29.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/144


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 8 юни 2016 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон предоставените на Комисията правомощия съгласно Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета (3) следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(2)

Висококачествената и осигуряваща висока степен на съпоставимост статистика относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) е от съществено значение за лицата, отговорни за изготвянето на публичните политики в Съюза, научните работници и всички европейски граждани. Комисията (Евростат) следва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури лесен и удобен за ползване онлайн достъп до масиви от данни, както и да осигури на потребителите интуитивно представяне на данните.

(3)

Европейската статистика относно платежния баланс, международната търговия с услуги и ПЧИ е от жизненоважно значение за осигуряване на основано на информация изготвяне на икономическата политика и точното икономическо прогнозиране.

(4)

Във връзка с приемането на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (4) Комисията направи изявление (5), в което пое ангажимент да направи преглед на законодателните актове, които понастоящем съдържат позовавания на процедурата по регулиране с контрол, в съответствие със заложените в ДФЕС критерии.

(5)

В Регламент (ЕО) № 184/2005 се съдържат позовавания на процедурата по регулиране с контрол и поради това той следва да бъде подложен на преглед в съответствие със заложените в ДФЕС критерии.

(6)

С оглед привеждането в съответствие на Регламент (ЕО) № 184/2005 с членове 290 и 291 ДФЕС изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията с посочения регламент, следва да бъдат заменени с правомощия за приемане на делегирани актове и актове за изпълнение.

(7)

На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС, когато поради причини, свързани с икономически или технически промени, е необходимо да се актуализират нивата на географска разбивка, нивата на разбивка по институционални сектори и нивата на разбивка по икономическа дейност, посочени в таблици 6, 7 и 8 от приложение I към Регламент (ЕО) № 184/2005, при условие че тази актуализация не засяга отчетната тежест, нито променя приложимата базова концептуална рамка. На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС, когато е необходимо някои изисквания относно потоците данни в приложение I към посочения регламент да бъдат премахнати или занижени, при условие че това премахване или занижаване не намалява качеството на статистическите данни, изготвяни в съответствие с настоящия регламент.Тези делегирани актове следва да обхващат и удължаването на крайния срок за отчитане на резултата от проучванията относно статистиката за ПЧИ въз основа на концепцията за крайния собственик и статистиката за ПЧИ при разграничаване на ПЧИ „на зелено“ от придобиването на съществуващи предприятия. Комисията следва да гарантира, че тези делегирани актове не водят до налагането на съществена допълнителна тежест за държавите членки или за отделните респонденти, която надхвърля необходимото за целите на настоящия регламент, и че те не променят приложимата базова концептуална рамка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (6). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(8)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 184/2005, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за хармонизиране на формата, структурата и периодичността на отчетите за качеството. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(9)

Комитетът по платежния баланс, посочен в член 11 от Регламент (ЕО) № 184/2005, консултира и подпомага Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия. В съответствие със стратегията за нова структура на Европейската статистическа система (ЕСС), насочена към подобряване на координацията и партньорството посредством ясно изразена пирамидална структура в рамките на ЕСС, Комитетът на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (7), следва да консултира и подпомага Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия. За тази цел Регламент (ЕО) № 184/2005 следва да бъде изменен, като позоваванията на Комитета по платежния баланс бъдат заменени с позовавания на Комитета на ЕСС.

(10)

Съществуващото добро оперативно сътрудничество между националните централни банки (НЦБ) и националните статистически институти (НСИ) и между Евростат и Европейската централна банка (ЕЦБ) е постижение, което следва да бъде съхранено и доразвито с оглед на задълбочаването на последователността и качеството на макроикономическата статистика като цяло, като статистиката за платежния баланс, финансовата статистика, държавната финансова статистика и националните сметки. НЦБ и НСИ продължават да бъдат пряко ангажирани в подготовката на всички решения, свързани със статистиката за платежния баланс, за международната търговия с услуги и за ПЧИ, чрез своето участие в съответните експертни групи, отговарящи за статистиката за платежния баланс, за международната търговия с услуги и за ПЧИ. Сътрудничеството между ЕСС и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) се координира на стратегическо равнище в рамките на Европейския статистически форум, създаден съгласно Меморандума за разбирателство относно сътрудничеството между членовете на Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки, подписан на 24 април 2013 г.

