29.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/66


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 8 юни 2016 година

относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (Регламент относно разплодните животни)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42 и член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Развъждането на говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни заема стратегическо място от икономическа и социална гледна точка в селското стопанство на Съюза и допринася за културното наследство на Съюза. Тази селскостопанска дейност, която допринася за продоволствената сигурност в Съюза, е източник на доходи за селскостопанската общност. Развъждането на животни от тези видове се подпомага най-добре чрез насърчаване на използването на чистопородни разплодни животни или на хибридни разплодни свине с регистрирано високо генетично качество.

(2)

Поради това, като част от своята селскостопанска политика, държавите членки неизменно полагат усилия за насърчаване на производството на животни с конкретни генетични характеристики, чрез определяне на стандарти, понякога като използват за това инвестиции на публични средства. Възможно е несъответствията между посочените стандарти да доведат до технически пречки пред търговията с разплодни животни и зародишни продукти от тях, както и до технически пречки за въвеждането им в Съюза.

(3)

Правната рамка на Съюза относно развъждането на чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце, кози и коне и хибридни разплодни свине е предвидена в директиви 88/661/ЕИО (3), 89/361/ЕИО (4), 90/427/ЕИО (5), 91/174/ЕИО (6), 94/28/ЕО (7) и 2009/157/ЕО (8) на Съвета. Целта на посочените директиви беше да се развие животновъдството в Съюза, като в същото време се уреди търговията с разплодни животни и зародишни продукти от тях и въвеждането им в Съюза и по този начин се поддържа конкурентоспособността на сектора на Съюза относно развъждането на животни.

(4)

Директиви 87/328/ЕИО (9), 90/118/ЕИО (10) и 90/119/ЕИО (11) на Съвета бяха приети с цел да не се допусне държавите членки да поддържат или приемат националните правила, свързани с допускането за развъждане на разплодни говеда и биволи и на свине и за производството и използването на семенна течност, овоцити и ембриони, които биха могли да представляват забрана или ограничение на търговията или пречка за нейното извършване, било то при естествено покриване, изкуствено осеменяване или събиране на семенна течност, овоцити или ембриони.

(5)

Въз основа на директиви 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 90/427/ЕИО, 91/174/ЕИО, 94/28/ЕО и 2009/157/ЕО и след консултации с държавите членки чрез Постоянния комитет по зоотехника, учреден в съответствие с Решение 77/505/ЕИО на Съвета (12), Комисията прие редица решения за определяне на критерии, специфични за отделните видове, за одобряване или признаване на развъдни организации или асоциации на животновъдите, за вписване на разплодните животни в родословни и племенни книги, за допускане на чистопородни овце и кози за развъждане и изкуствено осеменяване, изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност на разплодни говеда и биволи, свине, овце и кози и за съставяне на сертификати за родословие или зоотехнически сертификати за търговия с разплодни животни и зародишни продукти от тях.

(6)

Комисията също така състави списък на развъдни организации в трети държави и образци на сертификатите за родословие или зоотехническите сертификати за въвеждане в Съюза на разплодни животни и на семенна течност, овоцити и ембриони от тях.

(7)

Директиви 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 90/427/ЕИО, 91/174/ЕИО, 94/28/ЕО и 2009/157/ЕО до голяма степен са сходни от гледна точка на своята структура и съдържание. През годините някои от тях бяха изменени. С оглед на опростяването и съгласуваността на правото на Съюза е целесъобразно установените в тези директиви правила да бъдат рационализирани.

(8)

През последните двадесет години на Комисията се наложи да отговори на значителен брой жалби от страна на животновъдите и операторите, провеждащи развъдни програми, във връзка с транспонирането в националните законодателства и тълкуването на правните актове на Съюза относно развъждането на животни в различните държави членки. С цел да се гарантира еднакво прилагане на правилата на Съюза относно разплодните животни и да се избегнат пречки пред търговията с разплодни животни и зародишни продукти от тях, дължащи се на различия при транспонирането на тези директиви в националните законодателства, зоотехническите и генеалогичните условия за търговия с разплодни животни и зародишни продукти от тях и въвеждането им в Съюза следва да бъдат установени в регламент.

(9)

Освен това опитът сочи, че за да се улесни прилагането на предвидените в тези директиви правила, по-точен изказ се изисква по отношение на редица техни разпоредби, както и съгласувана терминология, която е стандартна във всички държави членки. С оглед на яснотата и съгласуваността на законодателството на Съюза е целесъобразно също така да бъдат предоставени повече определения, включително определение за „порода“.

(10)

Стремежът към конкурентоспособност в сектора на развъждането на животни не следва да води до изчезване на породите, чиито характеристики са приспособени към специфичните биофизични условия. Ако размерът на популацията им е твърде малък, местните породи биха могли да бъдат застрашени от загуба на генетично разнообразие. Генетичните ресурси на животните, в качеството си на важна част от биологичното разнообразие в селското стопанство, предоставят важна основа за устойчивото развитие на сектора на животновъдството и предлагат възможности за адаптиране на животните към изменението на средата, условията на производство, пазарните условия и потребителското търсене. По тази причина правните актове на Съюза в областта на животновъдството следва да допринесат за съхраняването на генетичните ресурси на животните, за опазването на биологичното разнообразие и за производството на традиционни качествени регионални продукти, чиято специфика се дължи на наследствените характеристики на местните породи домашни животни. Правните актове на Съюза следва също да насърчават жизнеспособни развъдни програми за подобряване на породите и по-специално, в случаи на застрашени породи или местни породи, които не се срещат често в Съюза, за съхраняване на породите и на генетичното разнообразие в рамките на и между отделните породи.

(11)

Чрез селекция и разплод беше постигнат значителен напредък по отношение на развитието на признаците и/или показателите, отнасящи се до производителността при отглеждането на селскостопански животни, което доведе до намаляване на производствените разходи на равнището на селските стопанства. Това обаче в някои случаи доведе до нежелани странични ефекти, които предизвикаха тревогата на обществото относно хуманното отношение към животните и въпроси, свързани с околната среда. Прилагането на геномиката и използването на авангардни информационни технологии, като например „Компютризирано животновъдство“ (Precision livestock farming), което дава възможност големи масиви от данни, отнасящи се до алтернативни признаци и/или показатели, пряко или непряко свързани с хуманното отношение към животните и проблемите на устойчивостта, да бъдат записвани, притежават значителен потенциал за справяне с породената у обществеността тревога и за постигане на целите за устойчиво животновъдство в областта на повишаването на ефективността на ресурсите и увеличаването на издръжливостта и здравината на животните. Събирането на данни за тези алтернативни признаци и/или показатели следва да увеличи своето значение в рамките на развъдните програми и на него следва да се отдаде съществено място при определянето на целите на селекцията. В този контекст генетичните ресурси на застрашени породи следва да се разглеждат като резерв от гени, които могат потенциално да допринесат за постигането на посочените цели за хуманно отношение към животните и за устойчивост.

(12)

Настоящият регламент следва да се прилага за разплодни говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни животни и зародишни продукти от тях, когато тези животни или тяхното потомство, произхождащо от посочените зародишни продукти, са предназначени да бъдат вписани като чистопородни разплодни животни в родословна книга или регистрирани като хибридни разплодни свине в развъден регистър, по-специално с оглед на търговия в рамките на Съюза, включително в рамките на дадена държава членка, или при въвеждане в Съюза на тези разплодни животни и зародишни продукти от тях.

(13)

Терминът „разплодно животно“ или „чистопородно разплодно животно“ не следва да се разбира като обхващащ само животни, които все още притежават репродуктивна функция. В действителност кастрираните животни могат да допринесат със своите генеалогични и зоотехнически данни за оценката на генетичното качество на популацията за разплод и по този начин за целостта на класирането на разплодните животни въз основа на тези резултати. В зависимост от целите на развъдната програма, недостиг или загуба на данни в резултат на изричното изключване на кастрирани животни от вписване в родословна книга или развъден регистър би довело до изкривяване на резултатите от оценката на генетичното качество на разплодните животни, които са генетично свързани с тези кастрирани животни.

(14)

Целта на установените в настоящия регламент правила относно чистопородните разплодни животни следва да бъде да се предостави достъп до търговия, основана на съгласувани принципи, които са приложими за признаването на развъдните сдружения, управляващи породите, и одобрението на съответните им развъдни програми. В настоящия регламент следва също така да бъдат установени правила, с които да се урежда вписването на чистопородните разплодни животни в главния раздел на родословните книги, и когато съществуват такива, в различните класове на генетична стойност в главния раздел. В него следва също така да бъдат установени правилата за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност и критериите за допускане на разплодни животни за развъждане, както и съдържанието на зоотехническите сертификати.

(15)

По същия начин целта на установените в настоящия регламент правила относно хибридните разплодни свине следва да бъде да се предостави достъп до търговия въз основа на съгласувани принципи, които са приложими за признаването на развъдниците, управляващи различните породи, линии или кръстоски на свине, и одобрението на развъдните им програми. С настоящия регламент следва също така да се установят правила, уреждащи регистрирането на хибридните разплодни свине в развъдни регистри. С него следва също така да се установят правила за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност и правила за допускане на хибридните разплодни свине за развъждане, както и съдържанието на зоотехническите сертификати.

(16)

Не е целесъобразно проблематиката на клонирането да се разглежда в настоящия регламент.

(17)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно — да осигури прилагането на хармонизиран подход по отношение на търговията с разплодни животни и зародишни продукти от тях и въвеждането им в Съюза, както и по отношение на официалния контрол, който е необходимо да се упражнява върху развъдните програми, провеждани от развъдни сдружения и развъдници, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки на национално равнище, а поради своето въздействие, сложност, трансграничен и международен характер могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(18)

Качеството на предоставяните от развъдните сдружения и развъдниците услуги и начинът, по който те извършват оценяването и класифицирането на разплодните животни, оказват въздействие върху качеството и точността на зоотехническата и генеалогичната информация, събрана или определена по отношение на тези животни и върху пазарната им стойност. Поради това следва да се установят правила за признаването на развъдните сдружения и развъдниците и за одобрението на развъдните им програми, основани на хармонизирани на равнището на Съюза критерии. Тези правила следва също така да обхващат контрола им от компетентните органи на държавите членки, за да се гарантира, че установените от развъдните сдружения и развъдниците правила не водят до несъответствия между развъдните програми, създавайки по този начин технически пречки за търговията в Съюза.

(19)

В настоящия регламент следва да бъдат предвидени процедури за съставяне на списъци на признати развъдни сдружения и развъдници, включително. актуализирането, изпращането и публикуването на списъците, подобни на установените в директиви 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 90/427/ЕИО, 91/174/ЕИО, 94/28/ЕО и 2009/157/ЕО.

(20)

Развъдните програми за чистопородни разплодни животни се провеждат с общата цел да се подобрят по устойчив начин продуктивните и несвързаните с продуктивността признаци и/или показатели на животните от дадена порода или да се съхрани дадена порода. Тези развъдни програми следва да обхващат достатъчно голям брой чистопородни разплодни животни, отглеждани от животновъдите, които чрез развъждане и селекция насърчават и развиват желаните признаци и/или показатели в тези животни или гарантират съхраняването на породата в съответствие с целите, приети по общо съгласие от участващите животновъди. По същия начин развъдни програми относно хибридни разплодни свине се провеждат с цел развиване на желани признаци и/или показатели чрез умишлено кръстосване на различни породи, линии или кръстоски на свине. Разплодните животни (чистопородни или хибридни), които участват в дадена развъдна програма, се вписват в родословна книга или развъден регистър, съдържащи информация за техните предци, и в зависимост от развъдните цели, посочени в развъдната програма, се подлагат на изследване на продуктивността или на друга оценка, завършващи със записване на данни относно признаците и/или показателите във връзка с целите на тази развъдна програма. Когато е уточнено в развъдната програма, се извършва оценка на генетичната стойност с цел да се оцени развъдната стойност на животните, които могат да бъдат разпределени в съответните категории. Посочените развъдни стойности и резултатите от изследването на продуктивността, както и генеалогичната информация, представляват основа за развъждане и селекция.

(21)

Правото на признаване на развъдни сдружения или развъдници, които отговарят на установените критерии, следва да бъде основен принцип на правото на Съюза в областта на животновъдството и на вътрешния пазар. Защитата на стопанската дейност на съществуващо признато развъдно сдружение не следва да обосновава отказа от страна на компетентния орган на признаване на друго развъдно сдружение за същата порода или за нарушаване на принципите, уреждащи вътрешния пазар. Същото се отнася и за одобрението на допълнителна развъдна програма или за одобрението на географския обхват на съществуваща развъдна програма, провеждана за същата порода или за разплодни животни от същата порода, които могат да бъдат набрани от популацията за разплод от развъдното сдружение, което вече провежда развъдна програма за посочената порода. Когато обаче в държава членка, едно или повече признати развъдни сдружения вече провеждат одобрена развъдна програма за определена порода, компетентният орган на тази държава членка следва, в определени специфични случаи, да има право да откаже или да одобри допълнителна развъдна програма за същата порода дори ако тази развъдна програма е в съответствие с всички изисквания, необходими за даване на одобрение. Сред основанията за отказ би могло да се включи съображението, че одобрението на допълнителна развъдна програма за същата порода би застрашило опазването на генетичното разнообразие на тази порода в посочената държава членка. Опазването на тази порода би могло по-специално да бъде застрашено в резултат на разпокъсаността на популацията за разплод, което е възможно да доведе до по-високо равнище на близкородствено кръстосване, до увеличаване на случаите на наблюдавани генетични дефекти, до загуба на потенциал за селекция или до намаляване на достъпа на животновъдите до чистопородни разплодни животни или зародишни продукти от тях. Друга причина за отказ би могла да бъде свързана с несъгласуваност на определените за породата характеристики или на основните цели на тези развъдни програми. В действителност, независимо от целта на развъдната програма, а именно съхраняване на породата или подобряване на породата, компетентният орган следва да има право да отказва одобрение за допълнителна развъдна програма по отношение на същата порода, когато разликите в основните цели на двете развъдни програми или в основните признаци и/или показатели на развъдните характеристики, определени в тези развъдни програми, могат да доведат до загуба на ефективност по отношение на генетичния напредък по тези цели или по посочените признаци и/или показатели, или други свързани с тях признаци и/или показатели, или когато обменът между двете развъдни популации би създал риск за селекцията или развъждането на посочените съществени признаци и/или показатели в първоначалната популация за разплод. Накрая, в случай на застрашена или местна порода, която не се среща често на едно или повече места от територията на Съюза, компетентният орган следва също така да има право да откаже одобрение на допълнителна развъдна програма за същата порода на основание, че тази допълнителна развъдна програма би попречила на ефективното прилагане на съществуващата развъдна програма, по-специално поради липсата на координация или обмен на генеалогична и зоотехническа информация, водещи до невъзможност да се ползва общата оценка на данните, събрани за тази порода. В случай на отказ да се одобри дадена развъдна програма, компетентният орган следва винаги да представя мотивирано обяснение на заявителите и да им предоставя право да обжалват този отказ.

(22)

Животновъдите следва да имат право да разработват и прилагат развъдна програма за собствено ползване, без да е необходимо тази развъдна програма да бъде одобрена от компетентните органи. Въпреки това всяка държава членка или нейните компетентни органи следва да си запазват възможността за регламентиране на тези дейности, по-специално когато подобна развъдна програма води до търговски сделки по отношение на разплодни животни или зародишни продукти от тях или застрашава вече съществуваща одобрена развъдна програма за същата порода.

(23)

Ако развъдната програма има за цел съхраняването на породата, изискванията за развъдната програма биха могли да бъдат допълнени с ex situ и in situ мерки за съхранение или всякакви други инструменти за наблюдение на състоянието на породата, които биха осигурили дългосрочно, устойчиво съхраняване на тази порода. Следва да е възможно посочените мерки да бъдат определени в развъдната програма.

(24)

Асоциациите на животновъди, развъдните организации, включително развъдни организации, които са частни предприятия или публични органи, следва да бъдат признати като развъдни сдружения единствено ако в техните развъдни програми участват животновъди и ако гарантират, че тези животновъди разполагат със свободен избор при селекцията и развъждането на чистопородни разплодни животни, както и с правото потомството, произхождащо от тези животни, да бъде вписвано в родословните им книги, както и с възможността да притежават тези животни.

(25)

Преди въвеждането на промени в одобрената развъдна програма, дадено развъдно сдружение или развъдник следва да представи промените на компетентния орган, който е признал съответното развъдно сдружение или развъдник. С цел да се избегне ненужна административна тежест за компетентния орган и развъдното сдружение или развъдника, развъдното сдружение или развъдникът следва да предават на компетентния орган само онези промени, които могат съществено да засегнат развъдната програма. Тези промени следва да обхващат по-специално разширяването на географската територия, промени в целта или в подборните и развъдните цели на развъдната програма, промени в описанието на характеристиките на породата или в делегирането на задачи на трети лица, както и съществени промени в системата за записване на родословието или в методите, използвани за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност, както и всички други промени, които компетентният орган счита за съществено изменение на развъдната програма. Независимо от задължителното представяне на значителни промени на компетентния орган, развъдното сдружение или развъдникът по искане на компетентния орган следва да му предоставят актуална версия на развъдната програма.

(26)

Когато съществува призната необходимост да се поддържа или насърчава създаването на порода на дадена територия или в случай на застрашена порода, компетентният орган следва да има възможност временно да провежда развъдна програма за тази порода, при условие че все още няма съществуваща развъдна програма за тази порода. Компетентен орган, който провежда такава развъдна програма, следва обаче да не разполага повече с тази възможност, когато е възможно развъдната програма да бъде поверена на оператор, който отговаря на изискванията, необходими за правилното прилагане на тази развъдна програма.

(27)

Тъй като за съхраняването на застрашени породи се изисква създаване и признаване на развъдни сдружения с ограничен брой разплодни животни, участващи в техните развъдни програми, големината на популацията за разплод като цяло следва да не се разглежда като решаващо условие за признаването на развъдните сдружения, управляващи застрашените породи, или за одобряването на техните развъдни програми, особено предвид факта, че признаването се извършва на национално равнище.

(28)

Специфичните правила, по-специално тези относно вписването от допълнителния в главния раздел и относно дерогации за изследването на продуктивността и оценката на генетичната стойност, следва да бъдат установени в настоящия регламент, за да се вземе предвид специфичното положение на застрашените породи.

(29)

Съюзът е договаряща страна по Конвенцията за биологичното разнообразие, одобрена с Решение 93/626/ЕИО на Съвета (13), чиито цели са основно съхраняването на биологичното разнообразие, устойчивото използване на неговите компоненти и справедливото и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от използването на генетичните ресурси. В посочената конвенция се уточнява, че договарящите страни имат суверенни права върху биологичните си ресурси и че са отговорни за съхраняването на биологичното си разнообразие и за устойчивото използване на биологичните си ресурси. Освен това Съюзът е страна по Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхната употреба, към Конвенцията за биологичното разнообразие, одобрен с Решение 2014/283/ЕС на Съвета (14). Настоящият регламент следва да вземе предвид, по целесъобразност, Конвенцията за биологичното разнообразие, както и Протокола от Нагоя, и следва да се прилага, без да се засяга Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета (15).

(30)

Признатите в една държава членка развъдни сдружения и развъдници следва да имат възможност да изпълнят своята развъдна програма в една или повече други държави членки с цел да се гарантира възможно най-добро използване на разплодните животни с висока генетична стойност в рамките на Съюза. За целта посредством опростена процедура за уведомяване следва да се гарантира, че компетентният орган в другата държава членка е осведомен за намерението да се извършват трансгранични дейности. Поради това сезонните придвижвания на разплодни животни в границите на дадена държава членка или обхващащи няколко държави членки, не следва задължително да водят до разширяване на географската територия.

(31)

Следва да се улеснява трансграничното сътрудничество между развъдните сдружения и между развъдниците, които желаят да участват в такова сътрудничество, като същевременно се гарантира свободата на стопанска инициатива и премахването на бариерите пред свободното движение на разплодните животни и на зародишните продукти от тях.

(32)

Тъй като е възможно на даден компетентен орган да се наложи да одобри няколко развъдни програми, провеждани от едно развъдно сдружение или развъдник, признати от органа, и тъй като на даден компетентен орган може да се наложи да одобри разширяването на своя територия на развъдни програми, провеждани от развъдни сдружения или развъдници, признати в друга държава членка, признаването на развъдното сдружение или развъдника следва да бъде отделено от одобряването на техните развъдни програми. Въпреки това, когато оценява заявлението за признаване на дадено развъдно сдружение или развъдник, на компетентния орган следва също така да се представи заявление за одобряването на поне една развъдна програма.

(33)

От редица жалби, които Комисията трябваше да обработи през последните години, стана ясно, че в настоящия регламент следва да се предвидят ясни правила, с които да бъдат уредени отношенията между развъдното сдружение, което създава дъщерна родословна книга за дадена порода чистопородни разплодни еднокопитни животни, и развъдното сдружение, което твърди, че е създало родословната книга за произхода на същата порода.

(34)

Необходимо е да се изяснят отношенията между животновъдите и развъдните сдружения, по-специално за да се гарантира правото им да участват в развъдната програма в рамките на географската територия, за която тя е одобрена и за където се отнася членството, за да се гарантира, че тези животновъди имат право на членство. Развъдните сдружения следва да въведат правила за уреждане на спорове с животновъдите, които участват в развъдни програми, както и за гарантиране, че тези животновъди се третират еднакво. Те също така следва да установяват свои собствени права и задължения, както и права и задължения на животновъдите, които участват в техни развъдни програми.

(35)

Животновъдите, чиито разплодни животни се придвижват сезонно в границите на държава членка или на район, простиращ се отвъд националните граници, следва да имат право да продължат да участват в развъдната програма, докато седалището на стопанството им е разположено в рамките на географската територия на тази развъдна програма.

(36)

Специфичната ситуация, която преобладава при хибридни разплодни свине, следва да бъде взета предвид в настоящия регламент. Повечето частни предприятия в сектора на хибридните разплодни свине разполагат със затворени системи на производство и управляват свои собствени разплодни животни. По тази причина следва да се предвидят разпоредби за редица дерогации за тези предприятия, по-конкретно относно участието на животновъди в развъдна програма и правото на регистриране на хибридни разплодни свине в развъдните регистри.

(37)

Определението на „хибридна разплодна свиня“ обхваща животните от всички нива на пирамидата на възпроизводство и селекция, които се използват за оптимизиране на кръстосването чрез съчетаването на специфичните предимства на техните различни генотипове и използването на хетерозисния ефект. В зависимост от нивото на пирамидата на възпроизводство и селекция, „хибридна разплодна свиня“ обхваща породи, линии или кръстоски. Следователно не всички животни са непременно „хибридни“ в традиционния смисъл.

(38)

Натрупаният опит, и по-специално при прилагането на Директива 90/427/ЕИО, и в по-малка степен на директиви 89/361/ЕИО и 2009/157/ЕО, показва, че са необходими по-точни правила за ефективно уреждане на спорове между животновъдите, от една страна, и развъдните сдружения, от друга, които да се основават на ясно установени процедурни правилници и описани права и задължения на животновъдите. Най-добрият начин за постигане на тази цел е споровете да се уреждат в рамките на правната система на държавата членка, в която са възникнали.

(39)

Развъдните сдружения, които съставят и водят родословни книги за чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни, както и развъдниците, различни от частните предприятия, развиващи дейност в рамките на затворени системи на производство, които създават и водят развъдни регистри за хибридни разплодни свине, следва да вписват разплодните животни в своите родословни книги или да ги вписват в развъдни регистри, без да проявяват дискриминация по отношение на държавата членка на произход на животните или на техните собственици и когато това е предвидено в развъдната програма, следва да класифицират тези животни според техните качества.

(40)

На развъдните сдружения следва също така да се позволи да въведат допълнителни раздели за записване на животни, които не отговарят на критериите за родство, но за които развъдните сдружения са преценили, че отговарят на характеристиките на породата, установени в развъдната програма на съответната порода, с цел последващ разплод на тези животни с чистопородни разплодни животни, принадлежащи към порода, обхваната от развъдната програма, така че потомството да бъде вписано в главния раздел на родословната книга. Специфичните правила за вписване на потомството на тези животни в главния раздел на родословната книга следва да бъдат установени на равнището на Съюза.

(41)

Вписване на потомството в главния раздел на родословните книги следва да бъде разрешено единствено по женска линия, с изключение на еднокопитните. Въпреки това за застрашена порода от говеда и биволи, свине, овце и кози, както и за „издръжливи“ породи овце, за които няма достатъчно чистопородни мъжки репродуктивни животни, държавите членки следва да имат възможност да разрешат на развъдните сдружения да прилагат по-малко строги правила за вписване в главния раздел на родословната книга на потомството на тези животни, вписани в допълнителни раздели, с цел да се избегне по-нататъшното влошаване на генетичното разнообразие на тези породи. Следва също така да се предвидят специални правила, за да се даде възможност за възстановяване на породи, които са изчезнали или за които има сериозна опасност от изчезване. Държавите членки, които се възползват от такива дерогации, следва да направят внимателна оценка на статуса на тези популации за разплод и да гарантират сигурното управление на генетичните ресурси.

(42)

Когато е необходимо да се създаде нова порода чрез съчетаване на характеристики от чистопородни разплодни животни от различни породи или чрез събиране на животни с достатъчна степен на физическа прилика, която вече поражда генетична стабилност, достатъчна, за да могат те да бъдат считани като еволюирали в друга порода, на развъдните сдружения следва да се предостави възможност да водят родословни книги и да провеждат развъдни програми за тези нови породи.

(43)

Разпоредбите на настоящия регламент следва да не възпрепятстват животни, вписани в допълнителен раздел на родословна книга за дадена порода, да попадат в обхвата на задълженията по мярката за агроекология и климат, посочена в член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (16), и следователно да бъдат подходящи за получаване на подкрепа от страна на националните или регионалните органи в рамките на техните програми за развитие на селските райони.

(44)

Развъдните сдружения следва да могат да установяват за чистопородните разплодни еднокопитни животни в своите развъдни програми разпоредби, които забраняват или ограничават използването на определени техники за възпроизвеждане и на някои чистопородни разплодни животни, включително използването на зародишни продукти от тях. Развъдните сдружения следва да могат например да поискат потомството да произхожда единствено от естествено покриване. Развъдните сдружения, които прилагат тази забрана или ограничение, следва да определят тези правила в своите развъдни програми в съответствие с правилата, установени от развъдното сдружение, което води първоначално създадената родословна книга.

(45)

Чистопородните разплодни животни, вписани в родословни книги, следва да бъдат идентифицирани в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (17).

(46)

За чистопородните разплодни еднокопитни животни Регламент (ЕС) 2016/429 предвижда, че компетентните органи в областта на здравеопазването на животните издават за еднокопитни животни уникален доживотен идентификационен документ, който ще бъде допълнително уточнен от Комисията чрез делегирани актове. За да бъде зоотехническият сертификат съобразен във възможно най-висока степен по отношение на формата и административната процедура с уникалния доживотен идентификационен документ, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с формата и съдържанието на уникалния доживотен идентификационен документ за еднокопитни животни.

