20.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 254/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1675 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2016 година

за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/EО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/EО на Комисията (1), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съюзът трябва да осигури ефективни механизми за защита за целия вътрешен пазар с оглед повишаване на правната сигурност за стопанските субекти и заинтересованите страни като цяло в отношенията им с трети държави. Целостта на финансовите пазари и ефективното функциониране на вътрешния пазар като цяло са сериозно застрашени от юрисдикции със стратегически слабости в националните им уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Юрисдикциите, в които съществуват непълни правни и институционални рамки със слаби стандарти за контролиране на паричните потоци, създават значителни заплахи за финансовата система на Съюза.

(2)

Всички задължени субекти от Съюза по смисъла на Директива (ЕС) 2015/849 следва да прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента в отношенията си с физически лица или правни образувания, установени във високорискови трети държави, като по този начин се гарантират еквивалентни изисквания за участниците на пазара в целия Съюз.

(3)

В член 9 от Директива (ЕС) 2015/849 се определят критериите, на които трябва да се основава оценката на Комисията, и Комисията се оправомощава да идентифицира високорискови трети държави, като взема предвид тези критерии.

(4)

Идентифицирането на високорискови трети държави трябва да се основава на ясна и обективна оценка, съсредоточена върху съответствието на дадена юрисдикция с определените в Директива (ЕС) 2015/849 критерии относно нейната правна и институционална рамка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, правомощията и процедурите на нейните компетентни органи за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и ефективността на системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма за справяне с рисковете, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма в съответната трета държава.

(5)

Всички констатации, на които се основава решението на Комисията за включване на дадена юрисдикция в списъка на високорисковите трети държави, следва да бъдат подкрепени с надеждна, подлежаща на проверка и актуална информация.

(6)

От съществено значение е Комисията изцяло да вземе предвид съответната дейност на международно равнище за идентифициране на високорискови трети държави, по-специално на Специалната група за финансови действия („FATF“). За да се гарантира целостта на световната финансова система, изключително важно е списъкът на третите държави, определен на равнището на Съюза, когато е уместно, да съответства в голяма степен на съгласуваните на международно равнище списъци. Като насърчава глобален подход на международно равнище, Съюзът допринася за подобряване на финансовата цялост в целия свят и за по-добра защита на международната финансова система от високорискови държави. Подобен глобален подход служи за постигане на еквивалентни условия за задължените субекти и за избягване на вредни последици за международната финансова система.

(7)

В съответствие с критериите, определени в Директива (ЕС) 2015/849, Комисията взе предвид всички налични експертни оценки на факторите, които правят дадена държава или юрисдикция особено уязвима за изпиране на пари, финансиране на тероризма или друга незаконна финансова дейност. По-специално Комисията взе предвид, където е уместно, най-актуалното публично изявление на FATF, документите на FATF („Подобряване на съответствието на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в световен мащаб: непрекъснат процес“), докладите на FATF относно прегледа на международното сътрудничество и доклада за взаимните оценки, проведени от FATF и регионалните органи от типа на FATF по отношение на рисковете, произтичащи от отделни трети държави, в съответствие с член 9, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849.

(8)

Следователно, като се вземат под внимание високата степен на интеграция на международната финансова система, тясната връзка между пазарните субекти, високият обем на трансграничните сделки от/към ЕС, както и степента на отваряне на пазара, се счита, че всяка заплаха за международната финансова система, свързана с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представлява заплаха и за финансовата система на ЕС.

(9)

В съответствие с най-актуалната съответна информация в анализа на Комисията се прави заключението, че Афганистан, Босна и Херцеговина, Вануату, Гвиана, Ирак, Йемен, НДР Лаос, Сирия и Уганда следва да бъдат разглеждани като юрисдикции на трети държави, в чиято национална уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза. Тези държави поеха писмен политически ангажимент на високо равнище да преодолеят установените слабости и изработиха план за действие с FATF с оглед изпълнение на изискванията, установени в Директива (ЕС) 2015/849.

(10)

В съответствие с най-актуалната съответна информация в анализа на Комисията се стига също и до заключението, че Иран следва да бъде разглеждан като юрисдикция на трета държава, в чиято национална уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза. Тази държава, идентифицирана с публично изявление на FATF, пое политически ангажимент на високо равнище да се справи с установените слабости и реши да търси техническа помощ за изпълнението на плана за действие на FATF с оглед изпълнение на изискванията в Директива (ЕС) 2015/849.

(11)

В съответствие с най-актуалната съответна информация по подобен начин в анализа на Комисията се заключава, че Корейската народнодемократична република (КНДР) следва да бъде разглеждана като юрисдикция на трета държава, в чиято национална уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза. Тази държава, идентифицирана с публично изявление на FATF, създава продължаващи и съществени рискове във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, като многократно не е успяла да се справи с установените слабости.

(12)

От съществено значение е Комисията да прикани тези юрисдикции на трети държави, които са идентифицирани като високорискови, да си сътрудничат пълноценно с Комисията и с международните органи с цел да договорят и да изпълнят ефективно мерки за преодоляване на стратегическите слабости в техните уредби за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(13)

От решаващо значение е Комисията да провежда постоянно наблюдение на развитията в оценката на правните и институционалните рамки в трети държави, правомощията и процедурите на компетентните органи и ефективността на техните уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма с оглед актуализирането на списъка на високорисковите трети държави със стратегически слабости.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът на юрисдикции на трети държави, в чиято национална уредба за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза („високорискови трети държави“), се съдържа в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Високорискови трети държави

I.   Високорискови трети държави, които са поели писмен политически ангажимент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са разработили план за действие с FATF

Високорискова трета държава

1

Афганистан

2

Босна и Херцеговина

3

Гвиана

4

Ирак

5

Лаоска народнодемократична република

6

Сирия

7

Уганда

8

Вануату

9

Йемен

II.   Високорискови трети държави, които са поели писмен политически ангажимент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са решили да търсят техническа помощ за изпълнението на плана за действие на FATF, които са идентифицирани в публично изявление на FATF

Високорискова трета държава

1

Иран

III.   Високорискови трети държави, в които са налице продължаващи и значителни рискове по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които многократно не са успели да се справят с установените слабости и които са идентифицирани в публично изявление на FATF

Високорискова трета държава

1

Корейска народнодемократична република (КНДР)