(11)

С цел допълнително засилване на сътрудничеството между ЕСС и ЕСЦБ Комисията следва да изисква становището на Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, създаден с Решение 2006/856/ЕО на Съвета (8), по всички въпроси, попадащи в рамките на неговата компетентност, както е посочено в същото решение.

(12)

Съгласно член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 ДФЕС с ЕЦБ следва да се провеждат консултации по всеки предложен акт на Съюза в областите на нейната компетентност.

(13)

Държавите членки следва да предоставят необходимите данни за изготвяне на европейската статистика на платежния баланс, международната търговия с услуги и ПЧИ своевременно, в подходяща форма и с необходимото качество.

(14)

След приемането на Регламент (ЕО) № 184/2005 международните капиталови потоци станаха както по-интензивни, така и по-сложни. Увеличеното използване на дружества със специална инвестиционна цел и правни структури за насочване на капиталовите потоци затрудняват наблюдението на тези потоци, целящо да осигури проследимостта им и да избегне двойно или многократно отчитане.

(15)

Поради това Регламент (ЕО) № 184/2005 следва да се актуализира, така че да се повишат прозрачността и детайлността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и ПЧИ.

(16)

С цел събиране на подходящата информация, която се изисква съгласно настоящия регламент, държавите членки следва да използват всички приложими и подходящи източници, включително източниците на административни данни, като регистрите на предприятия и регистъра EuroGroups. Прозрачността би могла да се повиши и като се използват предимствата на неотдавнашните нововъведения, като например глобалния идентификационен код на правния субект, както и регистрите на действителните собственици, въведени в рамките на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (9).

(17)

Следва да се разработи и развие подходяща методология с цел изготвянето на статистика за ПЧИ въз основа на концепцията за крайния собственик и на статистика за ПЧИ при разграничаване на ПЧИ „на зелено“ от ПЧИ, водещи до придобиване на съществуващи предприятия, които за определено време като цяло не водят до повишаване на брутното формиране на капитал в държавите членки. Това следва да бъде направено в сътрудничество със съответните заинтересовани страни, като например Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международния валутен фонд и Конференцията на ООН за търговия и развитие.

(18)

Посредством пилотни проучвания следва да се установят условията, включително методологическата рамка, за въвеждане на ново събиране на данни във връзка с годишната статистика за ПЧИ и да се оценят разходите за съответното събиране на данни, качеството на статистиката и съпоставимостта между отделните държави. Резултатите от тези проучвания следва да бъдат предмет на доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета.

(19)

С цел да се гарантира качеството на статистическите данни, предоставяни от държавите членки, Комисията следва да използва всички подходящи прерогативи и правомощия, предвидени в член 12 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

(20)

Поради това Регламент (ЕО) № 184/2005 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 184/2005 се изменя, както следва:

1)

В член 2 се добавя следният параграф:

„3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10, когато поради причини, свързани с икономически или технически промени, е необходимо да се актуализират нивата на географска разбивка, нивата на разбивка по институционални сектори и нивата на разбивка по икономическа дейност, посочени в таблици 6, 7 и 8 от приложение I, при условие че тези актуализации не засягат отчетната тежест и не променят приложимата базова концептуална рамка.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10, когато е необходимо да бъдат премахнати или занижени някои изисквания относно потоците данни в приложение I, при условие че това премахване или занижаване на изисквания не намалява качеството на статистическите данни, изготвяни в съответствие с настоящия регламент.

При упражняването на тези правомощия Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до налагането на значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите.

Освен това Комисията надлежно обосновава действията, предвидени в тези делегирани актове, като взема предвид, когато е приложимо, разходната ефективност, включително тежестта за респондентите и разходите за изготвяне в съответствие с член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (*).

(*)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).“"

2)

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Критерии за качество и доклади

1.   За целите на настоящия регламент към изпращаните съгласно член 5 от настоящия регламент данни се прилагат критериите за качество, установени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) доклад за качеството на изпращаните данни (наричан по-долу „доклад за качеството“).