(47)

Условията за допустимостта на чистопородните разплодни еднокопитни животни до участие в международни състезания е регламентирана от международни частни споразумения. Като има предвид международното измерение на сектора на коневъдството, Комисията, при подготовката и съставянето на съответните делегирани актове и актове за изпълнение, следва да вземе предвид тези споразумения, за да продължат тези чистопородни разплодни еднокопитни животни да отговарят на условията за допустимост до участие в международни състезания.

(48)

Допускането на разплодни животни за развъждане, и по-специално за естествено покриване или асистирана репродукция следва да бъде уредено на равнището на Съюза, за да се избегнат пречки за търговията, и по-специално когато тези разплодни животни са били подложени на изследване на продуктивността или на оценка на генетичната стойност, извършени в съответствие с правилата, установени в настоящия регламент, и по-специално в приложение III.

(49)

Приема се, че държавите членки или техните компетентни органи не следва да използват настоящия регламент, за да забраняват, ограничават или възпрепятстват използването на чистопородни разплодни животни или зародишни продукти от тях за производството на животни, които не са предназначени да бъдат вписани или регистрирани в родословна книга или развъден регистър като разплодни животни.

(50)

Докато правилата за изследване на продуктивността и за оценка на генетичната стойност са установени на равнището на Съюза за говеда и биволи, свине, овце и кози, които се изследват за определен брой признаци и/или показатели, многобройните изисквания по отношение на различните породи, предназначения и селекции чистопородни разплодни еднокопитни животни бяха пречка за тяхното хармонизиране. Понастоящем в родословните книги за произход на дадена порода се установяват правила за изследване на продуктивността или на оценка на генетичната стойност, които са специфични за всяка порода.

(51)

За да се вземе предвид техническият и научният напредък или необходимостта от съхраняване на ценни генетични ресурси, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел изменение на приложение III към настоящия регламент. За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва също така да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, които да ѝ позволят да установи единни и по-подробни правила за изследване на продуктивността и за оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни говеда и биволи, овце и кози.

(52)

Следва да е възможно изследването на продуктивността или оценката на генетичната стойност да могат да бъдат извършвани от трето лице, определено от развъдната организация или развъдника или от публичен орган, включително орган, изпълняващ посочената мисия като независима задача. Посоченото трето лице може да получи разрешение или да бъде оценявано от компетентния орган в контекста на одобряването на развъдната програма. Дадено развъдно сдружение или развъдник, който възлага на външен изпълнител изследването на продуктивността или оценката на генетичната стойност, следва, освен ако не е решено друго от съответната държава членка или нейните компетентни органи, да продължи да носи отговорност за гарантирането на спазването на изискванията, приложими към тези дейности и следва да уточни определеното трето лице в своята развъдна програма.

(53)

В зависимост, inter alia, от съответните видове или порода е възможно да възникне необходимост от хармонизиране или подобряване на методите за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни животни, използвани от развъдните сдружения или от трети лица, определени от тях. За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, които да ѝ позволят да определя референтни центрове на Европейския съюз. С цел да променя, когато е необходимо, задачите на тези референтни центрове, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. Посочените референтни центрове на Европейския съюз следва да имат право на финансова подкрепа от Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (18). В случая с чистопородните разплодни говеда и биволи посочените задачи се извършват от Interbull Centre, постоянната подкомисия на Международния комитет за контрол на животните (ICAR), която е референтният център на Европейския съюз, определен с Решение 96/463/ЕО на Съвета (19).

(54)

В допълнение, за да се осигури подкрепа на развъдните сдружения, управляващи застрашени породи, когато съществува призната необходимост, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, които да ѝ позволят да определя референтните центрове на Европейския съюз, натоварени със специфичната задача да насърчават създаването или хармонизиране на методите, използвани от посочените развъдни сдружения. С цел, да променя, когато е необходимо, задачите на тези референтни центрове, на Комисията следва да бъде делегирано също така правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. При определянето на тези центрове и при описването на техните задачи Комисията следва надлежно да взема предвид дейностите на Европейския регионален център за животински генетични ресурси (ERFP), който беше създаден в рамките на глобалния план за действие на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) за животинските генетични ресурси. Методите, установени от тези центрове, не следва да бъдат задължителни.

(55)

Животновъдите, които участват в дадена развъдна програма, следва да имат право да получават зоотехнически сертификати за обхванатите от тази развъдна програма разплодни животни и за зародишните продукти от тези животни. Зоотехническите сертификати следва да придружават разплодните животни или зародишните продукти от тях на мястото, където се търгуват или се въвеждат в Съюза, с оглед на вписването или регистрацията на тези животни или на потомството, произхождащо от посочените зародишни продукти, в други родословни книги или развъдни регистри. Зоотехническите сертификати следва да предоставят на животновъда информация за генетичното качество и родословието на произлязлото животно. Такива сертификати например следва да се издават, когато е необходимо да придружават разплодните животни за изложбени цели или когато те са настанени в станции за изпитване или в центрове за изкуствено осеменяване.

(56)

Настоящият регламент не забранява на държавите членки или на компетентните органи да изискват, когато се търгува, семенната течност от чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни, предназначена за изкуствено осеменяване с оглед на производството на животни, които не са предназначени да бъдат чистопородни разплодни животни, да се придружава от информация за качеството и родословието на животното. По принцип, чрез предоставяне на достъп до зародишни продукти от разплодни животни, и по-специално на семенна течност от тях, и до свързаната информация от зоотехническите сертификати, и на оператори, които възпроизвеждат животни без намерение за вписване на тяхното потомство в родословна книга, надеждата е конкурентоспособността на сектора на Съюза относно развъждането на животни да бъде повишена.

(57)

Въвеждането в Съюза и износа в трети държави на разплодни животни и на зародишни продукти от тях е важно за селското стопанство на Съюза. Следователно въвеждането в Съюза на разплодни животни и на зародишни продукти от тях следва да се извършва при условия, които във възможно най-голяма степен са сравними с правилата, приложими при търговия в рамките на Съюза. Разплодните животни и зародишните продукти от тях обаче следва да имат право да бъдат вписвани в главния раздел на дадена родословна книга или развъден регистър в Съюза, само ако равнището на контрол, извършен в държавата износител, гарантира същата степен на сигурност по отношение на данните за родословието, резултатите от изследванията на продуктивността и оценката на генетичната стойност като тази в Съюза и ако развъдните структури, предоставящи тези данни и резултати са включени в списък, поддържан от Комисията. Освен това, въз основа на принципа на реципрочност развъдните структури в трети държави следва да приемат съответно разплодни животни и зародишни продукти от тях от съответното признато в Съюза развъдно сдружение или развъдник.

(58)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (20) се предвижда Комисията да установи стокова номенклатура, и по-конкретно „Комбинираната номенклатура“ или съкратено „КН“, която да отговаря едновременно на изискванията на Общата митническа тарифа, на статистиката за външната търговия на Общността и на други политики на Съюза относно вноса и износа на стоки. В приложение I към посочения регламент са изброени кодовете по КН за чистопородните разплодни говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни, както и за семенна течност от бикове, и е посочено, че те са освободени от конвенционалните тарифни ставки. В този случай посочените животни и зародишните продукти от тях следва да бъдат придружени от съответния зоотехнически сертификат като доказателство за тяхното класифициране като чистопородни разплодни животни или зародишни продукти от тях. При чистопородни разплодни животни, те следва също да бъдат придружавани от документ, който посочва, че те ще бъдат вписани в родословна книга, водена от развъдно сдружение, или регистрирани в развъден регистър, воден от развъдник.

(59)

При въвеждането на разплодни животни и зародишни продукти от тях в Съюза те преминават ветеринарни проверки в съответствие с директиви 91/496/ЕИО (21) и 97/78/ЕО (22) на Съвета. В случай на чистопородни разплодни животни те следва да преминат и необходимите проверки за прилагането на освобождаването от конвенционалната тарифна ставка за чистопородни разплодни животни.

(60)

Необходимо е да се установят правила за официалния контрол, извършван за проверка на съответствието с правилата, предвидени в настоящия регламент, и за другите официални дейности, извършвани от компетентните органи в съответствие с настоящия регламент, които са пригодени към сектора на животновъдството. Компетентните органи следва да имат възможност да извършват официален контрол на всички оператори, обхванати от настоящия регламент, и по-специално на развъдните сдружения, на развъдниците, на третите лица, които извършват изследвания на продуктивността или оценки на генетичната стойност, на животновъдите и в случай че издават зоотехнически сертификати — на центровете за събиране и съхранение на семенна течност, центровете за съхранение на ембриони и на екипите за събиране или производство на ембриони.

(61)

Компетентните органи следва да извършват официален контрол, за да проверяват дали се спазват правилата, установени в настоящия регламент, както и изискванията, определени в одобрената развъдна програма. Този контрол би могъл да включва инспекция на оборудването, използвано за изследване на продуктивността или проверка на процедурите, прилагани при записване на зоотехнически и генеалогични данни, или анализ на документите или системите, използвани за съхранение и обработка на такива данни, събрани от разплодни животни. Посочената проверка може да взема предвид проверките на качеството или системите за контрол, като гарантира точността на записаните данни, като например проверки на произхода, извършвани с цел установяване на родословието на животното. Компетентните органи биха могли да извършват официален контрол на помещенията и кабинетите и на оборудването на животновъдите, развъдните сдружения или развъдниците, както и на разплодните животни или на зародишните продукти, събрани от тези разплодни животни, които са обхванати от развъдната програма.

(62)

Когато в настоящия регламент се прави позоваване на „други официални дейности“, това следва да се тълкува като обхващащо признаването на развъдните сдружения и развъдниците, одобрението на развъдните програми или оказването на съдействие на други държави членки и трети държави.

(63)

За целите на ефективното прилагане на установените в настоящия регламент правила на Съюза по отношение на разплодните животни и зародишните продукти от тях е необходимо компетентните органи на държавите членки да си сътрудничат и да си оказват административна помощ винаги, когато е необходимо. Следователно е необходимо в настоящия регламент да бъдат установени общи правила за административна помощ и сътрудничество, подобни на установените понастоящем в дял IV от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (23), със съответните адаптации.

(64)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, когато има доказателство, че в трета държава е допуснато широко разпространено сериозно несъответствие с правото на Съюза относно развъждането на животни, да приема специални мерки, за да ограничи въздействието на едно такова несъответствие.

(65)

Компетентните органи на държавата членка също следва да разполагат с необходимите правомощия за прилагане на установените в настоящия регламент зоотехнически и генеалогични правила относно разплодните животни, включително спиране на действието на одобрението на дадена развъдна програма или оттегляне на признаването на дадено развъдно сдружение или развъдник в случай на несъответствие с установените в настоящия регламент правила.

(66)

Комисията следва да извършва контрол в държавите членки по целесъобразност, inter alia, като вземе предвид резултатите от извършвания от държавите членки официален контрол, за да гарантира прилагането на установените в настоящия регламент правила във всички държави членки.

(67)

Комисията следва да извършва контрол в трети държави по целесъобразност, с оглед на съставянето на списък на развъдните структури от трети държави, от които следва да бъде разрешено въвеждането в Съюза на разплодни животни и на семенна течност, овоцити и ембриони, с оглед на определянето на условията за влизането им в Съюза, и с оглед на получаването на зоотехническа и генеалогична информация във връзка с функционирането на споразумения за еквивалентност. Комисията следва също така да извършва контрол в трети държави, когато всякакви повтарящи се или нововъзникващи проблеми по отношение на разплодните животни или на зародишните продукти от тях го изискват.

(68)

Проверката на съответствието с правилата, предвидени в настоящия регламент, чрез официален контрол е от основно значение, за да се гарантира, че в целия Съюз, целите на настоящия регламент се постигат ефективно. Пропуски в системата за контрол на дадена държава членка в определени случаи биха могли съществено да възпрепятстват постигането на посочените цели и да доведат до ситуации на сериозно и широко разпространено несъответствие с тези правила. Следователно Комисията следва да бъде в състояние да реагира на сериозни пропуски в системата за контрол на дадена държава членка чрез приемане на мерки, които да бъдат приложими докато съответната държава членка не предприеме необходимите действия за отстраняване на смущенията. Такива мерки включват забрана или налагане на специални условия за търговия с разплодните животни или зародишните продукти от тях, или всякакви други мерки, които Комисията счита за необходими за преодоляване на посоченото широко разпространено нарушение.

(69)

Тъй като директиви 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 90/427/ЕИО, 94/28/ЕО и 2009/157/ЕО следва да бъдат отменени и заменени с настоящия регламент, необходимо е също така да бъдат отменени и актовете на Комисията, които са приети по силата на изброените директиви, и когато е необходимо, те да бъдат заменени с делегирани актове или актове за изпълнение, приети в съответствие със съответните правомощия, предоставени от настоящия регламент. Поради това посочените актове на Комисията следва да бъдат отменени и когато е необходимо, заменени.

(70)

С цел да се гарантира правилното прилагане на настоящия регламент и той да бъде допълван, или да бъдат изменяни приложенията към него, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с установяване на изискванията за извършване на изследвания на продуктивността и оценка на генетичната стойност, задачите на и изискванията за референтните центрове на Европейския съюз и съдържанието и формата на зоотехническите сертификати.

(71)

При подготовката и изготвянето на делегираните актове е от особена важност по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (24). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти систематично имат достъп до срещите на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове.

(72)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на разпоредбите на настоящия регламент относно образците за информацията, която да бъде предоставяна от държавите членки на обществеността в списъка на признатите развъдни сдружения и развъдници, методите за проверка на идентичността на чистопородните разплодни животни, изследването на продуктивността и оценката на генетичната стойност, определянето на референтни центрове на Европейския съюз, формулярите на уникалния доживотен идентификационен документ за еднокопитни животни, образците на зоотехнически сертификати, които придружават разплодните животни и зародишните продукти от тях, признаването на еквивалентността на мерките, прилагани в трети държави, сериозните пропуски в системата за контрол на дадена държава членка и установяването на специални мерки по отношение на въвеждането в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти от тях, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (25). Когато Постоянният комитет по зоотехника не представи становище, Комисията следва да не приема проекта на акт за изпълнение.

(73)

Правилата, установени в директиви 87/328/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 90/118/ЕИО, 90/119/ЕИО, 90/427/ЕИО, 91/174/ЕИО, 94/28/ЕО и 2009/157/ЕО и в Решение 96/463/ЕО, следва да бъдат заменени с правилата, установени в настоящия регламент и в делегираните актове и актовете за изпълнение на Комисията, приети в съответствие с правомощията, предоставени от настоящия регламент. Следователно посочените правни актове следва да бъдат отменени.

(74)

Следните решения на Комисията относно, inter alia, специфични за отделните видове критерии за одобряването или признаването на развъдни сдружения и развъдници, вписването на разплодни животни в родословни книги, допускането за развъждане и изкуствено осеменяване, за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност са приети в съответствие с основните актове, посочени в директиви 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 90/427/ЕИО, 94/28/ЕО и 2009/157/ЕО: решения 84/247/ЕИО (26), 84/419/ЕИО (27), 89/501/ЕИО (28), 89/502/ЕИО (29), 89/504/ЕИО (30), 89/505/ЕИО (31), 89/507/ЕИО (32), 90/254/ЕИО (33), 90/255/ЕИО (34), 90/256/ЕИО (35), 90/257/ЕИО (36), 92/353/ЕИО (37), 96/78/ЕО (38) и 2006/427/ЕО (39) на Комисията. С настоящия регламент следва да се предвидят правила, които да заменят установените правила в посочените решения на Комисията.

(75)

В настоящия регламент следва да се предвидят правила, подобни на установените в Решение 92/354/ЕИО на Комисията (40).

(76)

Следните правни актове на Комисията са приети в съответствие с директиви 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 90/427/ЕИО, 94/28/ЕО и 2009/157/ЕО: решения 89/503/ЕИО (41), 89/506/ЕИО (42), 90/258/ЕИО (43), 96/79/ЕО (44), 96/509/ЕО (45), 96/510/ЕО (46) и 2005/379/ЕО (47) на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията (48). С настоящия регламент следва да се предвидят правила, които да заменят установените в посочените правни актове на Комисията.

(77)

За да се гарантира правна яснота и да се избегнат повторения, правните актове на Комисията, посочени в съображения 74, 75 и 76, следва да бъдат отменени, считано от датата на прилагане на настоящия регламент. В допълнение Комисията следва, най-малко 18 месеца преди датата на прилагане на настоящия регламент, да приеме актове за изпълнение, определящи образците на формуляри за представяне на информацията, която трябва да бъде включена в списъка на признатите развъдни сдружения и развъдници, който списък трябва да бъде публикуван от държавите членки, както и образците на зоотехническите сертификати за разплодни животни и зародишни продукти от тях. Посочените актове за изпълнение следва да се прилагат, считано от датата на прилагане на настоящия регламент.

(78)

За да се гарантира гладък преход за организациите на животновъдите, развъдните организации, асоциациите на животновъдите и частните предприятия или за другите организации или асоциации, които са били одобрени или признати със или без ограничение във времето в съответствие с актовете, отменени с настоящия регламент, и за развъдните програми, провеждани от тези оператори, операторите и техните развъдни програми следва да се считат за признати или одобрени в съответствие с настоящия регламент. Следователно тези оператори не следва да подлежат на процедурите за признаване, одобрение и нотификация на разширяването на географската територия към други държави членки, определени в настоящия регламент, въпреки че другите разпоредби на настоящия регламент следва да бъдат приложими към тях. Държавите членки следва да гарантират, че тези оператори спазват всички правила, предвидени в настоящия регламент, по-специално като извършват основан на риска официален контрол върху тях. В случай на несъответствие компетентните органи следва да гарантират, че посочените оператори предприемат необходимите мерки за коригиране на несъответствието и когато е необходимо, спират или оттеглят признаването на тези оператори или одобрението на техните развъдни програми.

(79)

Комисията неотдавна прие предложение за нов регламент относно официалния контрол и другите официални дейности. С посочения нов регламент се цели да бъдат отменени Регламент (ЕО) № 882/2004, Директива 89/608/ЕИО на Съвета (49), Директива 90/425/ЕИО на Съвета (50) и директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО. Целта му е също така да се обединят — с необходимите адаптации — някои от правилата, установени в Регламент (ЕО) № 882/2004 и в посочените директиви. Отглеждането на животни обаче не е предвидено да попада в приложното поле на посочения нов регламент. С цел правна яснота и сигурност и до отмяната на директиви 89/608/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО чрез новия регламент, е необходимо да се заличат позоваванията на „зоотехнически“ от директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО, докато за директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО не се налага такова изменение. Поради това директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.

(80)

До датата на прилагане на член 110 от Регламент (ЕС) 2016/429 развъдните сдружения, провеждащи одобрени програми за развъждане на чистопородни разплодни еднокопитни животни, следва да могат да продължат да издават идентификационни документи за тези чистопородни разплодни животни в съответствие с член 8, параграф 1 от Директива 90/427/ЕИО.

(81)

Настоящият регламент следва да се прилага от първия ден на двадесет и осмия месец след датата на неговото влизане в сила,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Приложно поле и обхват

1.   С настоящия регламент се определят:

а)

зоотехническите и генеалогичните условия за търговия с разплодни животни и зародишни продукти от тях и за въвеждането им в Съюза;

б)

правила за признаването на развъдните сдружения и развъдниците и за одобрението на техните развъдни програми;

в)

правата и задълженията на животновъдите, развъдните сдружения и развъдниците;

г)

правила за вписването на разплодните животни в родословните книги и развъдните регистри и за допускането на разплодни животни и зародишни продукти от тях за развъждане;

д)

правила за изследването на продуктивността и оценката на генетичната стойност на разплодните животни;

е)

правила за издаването на зоотехнически сертификати за разплодни животни и зародишни продукти от тях;

ж)

правила за извършване на официален контрол, по-специално на развъдните организации и развъдниците, както и правила за извършването на други официални дейности;

з)

правила за административна помощ и сътрудничество и правила за осигуряване на изпълнението от държавите членки;

и)

правила за извършване на контрол от страна на Комисията в държавите членки и в трети държави.

2.   Настоящият регламент се прилага по отношение на разплодните животни и зародишните продукти от тях в случаите, когато тези животни или потомството от тези зародишни продукти са предназначени да бъдат вписани като чистопородни разплодни животни в родословна книга или да бъдат регистрирани като хибридни разплодни свине в развъден регистър.

3.   Настоящият регламент не се прилага за разплодни животни и зародишните продукти от тях, когато тези животни и зародишни продукти са предназначени за технически или научни експерименти, извършвани под надзора на компетентните органи.

4.   Член 9, параграф 4, член 13, член 14, параграфи 3 и 4, членове 23 и 24, член 28, параграф 2 и член 36, параграф 1 не се прилагат по отношение на частните предприятия, признати за развъдници, които извършват дейност в затворени системи за производство.

5.   Настоящият регламент не засяга правата на държавите членки да предприемат национални мерки за регулиране на провеждането на развъдни програми, които не са били одобрени в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„животно“ означава следните видове домашни животни:

а)

говеда и биволи (Bos taurus, Bos indicus и Bubalus bubalis);

б)

свине (Sus scrofa);

в)

овце (Ovis aries);

г)

кози (Capra hircus); или

д)

род еднокопитни (Equus caballus и Equus asinus);

2)

„порода“ означава популация от животни, които притежават достатъчно еднообразни характеристики, за да бъдат считани за различни от други животни от същия вид от една или повече групи животновъди, които са постигнали съгласие да впишат тези животни в родословни книги, подробно описвайки техните известни предци, с цел възпроизвеждане на техните наследени характеристики чрез репродукция, обмен и селекция в рамките на развъдна програма;

3)

„разплодно животно“ означава чистопородно разплодно животно или хибридна разплодна свиня;

4)

„зародишни продукти“ означава семенна течност, овоцити и ембриони, събрани или произведени от разплодни животни за целите на асистираната репродукция;

5)

„развъдно сдружение“ означава всяка асоциация на животновъди, развъдна организация или публичен орган, различен от компетентните органи, който е признат от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 4, параграф 3 за целите на провеждане на развъдна програма за чистопородни разплодни животни, вписани в родословната книга или книги, които сдружението води или създава;

6)

„развъдник“ означава всяка асоциация на животновъди, развъдна организация, частно предприятие, извършващо дейност в затворени системи за производство, или публичен орган, различен от компетентните органи, който е признат от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 4, параграф 3 за целите на провеждане на развъдна програма за хибридни разплодни свине, регистрирани в развъдния регистър или развъдните регистри, които развъдникът води или създава;

7)

„развъдна структура“ означава всяка асоциация на животновъди, развъдна организация, частно предприятие, животновъдна организация или официална служба в трета държава, които по отношение на чистопородните разплодни говеда и биволи, свине, овце, кози или еднокопитни или на хибридни разплодни свине са били приети от тази трета държава във връзка с въвеждането в Съюза на чистопородни разплодни животни за развъждане;

8)

„компетентни органи“ означава органите на дадена държава членка, които са отговорни, по силата на настоящия регламент, за:

а)

признаването на развъдните сдружения и развъдниците и одобряването на развъдните програми, които те провеждат за разплодни животни;

б)

официалния контрол на операторите;

в)

оказването на съдействие на други държави членки и трети държави в случай на установени несъответствия;

г)

други официални дейности, които са различни от посочените в букви а) и в);

9)

„чистопородно разплодно животно“ означава животно, което е вписано или регистрирано и отговаря на условията за вписване в главния раздел на родословна книга;

10)

„хибридна разплодна свиня“ означава животно от вида на свинете, което е регистрирано в развъден регистър и е получено чрез свободно кръстосване или използвано за нарочна кръстоска в или между следните групи свине:

а)

чистопородни разплодни свине от различни породи или линии;

б)

разплодни свине, които самите са резултат от кръстоска (хибрид) между различни породи или линии;

в)

разплодни свине от една от категориите, посочени в буква а) или б);

11)

„линия“ означава генетично стабилна и еднообразна субпопулация от чистопородни разплодни животни от конкретна порода;

12)

„родословна книга“ означава:

а)

племенна или друга книга, файл или информационен носител, който/която се води от развъдното сдружение и се състои от главен раздел, а ако развъдното сдружение вземе такова решение, и от един или повече допълнителни раздели за животни от същия вид, които не отговарят на условията за вписване в главния раздел;

б)

по целесъобразност, всяка съответстваща книга, водена от развъдна структура;

13)

„главен раздел“ означава разделът на родословната книга, в който чистопородните разплодни животни се вписват или регистрират като отговарящи на условията за вписване, като се посочват подробни данни за техните предци и където е приложимо, техните качества;

14)

„клас“ означава хоризонтално подразделение на главния раздел, в което чистопородните разплодни животни се вписват според техните унаследими качества;

15)

„унаследимо качество“ означава количествено измерима характеристика или генетична особеност на дадено разплодно животно, която може да бъде наследена;

16)

„развъдна стойност“ означава очакваното въздействие на генотипа на дадено разплодно животно върху определена характеристика на неговото потомство;

17)

„развъден регистър“ означава:

а)

всеки файл или информационен носител, който се води от развъдник и в който се регистрират хибридните разплодни свине, като се посочват данни за техните предци;

б)

по целесъобразност, всеки съответстващ регистър, воден от развъдна структура;

18)

„официален контрол“ означава всеки тип контрол, който компетентните органи извършват с цел проверка на съответствието с установените в настоящия регламент правила;

19)

„други официални дейности“ означава всички дейности, различни от официалния контрол, които компетентните органи извършват в съответствие с настоящия регламент, за да гарантират прилагането на установените в него правила;

20)

„зоотехнически сертификат“ означава сертификати за развъждане, удостоверения или търговска документация, които се издават на хартиен носител или в електронен вид за разплодни животни и зародишни продукти от тях и в които се предоставя информация за родословието, идентификацията и, когато е налично, резултатите от изследването на продуктивността или оценката на генетичната стойност;

21)

„въвеждан/и в Съюза“ или „въвеждане в Съюза“ означава действието, с което разплодните животни и зародишните продукти от тях се въвеждат в една от териториите, изброени в приложение VI, от място извън тези територии, с изключение на транзитно преминаване;

22)

„търговия“ означава действието, свързано със закупуването, продажбата, размяната или придобиването или пускането на пазара на животни или зародишни продукт от тях в рамките на Съюза, включително и в рамките на дадена държава членка;

23)

„оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице, което попада в обхвата на предвидените в настоящия регламент правила, като например развъдни сдружения, развъдници, трети лица, определени от развъдните сдружения или развъдниците в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), центрове за събиране или съхраняване на семенна течност, центрове за съхраняване на ембриони, екипи за събиране или производство на ембриони и животновъди;

24)

„застрашена порода“ означава местна порода, призната от държава членка като застрашена, която е генетично адаптирана към една или повече традиционни системи за производство или среди в тази държава членка, и в случаите, когато статусът на застрашени породи е научно удостоверен от орган, притежаващ необходимите умения и познания в областта на застрашените породи;

25)

„частно предприятие, работещо в затворени системи за производство“ означава частно предприятие с развъдна програма, в която или не участват животновъди, или участват ограничен брой животновъди, които са обвързани с това частно предприятие със съгласие да бъдат снабдявани от него с хибридни разплодни свине или да го снабдяват с хибридни разплодни свине;

26)

„развъдна програма“ означава поредица от систематични действия, включително записване, селекция, разплод и обмен на разплодни животни и зародишни продукти от тях, изготвени и извършвани с цел запазване или подобряване на желаните фенотипни и/или генотипни характеристики в целевата популация за разплод.

