовери, че пратката е получена съгласно член 34 от Регламент (ЕО) № 889/2008.

След това за целите на член 33, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007 първият получател предава оригинала на сертификата на вносителя, посочен в клетка 11 от сертификата.

(****)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1)."

(*****)  Решение 2003/24/ЕО на Комисията от 30 декември 2002 г. относно разработването на интегрирана компютризирана ветеринарна система (ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 44)."

(******)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73)."

(*******)  Решение 2004/563/ЕО, Евратом на Комисията от 7 юли 2004 г. за изменение на нейния процедурен правилник (ОВ L 251, 27.7.2004 г., стр. 9).“"

7)

Вмъкват се следните членове 13а—13г:

„Член 13а

Непреодолима сила или извънредни обстоятелства

1.   В случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, пречещи на работата на електронната система, и по-специално при неизправности в системата или липса на непрекъсната връзка, сертификатите за инспекция и извлеченията от тях могат да се издават и заверяват съгласно член 13, параграфи 3—7, без да се използва TRACES в съответствие с параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член и съгласно образците и обяснителните бележки в приложение V или VI. Компетентните органи, надзорните органи, контролните органи и операторите уведомяват незабавно Комисията и въвеждат в TRACES всички необходими данни в срок от десет календарни дни след възстановяване на работата на системата.

2.   Когато сертификатът за инспекция се издава, без да се използва TRACES, той се изготвя на един от официалните езици на Съюза и се попълва, с изключение на печатите и подписите, или ръкописно само с главни букви, или напечатано.

Сертификатът за инспекция се изготвя на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка на оформяне. При необходимост съответните компетентни органи на държавата членка могат да поискат превод на сертификата за инспекция на официалния език на държавата членка или на един от официалните ѝ езици.

Незаверени промени и зачерквания правят сертификата невалиден.

3.   Надзорният орган или контролният орган, издаващ сертификата за инспекция, дава пореден номер на всеки издаден сертификат и води регистър на издадените сертификати в хронологичен ред, като в последващата кореспонденция използва поредния номер, даден от TRACES.

4.   Когато сертификатът за инспекция се издава и заверява, без да се използва TRACES, член 15, параграф 1, втора и трета алинея и член 15, параграф 5 не се прилагат.

Член 13б

Вносител

Вносителят посочва номера на сертификата за инспекция в митническата декларация за допускане за свободно обращение, посочена в член 158, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Член 13в

Права на достъп

Комисията отговаря за предоставяне и актуализиране на правата на достъп до TRACES на компетентните органи съгласно определението в член 2, буква н) от Регламент (ЕО) № 834/2007, на компетентните органи на третите държави, признати в съответствие с член 33, параграф 2 от същия регламент, и на надзорните органи и контролните органи, включени в списъка от приложение III или IV към настоящия регламент. Преди да предостави права на достъп до TRACES, Комисията проверява идентификационните данни на съответните компетентни, надзорни и контролни органи.

Компетентните органи съгласно определението в член 2, буква н) от Регламент (ЕО) № 834/2007 отговарят за предоставяне и актуализиране на правата на достъп до TRACES на операторите, надзорните и контролните органи в Съюза. Преди да предоставят права на достъп до TRACES, компетентните органи проверяват идентификационните данни на съответните оператори, надзорни и контролни органи. Държавите членки определят единен орган, отговарящ за координиране на сътрудничеството и контактите с Комисията в тази област.

Компетентните органи съобщават на Комисията предоставените права на достъп. Комисията активира тези права на достъп в TRACES.

Член 13г

Цялост и четливост на информацията

TRACES защитава целостта на въведената информация в съответствие с настоящия регламент.