3.   При прилагането на посочените в параграф 1 критерии за качество към данните, попадащи в обхвата на настоящия регламент, формата, структурата и периодичността на докладите за качеството се определят от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

4.   Комисията (Евростат) извършва оценка на качеството на изпращаните данни въз основа на подходящ анализ на докладите за качеството с помощта на Комитета на Европейската статистическа система, посочен в член 11, параграф 1, и изготвя и публикува доклад относно качеството на европейските статистически данни, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Този доклад се представя на Европейския парламент и Съвета за сведение.

5.   Държавите членки съобщават на Комисията (Евростат) за всички основни методологически или други промени, които биха могли да повлияят върху изпращаните данни, не по-късно от три месеца след като започне прилагането на такава промяна. Комисията уведомява Европейския парламент и другите държави членки за такива съобщения.“

3)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Потоци данни

1.   Изготвяната статистика се групира за изпращане на Комисията (Евростат) по следните потоци данни:

a)

месечна статистика за платежния баланс;

б)

тримесечна статистика за платежния баланс;

в)

международна търговия с услуги;

г)

потоци на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ);

д)

позиции на ПЧИ.

2.   Комисията (Евростат) и държавите членки, като действат в сътрудничество със съответните международни партньори, разработват подходяща методология за съставяне на статистика за ПЧИ въз основа на концепцията за крайния собственик, в допълнение към принципа на непосредствения пряк инвеститор, и статистика за ПЧИ при разграничаване на ПЧИ „на зелено“ от придобиванията на съществуващи предприятия.

3.   До 20 юли 2018 г. Комисията (Евростат) въвежда пилотни проучвания, които да се извършват от държавите членки във връзка с годишната статистика за ПЧИ въз основа на концепцията за крайния собственик и статистика за ПЧИ при разграничаване на ПЧИ „на зелено“ от придобиванията на съществуващи предприятия. Целта на тези проучвания е да се установят условията, включително методологическата рамка, за въвеждането на ново събиране на данни във връзка с годишната статистика за ПЧИ, и да се направи оценка на разходите за съответното събиране на данни, на предполагаемото качество на статистиката, както и на съпоставимостта между отделните държави.

4.   С цел да се улесни извършването на проучванията, посочени в параграф 3, Съюзът може да предостави финансова подкрепа на държавите членки под формата на безвъзмездни средства съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (**).

5.   До 20 юли 2019 г. Комисията (Евростат) изготвя доклад за резултата от проучванията, посочени в параграф 3. Този доклад се изпраща на Европейския парламент и на Съвета и в него, ако е целесъобразно, се набелязват останалите условия, които трябва да бъдат изпълнени за разработване на посочената в параграф 2 методология.

6.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10 с цел удължаване с 12 месеца на установения в параграф 5 от настоящия член краен срок за представяне на доклада, ако с изготвената от Комисията оценка на посочените в същия параграф проучвания се констатира, че е целесъобразно да бъдат набелязани останалите условия.

При упражняването на тези правомощия Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до налагането на значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите.

Освен това Комисията надлежно обосновава действията, предвидени в тези делегирани актове, като взема предвид, когато е приложимо, разходната ефективност, включително тежестта за респондентите и разходите за изготвяне в съответствие с член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

7.   Не по-късно от 12 месеца след датата на изготвянето на посочения в параграф 5 доклад Комисията, когато е целесъобразно и в зависимост по-специално от изготвената от нея оценка на резултатите от посочените в параграф 3 пилотни проучвания, прави предложение за изменение на настоящия регламент с цел определяне на методологическите изисквания и на изискванията относно данните по отношение на годишната статистика за ПЧИ, въз основа на концепцията за крайния собственик и на годишната статистика за ПЧИ при разграничаване на ПЧИ „на зелено“ от придобиванията на съществуващи предприятия.

(**)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).“"

4)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Разпространение

1.   Комисията (Евростат) разпространява европейската статистика, съставена съгласно настоящия регламент, с подобна периодичност като посочената в приложение I. Тази статистика се публикува на интернет страницата на Комисията (Евростат).