Член 3

Общи зоотехнически и генеалогични условия за търговия с разплодни животни и зародишни продукти от тях и за въвеждането им в Съюза

1.   Търговията с разплодни животни и зародишни продукти от тях и въвеждането в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти от тях не се забранява, ограничава или възпрепятства на зоотехнически или генеалогични основания, различни от основанията, произтичащи от предвидените в настоящия регламент правила.

2.   Животновъдите, развъдните сдружения, развъдниците или развъдните структури не се дискриминират въз основа на тяхната държава на произход или държавата на произход на разплодните животни или на зародишните продукти от тях.

ГЛАВА II

Признаване на развъдни сдружения и развъдници в държавите членки и одобрение на развъдни програми

Раздел 1

Признаване на развъдни сдружения и развъдници

Член 4

Признаване на развъдни сдружения и развъдници

1.   По отношение на чистопородни разплодни животни асоциации на животновъди, развъдни организации или публични органи могат да подават пред компетентните органи заявления за признаване като развъдни сдружения.

По отношение на хибридни разплодни свине асоциации на животновъди, развъдни организации, частни предприятия, работещи в затворени системи за производство, или публични органи могат да подават пред компетентните органи заявления за признаване като развъдници.

2.   Заявленията, посочени в параграф 1, се подават в писмена форма, на хартиен носител или в електронна форма.

3.   Компетентните органи оценяват заявленията, посочени в параграф 1. Те признават за развъдно сдружение всеки заявител, посочен в параграф 1, първа алинея, и за развъдник — всеки заявител, посочен в параграф 1, втора алинея, който отговаря на следните изисквания:

а)

неговото седалище е на територията на държавата членка, където се намира компетентният орган;

б)

в заявлението си доказва, че отговаря на условията, изброени в приложение I, част 1 по отношение на своите програми за развъждане, във връзка с които възнамерява да кандидатства за одобрение в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12;

в)

заявлението му съдържа, във връзка с всяка от тези планирани развъдни програми, проект на развъдната програма, който трябва да съдържа информацията, посочена в приложение I, част 2, а при чистопородни еднокопитни разплодни животни — приложение I, част 3;

г)

при подаване на заявлението, посочено в параграф 1 от настоящия член, заявителят подава заявление за одобрение на поне една от тези планирани програми за развъждане в съответствие с член 8, параграф 2.

Член 5

Отказ за признаване на развъдни сдружения и развъдници

1.   За целите на член 4, параграф 1, когато компетентен орган възнамерява да откаже да признае като кандидат дадено развъдно сдружение или развъдник, той предоставя на този кандидат мотивирано обяснение за своето решение. Посоченият кандидат има правото да поиска компетентният орган да преразгледа предвидения отказ в срок от 60 дни от датата на получаване на мотивираното обяснение или по-рано, когато националните правила предвиждат по-кратки срокове.

2.   Когато, след като вземе предвид преразглеждането, посочено в параграф 1, компетентният орган реши да потвърди отказа си, той предоставя на кандидата мотивирано обяснение за решението си да откаже да го признае в срок от 90 дни от получаването на искането на кандидата за преразглеждане или по-рано, ако националните правила предвиждат по-кратки срокове. В същото време компетентният орган информира Комисията за решението си да откаже признаването и за причините за това свое решение.

Член 6

Представяне на изменени развъдни програми в случаи на отказ и оттегляне на признаване на развъдни сдружения или развъдници при липсата на одобрени развъдни програми

1.   В случаите, когато компетентният орган, който е признал дадено развъдно сдружение или развъдник в съответствие с член 4, параграф 3 отказва да одобри развъдна програма, представена от посоченото развъдно сдружение или развъдник в съответствие с член 8, това развъдно сдружение или развъдник има възможност да представи изменена версия на развъдната програма в срок до шест месеца след този отказ.

2.   Компетентният орган оттегля признаването на развъдното сдружение или на развъдника, ако до края на периода, посочен в параграф 1 от настоящия член, не е представена изменена версия на развъдната програма и когато развъдното сдружение или развъдникът не разполага с друга развъдна програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12.

Член 7

Списъци на признатите развъдни сдружения и развъдници

1.   Държавите членки съставят и поддържат актуализиран списък на развъдните сдружения и развъдниците, които техните компетентни органи са признали в съответствие с член 4, параграф 3, и които имат поне една развъдна програма, която е била одобрена в съответствие с член 8, параграф 3. Държавите членки предоставят достъп до този списък на обществеността.

2.   Предвиденият в параграф 1 списък включва следната информация:

а)

наименованието, данните за връзка и когато е налице такъв, интернет сайта на развъдното сдружение или развъдника;

б)

за всяко развъдно сдружение или развъдник от списъка:

i)

за чистопородни разплодни животни: името на породата, или — за хибридни разплодни свине — името на породата, линията или кръстоската, обхванати от всяка от неговите развъдни програми, одобрени в съответствие с член 8, параграф 3, и когато развъдното сдружение се възползва от дерогациите, посочени в член 19 или приложение II, част 1, глава III, точка 2 — позоваване на тези дерогации;

ii)

географската територия, където трябва да се проведе всяка от развъдните програми;

iii)

при чистопородни разплодни еднокопитни животни, когато е приложимо — наименованието и данните за връзка на развъдното сдружение, което води родословната книга за произхода на породата;

iv)

за всяка от развъдните програми, когато е налице уебсайт — препратка към уебсайта, на който може да се осъществи достъп до информацията за развъдните програми.

3.   Държавите членки също така следва да включат в списъка, предвиден в параграф 2 от настоящия член, всеки компетентен орган, който изпълнява развъдна програма в съответствие с член 38.

4.   Когато признаването на дадено развъдно сдружение или развъдник е оттеглено в съответствие с член 47, параграф 1, трета алинея, буква д) или одобрението на развъдна програма е спряно или оттеглено в съответствие с член 47, параграф 1, трета алинея, буква г), държавите членки без неоснователно забавяне посочват това преустановяване или оттегляне в списъка, предвиден в параграф 1 от настоящия член.

Когато в продължение на 24 месеца посоченото признаване остава оттеглено или посоченото одобрение остава спряно или оттеглено, държавите членки окончателно заличават съответното развъдно сдружение, развъдник или развъдна програма от списъка, предвиден в параграф 1.

5.   Комисията приема актове за изпълнение, определящи образци за представянето на информацията, включена в предвидения в параграф 1 списък на признатите развъдни сдружения и развъдници. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 62, параграф 2.

Раздел 2

Одобрение на развъдните програми

Член 8

Одобрение на развъдните програми, провеждани от развъдни сдружения и развъдници

1.   Развъдното сдружение или развъдникът подава заявление за одобрение за развъдната си програма пред компетентния орган, признал развъдното сдружение или развъдника, в съответствие с член 4, параграф 3.

2.   Заявлението, посочено в параграф 1, се подава в писмена форма, на хартиен носител или в електронна форма.

3.   Компетентният орган, посочен в параграф 1, оценява тези развъдни програми и ги одобрява, при условие че:

а)

те имат една или повече от следните цели:

i)

за чистопородни разплодни животни:

подобряване на породата;

съхраняване на породата;

създаване на нова порода;

възстановяване на дадена порода;

ii)

за хибридни разплодни свине:

подобряване на породата, линията или кръстоската;

създаване на нова порода, линия или кръстоска;

б)

те описват подробно целите на подбора и развъждането;

в)

те отговарят на изискванията, установени в приложение I, част 2, а в допълнение за чистопородни разплодни еднокопитни животни — в приложение I, част 3.

4.   Развъдните сдружения или развъдниците може да възложат на трето лице специфични технически дейности, свързани с управлението на своите развъдни програми, включително изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност, при условие че

а)

развъдните сдружения и развъдниците остават отговорни пред компетентния орган с оглед гарантиране на съответствието с изискванията, предвидени в приложение I, части 2 и 3;

б)

не е налице конфликт на интереси между съответното трето лице и стопанските дейности на животновъдите, които участват в развъдната програма;

в)

третото лице изпълнява всички изисквания за осъществяването на тези дейности;

г)

тези развъдни сдружения и развъдници конкретизират в заявленията си, посочени в параграф 2, дейностите, които възнамеряват да възложат на трети лица, както и наименованието и данните за връзка с тези трети лица.

5.   В случаите, когато в продължение на най-малко 24 месеца не са налице животновъди със стопанства от разплодни животни, намиращи се в определена част от географската територия, които участват в дадена развъдна програма, одобрена в съответствие с параграф 3, компетентният орган, посочен в параграф 1, може да изисква от съответното развъдно сдружение или съответния развъдник да приспособи географската територия на своята развъдна програма, така че да не включва посочената част.

Член 9

Промени в одобрена развъдна програма

1.   Преди прилагането на каквито и да било значителни промени, отнасящи се до изискванията, посочени в член 8, параграф 3, в своята развъдна програма, която е одобрена в съответствие с тази разпоредба, дадено развъдно сдружение или развъдник уведомява относно тези промени компетентния орган, който е признал дадено развъдно сдружение или развъдник, в съответствие с член 4, параграф 3.

2.   Уведомлението се изготвя в писмен вид, на хартиен носител или в електронна форма.

3.   Освен ако компетентният орган не посочи друго в срок от 90 дни от датата на уведомяването, тези промени се считат за одобрени.

4.   Развъдните сдружения и развъдниците уведомяват своевременно и по прозрачен начин животновъдите, които участват в техните развъдни програми, относно промените в развъдните им програми, които са били одобрени в съответствие с параграф 3.

Член 10

Дерогации от член 8, параграф 3 относно одобряването на развъдни програми

1.   Чрез дерогация от член 8, параграф 3, компетентният орган, който е признал дадено развъдно сдружение или развъдник, в съответствие с член 4, параграф 3, може да откаже да одобри дадена развъдна програма на посоченото развъдно сдружение, която отговаря на изискванията, установени в приложение I, част 2, и в допълнение за чистопородните разплодни еднокопитни животни — в приложение I, част 3, с мотива, че тази развъдна програма би изложила на риск развъдната програма, изпълнявана от друго развъдно сдружение за същата порода, която вече е била одобрена в тази държава членка по отношение на поне едно от следното:

а)

основните признаци на характеристиките на породата или основните цели на тази развъдна програма;

б)

съхраняването на тази порода или на генетичното разнообразие в рамките на тази порода; или

в)

ефективното изпълнение на развъдната програма, когато целта на тази развъдна програма е опазването на тази порода:

i)

в случай на застрашена от изчезване порода; или

ii)

в случай на местна порода, която не е често срещана на една или повече територии на Съюза.

2.   За целите на параграф 1 компетентният орган надлежно взема предвид следното:

а)

броя на развъдните програми, вече одобрени за тази порода в тази държава членка;

б)

размера на популациите за разплод, обхванати от развъдните програми;

в)

възможния генетичен принос от развъдни програми, провеждани от други развъдни сдружения за същата порода в други държави членки или от развъдни структури в трети държави.

Член 11

Отказ за одобрението на развъдни програми

Когато компетентният орган, който е признал дадено развъдно сдружение или развъдник, в съответствие с член 4, параграф 3, откаже да одобри дадена развъдна програма, представена от това развъдно сдружение или развъдник в съответствие с член 8, параграф 1, или откаже да одобри промени в дадена развъдна програма, за които е направено уведомление в съответствие с член 9, параграф 1, той предоставя на развъдното сдружение или на развъдника мотивирано обяснение за отказа си.

Член 12

Уведомяване и одобрение на развъдни програми, провеждани в държави членки, различни от държавата членка, в която е признат(о) развъдното сдружение или развъдникът

1.   Когато дадено развъдно сдружение или развъдник планира да провежда развъдна програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 също за разплодни животни, отглеждани в държава членка, различна от държавата членка, в която развъдното сдружение или развъдникът е признат(о) в съответствие с член 4, параграф 3 (за целите на настоящия член — „посочената друга държава членка“), това развъдно сдружение или развъдник уведомява относно предвиденото разширяване на географската територия компетентния орган, който е признал посоченото развъдно сдружение или развъдник, в съответствие с член 4, параграф 3.

2.   Компетентният орган, който е признал дадено развъдно сдружение или развъдник, в съответствие с член 4, параграф 3:

а)

уведомява компетентния орган на посочената друга държава членка най-малко 90 дни преди планираната начална дата на развъдната програма в посочената друга държава членка, и, по искане на уведомения орган, предоставя превод на уведомлението на един от официалните езици на съответната друга държава членка;

б)

по искане на уведомения орган, предоставя най-малко 60 дни преди планираната начална дата на развъдната програма в посочената друга държава членка копие от развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, придружено, ако това бъде поискано от този орган, от превод на някой от официалните езици на посочената друга държава членка, който се осигурява от подаващото заявлението развъдно сдружение или развъдник.

3.   Компетентният орган на посочената друга държава членка може, в срок от 90 дни от датата на получаване на уведомлението, посочено в параграф 2, буква а), да откаже да одобри провеждането на неговата територия на развъдната програма, ако:

а)

в посочената друга държава членка вече се провежда одобрена развъдна програма за чистопородни разплодни животни от същата порода; и

б)

одобрението на още една развъдна програма би изложило на риск развъдната програма, провеждана от друго развъдно сдружение за същата порода, която вече е била одобрена в посочената друга държава членка, по отношение най-малко на едно от следните:

i)

основните признаци на характеристиките на породата или основните цели на тази развъдна програма;

ii)

съхраняването на тази порода или на генетичното разнообразие в рамките на тази порода; или

iii)

ако целта на развъдната програма е съхраняването на породата, ефективното изпълнение на развъдната програма:

в случай на застрашена от изчезване порода; или

в случай на местна порода, които не е често срещана на една или повече територии на Съюза.

4.   Компетентният орган на посочената друга държава членка информира компетентния орган на държавата членка, която е признала развъдното сдружение или развъдника в съответствие с член 4, параграф 3, за резултата от уведомлението, предвидено в параграф 1 от настоящия член, и в случай че отказва одобрение за провеждането на съответната територия на развъдната програма — предоставя мотивирано обяснение за отказа си.

5.   В случай че компетентният орган на посочената друга държава членка, не отговори в срок от 90 дни на уведомлението, посочено в параграф 2, буква а), това уведомление се счита за одобрение.

6.   Компетентният орган, който е признал развъдното сдружение или развъдника в съответствие с член 4, параграф 3, информира развъдното сдружение или развъдника за резултата от уведомлението, предвидено в параграф 2, буква а) от настоящия член, без неоснователно забавяне, а в случай на отказ — предоставя на съответното развъдно сдружение или развъдник мотивирано обяснение за отказа, посочено в параграф 4 от настоящия член.

7.   Ако компетентният орган на посочената друга държава членка откаже одобрението в съответствие с параграф 3, той информира Комисията за своя отказ и предоставя мотивирано становище за този отказ.

8.   Когато компетентният орган на посочената друга държава членка откаже одобрението в съответствие с параграф 3 от настоящия член и развъдното сдружение или развъдникът, възнамеряващ(о) да проведе тази развъдна програма в посочената друга държава членка, поиска преразглеждане на отказа, компетентният орган на посочената друга държава членка и компетентният орган, който е признал развъдното сдружение или развъдника в съответствие с член 4, параграф 3, си сътрудничат по отношение на това искане за преразглеждане.

9.   Компетентният орган, който е признал развъдното сдружение или развъдника в съответствие с член 4, параграф 3, информира компетентния орган на посочената друга държава членка относно промените в развъдни програми, одобрени в съответствие с член 9, параграф 3.

10.   По искане от компетентния орган на посочената друга държава членка, развъдното сдружение или развъдникът, действащ(о) в съответствие с настоящия член на територията на посочената друга държава членка, предоставя актуална информация на този компетентен орган, по-специално що се отнася до броя на животновъдите и разплодните животни, с които се извършва развъдната програма на тази територия. Всички такива искания се извършват по същия начин, както исканията към развъдните сдружения или развъдниците, признати в посочената друга държава членка.

11.   Компетентният орган на посочената друга държава членка може да оттегля одобрението на развъдната програма, предвидена в настоящия член, в случаите, когато в продължение на най-малко 12 месеца в тази развъдна програма не участва нито един животновъд на територията на посочената друга държава членка.

ГЛАВА III

Права и задължения на животновъдите, развъдните сдружения и развъдниците

Член 13

Права на животновъдите, които участват в развъдни програми, одобрени в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12

1.   Животновъдите имат право на участие в развъдна програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12, при условие че:

а)

техните разплодни животни се намират в стопанства, разположени в рамките на географската територия на развъдната програма;

б)

техните разплодни животни принадлежат, за чистопородни разплодни животни, към породата или, за хибридни разплодни свине — към породата, линията или кръстоската които са включени в обхвата на тази развъдна програма.

2.   Животновъдите, участващи в развъдна програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12, имат право на:

а)

вписване на техните чистопородни разплодни животни в главния раздел на родословната книга, създадена за съответната порода от развъдното сдружение, в съответствие с членове 18 и 20;

б)

записване на техните животни в допълнителен раздел на родословната книга, създадена за съответната порода от развъдното сдружение, в съответствие с член 20;

в)

регистриране на техните хибридни разплодни свине в развъден регистър, създаден за съответната порода, линия или кръстоска от развъдник, в съответствие с член 23;

г)

участие в извършването на изследвания на продуктивността и оценки на генетичната стойност в съответствие с член 25;

д)

получаване на зоотехнически сертификат в съответствие с член 30, параграфи 1 и 4;

е)

да им бъдат предоставени, при поискване, актуалните резултати от изследването на продуктивността и оценката на генетичната стойност за техните разплодни животни, ако тези резултати са на разположение;

ж)

достъп до всички други услуги, предоставяни във връзка с развъдната програма на участващите животновъди от развъдното сдружение или развъдника, провеждащи развъдната програма.

3.   В допълнение към правата, установени в параграфи 1 и 2, когато в правилника на дадено развъдно сдружение или развъдник се предвижда членство, животновъдите, посочени в параграф 1, също така имат право:

а)

на придобиване на членство в съответното развъдно сдружение или съответния развъдник;

б)

на участие в определянето и разработването на развъдната програма в съответствие с процедурния правилник, посочен в приложение I, част 1, буква Б, параграф 1, буква б).

Член 14

Права и задължения на развъдните сдружения и развъдниците

1.   Във връзка с техните развъдни програми, одобрени в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12, развъдните сдружения и развъдниците имат право да определят и провеждат тези развъдни програми самостоятелно, при условие че те спазват настоящия регламент и всички условия за тяхното одобрение;

2.   Развъдните сдружения или развъдниците имат право да изключат от участие в дадена развъдна програма животновъдите, които не спазват правилата на развъдната програма или задълженията, установени в процедурния правилник, посочен в приложение I, част 1, буква Б, параграф 1, буква б).

3.   В допълнение към правото, посочено в параграф 2, развъдните сдружения и развъдниците, които предвиждат възможност за членство, имат право да изключат от членство животновъдите, които не спазват своите задължения, установени в процедурния правилник в съответствие с приложение I, част 1, буква Б, точка 1, буква б).

4.   Без това да засяга ролята на съдилищата, развъдните сдружения и развъдниците носят отговорност за уреждането на споровете, които могат да възникнат между животновъдите и между животновъдите и развъдното сдружение или развъдника при провеждането на развъдни програми, одобрени в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12, в съответствие с процедурния правилник, посочен в приложение I, част 1, буква Б, точка 1, буква б).

ГЛАВА IV

Вписване на разплодни животни в родословни книги и развъдни регистри и допускане за развъждане

Раздел 1

Вписване на разплодни животни в родословни книги и допускане за развъждане

Член 15

Структура на родословните книги

Родословните книги се състоят от главен раздел, и в случаите, когато това е уточнено в развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12, един или повече допълнителни раздели.

Член 16

Основен раздел на родословните книги

1.   Когато развъдните сдружения установят различни критерии или процедури за вписване на чистопородните разплодни животни в различни класове, развъдните сдружения могат да разделят главния раздел на родословните книги на класове:

а)

в зависимост от унаследими качества на животните; те могат допълнително да разделят тези класове в зависимост от възрастта или пола; или

б)

в зависимост от възрастта или пола на животните, при условие че класовете са разделени също въз основа на унаследените качества.

Посочените критерии и процедури могат да изискват чистопородното разплодно животно да премине изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност съгласно предвиденото в член 25 или всякакъв друг вид оценка, описана в развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12, преди вписването му в конкретен клас на главния раздел.

2.   Ако развъдната програма определя условия за вписване в главния раздел на родословната книга в допълнение към условията, определени в приложение II, част 1, глава I, развъдното сдружение, провеждащо тази развъдна програма, определя в посочения главен раздел поне един клас, в който по заявление на животновъда се вписват чистопородните разплодни животни, отговарящи само на условията от приложение II, част 1, глава I и член 21.

Член 17

Допълнителни раздели на родословните книги

Развъдните сдружения могат да създадат един или повече допълнителни раздели в родословната книга за животни от същата порода, които не отговарят на условията за вписване в главния раздел, при условие че правилата, установени в развъдната програма, позволяват потомството на тези животни да бъде вписано в главния раздел в съответствие с правилата, установени в:

а)

приложение II, част 1, глава III, точка 1, буква а) — за женски говеда и биволи, свине, овце и кози;

б)

приложение II, част 1, глава III, точка 2 — за застрашени породи говеда и биволи, свине, овце и кози или „издръжлива“ порода овце; или

в)

приложение II, част 1, глава III, точка 1, буква б) — за мъжки и женски еднокопитни животни.

Член 18

Вписване на чистопородни разплодни животни в главния раздел на родословната книга

1.   По искане от животновъди развъдните сдружения вписват или регистрират за вписване в главния раздел на своите родословни книги всички чистопородни разплодни животни от породата, обхваната от тяхната развъдна програма, при условие че тези животни отговарят на изискванията, посочени в приложение II, част 1, глава I, и когато е приложимо, при условие че тези животни са потомци на разплодни животни или зародишни продукти от тях в съответствие с правилата, предвидени в член 21.

2.   Развъдните сдружения не отказват вписването в главния раздел на своите родословни книги на дадено чистопородно разплодно животно на основание, че то вече е вписано в главния раздел на родословна книга за същата порода или, при програма за кръстосване, провеждана за чистопородни разплодни еднокопитни животни — за различна порода, създадена от друго развъдно сдружение, което е признато в съответствие с член 4, параграф 3, или от развъдна структура в трета държава, включена в списъка, посочен в член 34.

3.   Когато основният раздел на родословната книга е разделен на класове, чистопородните разплодни животни, отговарящи на критериите за вписване в главния раздел, се вписват от развъдното сдружение в класа, който съответства на унаследимите качества на посочените чистопородни разплодни животни.

Член 19

Дерогации от изискванията за вписването на животни в главния раздел на родословните книги в случай на създаването на нова порода или възстановяването на дадена порода

1.   Чрез дерогация от член 18, параграф 1, когато дадено развъдно сдружение провежда дадена развъдна програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12, за порода, за която не съществува родословна книга в нито една държава членка или трета държава, включена в списъка, предвиден в член 34, това развъдно сдружение може да вписва в главния раздел на новосъздадената родословна книга чистопородни разплодни животни или потомци на чистопородни разплодни животни от различни породи, или което и да е животно, за което развъдното сдружение счита, че съответства на характеристиките на тази нова порода, и когато е приложимо, отговаря на минималните изисквания за продуктивност, определени в развъдната програма.

Развъдните сдружения, които се възползват от тази дерогация:

а)

определят в своята развъдна програма срок за създаването на новата родословна книга, който е подходящ за интервала между поколенията за съответния вид или съответната порода;

б)

се позовават на всички съществуващи родословни книги, в които чистопородните разплодни животни или техните родители са били вписани за първи път след раждането им, заедно с оригиналния регистрационен номер на съответната родословна книга;

в)

идентифицират, в своята система за регистриране на родословия, животните, които считат за основния фонд на породата.

2.   Когато дадено развъдно сдружение възнамерява да възстанови порода, която е изчезнала или е сериозно застрашена от изчезване, държавата членка или, ако тя вземе такова решение, компетентният орган може да разреши на развъдното сдружение да впише в главния раздел на родословната книга потомци на чистопородни разплодни животни от породата, която ще се възстановява, или чистопородни разплодни животни или потомци на чистопородни разплодни животни от други породи, които се включват във възстановяването на тази порода, или всяко друго животно, за което развъдното сдружение смята, че съответства на характеристиките на породата, която ще се възстановява, и което, когато е приложимо, отговаря на минималните изисквания за продуктивност, определени в развъдната програма, при условие че:

а)

се определи срок за създаване или възстановяване на съответната родословна книга, който е подходящ за съответната порода;

б)

когато е приложимо, се прави позоваване на всяка родословна книга, в която чистопородните разплодни животни или техни предци са били вписани заедно с оригиналния регистрационен номер в съответната родословна книга;

в)

в системата за записване на родословия се идентифицират животните, за които съответното развъдно сдружение счита, че са фондът за възстановяване на породата.

3.   Развъдното сдружение, желаещо да ползва дерогацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, или дерогацията, посочена в параграф 2 от настоящия член, установява подробен план за създаване или възстановяване на породата в своята развъдна програма, посочена в член 8, параграф 1.

4.   До края на сроковете, посочени в параграф 1, буква а) и параграф 2, буква а) от настоящия член, компетентният орган извършва официалния контрол, предвиден в член 43.

5.   Когато се създава или възстановява порода в съответствие с настоящия член, държавите членки публикуват тази информация, като включват такова уведомление в списъка, предвиден в член 7.

Член 20

Записване на животни в допълнителните раздели и вписване в главния раздел на тяхното потомство

1.   В случаите, когато развъдни сдружения създават допълнителни раздели в съответствие с член 17, при получаване на заявление от животновъди развъдните сдружения записват в подходящите предвидени в член 17, параграф 3 допълнителни раздели животни от видовете, обхванати от тяхната развъдна програма, които не отговарят на условията за вписване в главния раздел, при условие че тези животни отговарят на условията, посочени в приложение II, част 1, глава II.

2.   При получаване на заявление от животновъди развъдните сдружения вписват потомството на животните, посочени в параграф 1 от настоящия член, в главния раздел, предвиден в член 16, и считат потомството за чистопородни разплодни животни, при условие че потомството отговаря на условията, посочени в приложение II, част 1, глава III.