По-специално системата TRACES предоставя следните гаранции:

а)

позволява всеки ползвател да бъде еднозначно идентифициран и включва ефективни мерки за контрол на правата на достъп с цел защита от нелегален, злонамерен или неразрешен достъп, изтриване, изменяне или преместване на информацията, файловете и метаданните;

б)

оборудвана е със системи за физическа защита срещу намеса и екологични катастрофи и със защита на компютърните програми срещу кибератаки;

в)

съхранява данните в среда, която е сигурна както физически, така и по отношение на програмите;

г)

предотвратява с различни средства неразрешените изменения и включва механизми за запазване на целостта, с които може да се провери дали информацията е била изменена във времето;

д)

съхранява одитна следа (възможност за проследяване) за всеки съществен етап на процедурата;

е)

предоставя надеждни процедури за преобразуване на формата и миграция, за да се гарантира, че информацията е четлива и достъпна през целия период, през който трябва да бъде съхранявана;

ж)

има достатъчно подробна и актуална функционална и техническа документация за функционирането и характеристиките на системата, като тази документация е винаги достъпна за организационните структури, отговарящи за функционалните и/или техническите спецификации.“

8)

Член 14 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Когато пратка от трета държава е поставена под режим митническо складиране или активно усъвършенстване съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № 952/2013 и следва да бъде подложена на една или няколко обработки по втора алинея, съответният компетентен орган на държавата членка извършва проверката на пратката, посочена в член 13, параграф 1, първа алинея, буква б) от настоящия регламент, преди да бъде извършена първата обработка. Референтният номер на митническата декларация, с която стоките са декларирани за режим митническо складиране или активно усъвършенстване, се посочва в клетка 19 от сертификата за инспекция.

Обработката се ограничава до следните видове операции:

а)

опаковане или преопаковане, или

б)

етикетиране с указание за метода на биологично производство.

След тази обработка и преди допускането на пратката за свободно обращение, по отношение на пратката се прилагат мерките, посочени в член 13, параграф 1 от настоящия регламент.

След приключването на този режим оригиналът на сертификата за инспекция се връща, когато е приложимо, за целите на член 33, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007, на посочения в клетка 11 на сертификата вносител на пратката.“;

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

втора алинея се заменя със следното:

„За всяка от партидите, получени след извършеното разделяне, вносителят, посочен в клетка 11 на сертификата за инспекция, предоставя чрез TRACES извлечение от сертификата за инспекция на съответния компетентен орган на държавата членка съобразно образеца и обяснителните бележки в приложение VI. След проверка на партидата съответният компетентен орган на държавата членка заверява извлечението от сертификата за инспекция в клетка 13 с цел допускане за свободно обращение. Проверката на партидата и заверяването на извлечението от сертификата за инспекция се извършват от съответния компетентен орган на държавата членка в тази държава членка, в която партидата се допуска за свободно обращение в Съюза.“,

ii)

четвърта алинея се заличава.

9)

Член 15 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавят следните втора и трета алинея:

„Когато в резултат на проверката на дадена пратка от съответен компетентен орган на държава членка бъде открито нарушение или нередност, даващи основание да бъде отказано заверяването на сертификата и допускането за свободно обращение на продуктите, този орган незабавно уведомява чрез TRACES Комисията и другите държави членки за съответното нарушение или нередност.

Държавите членки гарантират ефективна и ефикасна координация между компетентните органи, извършващи официален контрол, с оглед на незабавния обмен на информация относно откриването на пратки от продуктите, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007, обозначени с термини, отнасящи се до биологичния метод на производство, но недекларирани като предназначени за внос в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007. Съответният компетентен орган на държавата членка незабавно уведомява чрез TRACES Комисията и другите държави членки за тези констатации.“;

б)

добавя се следният параграф 5:

„5.   Вносителят, първият получател или техният надзорен или контролен орган изпращат информацията относно нарушенията или нередностите във връзка с внесените продукти на компетентните органи на съответните държави членки с помощта на компютърната система, посочена в член 94, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008, чрез TRACES.“

10)

В член 17 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Предвидената в параграф 1 компютърна система трябва да е в състояние да събира при необходимост посочените в настоящия регламент заявления, документация и информация.“

11)

В член 18 втора алинея се заменя със следното:

„Първият списък от признати държави включва Аржентина, Австралия, Коста Рика, Индия, Израел (********), Нова Зеландия и Швейцария. В него не се включват кодовите номера, посочени в член 7, параграф 2, буква е) от настоящия регламент. Посочените кодови номера се добавят преди 1 юли 2010 г. при актуализирането на списъка в съответствие с член 17, параграф 2.

