20.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 227/5


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1393 на Комисията от 4 май 2016 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие

( Официален вестник на Европейския съюз L 225 от 19 август 2016 г. )

На страница 46 в член 1 точка 7

вместо:

„2.   Когато на бенефициера не е наложена административна санкция по параграф 1 за свръхдеклариране на площи по съответната схема за помощ или мярка за подпомагане, посочената в същия параграф административна санкция се намалява с 50 %, ако разликата между декларираната и установената площ не надвишава 10 % от установената площ.“

да се чете:

„2.   Когато на бенефициера все още не е наложена административна санкция по параграф 1 за свръхдеклариране на площи по съответната схема за помощ или мярка за подпомагане, посочената в същия параграф административна санкция се намалява с 50 %, ако разликата между декларираната и установената площ не надвишава 10 % от установената площ.“