Член 21

Допускане на чистопородни разплодни животни и на зародишни продукти от тях за развъждане

1.   Развъдно сдружение, провеждащо развъдна програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12, приема за дадена порода:

а)

за естествено развъждане, всички чистопородни разплодни животни от същата порода;

б)

за изкуствено осеменяване, семенната течност, събрана от чистопородни разплодни говеда и биволи, които са преминали оценка на генетичната стойност в съответствие с член 25;

в)

за изкуствено осеменяване, семенната течност, събрана от чистопородни разплодни свине, овце или кози, които са преминали изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност в съответствие с член 25;

г)

за изкуствено осеменяване, семенната течност, събрана от чистопородни разплодни еднокопитни животни, които са преминали — когато това се изисква от развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12 — изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност в съответствие с член 25;

д)

за трансфер на ембриони, овоцити, събрани и използвани за производство in vitro на ембриони, и на произведени in vivo ембриони, получени чрез използване на семенната течност, посочена в буква б) или буква в) от настоящия параграф, при условие че тези овоцити и ембриони са били събрани от чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце или кози, които са преминали изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност в съответствие с член 25;

е)

за трансфер на ембриони, овоцити, събирани и използвани за производство in vitro, и на получени in vivo ембриони, заченати чрез използване на семенната течност, посочена в буква г) от настоящия параграф, при условие че тези овоцити и ембриони са били събрани от чистопородни разплодни еднокопитни животни, които са преминали — когато това се изисква от развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12 — изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност в съответствие с член 25;

ж)

за тестване на мъжки чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце и кози, семенната течност, събрана от чистопородни разплодни животни, които не са преминали изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност, при условие че тази семенна течност се използва единствено за целите на тестването на тези мъжки чистопородни разплодни животни в границите на количествата, необходими да направят възможно извършването на такива тестове от страна на съответното развъдно сдружение в съответствие с член 25.

2.   В случай на чистопородни разплодни еднокопитни животни, чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 от настоящия член, развъдните сдружения могат да забранят или ограничат използването на една или повече техники за репродукция, посочени в този параграф, или използването на чистопородни разплодни животни за една или повече от тези техники за репродукция, включително използването на зародишни продукти от тях, при условие че забраната или ограничението е посочено в техните развъдни програми, одобрени в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12.

Всяка забрана или ограничение, уточнени в развъдната програма на развъдното сдружение, което е създало родословната книга за произхода на породата в съответствие с приложение I, част 3, точка 3, буква а), е обвързваща(о) за развъдните програми на развъдните сдружения, които създават дъщерни родословни книги за същата порода в съответствие с приложение I, част 3, точка 3, буква б).

3.   В случай на застрашена от изчезване порода, дадено развъдно сдружение може да забрани или да ограничи използването на чистопородни разплодни животни от съответната порода, включително използването на зародишни продукти, когато това използване би изложило на риск съхраняването или генетичното разнообразие на съответната порода.

4.   Семенната течност, посочена в параграф 1, буква ж), събрана от мъжките чистопородни разплодни животни, които са вписани в главния раздел на родословна книга, създадена от развъдно сдружение, провеждащо развъдна програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12, се приема от друго развъдно сдружение, провеждащо друга одобрена развъдна програма за същата порода в същата или в друга държава членка при същите условия и количествени ограничения за изследване на продуктивността и когато е приложимо, оценка на генетичната стойност, прилагани за собствените му мъжки чистопородни разплодни животни.

5.   За целите на параграфи 1 и 4 зародишните продукти от посочените в същите параграфи чистопородни разплодни животни се събират, произвеждат, обработват и съхраняват в център за събиране или съхраняване на семенна течност или от екип за събиране и производство на ембриони, одобрени за търговия в рамките на Съюза с посочените стоки в съответствие със законодателството на Съюза в областта на здравеопазването на животните.

6.   Чрез дерогация от параграф 5 държава членка може да дава разрешение за събиране, производство, обработка и съхранение за използване на територията на тази държава членка на зародишни продукти от чистопородни разплодни животни в център за събиране или съхраняване на семенна течност, в център за съхраняване на ембриони, от екип за събиране и производство на ембриони или от специално квалифициран персонал, одобрен в съответствие със законодателството на тази държава членка.

7.   Чрез дерогация от параграф 1, букви б), в) и д), когато целта на дадена развъдна програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12, е съхраняването на породата или съхраняването на генетичното разнообразие в рамките на породата, изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност се извършва само когато тази развъдна програма изисква такова изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност.

Член 22

Методи за проверка за идентичност

1.   Когато чистопородните разплодни говеда и биволи, овце и кози се използват за събиране на семенна течност за изкуствено осеменяване, развъдните сдружения изискват тези чистопородни еднокопитни животни да се идентифицират чрез анализ на кръвната им група или чрез друг подходящ метод, като например анализ на ДНК.

2.   Когато разплодните говеда и биволи, свине, овце, кози и еднокопитни животни се използват за събиране на овоцити и ембриони и когато разплодни свине се използват за събиране на семенна течност за изкуствено осеменяване, развъдните сдружения и развъдниците могат да изискват тези разплодни животни да бъдат идентифицирани по един от начините, посочени в параграф 1.

3.   По искане на държава членка или на европейска асоциация за разплодни животни от съответните видове Комисията може да приема актове за изпълнение за одобрение на методи за проверка за идентичността на разплодните животни, при условие че те предоставят най-малко същото равнище на сигурност като анализа на кръвната група на посочените разплодни животни, като вземе предвид техническия напредък и препоръките на референтните центрове на Европейския съюз, посочени в член 29, ICAR или Международното общество в областта на генетиката на животните (ISAG). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 62, параграф 2.

Раздел 2

Регистриране на хибридни разплодни свине в развъдни регистри и допускане за развъждане

Член 23

Регистриране на хибридни разплодни свине в зоотехнически регистри

1.   По искане на своите животновъди развъдниците регистрират в своя развъден регистър всяка хибридна разплодна свиня от същата порода, линия или кръстоска, която отговаря на изискванията, изложени в приложение II, част 2.

2.   Развъдниците не отказват да регистрират в своите развъдни регистри хибридни разплодни свине, които са били регистрирани в съответствие с приложение II, част 2 в развъден регистър, който е създаден за същата порода, линия или кръстоска от развъдник, признат в съответствие с член 4, параграф 3 в същата или в друга държава членка.

Член 24

Допускане на чистопородни разплодни свине и на зародишни продукти от тях за развъждане

1.   Развъдниците, провеждащи развъдни програми, одобрени в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, параграф 12, за хибридни разплодни свине от дадена порода, линия или кръстоска, приемат:

а)

за естествено покриване, всички хибридни разплодни свине от същата порода, линия или кръстоска, определени в развъдната програма;

б)

за изкуствено осеменяване, семенната течност, събрана от хибридни разплодни свине, които са преминали — когато това се изисква от развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12 — изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност в съответствие с член 25;

в)

за трансфер на ембриони, овоцити, събирани и използвани за производство in vitro, и на получени in vivo ембриони, заченати чрез използване на семенната течност, посочена в буква б), при условие че тези овоцити и ембриони са събрани от хибридни разплодни свине, които са преминали — когато това се изисква от развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12 — изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност в съответствие с член 25;

г)

за тестването на мъжки чистопородни разплодни свине, семенната течност, събрана от хибридни разплодни свине, които не са преминали изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност, при условие че тази семенна течност се използва единствено за целите на тестването на тези мъжки чистопородни разплодни животни в границите на количествата, необходими за извършването на такива тестове от страна на съответния развъдник в съответствие с член 25.

2.   Мъжките хибридни разплодни свине, регистрирани в развъден регистър, създаден от развъдник, провеждащ развъдна програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12, и зародишните продукти от тях, се допускат от друг развъдник, провеждащ развъдна програма за същата порода, линия или кръстоска в същата или в друга държава членка, за изследване на продуктивността и когато е приложимо, оценка на генетичната стойност, при същите условия и количествени ограничения, които се прилагат за собствените му хибридни разплодни свине.

3.   За целите на параграфи 1 и 2 зародишните продукти от посочените в същите параграфи хибридни разплодни свине се събират, произвеждат, обработват и съхраняват в център за събиране или съхраняване на семенна течност или от екип за събиране и производство на ембриони, одобрени за търговия в рамките на Съюза с посочените стоки в съответствие със законодателството на Съюза в областта на здравеопазването на животните.

4.   Чрез дерогация от параграф 3 държава членка може да дава разрешение за събиране, производство, обработка и съхранение за използване на територията на тази държава членка на зародишни продукти от хибридни разплодни свине в център за събиране или съхраняване на семенна течност, в център за съхраняване на ембриони, от екип за събиране и производство на ембриони или от специално квалифициран персонал, одобрен в съответствие със законодателството на тази държава членка.

ГЛАВА V

Изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност

Член 25

Методи за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност

Когато дадено развъдно сдружение или развъдник или трето лице, определено в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), провежда изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност на разплодните животни, развъдното сдружение, развъдникът или третото лице гарантира, че изследването на продуктивността или оценката на генетичната стойност се извършва в съответствие с правилата, изложени в:

а)

за чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце и кози и за хибридни разплодни свине — приложение III;

б)

за чистопородни разплодни еднокопитни животни — развъдната програма, провеждана от съответното развъдно сдружение и одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12.

Член 26

Делегирани и изпълнителни правомощия във връзка с изискванията относно изследването на продуктивността и оценката на генетичната стойност

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията в съответствие с член 61 във връзка с измененията на приложение III, що се отнася до изследването на продуктивността и оценката на генетичната стойност на чистопородни разплодни говеда и биволи, овце и кози, необходими за да вземе предвид:

а)

научния напредък;

б)

техническото развитие; или

в)

необходимостта от съхраняване на ценни генетични ресурси.

2.   Комисията може да приеме актове за изпълнение за установяване на единни правила за извършването на изследвания на продуктивността и оценки на генетичната стойност на чистопородни разплодни говеда и биволи, овце и кози, посочени в настоящия член, включително тълкуването на резултатите от тях, като се отчита техническият и научният напредък и препоръките на съответните референтни центрове на Европейския Съюз, предвидени в член 29, параграф 1, или, при липса на такива, на принципите, приети от ICAR. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 62, параграф 2.

Член 27

Провеждане на изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност

1.   Когато изследването на продуктивността или оценката на генетичната стойност се извършва съобразно развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12, развъдните сдружения и развъдниците:

а)

провеждат сами изследването на продуктивността или оценката на генетичната стойност; или

б)

определят третите лица, на които ще се възложи това изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност.

2.   Държавата членка или, ако тази държава членка вземе такова решение, нейните компетентни органи, могат да изискат с цел определянето на трети лица в съответствие с параграф 1, буква б), на тези трети лица да е било разрешено от тази държава членка или от нейните компетентни органи да извършват изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност на разплодните животни, освен ако съответните определени трети лица не са публични органи, които подлежат на контрол от страна на тази държава членка или на нейните компетентни органи.

3.   Държавата членка или, ако тази държава членка вземе такова решение, нейните компетентни органи, като прилагат разпоредбата, посочена в параграф 2, гарантират, че се предоставя разрешение на третите лица, посочени в този параграф, ако те разполагат със:

а)

съоръженията и оборудването, необходими за провеждането на изследването на продуктивността или оценката на генетичната стойност;

б)

подходящо квалифициран персонал; и

в)

способност за извършване на изследването на продуктивността или оценката на генетичната стойност в съответствие с член 25.

4.   Чрез дерогация от член 8, параграф 4, буква а), държава членка или нейният компетентен орган може да реши, че дадено трето лице, което е получило разрешение в съответствие с параграф 2 от настоящия член, или определен публичен орган, който подлежи на контрол от страна на държавата членка или нейните компетентни органи, посочени в параграф 2 от настоящия член, са отговорни пред компетентния орган с оглед гарантиране на съответствието с изискванията, предвидени в настоящия регламент, приложими към възложеното изследване на продуктивността или възложената оценка на генетичната стойност.

5.   Развъдните сдружения или развъдниците, които сами извършват изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност, или трети лица, определени от развъдни сдружения или развъдници, в съответствие с параграф 1, буква б) от настоящия член, или упълномощени от държава членка или нейните компетентни органи, посочени в параграф 2 от настоящия член, могат да се ангажират да спазват правилата и стандартите, определени от ICAR, или могат да участват в дейности, извършвани от референтни центрове на Европейския съюз, посочени в член 29.

Резултатите от подобни задължения или участието в такива дейности могат да бъдат взети под внимание от компетентните органи при признаването на развъдните сдружения и развъдниците, одобрението на техните развъдни програми, предоставянето на разрешения на третите страни или извършването на официален контрол на тези оператори.

6.   Развъдните сдружения и развъдниците публикуват подробна информация относно тези, които извършват изследването на продуктивността или оценката на генетичната стойност.

Член 28

Задължения на развъдните сдружения, развъдниците и третите лица, които извършват изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност

1.   Когато дадено развъдно сдружение или развъдник провежда изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност на разплодни животни или възлага тези дейности на трето лице в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), развъдното сдружение или развъдникът, при поискване от компетентния орган, посочен в член 8, параграф 3, и когато е приложимо, член 12, параграф 5, предоставя следната информация:

а)

записи на всички данни, получени от изследването на продуктивността и генетичната оценка във връзка с разплодни животни от стопанства, разположени на територията, където компетентният орган извършва дейност;

б)

данни за методите на записване на признаците и/или показателите;

в)

подробни данни за описанието на модела на продуктивността, използван за анализа на резултатите от изследването на продуктивността;

г)

подробни данни за статистическите методи, използвани за анализа на резултатите от изследването на продуктивността за всеки оценяван признак и/или показател;

д)

подробни данни за генетичните параметри, използвани за всеки оценяван признак, включително, когато е приложимо, подробни данни относно геномната оценка.

2.   Развъдното сдружение или развъдникът, или при поискване от това развъдно сдружение или развъдник, третото лице, определено от него в съответствие с предвиденото в член 27, параграф 1, буква б), публикува резултатите от оценката на генетичната стойност на разплодните животни, чиято семенна течност е използвана за изкуствено осеменяване, и поддържат тази информация актуализирана в съответствие с член 21, параграф 1, букви б), в) и г) и член 24, параграф 1, буква б).

ГЛАВА VI

Референтни центрове на Европейския съюз

Член 29

Референтни центрове на Европейския съюз

1.   Когато съществува призната необходимост за насърчаване на хармонизирането или подобряването на методите за изследване на продуктивността и оценяване на генетичната стойност на чистопородни разплодни животни, използвани от развъдни сдружения или от трети лица, определени от развъдните сдружения в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на референтните центрове на Европейския съюз, които отговарят за научния и техническия принос за хармонизирането или подобряването на тези методи.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 62, параграф 2.

2.   Когато съществува призната необходимост за насърчаване на установяването или хармонизирането на методите, използвани от развъдни сдружения или от трети лица, определени от развъдните сдружения в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), компетентни органи или други органи на държавите членки за съхраняване на застрашени породи или за съхраняване на генетично разнообразие в рамките на тези породи, Комисията може да приеме актове за изпълнение, за да определи референтните центрове на Европейския съюз, които отговарят за научния и техническия принос за установяването или хармонизирането на тези методи. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 62, параграф 2.

3.   Предвиденото в параграфи 1 и 2 определяне следва публична процедура за подбор и е ограничено във времето или се преразглежда редовно.

4.   Референтните центрове на Европейския съюз, определени в съответствие с параграф 1 или 2 от настоящия член:

а)

отговарят на изискванията, определени в приложение IV, точка 1; и

б)

отговарят за задачите:

i)

за референтните центрове на Европейския съюз, определени в съответствие с параграф 1 от настоящия член, определени в приложение IV, точка 2;

ii)

за референтните центрове на Европейския съюз, определени в съответствие с параграф 2 от настоящия член, определени в приложение IV, точка 3;

ако тези задачи са включени в годишните или многогодишните работни програми на референтните центрове, създадени съобразно целите и приоритетите на съответните работни програми, приети от Комисията в съответствие с член 36 от Регламент (ЕС) № 652/2014.

5.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията в съответствие с член 61 във връзка с изменения на:

а)

изискванията по отношение на референтните центрове на Европейския съюз, изложени в приложение IV, точка 1;

б)

задачите на референтните центрове на Европейския съюз, изложени в приложение IV, точки 2 и 3.

В предвидените в настоящия параграф делегирани актове надлежно се отчитат:

а)

видовете чистопородни разплодни животни, за които предстои хармонизиране или подобряване на методите за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност, и научно-техническият напредък в областта на изследването на продуктивността или оценяването на генетичната стойност; или

б)

застрашените породи, за които трябва да се установят или хармонизират методи за съхранение или съхраняване на генетичното разнообразие в рамките на тези породи, и научно-техническият напредък в тези области.

6.   Референтните центрове на Европейския съюз, определени в съответствие с параграфи 1 или 2 подлежат на контрол от страна на Комисията, за да се провери:

а)

дали отговарят на изискванията, определени в приложение IV, точка 1;

б)

дали изпълняват задачите:

i)

за референтните центрове на Европейския съюз, определени в съответствие с параграф 1, посочени в приложение IV, точка 2;

ii)

за референтните центрове на Европейския съюз, определени в съответствие с параграф 2, посочени в приложение IV, точка 3.

Ако резултатите от такива проверки покажат, че даден референтен център на Европейския съюз не отговаря на изискванията, определени в приложение IV, точка 1, или не изпълнява задачите, посочени в приложение IV, точка 2 или 3, Комисията може да приеме актове за изпълнение за намаляване на размера на финансовия принос на Съюза, предоставен в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 652/2014, или за отмяна на статута на „определен център“ в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 62, параграф 2.

ГЛАВА VII

Зоотехнически сертификати

Член 30

Издаване, съдържание и формат на зоотехническите сертификати, придружаващи разплодни животни и зародишните продукти от тях

1.   Когато животновъдите, които участват в дадена развъдна програма, която е била одобрена в съответствие с член 8, и, когато е приложимо, член 12, изискват зоотехнически сертификати за своите разплодни животни или зародишни продукти от тях, развъдното сдружение или развъдникът, провеждащ(о) тази развъдна програма, издава сертификатите.

2.   Зоотехнически сертификати, които придружават разплодните животни или зародишните продукти от тях, се издават само от:

а)

развъдни сдружения или развъдници, които провеждат развъдни програми, одобрени в съответствие с член 8 и, когато е приложимо, член 12, за тези разплодни животни;

б)

компетентните органи, посочени в член 8, параграф 3 или, когато е приложимо, член 12, параграф 2, буква а), ако тези органи вземат такова решение; или

в)

развъдни структури, включени в списъка, предвиден в член 34, провеждащи развъдни програми за тези разплодни животни;

3.   Развъдните сдружения или развъдниците осигуряват своевременното предаване на зоотехническите сертификати.

4.   Когато разплодни животни, вписани в родословна книга, водена от развъдно сдружение или регистрирани в развъден регистър, който се води от развъдник, или зародишните продукти от тях се търгуват, и когато тези разплодни животни или потомци, произведени от посочените зародишни продукти, са предназначени за вписване или регистриране в друга родословна книга или развъден регистър, тези разплодни животни или зародишни продукти се придружават от зоотехнически сертификат.

Развъдното сдружение или развъдникът на изпращане на разплодните животни или на зародишните продукти от тях, които водят родословната книга или развъдния регистър, когато тези разплодни животни са вписани или регистрирани, издават зоотехническия сертификат.

5.   Когато разплодни животни, които са били вписани в родословна книга или регистрирани в развъден регистър, водени от развъдна структура, включена в списъка, предвиден в член 34, или зародишните продукти от тях се въвеждат в Съюза, и когато тези разплодни животни или потомци, произлизащи от посочените зародишни продукти, са предназначени за вписване в родословна книга, водена от развъдно сдружение, или са регистрирани в развъден регистър, воден от развъдник, тези разплодни животни или зародишните продукти от тях се придружават от зоотехнически сертификат.

Посоченият зоотехнически сертификат се издава от развъдна структура, включена в списък в съответствие с член 34, която води родословна книга или развъден регистър, в който тези разплодни животни са вписани или регистрирани, или от официалната служба на третата държава на изпращане.

6.   Зоотехническите сертификати, посочени в параграфи 4 и 5:

а)

съдържат информацията, посочена в съответните части и глави от приложение V;

б)

отговарят на съответните образци на зоотехнически сертификати, които са предвидени в актовете за изпълнение, приети в съответствие с параграф 10.

7.   Развъдното сдружение или развъдната структура, която извършва изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност или и двете в съответствие със своята развъдна програма, или възлага тези дейности на трети лица, в случай на развъдно сдружение, в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), посочва в издадения за дадено чистопородно разплодно животно или зародишен продукт от него зоотехнически сертификат:

а)

всички резултати от това изследване на продуктивността;

б)

актуалните резултати от тази оценка на генетичната стойност; и

в)

генетични дефекти и генетични особености във връзка с развъдната програма, която засяга разплодното животно или донорите на зародишните продукти.

8.   Развъдникът или развъдното сдружение, което извършва изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност или и двете в съответствие със своята развъдна програма, или възлага тези дейности на трети лица, в случай на развъдник, в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), посочва, когато тази развъдна програма го изисква, в издадения за хибридна разплодна свиня или зародишен продукт от нея зоотехнически сертификат:

а)

резултатите от това изследване на продуктивността;

б)

актуалните резултати от тази оценка на генетичната стойност; и

в)

генетични дефекти и генетични особености във връзка с развъдната програма, която засяга разплодното животно или донорите на зародишните продукти.

9.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията в съответствие с член 61 във връзка с измененията на съдържанието на зоотехническите сертификати, предвидени в приложение V, за да бъдат актуализирани, като се вземе предвид:

а)

научният напредък; или

б)

техническото развитие; или

в)

функционирането на вътрешния пазар; или

г)

необходимостта от съхранение на ценни генетични ресурси.

10.   Комисията приема актове за изпълнение за изготвяне на образци на зоотехническите сертификати за разплодни животни и за зародишните продукти от тях. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 62, параграф 2.

Член 31

Дерогации от изискванията относно издаването, съдържанието и формата на зоотехническите сертификати за търговия с разплодни животни и зародишните продукти от тях

1.   Чрез дерогация от член 30, параграф 2, буква а) компетентният орган може да разреши зародишните продукти да бъдат придружени от зоотехнически сертификат, издаден въз основа на информацията, получена от развъдното сдружение или развъдника, от център за събиране или съхраняване на семенна течност или от екип за събиране или производство на ембриони, одобрени за търговия в рамките на Съюза с посочените зародишни продукти в съответствие със законодателството на Съюза в областта на здравеопазването на животните.

2.   Чрез дерогация от член 30, параграф 6, буква б) компетентният орган може да разреши образците, посочени в член 30, параграф 6, буква б), да не се използват, при условие че:

а)

когато става въпрос за разплодни животни от рода на говеда и биволи, свине, овце и кози, информацията, посочена в глава I, част 2 от приложение V или глава I, част 3 от приложение V, се съдържа в други документи, придружаващи посочените разплодни животни, издадени от развъдното сдружение или развъдника;

б)

когато става въпрос за зародишни продукти от рода на говедата и биволите, свинете, овцете, козите и еднокопитните животни:

i)

информацията, свързана с донорите на зародишните продукти, се съдържа в други документи или в копия на оригинала на зоотехническия сертификат, придружаващ посочените зародишни продукти, или преди или след изпращането на въпросните зародишни продукти се предоставя при поискване от развъдното сдружение, развъдника или другите оператори, посочени в параграф 1;

ii)

информацията, свързана със семенната течност, овоцитите или ембрионите, се съдържа в други документи, придружаващи въпросната семенна течност, овоцити или ембриони, издадени от развъдното сдружение, развъдника или от други оператори, посочени в параграф 1.

3.   Чрез дерогация от член 30, параграф 7, букви а) и б) и член 30, параграф 8, букви а) и б), когато резултатите от изследването на продуктивността или оценката на генетичната стойност са общодостъпни на уебсайт, в зоотехническия сертификат или в документите, посочени в параграф 1 от настоящия член, развъдните сдружения, развъдниците или другите оператори, посочени в параграф 2, буква а) от настоящия член, могат да включат препратка към уебсайта, на който са публикувани тези резултати.

Член 32

Дерогации от изискванията относно формата на зоотехническите сертификати, издадени за чистопородни разплодни еднокопитни животни

1.   Чрез дерогация от член 30, параграф 6, когато става въпрос за чистопородни разплодни еднокопитни животни, информацията, посочена в глава I, част 2 от приложение V, се съдържа в уникален доживотен идентификационен документ за еднокопитни животни. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 61, отнасящи се до съдържанието и формата на тези идентификационни документи.

2.   Комисията може да приеме актове за изпълнение за изготвяне на образци на уникален доживотен идентификационен документ за еднокопитни животни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 62, параграф 2.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, когато актуализираните резултати от изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност са общодостъпни на уебсайт, компетентните органи могат да разрешат информацията, посочена в приложение V, част 2, глава I, точка 1, буква м), да не се включва в документа, посочен в параграф 1, при условие че развъдното сдружение се позовава на този уебсайт в посочения документ.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи могат да разрешат информацията, посочена в приложение V, част 2, глава I, точка 1, букви м) и н), да се съдържа в други документи, издадени от развъдното сдружение за чистопородни разплодни животни, вписани в родословна книга, водена от съответното развъдно сдружение.

Член 33

Дерогации от изискванията относно издаването, съдържанието и формата на зоотехническите сертификати за въвеждане в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти от тях

1.   Чрез дерогация от член 30, параграф 2, буква в) и член 30, параграф 5, зародишните продукти могат да бъдат придружени от зоотехнически сертификат, издаден от името на развъдната структура, въз основа на информацията, получена от тази развъдна структура, от център за събиране или за съхранение на семенна течност или от екип за събиране или производство на ембриони, одобрени за въвеждане в Съюза на посочените зародишни продукти в съответствие със законодателството на Съюза в областта на здравеопазването на животните.

2.   Чрез дерогация от член 30, параграф 6, буква б) не е необходимо да се използват образците, посочени в член 30, параграф 6, буква б), ако:

а)

информацията, посочена в съответните части и глави от приложение V, се съдържа в други документи, придружаващи разплодното животно или зародишните продукти от него;

б)

развъдната структура, която провежда развъдната програма, или друг оператор, посочен в параграф 1, предоставя изчерпателен списък с тези документи, декларира, че информацията, посочена в съответните части и глави на приложение V, се съдържа в тези документи, и заверява съдържанието на тези документи.

3.   Чрез дерогация от член 30, параграф 7, букви а) и б) и член 30, параграф 8, букви а) и б), когато резултатите от изследването на продуктивността или оценката на генетичната стойност са общодостъпни на уебсайт, в зоотехническия сертификат или в документите, посочени в параграф 2, буква а) от настоящия член, развъдните структури или другите оператори, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да включат препратка към уебсайта, на който са публикувани тези резултати.

