9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 242/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1611 НА КОМИСИЯТА

от 7 юли 2016 година

относно преразглеждането на тарифната таблица на разходите за мисии на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз в държавите членки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1), и по-специално член 112, параграф 2 от Правилника за персонала и член 13 от приложение VII към Правилника за персонала,

след консултации с комитета по Правилника за персонала,

след консултации с представителите на персонала от институциите и другите органи на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 13, параграф 3 от приложение VII към Правилника за персонала Евростат представи доклад (2) относно промяната на цените на хотелите, ресторантите и ресторантьорските услуги.

(2)

Този доклад показва, че добавките за дневни разходи и пределните разходи за нощувка следва да бъдат преразгледани, за да се вземе под внимание промяната на цените на хотелите, ресторантите и ресторантьорските услуги.

(3)

Преразглеждането на тарифната таблица с добавките за дневни разходи и пределните разходи за нощувка включва оценяването на сложни икономически и/или социални положения, при което законодателят разполага с голяма свобода на преценка.

(4)

При последната реформа на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз бе подчертана необходимостта от полагане на специални усилия от всяка публична администрация и всеки член на нейния персонал за подобряване на ефективността и адаптиране към променящия се икономически и социален контекст в Европа.

(5)

След присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз на 1 юли 2013 г. възстановяването на длъжностните лица и другите служители на разходи, направени по време на мисии в тази държава, следва да се подчинява на правилата, предвидени в член 13, параграф 2, буква а) от приложение VII към Правилника за персонала,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Тарифната таблица на разходите за мисия в член 13, параграф 2, буква а) от приложение VII към Правилника за персонала се заменя със следната таблица:

Местоназначение

Пределен разход за нощувка

Дневни разходи

Белгия

148

102

България

135

57

Чешка република

124

70

Дания

173

124

Германия

128

97

Естония

105

80

Ирландия

159

108

Гърция

112

82

Испания

128

88

Франция

180

102

Хърватия

110

75

Италия

148

98

Кипър

140

88

Латвия

116

73

Литва

117

69

Люксембург

148

98

Унгария

120

64

Малта

138

88

Нидерландия

166

103

Австрия

132

102

Полша

116

67

Португалия

101

83

Румъния

136

62

Словения

117

84

Словашка република

100

74

Финландия

142

113

Швеция

187

117

Обединено кралство

209

125

Член 2

Настоящият делегиран регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 юли 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1023/2013 (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15).

(2)  Работен документ на службите на Комисията — Доклад на Евростат относно актуализирането през 2015 г. на разходите за мисия (добавки за дневни разходи и пределни разходи за нощувка) — реф. Ares(2015)6009670 — 22.12.2015 г. Може да бъде намерен на адрес: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z