(********)  Под Израел по-долу се разбира Държавата Израел, като се изключват териториите, които са под израелско управление от юни 1967 г., а именно Голанските възвишения, ивицата Газа, Източен Йерусалим и останалата част от Западния бряг.“"

12)

Член 19 се заличава.

13)

Вмъква се следният член 19а:

„Член 19а

Преходни разпоредби относно използването на сертификати за инспекция, които не са издадени в TRACES

До 19 октомври 2017 г. сертификатите за инспекция, посочени в член 13, параграф 1, буква а), и извлеченията от тях, посочени в член 14, параграф 2, могат да се издават и заверяват съгласно член 13, параграфи 3—7, без да се използва TRACES в съответствие с член 13а, параграфи 1, 2 и 3 и съгласно образците и обяснителните бележки в приложение V или VI.“

14)

Приложение III се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

15)

В приложение IV в списъка на продуктовите категории „C: Продукти от аквакултури и водорасли“ се заменя с „C: Непреработени продукти от аквакултури и водорасли“.

16)

Приложение V се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент.

17)

Приложение VI се заменя с текста на приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008

Регламент (ЕО) № 889/2008 се изменя, както следва:

1)

В член 2 се добавят следните букви у) и ф):

„у)

„консервиране“ означава всяко действие, различно от отглеждане за селскостопански цели и прибиране на реколтата, което се извършва върху продукти, но което не отговаря на определението за преработка по смисъла на буква ф), включително всички действия, посочени в член 2, параграф 1, буква н) от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета (*********), и с изключение на опаковането и етикетирането на продукта;

ф)

„преработка” означава всяко действие, посочено в член 2, параграф 1, буква м) от Регламент (ЕО) № 852/2004, включително използването на веществата, посочени в член 19, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 834/2007. Операциите по опаковане или етикетиране не се считат за преработка.

(*********)  Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).“"

2)

Заглавието на дял II се заменя със следното:

„ДЯЛ II

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО, КОНСЕРВИРАНЕТО, ПРЕРАБОТКАТА, ПАКЕТИРАНЕТО, ТРАНСПОРТА И СЪХРАНЕНИЕТО НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ“

3)

Заглавието на глава 3 в дял II се заменя със следното:

„ГЛАВА 3

Консервирани и преработени продукти“

4)

Член 26 се заменя със следното:

„Член 26

Разпоредби за консервирането на продукти и за производството на преработен фураж и храни

1.   Операторите, които консервират продукти или произвеждат преработени фуражи или храни, установяват и осъвременяват подходящи процедури, основани върху систематично идентифициране на критичните етапи от процедурата за преработка.

С прилагането на посочените процедури се гарантира по всяко време, че консервираните или преработени продукти са в съответствие с разпоредбите за биологично производство.

2.   Операторите спазват и прилагат процедурите, посочени в параграф 1. По-специално операторите:

а)

предприемат превантивни мерки, за да избягват риска от замърсяване с неразрешени вещества или продукти;

б)

прилагат подходящи мерки за почистване, наблюдават тяхната ефективност и записват тези мерки;

в)

гарантират, че небиологичните продукти не се пускат на пазара с означение, посочващо метод на биологично производство.