ГЛАВА VIII

Въвеждане в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти от тях

Член 34

Включване в списъци на развъдни структури

1.   Комисията поддържа, актуализира и публикува списък на развъдните структури в трети държави.

2.   Комисията включва в предвидения в параграф 1 списък само развъдни структури, за които е получила от официална служба на третата държава документация, доказваща, че развъдната структура отговаря на следните изисквания:

а)

провежда развъдна програма, която е еквивалентна на развъдните програми, одобрени в съответствие с член 8, параграф 3, провеждани от развъдните сдружения за същата порода, или провеждани от развъдници за същата порода, линия или кръстоска, по отношение на:

i)

вписването на разплодни животни в родословни книги или за регистрирането им в развъдни регистри;

ii)

допускането на разплодни животни за развъждане;

iii)

използването на зародишни продукти от разплодни животни за изследвания и развъждане;

iv)

методите, използвани за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност;

б)

тя е обект на надзора или контрола на официална служба във въпросната трета държава.

в)

тя е приела процедурен правилник, за да се гарантира, че вписаните в родословните книги разплодни животни от развъдни сдружения или регистрираните в развъдни регистри от развъдници, и потомството, произлязло от зародишни продукти на тези разплодни животни, са вписани или отговарят на условията за вписване без дискриминация въз основа на тяхната държава на произход, за чистопородни разплодни животни — в родословната книга за същата порода, или за хибридни разплодни свине — в развъдния регистър за същата порода, линия или кръстоска, водени от съответната развъдна структура.

3.   Комисията включва също така в предвидения в параграф 1 от настоящия член списък позоваване на тези трети държави, които прилагат мерките, които се считат за равностойни в съответствие с член 35, включително позоваване на всички развъдни структури в тези трети държави.

4.   Комисията премахва от списъка, без неоправдано забавяне, развъдните структури, които вече не отговарят най-малко на едно от изискванията, посочени в параграф 2.

Член 35

Еквивалентност на мерките, прилагани за развъждането на животни в трети държави

1.   Комисията може да приеме актове за изпълнение за признаване, че мерките, приложени в дадена трета държава, са еквивалентни на изискваните от настоящия регламент по отношение на следното:

а)

признаването на развъдните сдружения и развъдниците, предвидени в член 4;

б)

одобрението на развъдните програми на развъдните сдружения и развъдниците, предвидено в член 8;

в)

вписването на чистопородни разплодни животни в родословни книги и регистрирането на хибридни разплодни свине в развъдни регистри, предвидено в членове 18, 20 и 23;

г)

допускането на разплодни животни за развъждане, предвидено в членове 21, 22 и 24;

д)

използването на зародишни продукти от разплодни животни за изследване и развъждане, предвидено в членове 21 и 24;

е)

изследването на продуктивността и оценката на генетичната стойност, предвидени в член 25;

ж)

официалния контрол върху оператори, предвиден в член 43.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 62, параграф 2.

2.   Посочените в параграф 1 актове за изпълнение се приемат въз основа на:

а)

задълбочено проучване на информацията и данните, предоставени от третата държава, която желае мерките ѝ да бъдат признати за еквивалентни към мерките, изисквани от настоящия регламент;

б)

когато е целесъобразно — удовлетворителните резултати от контрола, извършен от Комисията в съответствие с член 57.

3.   В актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, може да се определят редът и условията, уреждащи въвеждането на разплодни животни и зародишните продукти от тях в Съюза от съответната трета държава, и те може да включват:

а)

формата и съдържанието на зоотехническите сертификати, придружаващи тези разплодни животни или зародишните продукти от тях;

б)

специални изисквания, приложими за въвеждането на въпросните разплодни животни или на зародишните продукти от тях в Съюза, и официалния контрол, който следва да се извърши върху тези разплодни животни или зародишните продукти от тях при въвеждането в Съюза;

в)

когато е необходимо — процедурите за изготвяне и изменение на списъците на развъдни структури, разположени в съответната трета държава, от които е разрешено въвеждането в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти от тях.

4.   Комисията приема актове за изпълнение, с които отменя, без неоправдано забавяне, актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, когато някое от условията за признаване на еквивалентност на мерките, определени в момента на тяхното приемане, вече не е изпълнено. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 62, параграф 2.

Член 36

Вписване в родословни книги или регистриране в развъдни регистри на разплодни животни и потомството, произведено от зародишни продукти, които са били въведени в Съюза

1.   При получаване на заявление от животновъд дадено развъдно сдружение или развъдник вписва в главния раздел на своята родословна книга или регистрира в развъден регистър всяко разплодно животно, което е било въведено в Съюза, и потомството, произлизащо от зародишни продукти, които са били въведени в Съюза, когато:

а)

това разплодно животно или донорите на тези зародишни продукти са вписани в родословна книга или регистрирани в развъден регистър, водени от развъдна структура в третата държава на изпращане;

б)

посочените зародишни продукти отговарят на условията, определени в член 21, параграф 1 или параграф 2, когато това е изискване на развъдната програма, провеждана от съответното развъдно сдружение или развъдник;

в)

въпросното разплодно животно отговаря на характеристиките на породата или, при хибридни разплодни свине — на характеристиките на породата, линията или кръстоската, определени в развъдната програма, провеждана от съответното развъдно сдружение или развъдник;

г)

развъдната структура, посочена в буква а), е включена в списъка на развъдните структури, предвиден в член 34.

2.   Държавите членки или компетентните органи не забраняват, ограничават или възпрепятстват, на зоотехнически или генеалогични основания, въвеждането в Съюза на разплодни животни или на зародишните продукти от тях и последващото използване на тези животни или зародишните продукти от тях, когато тези разплодни животни или донорите на зародишните продукти са вписани в родословна книга или регистрирани в развъден регистър, воден от развъдна структура, включена в списъка на развъдни структури, създаден в съответствие с член 34.

Член 37

Проверки на правото на конвенционалните тарифни ставки за чистопородни разплодни животни, въвеждани в Съюза

1.   Когато оператор, който отговаря за пратка от чистопородни разплодни животни, изисква прилагането на конвенционална тарифна ставка за чистопородните разплодни животни, предвидена в Регламент (ЕИО) № 2658/87 за животните от въпросната пратка:

а)

тези животни са придружени от:

i)

зоотехническия сертификат, посочен в член 30, параграф 5 или член 32;

ii)

документ, посочващ, че те трябва да бъдат вписани в родословна книга, водена от развъдно сдружение, или регистрирани в развъден регистър, воден от развъдник;

б)

проверките на тази пратка се извършват на граничните контролни пунктове, в които се извършват проверките на документи, проверките за идентичност и физическите проверки, посочени в член 4 от Директива 91/496/ЕИО.

2.   Целта на проверките, предвидени в параграф 1, буква б), е да се провери дали:

а)

пратката е придружена от документите, посочени в параграф 1, буква а);

б)

съдържанието и етикетирането на пратката съответстват на информацията, посочена в параграф 1, буква а).

ГЛАВА IX

Компетентни органи, провеждащи развъдна програма за чистопородни разплодни животни

Член 38

Компетентни органи, провеждащи развъдна програма за чистопородни разплодни животни

1.   Ако в държава членка или на територията, където компетентният орган извършва дейност, не съществува развъдна организация, асоциация на животновъди или публичен орган, които провеждат развъдна програма за чистопородни разплодни животни, принадлежащи към видовете говеда и биволи, свине, овце, кози или еднокопитни, този компетентен орган може да вземе решение да проведе развъдна програма за същата порода, при условие че:

а)

е необходимо да се запази тази порода или да се установи въпросната порода в държавата членка или на територията, където тези компетентни органи упражняват дейността си; или

б)

тази порода е застрашена.

2.   Компетентен орган, който провежда програма за развъждане в съответствие с настоящия член, предприема необходимите мерки, за да гарантира, че това няма да се отрази отрицателно върху възможността:

а)

развъдни организации, асоциации на животновъди или публични органи да бъдат признати като развъдни сдружения в съответствие с член 4, параграф 3;

б)

развъдните програми на развъдни сдружения да бъдат одобрени в съответствие с член 8, параграф 3 и, когато е приложимо, член 12.

3.   Когато компетентен орган провежда развъдна програма за чистопородни разплодни животни, този компетентен орган:

а)

разполага с достатъчно на брой и квалифициран персонал и подходящи съоръжения и оборудване, за да проведе ефикасно своята развъдна програма;

б)

е способен да извърши необходимите проверки за записване на родословията на чистопородните разплодни животни, обхванати от тази развъдна програма;

в)

има достатъчно голяма популация от чистопородни разплодни животни и достатъчен брой животновъди в географската територия, обхваната от тази развъдна програма;

г)

е способен да генерира или е генерирал за тях и да използва събраните данни относно чистопородни разплодни животни, необходими за провеждане на развъдната програма;

д)

е приел процедурен правилник:

i)

за уреждане на спорове с животновъди, участващи в тази развъдна програма;

ii)

за гарантиране на равно третиране на животновъдите, участващи в тази развъдна програма;

iii)

уреждащ правата и задълженията на животновъдите, които участват в развъдната програма.

4.   Развъдната програма, посочена в параграф 1, съдържа:

а)

информация за своята цел, която е запазване на породата, подобряване на породата, създаване на нова порода, възстановяване на дадена порода или съчетание от тях;

б)

името на породата, обхваната от тази развъдна програма, за да се предотврати объркване с подобни чистопородни разплодни животни от други породи, записани в други съществуващи родословни книги;

в)

подробните характеристики на породата, включително посочване на основните признаци, обхванати от развъдната програма;

г)

информация относно географската територия, където тя се провежда;

д)

информация относно системата за идентифициране на чистопородни разплодни животни, която гарантира, че чистопородните разплодни животни се вписват в родословната книга единствено когато са идентифицирани индивидуално и в съответствие със законодателството на Съюза за здравеопазването на животните относно идентифицирането и регистрирането на животни от съответните видове;

е)

информация относно системата за записване на родословия на чистопородни разплодни животни, които са вписани или регистрирани и отговарят на условията за вписване в родословни книги;

ж)

подбора и целите на развъждане на развъдната програма, включително посочване на основните цели на тази развъдна програма и, когато е приложимо, на подробни критерии за оценка, свързани с тези цели, за подбора на чистопородни разплодни животни;

з)

когато развъдната програма изисква провеждане на изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност:

i)

информация относно системите, използвани за генериране, записване, съобщаване и използване на резултатите от изследванията на продуктивността;

ii)

информация относно системата за оценката на генетичната стойност и, когато е приложимо, за геномната оценка на чистопородните разплодни животни;

и)

когато са създадени допълнителни раздели, както е предвидено в член 17, или когато главният раздел е разделен на класове, както е предвидено в член 16, правилата за разделяне на родословната книга и критериите или процедурите, прилагани за регистриране на животни в тези раздели или класифицирането им в тези класове;

й)

когато при чистопородни разплодни животни от вида на еднокопитните развъдната програма забранява или ограничава използването на една или повече техники за репродукция или използването на чистопородни разплодни животни за една или повече техники за репродукция, както е посочено в член 21, параграф 2, информация относно тези забрани или ограничения;

к)

когато компетентният орган възлага конкретни технически дейности, свързани с управлението на своята развъдна програма, на трети лица — информация за тези дейности, както и името и данните за връзка с определените трети лица.

5.   Когато компетентен орган провежда развъдна програма за чистопородни разплодни еднокопитни животни, изискванията, предвидени в приложение I, част 3, точки 1, 2, 3 и точка 4, букви а) и в), се прилагат в допълнение към посочените в параграфи 3 и 4.

6.   Когато компетентен орган провежда развъдна програма за чистопородни разплодни животни, този компетентен орган информира своевременно и по прозрачен начин животновъдите, които участват в развъдната програма, за всички промени в нея.

7.   Когато компетентен орган провежда развъдна програма за чистопородни разплодни животни, членове 3, 13—22, 25, 27, член 28, параграф 2, членове 30, 31, 32 и член 36, параграф 1 се прилагат mutatis mutandis.

ГЛАВА Х

Официален контрол и други официални дейности, административна помощ, сътрудничество и осигуряване на изпълнението от държавите членки

Член 39

Определяне на компетентни органи

1.   Държавите членки определят компетентните органи, отговорни за извършване на официален контрол за проверка на съответствието на операторите с правилата, предвидени в настоящия регламент, и за извършване на други официални дейности с цел да се осигури прилагането на правилата, предвидени в настоящия регламент.

2.   Всяка държава членка:

а)

съставя и поддържа актуален списък на определените от нея компетентни органи съгласно параграф 1, включително техните данни за контакт;

б)

посочва в списъка, предвиден в буква а), адреса, на който се изпраща следното:

i)

уведомлението, посочено в член 12; или

ii)

информацията, исканията или уведомленията, посочени в членове 48 и 49;

в)

публикува списъка, посочен в буква а), на уебсайт и съобщава този уебсайт на Комисията.

3.   Комисията изготвя и поддържа актуален списък на уебсайтовете, посочени в параграф 2, буква в), и публикува този списък.

Член 40

Спазване на правилата от компетентните органи, извършващи развъдни програми

Чрез дерогация от настоящата глава държавите членки предприемат необходимите мерки, за да проверят дали компетентните органи, които провеждат развъдни програми в съответствие с член 38, спазват правилата, предвидени в посочения член.

Член 41

Общи задължения на компетентните органи

Компетентните органи:

а)

разполагат с процедури или механизми, или и двете, които да гарантират и проверяват ефективност, уместност, безпристрастност, качество и последователност на официалния контрол и другите официални дейности, които те извършват;

б)

разполагат с процедури или механизми, или и двете, които да гарантират, че служителите им, извършващи официален контрол и други официални дейности, нямат конфликт на интереси, свързан с оператори, по отношение на които те извършват този официален контрол и други официални дейности;

в)

разполагат или имат достъп до достатъчен на брой подходящо квалифициран, обучен и опитен персонал, така че официалният контрол и другите официални дейности да могат да се изпълняват ефикасно и ефективно;

г)

разполагат с подходящи и надлежно поддържани съоръжения и оборудване, за да гарантират, че техният персонал може да извършва официален контрол и други официални дейности ефикасно и ефективно;

д)

имат законови правомощия да извършват официален контрол и други официални дейности и да предприемат действията, предвидени в настоящия регламент;

е)

са установили съответните законови процедури, за да гарантират, че техните служители имат достъп до помещенията и документите, както и до компютъризирани системи за управление на информацията, които се съхраняват от операторите, за да бъдат в състояние правилно да извършват задачите си.

Член 42

Задължения за поверителност на компетентните органи

1.   Без да се засягат случаи, в които разкриването на информация се изисква от правото на Съюза или от националното право, компетентните органи изискват от своите служители да не разкриват на трети страни информация, която са получили при изпълнението на задълженията си в рамките на официалния контрол и другите официални дейности и която поради естеството си представлява професионална тайна, освен ако по-висш обществен интерес не налага разкриването ѝ.

2.   Информация, която е предмет на професионална тайна включва информация, чието разкриване би застрашило:

а)

целите на официалния контрол или разследванията;

б)

защитата на търговските интереси на даден оператор или на което и да е друго физическо или юридическо лице;

в)

защита на съдебни производства и правни становища.

Член 43

Правила относно официалния контрол

1.   Компетентните органи редовно извършват официален контрол на операторите с необходимата честота, като вземат предвид:

а)

риска от несъответствие с правилата, предвидени в настоящия регламент;

б)

регистрираните данни за операторите по отношение на резултатите от извършения във връзка с тях официален контрол и тяхното съответствие с предвидените в настоящия регламент правила;

в)

надеждността и резултатите от собствен контрол, извършен от операторите или от трети страни по тяхно искане, за проверка на съответствието с предвидените в настоящия регламент правила;

г)

всяка информация, която може да показва несъответствие с правилата, установени в настоящия регламент.

2.   Компетентният орган извършва официален контрол в съответствие с документирани процедури, съдържащи указания за служителите, които извършват официален контрол.

3.   Официалният контрол се извършва след като операторът е бил известен предварително, освен когато са налице основания за извършване на официален контрол без предварително известие.

4.   Официалният контрол се извършва в рамките на възможното по начин, който води до минимална тежест за операторите без това да се отразява отрицателно на качеството на този официален контрол.

5.   Компетентните органи извършват официалния контрол по един и същ начин, независимо от това дали разплодните животни или зародишните продукти от тях са:

а)

с произход от държавата членка, в която се извършва официалният контрол, или от друга държава членка; или

б)

въведени в Съюза.

Член 44

Прозрачност на официалния контрол

Компетентният орган извършва официалния контрол при голяма степен на прозрачност и публикува съответната информация относно организацията и осъществяването на официалния контрол.

Член 45

Писмена документация за официалния контрол

1.   Компетентните органи изготвят писмена документация за всеки официален контрол, който извършват.

Тази писмена документация съдържа:

а)

описание на целта на официалния контрол;

б)

използваните методи за контрол;

в)

резултатите от официалния контрол;

г)

когато е целесъобразно — действията, които компетентните органи изискват да предприемат операторите в резултат от официалния контрол.

2.   Освен ако за целите на съдебни разследвания или защита на съдебни производства се налага друго, компетентните органи предоставят на операторите, които са обект на официален контрол, копие от писмената документация, посочена в параграф 1.

Член 46

Задължения на операторите, подлежащи на официален контрол или други официални дейности

1.   Доколкото е необходимо за извършването на официален контрол или на други официални дейности, когато се изисква от официалните органи, операторите предоставят на персонала на тези компетентни органи необходимия достъп до:

а)

тяхното оборудване, помещения и други места под техен контрол;

б)

техните компютризирани системи за управление на информацията;

в)

техните разплодни животни и зародишните продукти от тях, които са под техен контрол;

г)

техните документи и всякаква друга съществена информация.

2.   При извършването на официален контрол и други официални дейности операторите съдействат и сътрудничат на персонала на компетентните органи за изпълнението на техните задачи.

Член 47

Действия в случай на установено несъответствие

1.   При установено несъответствие компетентните органи:

а)

предприемат необходимите действия за определяне на произхода и степента на това несъответствие и за установяване на отговорностите на съответните оператори;

б)

предприемат подходящи мерки с цел да се гарантира, че операторите ще коригират несъответствието и ще предотвратят повторната поява на такива случаи.

Когато вземат решение какви мерки да предприемат, компетентните органи вземат предвид естеството на несъответствието и данните за въпросните оператори от предишни периоди във връзка с осигуряването на съответствие.

По-специално, по целесъобразност, компетентните органи:

а)

нареждат развъдното сдружение да отложи вписването в родословни книги на чистопородни разплодни животни или развъдникът да отложи регистрирането в развъдни регистри на хибридни разплодни свине;

б)

нареждат разплодните животни или зародишните продукти от тях да не се използват за развъждане в съответствие с настоящия регламент;

в)

прекратяват издаването на зоотехнически сертификати от страна на развъдното сдружение или развъдника;

г)

прекратяват или оттеглят одобрението на развъдна програма, провеждана от развъдно сдружение или развъдник, когато дейностите на съответното развъдно сдружение или развъдник многократно, непрекъснато или като цяло не отговарят на изискванията на развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и, когато е приложимо, член 12;

д)

оттеглят признаването на развъдното сдружение или развъдника, предоставено в съответствие с член 4, параграф 3, ако съответното развъдно сдружение или развъдник многократно, непрекъснато или като цяло не спазва изискванията, посочени в член 4, параграф 3;

е)

предприемат всякаква друга мярка, която те счетат за подходяща, с цел да се гарантира съответствие с предвидените в настоящия регламент правила.

2.   Компетентните органи предоставят на засегнатите оператори или на техните представители:

а)

писмено уведомление за взетото от тях решение относно действието или мярката, които следва да бъдат предприети в съответствие с параграф 1, и мотивите за това решение;

б)

информация относно правото на обжалване на такива решения, както и за приложимата процедура и срокове.

3.   Компетентните органи наблюдават положението и променят, спират или оттеглят мерките, които са предприели в съответствие с настоящия член, в зависимост от тежестта на несъответствието и наличието на ясни доказателства за възобновяване на съответствието.

4.   Държавите членки могат да предвидят, че засегнатите оператори трябва да поемат всички или част от разходите, направени съгласно настоящия член от засегнатите компетентни органи.

Член 48

Сътрудничество и административна помощ

1.   Когато несъответствието възниква, обхваща или има въздействие в повече от една държава членка, компетентните органи в тези държавите членки си сътрудничат помежду си, както и и си оказват взаимно административна помощ с цел да осигурят правилното прилагане на предвидените в настоящия регламент правила.

2.   Предвидените в параграф 1 сътрудничество и административна помощ могат да включват:

а)

мотивирано искане от страна на компетентен орган на държава членка („отправил искането компетентен орган“) за информация от компетентен орган на друга държава членка („получил искането компетентен орган“), необходима за извършване на официален контрол или последващи действия във връзка с това;

б)

в случай на несъответствие, което може да има последици в други държави членки, уведомяване на компетентните органи на тези други държави членки от страна на компетентния орган, осведомен за несъответствието;

в)

предоставяне, от страна на получилия искането компетентен орган, на необходимата информация и документи на отправилия искането компетентен орган, без неоправдано забавяне, когато съответната информация и документи станат налични;

г)

извършване на разследвания или официален контрол от получилия искането компетентен орган, необходими, за:

i)

да предостави на отправилия искането компетентен орган цялата необходима информация и документи, включително информация относно резултатите от такива разследвания или официален контрол, и когато е целесъобразно, предприетите мерки;

ii)

да провери, при необходимост на място, съответствието в рамките на своята юрисдикция с предвидените в настоящия регламент правила;

д)

по споразумение между съответните компетентни органи, участие на компетентен орган на една държава членка в мероприятия по официален контрол на място, извършван от компетентните органи на друга държава членка.

3.   Когато при извършения официален контрол на разплодни животни или зародишни продукти от тях с произход от друга държава членка бъдат установени повтарящи се примери на несъответствие с правилата, предвидени в настоящия регламент, компетентният орган на държавата членка, който е извършил този официален контрол, информира за това Комисията и компетентните органи на другите държави членки без неоправдано забавяне.

4.   Настоящият член се прилага, без да се засягат националните правила:

а)

приложими при предоставянето на документи, които са обект на съдебно производство или са свързани с такова производство;

б)

насочени към защитата на търговските интереси на физически или юридически лица.

5.   Всички съобщения между компетентните органи в съответствие с настоящия член са в писмена форма, на хартиен носител или в електронна форма.

Член 49

Уведомяване на Комисията и държавите членки въз основа на информацията, предоставена от трети държави

1.   Когато компетентни органи получат от трета държава информация, показваща несъответствие с предвидените в настоящия регламент правила, те без неоснователно забавяне:

а)

уведомяват за тази информация компетентните органи на другите държави членки, за които е известно, че са засегнати от това несъответствие;

б)

когато такава информация е или би могла да бъде от значение на равнището на Съюза, съобщават тази информация на Комисията.

2.   Информацията, получена в хода на официалния контрол или разследвания, извършени в съответствие с настоящия регламент, може да бъде съобщена на третата държава, посочена в параграф 1, при условие че:

а)

компетентните органи, които са предоставили информацията, дадат съгласието си за това;

б)

са спазени съответните правила на Съюза и националните правила, приложими за предаването на лични данни на трети държави.

Член 50

Координирана помощ и последващи действия на Комисията

1.   Комисията, без забавяне, координира предприетите от компетентните органи мерки и действия в съответствие с разпоредбите на настоящата глава, когато:

а)

информацията, с която разполага Комисията, показва съществуването на дейности, които не са или изглежда, че не са в съответствие с предвидените в настоящия регламент правила, и че засягат повече от една държава членка;

б)

компетентните органи в засегнатите държави членки не могат да постигнат съгласие относно подходящите действия за отстраняване на несъответствието с предвидените в настоящия регламент правила.

2.   В случаите, посочени в параграф 1, Комисията може:

а)

да поиска от компетентните органи на държавите членки, засегнати от дейностите, които са или изглежда, че са в несъответствие с правилата, предвидени в настоящия регламент, да ѝ докладват за предприетите от тях мерки;

б)

в сътрудничество с държавите членки, засегнати от дейностите, които са или изглежда, че са в несъответствие с правилата, предвидени в настоящия регламент, да изпрати екип за инспекция, който на място да извърши официален контрол от страна на Комисията;

в)

да изиска компетентните органи в държавата членка на изпращане и — когато е целесъобразно — в други засегнати държави членки, в подходяща степен да засилят официалния контрол и да ѝ докладват за предприетите от тях мерки;

г)

да подаде информация във връзка с тези случаи до Комитета, посочен в член 62, параграф 1, заедно с предложение за мерките за отстраняване на случаите на несъответствие, посочени в параграф 1, буква а) от настоящия член;

д)

да предприеме всички други подходящи мерки.

Член 51

Общ принцип за финансирането на официалния контрол

Държавите членки осигуряват наличието на подходящи финансови средства, така че компетентните органи да разполагат с персонал и други ресурси, необходими за извършването на официалния контрол и другите официални дейности.

Член 52

Санкции

Държавите членки установяват санкции, приложими при нарушаване на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби до 1 ноември 2018 г. и без забавяне я уведомяват за всякакви последващи изменения, които ги засягат.

ГЛАВА ХI

Контрол от страна на Комисията

Раздел 1

Контрол от страна на Комисията в държавите членки

Член 53

Контрол от страна на Комисията в държавите членки

1.   В обхвата на настоящия регламент, експерти на Комисията могат да извършват контрол в държавите членки с цел, по целесъобразност да:

а)

проверят прилагането на предвидените в настоящия регламент правила;

б)

проверят практиките за осигуряване на изпълнението и работата на системите за официален контрол и на компетентните органи, които ги извършват;

в)

извършат разследване и да съберат информация относно:

i)

важни или повтарящи се проблеми, свързани с прилагането на предвидените в настоящия регламент правила или с осигуряването на тяхното изпълнение;

ii)

възникващи проблеми или нови обстоятелства във връзка с конкретни практики на оператори.

2.   Предвиденият в параграф 1 контрол се организира в сътрудничество с компетентните органи на държавите членки.

3.   Контролът, предвиден в параграф 1, може да включва проверки на място, извършени в сътрудничество с компетентните органи, които извършват официалния контрол.

4.   Експерти от държавите членки може да подпомагат експертите на Комисията. На експертите от държавите членки, придружаващи експертите на Комисията, се дават същите права на достъп, както на експертите на Комисията.