2.   В съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 223/2009 и без да се засяга защитата на статистическата поверителност, държавите членки и Комисията (Евростат) осигуряват разпространението на данните и метаданните, изисквано по настоящия регламент, и точната методология, използвана за изготвянето им.“

5)

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 3 и член 5, параграф 6, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 19 юли 2016 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 3 и член 5, параграф 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, предвидени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (***).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 3 и член 5, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражение в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(***)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

6)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (****).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(****)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“"

7)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Доклади относно изпълнението

Не по-късно от 28 февруари 2018 г. и веднъж на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно изпълнението на настоящия регламент.

В доклада по-специално:

a)

се оценява качеството на данните за платежния баланс, международната търговия с услуги и ПЧИ;

б)

се дава оценка на ползите за Съюза, държавите членки и доставчиците и потребителите на статистическата информация от представените статистически данни спрямо направените разходи;

в)

се определят областите, в които е възможно да се постигне подобрение, и измененията, считани за необходими с оглед на получените резултати.“

8)

Вмъква се следният член:

„Член 12а

Сътрудничество с други комитети

В съответствие с Решение 2006/856/ЕО на Съвета (*****) Комисията изисква становището на Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, създаден с посоченото решение, по всички въпроси, попадащи в областта на компетентност на този комитет.

(*****)  Решение 2006/856/ЕО на Съвета от 13 ноември 2006 г. за създаване на Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 21).“"

9)

Приложение I се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 8 юни 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

A.G. KOENDERS


(1)  ОВ C 31, 30.1.2015 г., стр. 3.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 10 май 2016 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 30 май 2016 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции (ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 23).

(4)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(5)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 19.

(6)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(7)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

(8)  Решение 2006/856/ЕО на Съвета от 13 ноември 2006 г. за създаване на Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 21).

(9)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 184/2005 се изменя, както следва:

1)

Уводната част към таблица 2 се заменя със следното:

„Периодичност: на тримесечие

Първи отчетен период: първото тримесечие на 2014 г.

Краен срок: T + 85 от 2014 до 2016 г.; T + 82, считано от 2017 г. (2)

(2)  Преминаването към T + 82 не е задължително за държави членки, които не участват в паричния съюз.“"

2)

В таблица 2, част Д „Международна инвестиционна позиция“ вписването „Финансови деривати (различни от резерви) и опции върху акции на наетите лица“ се заменя със следното:

„Финансови деривати (различни от резерви) и опции върху акции на наетите лица

По резидентен сектор (Сек. 2)

Ниво 2 (1)

 

 

Ниво 2 (1)

 

 

Ниво 2 (1)“

3)

Таблица 4.1 се изменя, както следва:

а)

вписването „Преки инвестиции в чужбина (DIA) — Операции“ се заменя със следното:

„Преки инвестиции в чужбина (DIA) — Операции

Ниво 6

Ниво 6 (*)

Ниво 6 (*)“;

б)

вписването „Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE) — Операции“ се заменя със следното:

„Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE) — Операции

Ниво 6

Ниво 6 (*)

Ниво 6 (*)“;

в)

добавя се следната бележка в края:

„(*)

Ниво 6: Ниво 6 в получер шрифт е задължително от 2015 г. нататък.“

4)

Таблица 4.2 се изменя, както следва:

а)

вписването „Преки инвестиции в чужбина (DIA) — Доход“ се заменя със следното:

„Преки инвестиции в чужбина (DIA) — Доход

Ниво 6

Ниво 6 (*)

Ниво 6 (*)“;

б)

вписването „Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE) — Доход“ се заменя със следното:

„Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE) — Доход

Ниво 6

Ниво 6 (*)

Ниво 6 (*)“;

в)

добавя се следната бележка в края:

„(*)

Ниво 6: Ниво 6 в получер шрифт е задължително от 2015 г. нататък.“

5)

Таблица 5.1 се изменя, както следва:

а)

вписването „Преки инвестиции в чужбина (DIA)“ се заменя със следното

„Преки инвестиции в чужбина (DIA)

Ниво 6

Ниво 6 (*)

Ниво 6 (*)“;

б)

вписването „Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE) — Операции“ се заменя със следното:

„Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE)

Ниво 6

Ниво 6 (*)

Ниво 6 (*)“;

в)

добавя се следната бележка в края:

„(*)

Ниво 6: Ниво 6 в получер шрифт е задължително от 2015 г. нататък.“