3.   Когато в съответната обработваща единица се обработват или съхраняват и небиологични продукти, операторът:

а)

извършва операциите непрекъснато до завършване на цикъла, разделени по място или време от аналогичните операции, извършвани върху небиологични продукти;

б)

складира биологичните продукти, преди и след операциите, разделени по място или по време от небиологичните продукти;

в)

информира надзорния или контролния орган за операциите, посочени в букви а) и б), и води актуален регистър за всички операции и преработени количества;

г)

предприема необходимите мерки за осигуряване на идентифицирането на партидите и за избягване на смесването и обмена с небиологичните продукти;

д)

извършва операции върху биологични продукти само след подходящо почистване на производственото оборудване.

4.   По отношение на добавките, технологичните спомагателни вещества и другите вещества и съставки, използвани за преработка на фуражи или храни, и на всички прилагани преработвателни практики, като опушването, се спазват принципите на добрата производствена практика.“

5)

В член 84 се добавя следната трета алинея:

„Вносителят предава информацията, посочена в първа и втора алинея, като използва електронната интегрирана компютризирана ветеринарна система (TRACES), създадена с Решение 2003/24/ЕО на Комисията (**********).

(**********)  Решение 2003/24/ЕО на Комисията от 30 декември 2002 г. относно разработването на интегрирана компютризирана ветеринарна система (ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 44).“"

6)

Член 94, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

до 30 юни 2017 г. — информацията, посочена в член 35, буква а) от Регламент (ЕО) № 834/2007, включително адрес за електронна поща и интернет адрес, и всички последващи настъпили промени в тази информация;

б)

до 30 юни 2017 г. — информацията, посочена в член 35, буква б) от Регламент (ЕО) № 834/2007, включително адрес, адрес за електронна поща и интернет адрес, и всички последващи настъпили промени в тази информация;“

б)

добавя се следната буква д):

„д)

до 30 юни 2017 г. — име, адрес, адрес за електронна поща и интернет адрес на съответните компетентни органи на държавата членка съгласно определението в член 2, точка 6 от Регламент (ЕО) № 1235/2008, и всички последващи настъпили промени в тази информация.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 19 април 2017 г. Въпреки това член 1, точка 2 се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент, а член 1, точка 15 се прилага от 7 май 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 октомври 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави (ОВ L 334, 12.12.2008 г., стр. 25).

(3)  Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).

(4)  COM(2014)179 final.

(5)  Решение 2003/24/ЕО на Комисията от 30 декември 2002 г. относно разработването на интегрирана компютризирана ветеринарна система (ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 44).

(6)  Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/673 на Комисията от 29 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 116, 30.4.2016 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008 се изменя, както следва:

1)

След заглавието „СПИСЪК С ТРЕТИТЕ ДЪРЖАВИ И СЪОТВЕТНИТЕ ПАРАМЕТРИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 7“ се вмъква следната бележка:

Бележка: Съгласно член 17, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 834/2007 животните и животинските продукти, произведени през преходния период към биологичното производство, не се пускат на пазара в Съюза с указаните в членове 23 и 24 от същия регламент обозначения, използвани при етикетиране и рекламиране на продукти. Следователно тези продукти са също изключени от признаванията по отношение на продуктовите категории B и D за всички трети държави, включени в списъка от настоящото приложение.“

2)

Във вписванията, отнасящи се до Аржентина, Австралия, Коста Рика, Индия, Израел, Япония, Швейцария, Тунис и Нова Зеландия, бележката под линия „(1) Не се включват водорасли“ се заличава.

3)

Вписването, отнасящо се до Аржентина, се изменя, както следва:

а)

ограниченията за продуктовите категории B и D в точка 1 се заличават;

б)

точка 2 се заменя със следното:

„2.

Произход: продуктите от категории A, B и F, които са отгледани в Аржентина, и продуктите от категория D, преработени в Аржентина с биологично отгледани съставки, които са отгледани в Аржентина.“

4)

Във вписването, отнасящо се до Австралия, точка 2 се заменя със следното:

„2.