Член 54

Доклади, изготвени от Комисията относно контрола, извършен от нейни експерти в държавите членки

1.   Комисията:

а)

изготвя проект на доклад относно констатациите и препоръките за преодоляване на слабости, установени от нейни експерти по време на контрола, предвиден в член 53, параграф 1;

б)

изпраща на държавата членка, в която е извършен този контрол, копие от проекта на доклад, посочен в буква а), за становище от нейна страна;

в)

взема предвид становището на държавата членка, посочено в буква б) от настоящия параграф, при изготвянето на окончателния доклад за констатациите в резултат на контрола, предвиден в член 53, параграф 1, извършен от нейните експерти във въпросната държава членка;

г)

предоставя на разположение на обществеността окончателния доклад, посочен в буква в), и становището на държавата членка, посочено в буква б).

2.   Когато е целесъобразно, в окончателния си доклад, посочен в параграф 1, буква в) от настоящия член, Комисията може да препоръча на държавите членки да предприемат коригиращи или превантивни действия за преодоляване на конкретни или системни слабости, установени по време на извършвания от нея контрол в съответствие с член 53, параграф 1.

Член 55

Задължения на държавите членки по отношение на контрола от страна на Комисията

1.   Държавите членки:

а)

по искане на експертите на Комисията, оказват необходимата техническа помощ и предоставят наличните документи и друга техническа подкрепа, за да дадат възможност на тези експерти да извършат контрола, посочен в член 53, параграф 1, ефикасно и ефективно;

б)

оказват необходимата помощ, за да гарантират достъп на експертите на Комисията до всички помещения, включително части от тях, и до други места до оборудване и до информация, включително компютризираните системи за управление на информацията, както и, по целесъобразност, до разплодни животни и зародишните продукти от тях, които са необходими за извършването на контрола, посочен в член 53, параграф 1.

2.   Държавите членки предприемат подходящи последващи действия в съответствие с препоръките, които са изложени в окончателния доклад, посочен в член 54, параграф 1, буква в), с цел да гарантират спазване на предвидените в настоящия регламент правила.

Член 56

Сериозно смущение в системата за контрол на държава членка

1.   Когато Комисията разполага с доказателства за сериозно смущение в системата за контрол на държава членка и когато това смущение може да доведе до широко разпространено нарушение на предвидените в настоящия регламент правила, тя приема актове за изпълнение за определяне на следното:

а)

специални условия за или забрана за търговия с разплодните животни или зародишните продукти от тях, за които се отнася смущението в системата за официален контрол;

б)

всякакви други целесъобразни временни мерки.

Тези актове за изпълнение спират да се прилагат, след като смущението бъде отстранено.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 62, параграф 2.

2.   Мерките, предвидени в параграф 1, се приемат само когато Комисията е изискала съответната държава членка да коригира положението в рамките на подходящ срок и държавата членка не е направила това.

3.   Комисията наблюдава положението, посочено в параграф 1, и приема актове за изпълнение за изменение или отмяна на приетите мерки в зависимост от хода на развитие на случая. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 62, параграф 2.

Раздел 2

Контрол от страна на Комисията в трети държави

Член 57

Контрол от страна на Комисията в трети държави

1.   Експертите на Комисията могат да извършват контрол в трета държава с цел, по целесъобразност:

а)

да проверят съответствието или еквивалентността на законодателството и системите на третата държава с изискванията, определени в настоящия регламент;

б)

да проверят капацитета на системата за контрол на третата държава, за да се гарантира, че пратките разплодни животни и зародишни продукти от тях, които биват въвеждани в Съюза, отговарят на свързаните с тях изисквания на глава VIII от настоящия регламент;

в)

да съберат информация и данни за изясняване на причините за повтарящи се или възникващи случаи, свързани с разплодни животни и зародишни продукти от тях от третата държава, които биват въвеждани в Съюза.

2.   При предвидения в параграф 1 контрол на Комисията се вземат предвид по-специално:

а)

зоотехническото и генеалогичното законодателство на третата държава относно разплодните животни и зародишните продукти от тях;

б)

организацията на компетентните органи на третата държава, техните правомощия и независимост, надзорът, на който те подлежат, и властта, която имат с оглед ефективното изпълнение на приложимото законодателство;

в)

обучението на служителите в третата държава, отговаряща за извършването на контрола върху развъдните структури или на надзора върху тях;

г)

ресурсите, с които разполагат компетентните органи на третата държава;

д)

наличието и използването на документирани процедури за контрол и системи за контрол, основани на набелязаните приоритети;

е)

степента и изпълнението на контрол, извършван от компетентните органи на третите държави, върху разплодните животни и зародишните продукти от тях, пристигащи от други трети държави;

ж)

гаранциите, които третата държава може да предостави относно съответствието с изискванията, установени в предвидените в настоящия регламент правила, или еквивалентността спрямо тези изисквания.

Член 58

Честота и организация на контрола от страна на Комисията в трети държави

1.   Честотата на контрола в трета държава, посочена в член 57, параграф 1, се определя въз основа на:

а)

принципите и целите на предвидените в настоящия регламент правила;

б)

обема и естеството на разплодните животни и зародишните продукти от тях, въвеждани в Съюза от въпросната трета държава;

в)

резултатите от вече извършения контрол, посочен в член 57, параграф 1;

г)

резултатите от официалния контрол на разплодни животни и зародишните продукти от тях, въведени в Съюза от третата държава, и всеки друг официален контрол, извършен от компетентните органи на държавите членки.

д)

всяка друга информация, която Комисията счете за уместна.

2.   С цел да се подпомогнат ефикасността и ефективността на контрола, предвиден в член 57, параграф 1, преди извършването му Комисията може да поиска съответната трета държава да представи:

а)

информацията, посочена в член 34, параграф 2 или в член 35, параграф 2, буква а);

б)

когато е целесъобразно и необходимо — писмената документация за контрола, извършен от компетентните органи на съответната трета държава.

3.   Комисията може да назначи експерти от държавите членки, които да подпомагат експертите ѝ при извършването на контрола, посочен в член 57, параграф 1.

Член 59

Доклади на Комисията относно контрола, извършен от нейни експерти в трети държави

Комисията изготвя доклад относно констатациите от всеки контрол, извършен в съответствие с членове 57 и 58.

При целесъобразност тези доклади съдържат препоръки. Комисията предоставя тези доклади на разположение на обществеността.

Член 60

Установяване на специални мерки по отношение на въвеждането в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти от тях

1.   Когато съществуват доказателства за това, че е възможно да са налице широко разпространени съществени прояви на несъответствие с предвидените в настоящия регламент правила в трета държава, Комисията приема актове за изпълнение по отношение на следното:

а)

забрана за въвеждането в Съюза на разплодни животни или зародишните продукти от тях, на животни или тяхната семенна течност, овоцити или ембриони с произход от тази трета държава;

б)

забрана за вписването в родословни книги, водени от развъдни сдружения, или регистрирането в развъдни регистри, водени от развъдници, на разплодни животни и потомството, произлязло от зародишните продукти от тях с произход от тази трета държава;

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 62, параграф 2.

В допълнение към или вместо тези актове за изпълнение Комисията може да предприеме едно или няколко от следните действия:

а)

заличаване на тази трета държава или на развъдната структура от третата държава от списъка, посочен в член 34, параграф 1;

б)

предприемане на всяка друга подходяща мярка.

2.   Актовете за изпълнение и другите мерки, посочени в параграф 1, идентифицират разплодните животни и зародишните продукти от тях по кодовете им по Комбинираната номенклатура.

3.   При приемането на актовете за изпълнение и другите мерки, посочени в параграф 1, Комисията взема предвид:

а)

информацията, събрана в съответствие с член 58, параграф 2;

б)

всякаква друга информация, предоставена от третата държава, за която се отнася посоченото в параграф 1 несъответствие;

в)

когато е необходимо — резултатите от контрола, посочен в член 57, параграф 1.

4.   Комисията наблюдава несъответствието, посочено в параграф 1, и в съответствие със същата процедура като за приемането им, изменя или отменя приетите мерки в зависимост от хода на развитие на случая.

ГЛАВА XII

Делегиране и изпълнение

Член 61

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 26, параграф 1, член 29, параграф 5, член 30, параграф 9 и член 32, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 19 юли 2016 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 26, параграф 1, член 29, параграф 5, член 30, параграф 9 и член 32, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегираният акт, приет съгласно член 26, параграф 1, член 29, параграф 5, член 30, параграф 9 и член 32, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 62

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по зоотехника, създаден съгласно Решение 77/505/ЕИО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

Член 63

Преходни мерки, свързани с датата на приемане на някои актове за изпълнение

Комисията приема актовете за изпълнение, посочени в член 7, параграф 5 и член 30, параграф 10 до 1 май 2017 г. В съответствие с член 69 тези актове за изпълнение се прилагат от 1 ноември 2018 г.

ГЛАВА ХIII

Заключителни разпоредби

Член 64

Отмени и преходни мерки

1.   Директиви 87/328/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 90/118/ЕИО, 90/119/ЕИО, 90/427/ЕИО, 91/174/ЕИО, 94/28/ЕО и 2009/157/ЕО и Решение 96/463/ЕО се отменят.

2.   Позоваванията на отменените директиви и на отмененото решение се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение VII към настоящия регламент.

3.   Член 8, параграф 1 от Директива 90/427/ЕИО продължава да се прилага до 21 април 2021 г.

4.   Организациите на животновъди, развъдните организации, асоциациите на животновъди, частните предприятия и другите организации или сдружения, които са одобрени или признати в съответствие с отменените актове, посочени в параграф 1, се считат за признати в съответствие с настоящия регламент; във всички други отношения те попадат в обхвата на правилата, предвидени в настоящия регламент.

5.   Развъдните програми, провеждани от операторите, посочени в параграф 4, се считат за одобрени в съответствие с настоящия регламент; във всички други отношения те попадат в обхвата на правилата, предвидени в настоящия регламент.

6.   Когато операторите, посочени в параграф 4, вече провеждат развъдни програми в държава членка, различна от държавата членка, в която са одобрени или признати по реда на отменените актове, посочени в параграф 1, тези оператори информират компетентния орган, който ги е одобрил или признал, за тези дейности.

Компетентният орган, посочен в първата алинея, информира съответния компетентен орган на другата държава членки относно осъществяването на тези дейности.

7.   Когато преди 19 юли 2016 г. оператор, посочен в параграф 4, води, в съответствие с отменените актове, посочени в параграф 1, родословна книга със специален раздел, в който са вписани чистопородни разплодни свине от друга държава членка или трета държава със специфични характеристики, които ги отличават от популацията от тази порода, обхваната от развъдната програма, провеждана от въпросния оператор, операторът може да продължи да води този специален раздел.

Член 65

Изменения на Регламент (ЕС) № 652/2014

Член 30 от Регламент (ЕС) № 652/2014 се изменя, както следва:

1)

заглавието се заменя със следния текст:

„Референтни лаборатории и центрове на Европейския съюз“;

2)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   На референтните лаборатории на Европейския съюз, посочени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и на референтните центрове на Европейския съюз, посочени в член 29 от Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета (*), се предоставят безвъзмездни средства за разходите, направени от тях в изпълнение на работните програми, одобрени от Комисията.

(*)  Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (Регламент относно разплодните животни) (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 66).“;"

3)

в параграф 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

разходите за персонал, независимо от неговия статус, който участва пряко в дейностите на лабораториите или центровете, които те изпълняват в качеството си на референтни лаборатории или центрове на Европейския съюз;“.

Член 66

Изменения на Директива 89/608/ЕИО

Директива 89/608/ЕИО се изменя, както следва:

1)

заглавието се заменя със следното:

„Директива 89/608/ЕИО на Съвета от 21 ноември 1989 година относно взаимната помощ между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между тях и Комисията, за да се осигури правилното прилагане на законодателството, свързано с ветеринарните въпроси“;

2)

член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Настоящата директива определя начините, по които компетентните органи в държавите-членки, отговарящи за контрола на законодателството, свързано с ветеринарните въпроси, да си сътрудничат с тези в другите държави-членки и със съответните служби на Комисията, за да се осигури спазването на това законодателство.“;

3)

в член 2, параграф 1 второто тире се заличава;

4)

в член 4, параграф 1 първото тире се заменя със следното:

„—

предава на молещия орган цялата информация, атестации, документи или заверени копия от тях, които притежава, или които може да получи, както е определено в параграф 2, и които са такива, че му позволяват да провери, че са спазени разпоредбите на законодателството, свързано с ветеринарните въпроси.“;

5)

член 5, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   По искане на молещия орган замоленият орган, като спазва правилата в сила в държавата-членка, в която той е разположен, нотифицира молещия орган или възлага той да бъде нотифициран за всички средства или решения, които произлизат от компетентните органи и се отнасят до прилагането на законодателството, свързано с ветеринарните въпроси.“;

6)

член 7 се заменя със следното:

„Член 7

По искане на молещия орган замоленият орган му предоставя съответната информация, с която разполага, или която получава в съответствие с член 4, параграф 2, по-специално под формата на доклади или други документи или заверени копия или части от такива доклади или документи, отнасящи се до действително разкрити операции, които молещият орган счита за противоречащи на законодателството, свързано с ветеринарните въпроси.“;

7)

член 8, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато те считат за целесъобразно във връзка със съответствието със законодателството, свързано с ветеринарните въпроси, компетентните органи на всяка държава-членка:

а)

доколкото е възможно, извършват наблюдението, посочено в член 6, или уреждат да се извършва такова наблюдение;

б)

съобщават на компетентните органи на останалите въпросни държави-членки, колкото е възможно по-скоро, цялата налична информация, по-специално под формата на доклади или други документи или копия или части от такива доклади или документи, отнасящи се до операции, които са или които те считат за противоречащи на законодателството, свързано с ветеринарните въпроси, и по-специално използваните начини и методи за провеждане на тези операции.“;

8)

член 9 се заменя със следното:

„Член 9

1.   Компетентните органи на всяка държава-членка предават на Комисията, веднага щом разполагат с такава:

а)

всяка информация, която те считат за полезна, отнасяща се до:

стоки, които са или за които има подозрения, че са предмет на операции, противоречащи на законодателството, свързано с ветеринарните въпроси,

методите или процесите, които са използвани или за които се подозира, че са били използвани и които противоречат на това законодателство;

б)

всяка информация относно недостатъци или пропуски в посоченото законодателство, които неговото прилагане е показало или предполага.

2.   Комисията предава на компетентните органи на всяка държава-членка, веднага щом разполага с нея, всяка информация, която позволява да бъде осигурено спазването на законодателството, свързано с ветеринарните въпроси.“;

9)

член 10 се изменя, както следва:

a)

в параграф 1 уводното изречение се заменя със следното:

„1.   Когато компетентните органи на дадена държава-членка разберат за операции, които са или изглежда да са в противоречие с правилата, свързани с ветеринарните въпроси, и които са от определен интерес на равнището на Съюза, и по-специално:“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Информацията, свързана с физически или юридически лица, се съобщава, както е предвидено в параграф 1, само в степен строго необходима, за да позволи констатирането на операциите, противоречащи на законодателството, свързано с ветеринарните въпроси.“;

10)

в член 11 уводното изречение се заменя със следното:

„Комисията и държавите-членки, като се срещат в рамките на Постоянния ветеринарен комитет:“;

11)

в член 15, параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„2.   Параграф 1 не възпрепятства използването на информация, получена съгласно настоящата директива, при съдебни дела или производства, започнати впоследствие за неспазване на законодателството, свързано с ветеринарните въпроси, или при предотвратяването и откриването на нередности в ущърб на средствата на Съюза.“

Член 67

Изменения на Директива 90/425/ЕИО

Директива 90/425/ЕИО се изменя, както следва:

1)

заглавието се заменя със следното:

„Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 година относно ветеринарните проверки, приложими при търговията в Съюза с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване на изграждането на вътрешния пазар“;

2)

в член 1 втората алинея се заличава;

3)

член 2 се изменя, както следва:

а)

точка 2 се заличава;

б)

точка 6 се заменя със следното:

„6.

„компетентен орган“ е централният орган на държава-членка, компетентен да извършва ветеринарни проверки, или всеки друг орган, на който тя е делегирала това правомощие;“

4)

в член 3, параграф 1, буква г) втората алинея се заменя със следното:

„Тези сертификати или документи, издавани от официалния ветеринарен лекар, който отговаря за стопанството, центъра или организацията по произход, трябва да придружават животните и продуктите до получателя.“;

5)

член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

държателите на посочените в член 1 животни и продукти спазват на всички етапи на производството и пускането на пазара националните здравни изисквания или здравните изисквания на Съюза, посочени в настоящата директива;“

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Държавите членки на изпращане приемат съответните мерки за санкциониране на всяко нарушение на ветеринарното законодателство, извършено от физически или юридически лица, в случай на установяване на нарушения на правила на Съюза, и в частност когато се установи, че сертификатите, документите или идентификационните марки не отговарят на статуса на животните или на този на стопанствата по произход, или на действителните характеристики на продуктите.“;

6)

член 19 се заличава;

7)

в приложение А глава II се заличава.

Член 68

Транспониране

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се осигури съответствие с членове 66 и 67, до 1 ноември 2018 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящия регламент или то се извършва при официалното им публикуване. Те също така съдържат изявление, че позоваванията в действащите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивите, отменени с настоящия регламент, се считат за позовавания на настоящия регламент. Условията и редът на позоваване и на формулиране на изявлението се определят от държавите членки.

Член 69

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 ноември 2018 г.

Член 65 се прилага от 19 юли 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 8 юни 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

A.G. KOENDERS


(1)  ОВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 70.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 12 април 2016 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 17 май 2016 г.

(3)  Директива 88/661/ЕИО на Съвета от 19 декември 1988 г. относно приложимите зоотехнически стандарти за разплодните свине (ОВ L 382, 31.12.1988 г., стр. 36).

(4)  Директива 89/361/ЕИО на Съвета от 30 май 1989 г. относно чистопородните разплодни овце и кози (ОВ L 153, 6.6.1989 г., стр. 30).

(5)  Директива 90/427/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно зоотехническите и генеалогичните условия за търговия с еднокопитни животни в Общността (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 55).

(6)  Директива 91/174/ЕИО на Съвета от 25 март 1991 г. за определяне на зоотехническите и генеалогичните изисквания за търговията с чистопородни животни и за изменение на Директиви 77/504/ЕИО и 90/425/ЕИО (ОВ L 85, 5.4.1991 г., стр. 37).

(7)  Директива 94/28/ЕО на Съвета от 23 юни 1994 г. относно определяне на принципите, отнасящи се до зоотехническите и генеалогичните условия, приложими към вноса от трети страни на животни, на техните сперма, яйцеклетки и ембриони, и за изменение на Директива 77/504/ЕИО относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 178, 12.7.1994 г., стр. 66).

(8)  Директива 2009/157/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 323, 10.12.2009 г., стр. 1).

(9)  Директива 87/328/ЕИО на Съвета от 18 юни 1987 г. относно одобрението за развъждане на чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 167, 26.6.1987 г., стр. 54).

(10)  Директива 90/118/ЕИО на Съвета от 5 март 1990 г. относно допускането на чистопородни разплодни свине за разплод (ОВ L 71, 17.3.1990 г., стр. 34).

(11)  Директива 90/119/ЕИО на Съвета от 5 март 1990 г. относно допускането на хибридни разплодни свине за разплод (ОВ L 71, 17.3.1990 г., стр. 36).

(12)  Решение 77/505/ЕИО на Съвета от 25 юли 1977 г. относно създаване на Постоянен комитет по зоотехника (ОВ L 206, 12.8.1977 г., стр. 11).

(13)  Решение 93/626/ЕИО на Съвета от 25 октомври 1993 г. за сключване на Конвенцията за биологичното разнообразие (ОВ L 309, 13.12.1993 г., стр. 1).

(14)  Решение 2014/283/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 231).

(15)  Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и за справедливо и равноправно споделяне на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 59).

(16)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(17)  Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на актове в областта на здравеопазването на животните („законодателство за здравеопазването на животните“) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

(18)  Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1).

(19)  Решение 96/463/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. за определяне на референтния орган, отговарящ за сътрудничеството при унифицирането на методите за тестване и на оценяването на резултатите за чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 192, 2.8.1996 г., стр. 19).

(20)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(21)  Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56).

(22)  Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9).

(23)  Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).

(24)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(25)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(26)  Решение 84/247/ЕИО на Комисията от 27 април 1984 г. относно определяне на критериите за признаване на организации и сдружения на животновъди, които водят или създават родословни книги за чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 125, 12.5.1984 г., стр. 58).

(27)  Решение 84/419/ЕИО на Комисията от 19 юли 1984 г. относно определяне на критериите за вписване на говеда в родословните книги (ОВ L 237, 5.9.1984 г., стр. 11).

(28)  Решение 89/501/ЕИО на Комисията от 18 юли 1989 г. за определяне на критериите за одобрение и контрол на сдруженията на животновъди и развъдните организации, които създават или водят родословни книги за чистокръвни породи свине за разплод (ОВ L 247, 23.8.1989 г., стр. 19).

(29)  Решение 89/502/ЕИО на Комисията от 18 юли 1989 г. за определяне на критериите за вписване в родословни книги на чистокръвни свине за разплод (ОВ L 247, 23.8.1989 г., стр. 21).

(30)  Решение 89/504/ЕИО на Комисията от 18 юли 1989 г. за определяне на критериите за одобрение и контрол на сдруженията на животновъди, развъдните организации и частните предприятия, които създават или водят регистри за хибридни породи свине за разплод (ОВ L 247, 23.8.1989 г., стр. 31).

(31)  Решение 89/505/ЕИО на Комисията от 18 юли 1989 г. за определяне на критериите за вписване в регистри на хибридни свине за разплод (ОВ L 247, 23.8.1989 г., стр. 33).

(32)  Решение 89/507/ЕИО на Комисията от 18 юли 1989 г. за определяне на методите за наблюдение и контрол на продуктивността и за оценка на генетичната стойност на чистокръвни и хибридни свине за разплод (ОВ L 247, 23.8.1989 г., стр. 43).

(33)  Решение 90/254/ЕИО на Комисията от 10 май 1990 г. за определяне на критериите за одобрение на организациите и сдруженията на животновъди, които създават или водят родословни книги за чистопородни разплодни овце и кози (ОВ L 145, 8.6.1990 г., стр. 30).

(34)  Решение 90/255/ЕИО на Комисията от 10 май 1990 г. относно определяне на критериите относно вписването в родословни книги на чистопородни разплодни овце и кози (ОВ L 145, 8.6.1990 г., стр. 32).

(35)  Решение 90/256/ЕИО на Комисията от 10 май 1990 г. за определяне на методи за контрол на продуктивните качества и оценяване на генетичната стойност на чистопородни разплодни овце и кози (ОВ L 145, 8.6.1990 г., стр. 35).

(36)  Решение 90/257/ЕИО на Комисията от 10 май 1990 г. относно определяне на критериите за допускане за разплод на чистопородни разплодни овце и кози и използването на техните сперма, яйцеклетки или ембриони (ОВ L 145, 8.6.1990 г., стр. 38).

(37)  Решение 92/353/ЕИО на Комисията от 11 юни 1992 г. за определяне на критерии за одобряване или признаване на организации и сдружения, които водят или създават родословни книги за регистрирани еднокопитни (ОВ L 192, 11.7.1992 г., стр. 63).

(38)  Решение 96/78/ЕО на Комисията от 10 януари 1996 г. за определяне на критериите за вписването и регистрацията на еднокопитни в родословните книги за целите на разплода (ОВ L 19, 25.1.1996 г., стр. 39).

(39)  Решение 2006/427/ЕО на Комисията от 20 юни 2006 г. за определяне на методи за мониторинг върху продуктивността и методи за оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 169, 22.6.2006 г., стр. 56).

(40)  Решение 92/354/ЕИО на Комисията от 11 юни 1992 г. за определяне на някои правила, имащи за цел осигуряване на координация между организациите и сдруженията, които водят или създават родословни книги на регистрирани еднокопитни животни (ОВ L 192, 11.7.1992 г., стр. 66).

(41)  Решение 89/503/ЕИО на Комисията от 18 юли 1989 г. относно сертификата за чистопородни свине за разплод, тяхната сперма, яйцеклетки и ембриони (ОВ L 247, 23.8.1989 г., стр. 22).

(42)  Решение 89/506/ЕИО на Комисията от 18 юли 1989 г. относно сертификата на хибридните свине за разплод, тяхната сперма, яйцеклетки и ембриони (ОВ L 247, 23.8.1989 г., стр. 34).

(43)  Решение 90/258/ЕИО на Комисията от 10 май 1990 г. за определяне на зоотехническите сертификати за чистопородни разплодни овце и кози, техните сперма, яйцеклетки и ембриони (ОВ L 145, 8.6.1990 г., стр. 39).

(44)  Решение 96/79/ЕО на Комисията от 12 януари 1996 г. относно определяне на зоотехническите сертификати за сперма, яйцеклетки и ембриони от регистрирани еднокопитни (ОВ L 19, 25.1.1996 г., стр. 41).

(45)  Решение 96/509/ЕО на Комисията от 18 юли 1996 г. относно определяне на родословните и зоотехнически изисквания за вноса на сперма на някои животни (ОВ L 210, 20.8.1996 г., стр. 47).

(46)  Решение 96/510/ЕО на Комисията от 18 юли 1996 г. за определяне на родословните и зоотехнически сертификати за внос на животни за разплод, на техните сперма, яйцеклетки и ембриони (ОВ L 210, 20.8.1996 г., стр. 53).

(47)  Решение 2005/379/ЕО на Комисията от 17 май 2005 г. относно сертификатите за родословие и данните за чистопородните разплодни говеда и биволи и за семенна течност, яйцеклетки и ембриони от тях (ОВ L 125, 18.5.2005 г., стр. 15).

(48)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г. за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на еднокопитните животни) (ОВ L 59, 3.3.2015 г., стр. 1).

(49)  Директива 89/608/ЕИО на Съвета от 21 ноември 1989 г. относно взаимната помощ между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между тях и Комисията, за да се осигури правилното прилагане на законодателството, свързано с ветеринарните и зоотехническите въпроси (ОВ L 351, 2.12.1989 г., стр. 34).

(50)  Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗВЪДНИ СДРУЖЕНИЯ И РАЗВЪДНИЦИ И ОДОБРЕНИЕ НА РАЗВЪДНИ ПРОГРАМИ СЪГЛАСНО ПОСОЧЕНОТО В ГЛАВА II

ЧАСТ 1

Изисквания за признаването на развъдни сдружения и развъдници, посочени в член 4, параграф 3, буква б)

A.

Асоциациите на животновъди, развъдните организации, частните предприятия, развиващи дейност в рамките на затворени системи на производство, и публичните органи:

1.

притежават юридическа правосубектност в съответствие с действащото законодателство в държавата членка, в която е подадено заявлението за признаване;

2.

разполагат с достатъчно на брой квалифициран персонал и подходящи съоръжения и оборудване, за да проведат ефикасно развъдните програми, за които възнамеряват да поискат одобрение в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12;

3.

са способни да извършат проверките, необходими за записване на родословията на разплодните животни, които ще бъдат обхванати от тези развъдни програми;

4.

за всяка развъдна програма имат достатъчно голяма популация от разплодни животни в географските територии, които ще бъдат покрити от тези развъдни програми;

5.

са способни да генерират или са генерирали и използват данните, събрани за разплодните животни, необходими за провеждането на тези развъдни програми.

Б.

В допълнение към изискванията, посочени в буква А,

1.

асоциациите на животновъди, развъдните организации и публичните органи:

а)

имат достатъчен брой животновъди, участващи във всяка от техните развъдни програми;

б)

са приели процедурен правилник:

i)

за уреждане на спорове с животновъди, участващи в техните развъдни програми;

ii)

за гарантиране на равно третиране на животновъдите, участващи в техните развъдни програми;

iii)

за определяне на правата и задълженията на животновъдите, участващи в техните развъдни програми, и на развъдното сдружение или развъдника;

iv)

за определяне на правата и задълженията на членуващите животновъди, когато е предвидено членство на животновъдите.

2.

Процедурният правилник, посочен в точка 1, буква б), не възпрепятства животновъдите, които участват в развъдни програми, да:

а)

имат свобода при селекцията и отглеждането на своите разплодни животни;

б)

имат правото да вписват потомството на тези разплодни животни в родословните книги или да го регистрират в развъдните регистри в съответствие с правилата, предвидени в глава IV на настоящия регламент;

в)

имат възможността да бъдат собственици на своите разплодни животни.

ЧАСТ 2

Изисквания за одобрението на развъдните програми, провеждани от развъдни сдружения и развъдници, посочени в член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12

1.

Развъдната програма, посочена в член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12, съдържа:

a)

информация за своята цел, която е запазването на породата, подобряването на породата, линията или кръстоската, създаването на нова порода, линия или кръстоска, или възстановяването на дадена порода, или съчетание от тях;

б)

името на породата, при чистопородни разплодни животни, или на породата, линията или кръстоската, при хибридни разплодни свине, обхванати от развъдната програма, за да се предотврати объркването с подобни разплодни животни от други породи, линии или кръстоски, вписани или регистрирани в други съществуващи родословни книги или развъдни регистри;

в)

при чистопородни разплодни животни — подробните характеристики на породата, обхваната от развъдната програма, включително посочване на нейните основни признаци и/или показатели;

г)

при хибридни разплодни свине — подробните характеристики на породата, линията или кръстоската, обхванати от развъдната програма;

д)

информация относно географската територия, където тя се провежда или където е планирано да се проведе;

е)

информация относно системата за идентифициране на разплодни животни, която трябва да гарантира, че тези животни се вписват в родословна книга или се регистрират в развъден регистър единствено когато са идентифицирани индивидуално и в съответствие със законодателството на Съюза в областта на здравеопазването на животните относно идентифицирането и регистрирането на животни от съответните видове;

ж)

информация относно системата за записване на родословия на чистопородни разплодни животни, които са вписани или регистрирани и отговарящи на условията за вписване в родословни книги или на хибридни разплодни свине, регистрирани в развъдни регистри;

з)

целите в областта на селекцията и развъждането на развъдната програма, включително посочване на основните цели на тази развъдна програма и когато е приложимо, подробни критерии за оценка, свързани с тези цели за селекцията на разплодни животни;

и)

при създаването на нова порода или при възстановяването на дадена порода, както е посочено в член 19, информация за подробните обстоятелства, които оправдават създаването на новата порода или възстановяването на тази порода;

й)

когато развъдната програма изисква провеждане на изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност:

i)

информация относно системите, използвана за генериране, записване, съобщаване и използване на резултатите от изследванията на продуктивността;

ii)

информация относно системите за оценка на генетичната стойност и когато е приложимо, за геномната оценка на разплодните животни;

к)

когато са създадени допълнителни раздели или когато главният раздел е разделен на класове, правилата за разделяне на родословната книга и условията или процедурите, прилагани за регистриране на животни в тези раздели или класифицирането им в тези класове;

л)

когато развъдното сдружение или развъдникът възлага конкретни технически дейности, свързани с управлението на своята развъдна програма, на трети лица, както е посочено в член 8, параграф 4, информация за тези дейности, както и името и данните за връзка с определените от него трети лица;

м)

когато развъдното сдружение или развъдникът възнамерява да използва дерогацията съгласно член 31, параграф 1, информация относно центъра за събиране или съхранение на семенна течност или относно екипа за събиране или производство на ембриони, издаващ зоотехническите сертификати, и информация относно реда и условията за издаването на тези зоотехнически сертификати;

н)

когато развъдникът реши да предостави информация относно резултатите от изследването на продуктивността или от оценката на генетичната стойност, от генетичните дефекти и от генетичните особености в зоотехническите сертификати, издадени за неговите хибридни разплодни свине и зародишните продукти от тях, както е посочено в член 30, параграф 8, информация за това решение.

2.

Развъдната програма покрива достатъчно голяма част от популацията от разплодни животни и достатъчен брой животновъди в рамките на географската територия, на която тя се провежда или където е планирано да се проведе.

ЧАСТ 3

Допълнителни изисквания за развъдните сдружения, които създават или водят родословни книги за чистопородни разплодни еднокопитни животни

1.

В допълнение към изискванията за идентификация, посочени в част 2, точка 1, буква е), чистопородните разплодни еднокопитни животни се вписват в родословна книга, само ако те са идентифицирани чрез сертификат за покриване и когато това се изисква от развъдната програма, като „неотбити кончета“.

Чрез дерогация от първата алинея държавата членка или, ако тя вземе такова решение, нейният компетентен орган, може да разреши на развъдно сдружение да впише чистопородни разплодни еднокопитни животни в родословната книга, водена от това развъдно сдружение, когато животните са идентифицирани по друг подходящ метод, осигуряващ най-малкото същата степен на сигурност като сертификата за покриване, като проверка на произхода въз основа на ДНК анализ или анализ на техните кръвни групи, при условие че разрешението е в съответствие с принципите, установени от развъдното сдружение, което води родословната книга за произхода на тази порода.

2.

В допълнение към изискванията, посочени в част 2, развъдните програми, одобрени в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12, провеждани по отношение на чистопородни разплодни еднокопитни животни, съдържат:

а)

по целесъобразност, условията за вписване в главния раздел на родословната книга на чистопородни разплодни животни от друга порода или от линията на конкретно мъжко, или фамилията на конкретно женско разплодно животно от тази друга порода;

б)

когато развъдната програма забранява или ограничава използването на една или повече техники за репродукция или използването на чистопородни разплодни животни за една или повече техники за репродукция, както е посочено в член 21, параграф 2, информация относно тази забрана или ограничение;

в)

правила по отношение на издаването на сертификати за покриване, за други подходящи методи, както е посочено в параграф 1, и когато това се изисква от развъдната програма, идентификация като „неотбити кончета“.

3.

Освен изискванията, посочени в части 1 и 2, за чистопородни разплодни еднокопитни животни се прилагат следните специални изисквания:

а)

когато дадено развъдно сдружение декларира пред компетентния орган, че създадената от него родословна книга е родословната книга за произхода на породата, обхваната от неговата развъдна програма, развъдното сдружение:

i)

разполага с документация за минали периоди, доказваща създаването на тази родословна книга и е предоставило на обществеността достъп до принципите на развъдната програма;

ii)

е в състояние да докаже, че към момента на подаване на заявлението, посочено в член 4, параграф 1, няма нито едно друго познато развъдно сдружение или развъдна структура, призната в същата или в друга държава членка или в трета държава, което да е създало родословна книга за същата порода и което да провежда програма за развъждането на тази порода въз основа на принципите, посочени в подточка i);

iii)

е в тясно сътрудничество с развъдните сдружения, посочени в буква б), и по-специално информира по прозрачен начин и своевременно тези развъдните сдружения за евентуални промени в принципите, посочени в подточка i);

iv)

е въвело, когато е приложимо, недискриминиращи правила във връзка със своите дейности по отношение на родословните книги, създадени за същата порода от развъдни структури, които не са включени в списъка, предвиден в член 34;

б)

когато дадено развъдно сдружение декларира пред компетентния орган, че създадената от него родословна книга е дъщерна родословната книга за породата, обхваната от неговата развъдна програма, развъдното сдружение:

i)

включва в своята развъдна програма принципите, установени от посоченото в буква а) развъдно сдружение, което води развъдната книга за произхода на същата порода;

ii)

предоставя на обществеността достъп до информацията относно използването на принципите, посочени в подточка i), и техния източник;

iii)

въвежда механизми, за да осигури необходимото привеждане в съответствие на принципите, изложени в неговата развъдна програма, посочена в член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12, с промените, които е въвело в тях развъдното сдружение, посочено в буква а) от настоящия параграф, което води родословната книга за произхода на породата.

4.

По отношение на изискванията за признаването на развъдни сдружения, развъждащи чистопородни разплодни еднокопитни животни, се прилагат следните дерогации:

а)

чрез дерогация от част 1, буква Б, точка 1, буква б), когато за дадена порода на териториите, изброени в приложение VI, съществуват повече от едно развъдно сдружение, които водят родословни книги за същата порода, и когато техните развъдни програми, посочени в член 8, параграф 3, заедно обхващат всички територии, изброени в приложение VI, процедурните правила, посочени в част 1, буква Б, точка 1, буква б), които са установени за посочените развъдни сдружения:

i)

могат да предвиждат, че чистопородните разплодни еднокопитни животни от съответната порода трябва да са родени в конкретна територия от изброените в приложение VI, за да отговарят на условията за вписване в родословната книга за съответната порода за целите на декларацията за раждане;

ii)

гарантират, че ограничението, предвидено в подточка i), не се прилага за вписването в родословна книга за съответната порода за целите на репродукцията;

б)

чрез дерогация от точка 3, буква а) от настоящата част, когато принципите на развъдната програма са установени изключително от международна организация, която работи на световно равнище, и когато няма нито развъдно сдружение в държава членка, нито развъдна структура в трета държава, които водят родословната книга за произхода на съответната порода, компетентният орган в дадена държава членка може да признае развъдните сдружения, които водят дъщерна родословна книга за същата порода, при условие че утвърдят целите и критериите, посочени в част 2, точка 1, буква з) в съответствие с принципите, установени от съответната международна организация, като тези принципи са:

i)

предоставени на компетентния орган, посочен в член 4, параграф 3, от съответното развъдно сдружение с цел тяхната проверка;

ii)

въведени в развъдната програма на съответното развъдно сдружение.

в)

чрез дерогация от точка 3, буква б) от настоящата част, развъдно сдружение, което води дъщерна родословна книга, може да създава допълнителни класове в съответствие с унаследимите качества, при условие че чистопородните разплодни еднокопитни животни, които са вписани в класовете в главния раздел на родословната книга за произхода на породата или в други дъщерни родословни книги на породата, могат да бъдат вписани в съответните класове на главния раздел на тази дъщерна родословна книга.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ВПИСВАНЕ В РОДОСЛОВНИ КНИГИ И РЕГИСТРИРАНЕ В РАЗВЪДНИ РЕГИСТРИ СЪГЛАСНО ПОСОЧЕНОТО В ГЛАВА IV

ЧАСТ 1

Вписване на чистопородни разплодни животни в родословни книги и записване на животни в допълнителни раздели

ГЛАВА I

Вписване на чистопородни разплодни животни в главния раздел

1.

Изискванията, посочени в член 18, параграф 1, са, както следва:

а)

животното отговаря на следните критерии за родство:

i)

за чистопородни разплодни говеда и биволи, свине, овце и кози животното е потомък на родственици от първа и втора степен по възходяща права линия, които са вписани в главния раздел на родословна книга за същата порода;

ii)

за чистопородни разплодни еднокопитни животни животното е потомък на родственици от първа степен по възходяща права линия, които са вписани в главния раздел на родословна книга за същата порода;

б)

родословието на животното е установено съгласно правилата, посочени в развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12;

в)

животното е идентифицирано в съответствие със законодателството на Съюза за здравеопазването на животните относно идентификацията и регистрацията на животни от съответния вид и с правилата, които са изложени в развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12;

г)

в случай на търговия или въвеждане в Съюза на животно, което се планира да бъде вписано или регистрирано в родословната книга, това животно се придружава от зоотехнически сертификат, издаден в съответствие с член 30;

д)

когато животно е получено от зародишен продукт, който е търгуван, или който е въведен в Съюза, и когато това животно се планира да бъде вписано или регистрирано в родословна книга, този зародишен продукт се придружава от зоотехнически сертификат, издаден в съответствие с член 30.

2.

Чрез дерогация от точка 1, буква а), подточка ii) от настоящата глава развъдно сдружение, което провежда програма за развъждането на чистопородни разплодни еднокопитни животни, може да впише в главния раздел на своята родословна книга чистопородно разплодно еднокопитно животно:

а)

което, в случай на кръстосване, е вписано в главния раздел на родословна книга за различна порода, при условие че другата порода и критериите за вписване на съответното чистопородно разплодно животно са посочени в развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12; или

б)

което, в случай на линейно развъждане, принадлежи на линията на конкретно мъжко, или фамилията на конкретно женско разплодно животно от различна порода, при условие че тези линии и фамилии и критериите за вписване на съответното чистопородно разплодно животно са посочени в развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12.

3.

В допълнение към правилата, посочени в точка 1, буква в) от настоящата глава, развъдно сдружение, което вписва в своята родословна книга чистопородно разплодно еднокопитно животно, което вече е вписано в родословна книга, създадена от друго развъдно сдружение, провеждащо развъдна програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12, вписва съответното чистопородно разплодно животно с причисления му идентификационен номер в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429, който гарантира уникалност и последователност на идентификацията на това животно, и освен когато двете засегнати сдружения са договорили дерогация, под същото име, като съгласно международните споразумения за съответната порода се посочват инициалите на държавата на раждане.

ГЛАВА II

Записване на животни в допълнителни раздели

1.

Условията, посочени в член 20, параграф 1, са, както следва:

а)

животното е идентифицирано в съответствие със законодателството на Съюза за здравеопазването на животните относно идентификацията и регистрацията на животни от съответния вид и с правилата, които са изложени в развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12;

б)

развъдното сдружение счита, че животното отговаря на характеристиките на съответната порода, посочени в приложение I, част 2, точка 1, буква в);

в)

животното, по целесъобразност, отговоря на изискванията за минимална продуктивност съгласно определеното в развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12, за признаците и/или показателите, за които чистопородните разплодни животни, вписани в главния раздел, се изследват в съответствие с приложение III.

2.

Развъдното сдружение може да приложи различни изисквания за съответствието с характеристиките на породата, посочени в точка 1, буква б) от настоящата глава, или изисквания за продуктивността, посочени в точка 1, буква в) от настоящата глава, в зависимост от това дали животното:

а)

принадлежи към породата, независимо че произходът му е неизвестен; или

б)

е получено чрез програма за кръстосване, която е посочена в развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12.

ГЛАВА III

Вписване в главния раздел на потомството на животни, записани в допълнителни раздели

1.

Условията, посочени в член 20, параграф 2, са, както следва:

а)

за говеда и биволи, свине, овце и кози женското животно е потомък на:

i)

родственици от женски пол от първа и втора степен по права възходяща линия, които са вписани в допълнителен раздел на родословна книга за същата порода съгласно предвиденото в член 20, параграф 1;

ii)

баща и двама родственици от мъжки пол от втора степен по права възходяща линия, които са вписани в главния раздел на родословна книга за същата порода.

Потомството от първо поколение на женското животно, посочено в уводната фраза на първа алинея, и мъжко чистопородно разплодно животно, вписано в главния раздел на родословната книга за същата порода, се счита също за чистопородно разплодно животно и се вписва или регистрира и отговаря на условията за вписване в главния раздел на тази родословна книга;

б)

за еднокопитни животни животното отговаря на условията за вписване в главния раздел на мъжки и женски животни, които са потомци на животни, записани в допълнителния раздел, както е посочено в развъдната програма, която е одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12.

2.

Чрез дерогация от точка 1 от настоящата глава и точка 1, буква а), подточка i) от глава I държавата членка или, ако тя вземе такова решение, нейният компетентен орган, посочен в член 4, параграф 3, може да даде разрешение на развъдно сдружение, което провежда програма за развъждането на чистопородни разплодни животни от застрашена порода говеда и биволи, свине, овце или кози, или „издръжлива“ порода овце, да впише в главния раздел на водената от него родословна книга животно, което е потомък на родственици от първа и втора степен по възходяща права линия, които са вписани или регистрирани в главния или в допълнителни раздели на родословна книга за тази порода.

Държавата членка или, ако тя вземе такова решение, нейният компетентен орган, който дава разрешение на развъдно сдружение да се възползва от тази дерогация, гарантира, че:

а)

развъдното сдружение е мотивирало необходимостта от използването на тази дерогация, по-специално като докаже, че има недостиг на чистопородни мъжки разплодни животни от тази порода, които могат да бъдат използвани за целите на развъждането;

б)

развъдното сдружение е създало един или повече допълнителни раздели на водената от него родословна книга;

в)

правилата, съгласно които развъдното сдружение вписва или записва животни в главния или в допълнителни раздели на тази родословна книга, са определени в развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12.

Държавите членки, които се възползват от тази дерогация, предоставят на обществеността достъп до информация за породите, за които се предоставя такава дерогация, в списъка, посочен в член 7.

ЧАСТ 2

Регистриране на хибридни разплодни свине в развъдни регистри

Изискванията, посочени в член 23, са, както следва:

а)

хибридната разплодна свиня е потомък на родственици от първа и втора степен по възходяща права линия, които са вписани в родословни книга или регистрирани в развъдни регистри;

б)

хибридната разплодна свиня е идентифицирана след раждането си в съответствие със законодателството на Съюза в областта на здравеопазването на животните относно идентификацията и регистрацията на свине и с правилата, които са изложени в развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12;

в)

хибридната разплодна свиня има установено родство в съответствие с правилата, които са изложени в развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12;

г)

хибридната разплодна свиня се придружава, когато това се изисква, от зоотехнически сертификат, издаден в съответствие с член 30.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОДУКТИВНОСТТА И ОЦЕНКА НА ГЕНЕТИЧНАТА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ПОСОЧЕНОТО В ЧЛЕН 25

ЧАСТ 1

Общи изисквания

Когато развъдните сдружения, развъдниците или третите лица, определени от тези развъдни сдружения или развъдници в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), извършват изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност, те определят и използват методи за изследване на продуктивността или за оценка на генетичната стойност, които са научно приемливи в съответствие с установените зоотехнически принципи и отчитат, ако има такива:

а)

правилата и стандартите, установени от съответните референтни центрове на Европейския съюз, предвидени в член 29, параграф 1; или

б)

в отсъствието на тези правила и стандарти — принципите, одобрени от ICAR.

ЧАСТ 2

Изисквания относно изследването на продуктивността

1.

Изследването на продуктивността се извършва въз основа на една или повече от следните схеми за изследване на продуктивността, определени в съответствие с методите, посочени в част 1:

а)

индивидуално изследване на самите разплодни животни или на разплодни животни въз основа на тяхното потомство, родените едновременно с тях животни от същата майка или родствениците по съребрена линия в станции за изпитване;

б)

индивидуално изследване на самите разплодни животни или на разплодните животни въз основа на тяхното потомство, родените едновременно с тях животни от същата майка, родствениците по съребрена линия и други родственици в стопанствата;

в)

изследване на продуктивността чрез данни от наблюдения, събрани от стопанства, пунктове за продажба, пунктове за клане или други оператори;

г)

изследване на продуктивността на групи разплодни животни на една и съща възраст (сравнение на групи на една и съща възраст);

д)

друга схема за изследване на продуктивността, прилагана в съответствие с методите, посочени в част 1.

Схемите за изследване на производителността се изготвят по начин, който създава условия за валидно сравнение между разплодните животни. Потомството, родените едновременно с тях животни от същата майка или родствениците по съребрена линия, които трябва да бъдат изследвани в станции за изпитване или в стопанствата, се избират по безпристрастен начин и не се третират селективно. В случай на изследване в стопанствата, те се разпределят между стопанствата по такъв начин, че да се създадат условия за валидно сравнение между изследваните разплодни животни.

Развъдните сдружения и развъдниците, които прилагат тези схеми за изследване на производителността в станции за изпитване в съответствие с методите, посочени в част 1, посочват в протокол от изследванията условията за приемане на разплодните животни, информация относно идентичността и предишни резултати от изследвания на участващитe животни, които са от значение, признаците и/или показателите, които трябва да бъдат записани, използваните методи за изследване и всяка друга информация от значение.

2.

Развъдните сдружения и развъдниците определят в своите развъдни програми, одобрени в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12, признаците и/или показателите, за които се водят записи във връзка с целите на селекцията, заложени в тези развъдни програми.

3.

Когато трябва да се записват продуктивни признаци и/или показатели на млякото, се записват данни за млечността, съставът на млякото и други признаци и/или показатели от значение, определени в методите, посочени в част 1. Могат да се записват допълнителни данни за други признаци и/или показатели за млякото или неговото качество.

4.

Когато трябва да се записва месодайната продуктивност, се записват данни за продуктивните признаци и/или показатели на месото и други признаци и/или показатели от значение, определени в методите, посочени в част 1. Могат да се записват допълнителни данни за други признаци и/или показатели за месото или неговото качество.

5.

Когато признаци и/или показатели, различни от посочените в точки 3 и 4 от настоящата част, трябва да бъдат записвани, тези признаци и/или показатели се записват в съответствие с методите, посочени в част 1. Те могат да включват конкретни за вида и породата признаци и/или показатели като например конформация на трупа, оплодителната способност, как протича раждането, свързани със здравето признаци и/или показатели, жизнеспособност на потомството, продължителност на живота, качество на вълната, оползотворяване на фуражите, темперамент, свързани с издръжливостта признаци и/или показатели и други признаци и/или показатели от значение във връзка с целите на селекцията съгласно развъдната програма, която е одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12.

6.

Събраните данни относно признаците и/или показателите, посочени в точки 3, 4 и 5, се включват в оценката на генетичната стойност само ако данните са генерирани въз основа на система за водене на записи, която е посочена в развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12.

7.

За всеки от записаните признаци и/или показатели, посочени в точки 3, 4 и 5, в развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12, се посочва информация относно приложените схеми за изследване на производителността, приложения протокол за изследването и по целесъобразност, приложения метод за валидиране на резултатите от изследването.

8.

Когато се извършва оценка на генетичната стойност по отношение на признаците и/или показателите, посочени в точки 3, 4 и 5, тези признаци и/или показатели се записват по начин, който в края на изследването гарантира, че за тези признаци и/или показатели могат да бъдат изчислени надеждни развъдни стойности.

9.

Данните от наблюдения, посочени в точка 1, буква в) от настоящата част, могат да бъдат записвани и включени в оценката на генетичната стойност само ако бъдат валидирани в съответствие с методите, посочени в част 1.

ЧАСТ 3

Изисквания относно оценката на генетичната стойност

1.

Оценката на генетичната стойност на разплодните животни включва съответните продуктивни и несвързани с продуктивността признаци и/или показатели, посочени в част 2, във връзка с целите на селекцията, които са изложени в развъдните програми, одобрени в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12.

2.

Оценката на генетичната стойност включва само признаци и/или показатели, посочени в част 2, за които записването на въпросните признаци и/или показатели се извършва, както е посочено в развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12.

3.

Развъдните стойности на разплодните животни се изчисляват приблизително в съответствие с методите, посочени в част 1, въз основа на:

а)

данни относно разплодните животни, събрани чрез изследването на продуктивността, посочено в част 2;

б)

събрана геномна информация относно разплодните животни;

в)

данни, генерирани по друг метод в съответствие с методите, посочени в част 1; или

г)

комбинация от информацията и данните, посочени в букви а), б) и в).

4.

Статистическите методи, прилагани с оглед на оценката на генетичната стойност, съответстват на методите, посочени в част 1. Тези статистически методи гарантират, че генетичната оценка не е изкривена от основните въздействия върху околната среда и структурата на данните и че отчита цялата налична информация за разплодното животно, неговото потомство, родените едновременно с него животни от същата майка, родствениците по съребрена линия и други родственици в зависимост от схемата за изследване на продуктивността.

5.

Надеждността на изчислените приблизителни развъдни стойности се изчисляват в съответствие с методите, посочени в част 1. При публикуването на изчислените приблизителни развъдни стойности за разплодните животни, се посочва надеждността на тези публикувани развъдни стойности и датата на оценката.

6.

Чистопородните разплодни говеда и биволи, чиято семенна течност е предназначена за използване за изкуствено осеменяване, подлежат на генетична оценка. Тази генетична оценка се извършва съобразно основните продуктивни признаци и/или показатели във връзка с развъдната програма, както е определено в методите, посочени в част 1, и може да се извърши и съобразно други продуктивни или несвързани с продуктивността признаци и/или показатели, определени в методите, посочени в част 1. Когато съобразно тези признаци и/или показатели се извършва генетична оценка на чистопородни разплодни говеда и биволи, семенната течност от които е предназначена за използване за изкуствено осеменяване, развъдните стойности, свързани с тези признаци и/или показатели, се публикуват с изключение на свързаните с животните, посочени в член 21, параграф 1, буква ж) (бикове, чието потомство не постига развъдните цели).

7.

За чистопородни разплодни говеда и биволи, семенната течност от които е предназначена за използване за изкуствено осеменяване, минималната надеждност на развъдните стойности е най-малко:

a)

при бикове от млечни породи (включително породи с комбинирано направление) 0,5 за основните продуктивни признаци и/или показатели на млякото или за основните съставни показатели, съчетаващи изчислените приблизителни развъдни стойности за няколко индивидуални признаци и/или показатели;

б)

при бикове от месни породи (включително породи с комбинирано направление) 0,3 за основните продуктивни признаци и/или показатели на млякото или за основните съставни показатели, съчетаващи изчислените приблизителни развъдни стойности за няколко индивидуални признаци и/или показатели.

8.

Изискванията относно минималните стойности на надеждността, посочени в точка 7, не се прилагат за чистопородни разплодни говеда и биволи, които:

а)

се използват за целите на изпитване в рамките на количествата, необходими на дадено развъдно сдружение, за да провежда такива изпитвания, както е посочено в член 21, параграф 1, буква ж) (бикове, чието потомство не постига развъдните цели); или

б)

участват в развъдна програма, която изисква изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност и има за цел съхраняване на породата или съхраняване на генетичното разнообразие, което съществував рамките на породата.

9.

Чистопородни разплодни говеда и биволи, на които е направена геномна оценка, се считат за подходящи за изкуствено осеменяване, ако тяхната геномна оценка е:

а)

потвърдена в съответствие с методите, посочени в част 1, за всеки подложен на геномна оценка признак и/или показател;

б)

повторно потвърждавана за всеки от тези признаци и/или показатели на редовни интервали от време и по всяко време, когато са налице основни промени в геномната оценка, в генетичната стойност или в референтната популация.

10.