Произход: продуктите от категории A и F, които са отгледани в Австралия, и продуктите от категория D, преработени в Австралия с биологично отгледани съставки, които са отгледани в Австралия.“

5)

Вписването, отнасящо се до Коста Рика, се изменя, както следва:

а)

[това изменение не засяга текста на български език];

б)

точка 2 се заменя със следното:

„2.

Произход: продуктите от категории A и F, които са отгледани в Коста Рика, и продуктите от категория D, преработени в Коста Рика с биологично отгледани съставки, които са отгледани в Коста Рика.“

6)

Във вписването, отнасящо се до Израел, точка 2 се заменя със следното:

„2.

Произход: продуктите от категории A и F, които са отгледани в Израел, и продуктите от категория D, преработени в Израел с биологично отгледани съставки, които са отгледани в Израел или са внесени в Израел:

от Съюза,

или от трета държава в рамките на режим, който е признат за равностоен в съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007.“

7)

Във вписването, отнасящо се до Япония, точка 2 се заменя със следното:

„2.

Произход: продуктите от категории A и F, които са отгледани в Япония, и продуктите от категория D, преработени в Япония с биологично отгледани съставки, които са отгледани в Япония или са внесени в Япония:

от Съюза,

или от трета държава, за която Япония е признала, че в тази трета държава продуктите са произведени и контролирани в съответствие с правила, равностойни на предвидените в японското законодателство.“

8)

Вписването, отнасящо се до Швейцария, се изменя, както следва:

а)

ограничението за продуктовата категория B в точка 1 се заличава;

б)

точка 2 се заменя със следното:

„2.

Произход: продуктите от категории A и F, които са отгледани в Швейцария, и продуктите от категории D и E, преработени в Швейцария с биологично отгледани съставки, които са отгледани в Швейцария или са внесени в Швейцария:

от Съюза,

или от трета държава, за която Швейцария е признала, че в тази трета държава продуктите са произведени и контролирани в съответствие с правила, равностойни на предвидените в швейцарското законодателство.“

9)

Във вписването, отнасящо се до Тунис, точка 2 се заменя със следното:

„2.

Произход: продуктите от категории A и F, които са отгледани в Тунис, и продуктите от категория D, преработени в Тунис с биологично отгледани съставки, които са отгледани в Тунис.“

10)

Във вписването, отнасящо се до Съединените щати, ограниченията за продуктовите категории A и D в точка 1 се заличават.

11)

Вписването, отнасящо се до Нова Зеландия, се изменя, както следва:

а)

ограниченията за продуктовите категории B и D в точка 1 се заличават;

б)

точка 2 се заменя със следното:

„2.

Произход: продуктите от категории A, B и F, които са отгледани в Нова Зеландия, и продуктите от категория D, преработени в Нова Зеландия с биологично отгледани съставки, които са отгледани в Нова Зеландия или са внесени в Нова Зеландия:

от Съюза,

или от трета държава в рамките на режим, който е признат за равностоен в съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007,

или от трета държава, чиито правила за производство и инспекция са признати за равностойни на MAF Official Organic Assurance Programme (Програма за гарантиране на качеството на биологичните храни на Министерството на земеделието и горите (MAF) въз основа на гаранции и информация, предоставени от компетентния орган на съответната държава, съгласно разпоредбите, приети от MAF, и при условие че се внасят само биологично произведени съставки, предназначени за влагане, до максимум 5 % продукти от земеделски произход, в продукти от категория D, обработени в Нова Зеландия.“

12)

Във вписването, отнасящо се до Република Корея, точка 2 се заменя със следното:

„2.

Произход: продуктите от категория D, преработени в Република Корея с биологично отгледани съставки, които са отгледани в Република Корея или са внесени в Република Корея:

от Съюза,

или от трета държава, за която Република Корея е признала, че в тази трета държава продуктите са произведени и контролирани в съответствие с правила, равностойни на предвидените в законодателството на Република Корея.“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Image Текст на изображението Image Текст на изображението