Развъдното сдружение, развъдникът или по искане на това развъдно сдружение или този развъдник, третото лице, определено от това развъдно сдружение или развъдник в съответствие с в член 27, параграф 1, буква б), предоставят на обществеността достъп до информацията относно генетичните дефекти и генетичните особености на разплодните животни, които са свързани с развъдната програма.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНТРОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 29

1.   Изисквания, посочени в член 29, параграф 4, буква а)

Референтните центрове на Европейския съюз, определени в съответствие с член 29:

а)

разполагат с подходящо квалифициран персонал:

i)

преминал съответното обучение:

за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни животни, когато тези центрове са определени в съответствие с член 29, параграф 1;

за съхранение на застрашени породи, когато тези центрове са определени в съответствие с член 29, параграф 2;

ii)

получил инструкции за зачитане на поверителното естество на някои въпроси, резултати или съобщения; и

iii)

достатъчно запознат с изследователските дейности на национално равнище и на равнището на Съюза, както и в международен план;

б)

притежават или имат достъп до инфраструктура, оборудване и продукти, необходими за изпълнение на задачите:

i)

когато тези центрове са определени в съответствие с член 29, параграф 1, посочени в точка 2; и

ii)

когато тези центрове са определени в съответствие с член 29, параграф 2, посочени в точка 3.

2.   Задачи, посочени в член 29, параграф 4, буква б), подточка i), на референтните центрове на Европейския съюз, определени в съответствие с член 29, параграф 1

Референтните центрове на Европейския съюз, определени в съответствие с член 29, параграф 1:

а)

работят с развъдни сдружения и трети лица, определени от развъдни сдружения в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), за да улеснят еднаквото прилагане на методите за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни животни посочени в член 25;

б)

уведомяват развъдните сдружения, третите лица, определени от тези развъдни сдружения, в съответствие с член 27, параграф 1, буква б) или компетентните органи за методи за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни животни;

в)

редовно преглеждат резултатите от изследванията на продуктивността и оценките на генетичната стойност, извършени от развъдни сдружения или трети лица, определени от тези развъдни сдружения в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), и данните, въз основа на които те са извършени;

г)

съпоставят методи за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни животни;

д)

по искане на Комисията или на държава членка:

i)

оказват съдействие с оглед на хармонизирането на методите за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни животни;

ii)

препоръчват изчислителни методи, които да бъдат използвани за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни животни;

iii)

създават платформа за сравнение на резултатите от методите за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни животни, използвани в държавите членки, и по-конкретно чрез:

изготвяне на контролни протоколи за изследването на продуктивността и оценката на генетичната стойност на чистопородни разплодни животни, извършвани в държавите членки, за да се подобри възможността за сравнение на резултатите и ефективността на развъдните програми;

извършване на международна оценка на животните въз основа на комбинираните резултати от изследването на продуктивността и оценката на генетичната стойност на чистопородни разплодни животни, извършвани в държавите членки и трети държави;

разпространяване на резултатите от тези международни оценки;

публикуване на конвертиращите формули и свързаната информация, въз основа на която са съставени формулите;

е)

предоставят данни за генетичната оценка на чистопородни разплодни животни и обучение с цел подкрепа на развъдните сдружения или третите лица, определени от тези развъдни сдружения, в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), които участват в международни сравнения на резултатите от оценките на генетичната стойност;

ж)

съдействат за разрешаването на възникващи проблеми в държавите членки, свързани с оценката на генетичната стойност на чистопородни разплодни животни;

з)

сътрудничат в рамките на своите задачи с международно признати организации;

и)

предоставят, по искане на Комисията, технически опит в Постоянния комитет по зоотехника.

3.   Задачи, посочени в член 29, параграф 4, буква б), подточка ii), на референтните центрове на Европейския съюз, определени в съответствие с член 29, параграф 2

Референтните центрове на Европейския съюз, определени в съответствие с член 29, параграф 2:

а)

работят с развъдни сдружения, трети лица, определени от развъдни сдружения в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), компетентните органи и други органи на държавите членки за улесняване на съхранението на застрашени породи или на съхранението на генетичното разнообразие, съществуващо в рамките на тези породи;

б)

информират развъдните сдружения, третите лица, определени от тези развъдни сдружения в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), компетентните органи или други органи за методите, използвани за съхранението на застрашени породи и за съхранението на генетичното разнообразие в рамките на тези породи;

в)

по искане на Комисията:

i)

разработват или хармонизират методите, използвани за съхранение in situ и ex situ на застрашени породи или за съхранението на генетичното разнообразие в рамките на тези породи или оказват съдействие с оглед на разработването или хармонизирането на такива методи;

ii)

разработват методи, използвани за охарактеризиране на състоянието на застрашените породи по отношение на тяхното генетично разнообразие или заплахата от изчезването им в животновъдството, или оказват съдействие с оглед на разработването на такива методи;

iii)

насърчават обмена между държавите членки на информация относно съхранението на застрашените породи или съхранението на генетичното разнообразие в рамките на тези породи;

iv)

предоставят обучение в подкрепа на развъдните сдружения или третите лица, определени от тези развъдни сдружения в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), компетентните органи и други органи с оглед на съхранението на застрашени породи или на съхранението на генетичното разнообразие в рамките на тези породи;

v)

сътрудничат в рамките на своите задачи с европейски и международно признати организации;

vi)

предоставят, в рамките на своите задачи, технически опит в Постоянния комитет по зоотехника.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ В ЗООТЕХНИЧЕСКИТЕ СЕРТИФИКАТИ, ПОСОЧЕНИ В ГЛАВА VII

ЧАСТ 1

Общи изисквания

В заглавието на зоотехническия сертификат:

а)

се посочва дали животното е чистопородно разплодно животно или хибридна разплодна свиня или дали зародишните продукти произхождат от чистопородни разплодни животни или хибридни разплодни свине;

б)

се включва препратка към таксономичния вид;

в)

се посочва дали пратката е предназначена за търговия или за въвеждане в Съюза;

г)

се включва препратка към настоящия регламент.

ЧАСТ 2

Зоотехнически сертификати за чистопородни разплодни животни и зародишни продукти от тях

ГЛАВА I

Зоотехнически сертификати съгласно член 30 за чистопородни разплодни животни

1.

Зоотехническите сертификати, посочени в член 30, за чистопородни разплодни животни съдържат следната информация:

а)

наименование на развъдното сдружение или в случай на въвеждане в Съюза на чистопородното разплодно животно, наименованието на развъдната структура, които ги издават, и ако има такъв, препратка към уебсайта на това развъдно сдружение или тази развъдна структура;

б)

наименование на родословната книга;

в)

когато е приложимо, клас на главния раздел, в който е вписано чистопородното развъдно животно;

г)

наименование на породата на чистопородното разплодно животно;

д)

пол на чистопородното разплодно животно;

е)

номер на вписване в родословната книга („номер по родословна книга“) на чистопородното разплодно животно;

ж)

система за идентифициране и индивидуален идентификационен номер, даден на чистопородното разплодно животно в съответствие с:

i)

законодателството на Съюза в областта на здравеопазването на животните относно идентифицирането и регистрирането на животни от съответните видове; или

ii)

при липса на законодателство на Съюза в областта на здравеопазването на животните относно идентифицирането и регистрирането на животните, изискващо индивидуален идентификационен номер, правилата на развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12; или

iii)

в случай на въвеждане в Съюза на чистопородното разплодно животно, законодателството на третата държава;

з)

когато това се изисква в съответствие с член 22, параграфи 1 и 2, метода, използван за проверка за идентичност на чистопородните разплодни животни, използвани за събирането на семенна течност, овоцити или ембриони, и резултатите от проверката на тази идентичност;

и)

дата и държава на раждане на чистопородното разплодно животно;

й)

име, адрес и ако има, адрес на електронната поща на животновъда (място на раждане на чистопородното разплодно животно);

к)

име и адрес, и ако има, адрес на електронната поща на собственика;

л)

родословие:

Баща

Номер по родословна книга и раздел

Баща на бащата

Номер по родословна книга и раздел

 

Майка на бащата

Номер по родословна книга и раздел

Майка

Номер по родословна книга и раздел

Баща на майката

Номер по родословна книга и раздел

 

Майка на майката

Номер по родословна книга и раздел

м)

когато има такива, налични резултати от изследвания на продуктивността и актуализирани резултати за оценката на генетичната стойност, включително дата на оценката, генетични дефекти и генетични особености във връзка с развъдната програма, засягащи самото чистопородно разплодно животно;

н)

при бременни женски животни — дата на осеменяване или покриване и идентификация на мъжкия разплодник, което може да бъде указано в отделен документ;

о)

дата и място на издаване на зоотехническия сертификат и име, длъжност и подпис на лицето, упълномощено от издалото сертификата развъдно сдружение да подпише този сертификат или в случай на въвеждане в Съюза на чистопородното разплодно животно — от издаващата развъдна структура; посоченото лице е представител на това развъдно сдружение или тази развъдна структура, или представител на компетентен орган, посочен в член 30, параграф 2, буква б).

2.

Когато зоотехническите сертификати са издадени за група чистопородни разплодни свине, информацията, посочена в точка 1 от настоящата глава, може да бъде включена в един-единствен зоотехнически сертификат, при условие че тези чистопородни разплодни животни са на еднаква възраст и имат едни и същи генетични майка и баща.

ГЛАВА II

Зоотехнически сертификати съгласно член 30 за семенна течност от чистопородни разплодни животни

Зоотехническите сертификати, посочени в член 30, за семенна течност от чистопородни разплодни животни съдържат следната информация:

а)

цялата информация, посочена в глава I от настоящата част, във връзка с чистопородното разплодно животно, от което е взета семенната течност;

б)

информация, позволяваща идентифициране на семенната течност, броя на дозите, които трябва да бъдат изпратени, мястото и датата на вземането ѝ, наименованието, адреса и номера на одобрение на центъра за събиране или съхранение на семенна течност и името и адреса на получателя;

в)

за семенната течност, предназначена за изследване на чистопородни разплодни животни, които не са преминали изследване на продуктивността или оценка на генетичната стойност, брой на дозите от тази семенна течност, които трябва да съответстват на количествата, посочени в член 21, параграф 1, буква ж), наименование и адрес на развъдното сдружение или на третото лице, определено от това развъдно сдружение в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), което отговаря за извършването на това изследване на продуктивността в съответствие с член 25;

г)

дата и място на издаване на зоотехническия сертификат и име, длъжност и подпис на лицето, упълномощено от издалото сертификата развъдно сдружение да подпише сертификата, или в случай на въвеждане в Съюза на семенната течност — от развъдната структура; посоченото лице е представител на това развъдно сдружение или тази развъдна структура, или оператор, посочен в член 31, параграф 1 или член 33, параграф 1, или представител на компетентен орган, посочен в член 30, параграф 2, буква б).

ГЛАВА III

Зоотехнически сертификати съгласно член 30 за овоцити от чистопородни разплодни животни

Зоотехническите сертификати, посочени в член 30, за овоцити от чистопородни разплодни животни съдържат следната информация:

а)

цялата информация, посочена в глава I от настоящата част, във връзка с женското животно донор, от което са взети овоцитите;

б)

информация, позволяваща идентифициране на овоцитите, броя на пайетите, мястото и датата на вземането им, наименованието, адреса и номера на одобрение на екипа за събиране или производство на ембриони и името и адреса на получателя;

в)

когато има повече от един овоцит в пайета — ясно посочен брой на овоцитите, събрани от едно и също чистопородно разплодно животно;

г)

дата и място на издаване на зоотехническия сертификат и име, длъжност и подпис на лицето, упълномощено от издалото сертификата развъдно сдружение да подпише този сертификат, или в случай на въвеждане в Съюза на овоцитите — от развъдната структура; посоченото лице е представител на това развъдно сдружение или тази развъдна структура, или оператор, посочен в член 31, параграф 1 или член 33, параграф 1, или представител на компетентен орган, посочен в член 30, параграф 2, буква б).

ГЛАВА IV

Зоотехнически сертификати съгласно член 30 за ембриони от чистопородни разплодни животни

Зоотехническите сертификати, посочени в член 30, за ембриони от чистопородни разплодни животни съдържат следната информация:

а)

цялата информация, посочена в глава I от настоящата част, във връзка с женското животно донор и мъжкия разплодник;

б)

информация, позволяваща идентифициране на ембрионите, броя на пайетите, мястото и датата на събирането или производството им, наименованието, адреса и номера на одобрение на екипа за събиране или производство на ембриони и името и адреса на получателя;

в)

когато има повече от един ембрион в пайета — ясно посочен брой на ембрионите с еднакво родство;

г)

дата и място на издаване на зоотехническия сертификат и име, длъжност и подпис на лицето, упълномощено от издалото сертификата развъдно сдружение да подпише този сертификат, или в случай на въвеждане в Съюза на ембрионите — от развъдната структура; посоченото лице е представител на това развъдно сдружение или тази развъдна структура, или оператор, посочен в член 31, параграф 1 или член 33, параграф 1, или представител на компетентен орган, посочен в член 30, параграф 2, буква б).

ЧАСТ 3

Зоотехнически сертификати съгласно член 30 за хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях

ГЛАВА I

Зоотехнически сертификати за хибридни разплодни свине

1.

Зоотехническите сертификати, посочени в член 30, за хибридни разплодни свине съдържат следната информация:

а)

наименование на развъдника или в случай на въвеждане в Съюза на хибридната разплодна свиня — наименованието на развъдната структура, които ги издават, и ако има такъв, препратка към уебсайта на този развъдник или тази развъдна структура;

б)

наименование на развъдния регистър;

в)

наименование на породата, линията или кръстоската на хибридната разплодна свиня и родствениците от първа и втора степен по възходяща права линия на тази свиня;

г)

пол на хибридната разплодна свиня;

д)

номер на вписване в развъдния регистър („номер по развъден регистър“) на хибридната разплодна свиня;

е)

система за идентифициране и индивидуален идентификационен номер, даден на хибридната разплодна свиня в съответствие със:

i)

законодателството на Съюза в областта на здравеопазването на животните относно идентифицирането и регистрирането на свинете; или

ii)

при липса на законодателство на Съюза в областта на здравеопазването на животните относно идентифицирането и регистрирането на животните, изискващо индивидуален идентификационен номер, правилата на развъдната програма, одобрена в съответствие с член 8, параграф 3 и когато е приложимо, член 12; или

iii)

в случай на въвеждане в Съюза на хибридната разплодна свиня — в съответствие със законодателството на третата държава;

ж)

когато това се изисква съгласно член 22, параграф 2, метода, използван за проверка за идентичност на хибридната разплодна свиня, и резултатите от проверката на тази идентичност;

з)

дата и държава на раждане на хибридната разплодна свиня;

и)

име и адрес, и ако има, адрес на електронната поща на животновъда (място на раждане на хибридната разплодна свиня);

й)

име и адрес, и ако има, адрес на електронната поща на собственика;

к)

родословие:

Баща

Номер по развъден регистър

Порода, линия или кръстоска

Баща на бащата

Номер по развъден регистър

Порода, линия или кръстоска

Майка на бащата

Номер по развъден регистър

Порода, линия или кръстоска

Майка

Номер по развъден регистър

Порода, линия или кръстоска

Баща на майката

Номер по развъден регистър

Порода, линия или кръстоска

Майка на майката

Номер по развъден регистър

Порода, линия или кръстоска

л)

когато това се изисква в развъдната програма, резултатите от изследването на продуктивността или актуалните резултати от оценката на генетичната стойност, или и двете, включително датата на тази оценка и генетичните дефекти и генетичните особености във връзка с развъдната програма, засягащи самата хибридна разплодна свиня или, доколкото е известно, нейното потомство;

м)

при бременни женски животни — информация относно датата на инсеминация или покриване, както и идентификация на мъжкия разплодник, което може да бъде указано в отделен документ;

н)

дата и място на издаване на зоотехническия сертификат и име, длъжност и подпис на лицето, упълномощено от издалия сертификата развъдник да подпише този сертификат, или в случай на въвеждане в Съюза на хибридната разплодна свиня — от развъдната структура; посоченото лице е представител на този развъдник или тази развъдна структура, или представител на компетентен орган, посочен в член 30, параграф 2, буква б).

2.

Когато зоотехническите сертификати са издадени за група хибридни разплодни свине, информацията, посочена в точка 1 от настоящата глава, може да бъде включена в един-единствен зоотехнически сертификат, при условие че тези хибридни разплодни свине са на еднаква възраст и имат едни и същи генетични майка и баща.

ГЛАВА II

Зоотехнически сертификати съгласно член 30 за семенна течност от хибридни разплодни свине

Зоотехническите сертификати, посочени в член 30, за семенна течност от хибридни разплодни свине съдържат следната информация:

а)

цялата информация, посочена в глава I от настоящата част, във връзка с хибридната разплодна свиня, от която е взета семенната течност;

б)

информация, позволяваща идентифициране на семенната течност, броя на дозите, датата на вземането ѝ, наименованието, адреса и номера на одобрение на центъра за събиране или съхранение на семенна течност и името и адреса на получателя;

в)

за семенната течност, предназначена за изследване на продуктивността или за оценка на генетичната стойност на хибридни разплодни свине, които не са преминали такова изследване или такава оценка, брой на дозите от тази семенна течност, които трябва да съответстват на количествата, посочени в член 24, параграф 1, буква г), наименование и адрес на развъдника или на третото лице, определено от този развъдник в съответствие с член 27, параграф 1, буква б), което отговаря за извършването на това изследване в съответствие с член 25;

г)

дата и място на издаване на зоотехническия сертификат и име, длъжност и подпис на лицето, упълномощено от издалия сертификата развъдник да подпише този сертификат, или в случай на въвеждане в Съюза на семенната течност — от развъдната структура; посоченото лице е представител на този развъдник или тази развъдна структура, или оператор, както е посочено в член 31, параграф 1 или член 33, параграф 1, или представител на компетентен орган, посочен в член 30, параграф 2, буква б).

ГЛАВА III

Зоотехнически сертификати съгласно член 30 за овоцити от хибридни разплодни свине

Зоотехническите сертификати, посочени в член 30, за овоцити от хибридни разплодни свине съдържат следната информация:

a)

цялата информация, посочена в глава I от настоящата част, във връзка с женското животно донор, от което са взети овоцитите;

б)

информация, позволяваща идентифициране на овоцитите, броя на пайетите, датата на вземането им, наименованието, адреса и номера на одобрение на екипа за събиране или производство на ембриони и името и адреса на получателя;

в)

когато има повече от един овоцит в пайета — ясно посочен брой на овоцитите, събрани от една и съща хибридна разплодна свиня;

г)

дата и място на издаване на зоотехническия сертификат и име, длъжност и подпис на лицето, упълномощено от издалия сертификата развъдник до подпише този сертификат, или в случай на въвеждане в Съюза на овоцитите — от развъдната структура; посоченото лице е представител на този развъдник или тази развъдна структура, или оператор, посочен в член 31, параграф 1 или член 33, параграф 1, или представител на компетентен орган, посочен в член 30, параграф 2, буква б).

ГЛАВА IV

Зоотехнически сертификати съгласно член 30 за ембриони от хибридни разплодни свине

Зоотехническите сертификати, посочени в член 30, за ембриони от хибридни разплодни свине съдържат следната информация:

а)

цялата информация, посочена в глава I от настоящата част, във връзка с женското животно донор и мъжкия разплодник;

б)

информация, позволяваща идентифициране на ембрионите, броя на пайетите, мястото и датата на събирането или производството им, наименованието, адреса и номера на одобрение на екипа за събиране или производство на ембриони и името и адреса на получателя;

в)

когато има повече от един ембрион в пайета — ясно посочен брой на ембрионите с еднакво родство;

г)

дата и място на издаване на зоотехническия сертификат и име, длъжност и подпис на лицето, упълномощено от издалия сертификата развъдник да подпише този сертификат, или в случай на въвеждане в Съюза на ембрионите — от развъдната структура; посоченото лице е представител на този развъдник или тази развъдна структура, или оператор, посочен в член 31, параграф 1 или член 33, параграф 1, или представител на компетентен орган, посочен в член 30, параграф 2, буква б).


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ТЕРИТОРИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ТОЧКА 21

1.

Територията на Кралство Белгия

2.

Територията на Република България

3.

Територията на Чешката република

4.

Територията на Кралство Дания с изключение на Фарьорските острови и Гренландия

5.

Територията на Федерална република Германия

6.

Територията на Република Естония

7.

Територията на Ирландия

8.

Територията на Република Гърция

9.

Територията на Кралство Испания, с изключение на Сеута и Мелиля

10.

Територията на Френската република

11.

Територията на Република Хърватия

12.

Територията на Италианската република

13.

Територията на Република Кипър

14.

Територията на Република Латвия

15.

Територията на Република Литва

16.

Територията на Великото херцогство Люксембург

17.

Територията на Унгария

18.

Територията на Република Малта

19.

Територията на Кралство Нидерландия в Европа

20.

Територията на Република Австрия

21.

Територията на Република Полша

22.

Територията на Португалската република

23.

Територията на Румъния

24.

Територията на Република Словения

25.

Територията на Република Словакия

26.

Територията на Република Финландия

27.

Територията на Кралство Швеция

28.

Територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 2009/157/ЕО на Съвета

Настоящият регламент

Член 1

Член 2, точки 9 и 12

Член 2, букви а), б) и д)

Член 3, параграф 1

Член 2, буква в)

Член 8, параграф 3

Член 2, буква г)

Член 4, параграф 3

Член 3

Член 18, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 7, параграф 5

Член 5

Член 30, параграф 1, член 30, параграф 4, първа алинея, член 30, параграф 6 и приложение II, част 1, глава I, точка 1, буква г)

Член 6, буква а)

Член 26, параграф 1 и приложение III

Член 6, буква б)

Приложение I, част 1

Член 6, буква в)

Приложение I, част 2

Член 6, буква г)

Приложение II, част 1

Член 6, буква д)

Член 30, параграфи 9 и 10 и приложение V

Член 7, параграф 1

Член 62, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 62, параграф 2

Член 8

Член 9

Член 10

Член 11


Директива 87/328/ЕИО на Съвета

Настоящият регламент

Член 1

Член 21, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 21, параграф 4

Член 2, параграф 2

Членове 12 и 13

Член 2, параграф 3

Член 3

Член 22, параграфи 1 и 3

Член 4

Член 21, параграф 5

Член 5

Член 29, параграф 1

Член 6

Член 7


Решение 96/463/ЕО на Съвета

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 29, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 29, параграф 4, букви а) и б), подточка i)

Член 2

Приложение II

Приложение IV, точки 1 и 2


Директива 88/661/ЕИО на Съвета

Настоящият регламент

Член 1

Член 2, точки 9, 10, 12 и 17

Член 2, параграф 1

Член 3, параграф 1, член 4, параграф 3 и член 8, параграф 3

Член 2, параграф 2

Член 3

Член 21, параграф 2

Член 4, параграф 1

Член 18, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 64, параграф 7

Член 4а, първа алинея

Член 7, параграф 1

Член 4а, втора алинея

Член 7, параграф 5

Член 5

Член 30, параграф 1, член 30, параграф 4, първа алинея, член 30, параграф 6 и приложение II, част 1, глава I, точка 1, буква г)

Член 6, параграф 1

Член 30, параграфи 9 и 10, приложение I, части 1 и 2, приложение II, част 1, приложение III и приложение V

Член 6, параграф 2

Член 7, параграф 1

Член 3, параграф 1, член 4, параграф 3 и член 8, параграф 3

Член 7, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 7а

Член 7, параграфи 1 и 5

Член 8

Член 25, параграф 2

Член 9

Член 30, параграф 1, член 30, параграф 4, първа алинея, член 30, параграф 6 и приложение II, част 2, точка 1, буква г)

Член 10, параграф 1

Член 30, параграфи 9 и 10, приложение I, части 1 и 2, приложение II, част 2, приложение III и приложение V

Член 10, параграф 2

Член 11, параграф 1

Член 62, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 62, параграф 2

Член 11, параграф 3

Член 62, параграф 2

Член 12

Член 1, параграф 3

Член 13

Член 14


Директива 90/118/ЕИО на Съвета

Настоящият регламент

Член 1

Член 21, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 21, параграф 4

Член 2, параграф 2

Членове 12 и 13 и член 28, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 14 и член 28, параграф 2

Член 3

Член 21, параграф 5

Член 4

Член 62, параграф 1

Член 5

Член 6


Директива 90/119/ЕИО на Съвета

Настоящият регламент

Член 1

Член 24, параграф 1 и член 25

Член 2

Член 24, параграф 3

Член 3

Член 4


Директива 89/361/ЕИО на Съвета

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 2

Член 2, точки 9 и 12

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 1, член 4, параграф 3 и член 8, параграф 3

Член 3, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 4

Приложение I, части 1 и 2, приложение II, част 1, приложение III

Член 5

Член 7, параграфи 1 и 5

Член 6

Член 30, параграф 1, член 30, параграф 4, първа алинея, член 30, параграф 6 и приложение II, част 1, глава I, точка 1, буква г)

Член 7

Член 1, параграф 3

Член 8

Член 62, параграф 1

Член 9

Член 10


Директива 90/427/ЕИО на Съвета

Настоящият регламент

Член 1

Член 1, параграф 1

Член 2

Член 2, точки 9 и 12

Член 3, първа алинея

Член 3, параграф 1

Член 3, втора алинея

Член 1, параграф 3

Член 4, параграф 1, буква а)

Приложение I, части 1 и 3

Член 4, параграф 1, буква б)

Приложение II, част 1, глава I, точка 1, буква в)

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3, член 19, параграф 4, член 33, член 34, параграф 1, буква в), член 30, параграфи 9 и 10, член 32, приложение I, приложение II, част 1, и приложение V

Член 5

Член 7, параграфи 1 и 5

Член 6

Приложение II, част 1, глава I, точка 3

Член 7

Приложение II, част 1 и приложение III, част 1

Член 8, параграф 1

Приложение II, част 1, глава I, точка 1, буква в)

Член 8, параграф 2

Член 30, параграф 1, член 30, параграф 4, първа алинея, член 30, параграф 6, член 32 и приложение II, част 1, глава I, точка 1, буква г)

Член 9

Член 1, параграф 3

Член 10

Член 62, параграф 1

Член 11

Член 12

Приложение


Директива 91/174/ЕИО на Съвета

Настоящият регламент

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3, член 35, параграф 1 и член 45, параграф 1

Член 3

Член 4

Член 5

Член 6

Член 7

Член 8


Директива 94/28/ЕО на Съвета

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 4

Член 3, параграф 1 и член 36, параграф 2

Член 2

Член 2

Член 3

Член 34

Член 4

Член 36, параграф 1, букви а), в) и г), член 37, параграф 1, буква а)

Член 5

Член 36, параграф 1, букви б) и г)

Член 6

Член 36, параграф 1, букви б) и г)

Член 7

Член 36, параграф 1, букви б) и г)

Член 8

Член 39, параграф 2

Член 9, параграфи 1 и 2

Член 37, параграф 1, буква б) и параграф 2

Член 9, параграф 3

Член 10

Членове 57 и 60

Член 11

Член 12

Член 62, параграф 1

Член 13

Член 14

Член 15