23.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1005 НА КОМИСИЯТА

от 22 юни 2016 година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), по отношение на азбестови влакна (хризотил)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Във вписване 6 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се забранява производството, пускането на пазара и употребата на азбестови влакна и на изделия и смеси, съдържащи тези влакна, когато са целенасочено добавени.

(2)

Държавите членки могат обаче да освободят от тази забрана пускането на пазара и употребата на диафрагми, съдържащи влакна от хризотил, за съществуващи електролизни инсталации. Това включва възможността да се освободи от забраната пускането на пазара на влакна от хризотил за използване при производството или поддръжката на такива диафрагми и използването на влакна от хризотил за тези цели.

(3)

От общо петте електролизни инсталации, по отношение на които държавите членки докладваха (2) през 2011 г., че са предоставили освобождавания, само две, в Швеция и в Германия, продължават да са в експлоатация.

(4)

На 18 януари 2013 г. в съответствие със задължението, посочено в точка 1 от вписване 6, Европейската комисия поиска от Европейската агенция по химикали („Агенцията“) да изготви досие по приложение XV в съответствие с член 69, параграф 1 от REACH с оглед на забраната на пускането на пазара и използването на диафрагми, съдържащи хризотил. На 17 януари 2014 г. Агенцията приключи досието по приложение XV, в което се предлагаше да се изменят съществуващите ограничения посредством ограничаване на срока на предоставяните от държавите членки освобождавания от забраната за пускане на пазара и употребата на диафрагми, съдържащи хризотил и хризотилни влакна, използвани изключително за поддръжката им, до 31 декември 2025 г., посредством предоставяне на възможност на държавите членки да наложат изисквания за докладване с цел да се позволи по-добро наблюдение и правоприлагане.

(5)

Досието след това беше предоставено за обществена консултация и предадено за разглеждане на Комитета за оценка на риска (по-долу наричан „КОР“) и Комитета за социално-икономически анализи (по-долу наричан „КСИА“).

(6)

На 26 ноември 2014 г. КОР прие становище, в което се прави заключението, че в едната промишлена инсталация не е налице експозиция на работниците на хризотил, а в другата експозицията е сведена до минимум с помощта на мерки за управление на риска, които са ефективни при контрола на потенциалния риск, произлизащ от употребата на хризотил, и понижават равнището на риск до малък. В становището по-нататък се заключава, че няма изпускане на хризотил в околната среда и поради това, непосредствената полза от незабавното затваряне на двете инсталации би била пренебрежимо малка. Освен това, поради използваните в едната от двете инсталации специфични процеси и технологии, не са били налични подходящи алтернативи.

(7)

С цел да се задълбочи процесът на постепенно премахване на употребата на хризотил в ЕС и да се подобри яснотата и прозрачността на прилаганото освобождаване, КОР изрази съгласие с предложението за изменение, установено в досието по приложение XV. В досието също така се прави заключение, че са необходими действия на равнището на Съюза.

(8)

На 9 март 2015 г. КСИА прие становище, в което се отбелязва, че в едната от инсталациите наличните елементи, които съдържат азбест, ще бъдат демонтирани до 2025 г., а за другата бе заявено от нейния оператор, че в нея се провеждат изпитвания на равнище производство за използването на несъдържащи хризотил диафграгми, което до 2025 г. ще доведе до цялостната замяна на съдържащите хризотил диафрагми. КСИА достигна и до заключението, че незабавното затваряне на тази инсталация ще доведе до разходи под формата на загубена добавена стойност и работни места и отчете поетия от оператора на инсталацията ангажимент да прекрати всякакъв внос на хризотил до края на 2017 г. Като се има предвид общата цел за постепенно премахване на употребата на хризотил в ЕС и с цел подобряване на яснотата и прозрачността на съществуващото освобождаване, КСИА препоръча продължителността на освобождаванията, предоставени от държавите членки за пускане на пазара на диафрагми и влакна, да бъде ограничена до края на 2017 г. и заключи, че предложеното изменение на съществуващото ограничение, във вида, в който е изменено от КСИА, е най-подходящата мярка на равнището на Съюза.

(9)

В Решение за изпълнение 2013/732/ЕС на Комисията (3) за установяване на заключения за най-добрите налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) относно емисиите от промишлеността се посочва, че употребата на азбестови диафрагми не се смята за НДНТ и съответно условията за разрешаване за хлоралкални инсталации, експлоатирани в Съюза, трябва да бъдат осъвременени до 12 декември 2017 г., така че от посочената дата тези инсталации вече да не използват азбестови диафрагми. Въпреки това, за разлика от случая с живачните клетки, които при никакви обстоятелства не се считат за НДНТ, държавите членки могат да решат, че при определени и изключителни обстоятелства в дадена инсталация могат да се използват азбестови диафрагми за ясно определен по-продължителен период и при условия, които са в съответствие с екологичните цели на Директивата за емисиите от промишлеността, при условие че условията и продължителността на подобно използване са определени по правнообвързващ начин.

(10)

След приемането на становището на КСИА, операторът на съоръжението, в което се предвижда пълното заместване до 2025 г., е сключил правнообвързващо споразумение с органите на съответната държава членка, с цел да се гарантира постепенното заместване на диафрагмите, съдържащи хризотил, с алтернативни материали без азбест от 2014 г. нататък и постигане на цялостно заместване най-късно до 30 юни 2025 г. Поради това е целесъобразно продължителността на освобождаването, предоставено от държавите членки с цел да се разреши употребата на диафрагми, съдържащи хризотил, и на хризотилни влакна, използвани изключително в поддръжката им, да бъде ограничена до 30 юни 2025 г. най-късно.

(11)

Освен това, независимо че в рамките на правнообвързващо споразумение операторът се ангажира до края на 2017 г. да спре вноса на влакна от хризотил и на диафрагми, съдържащи хризотил, той впоследствие потвърди, че вносът вече е прекратен, тъй като той е натрупал достатъчно влакна от хризотил, за да управлява прехода към алтернативен материал. Поради това е целесъобразно да се сложи край на възможността, по силата на която държавите членки могат да разрешават пускането на пазара на диафрагми, съдържащи хризотил, и на хризотилни влакна изключително за поддръжката им.

(12)

На Комисията следва да се изпраща доклад, в който се посочват количествата хризотил, използвани за диафрагмите в инсталациите, ползващи се от освобождаване. В законодателството на Съюза относно защитата на здравето и безопасността на работниците вече е предвидено, че работодателите трябва да намалят експозицията на работниците на влакна от хризотил до минимум и във всеки случай под установена гранична стойност. Държавите членки могат да определят по-строги гранични стойности за наличието на подобни влакна във въздуха и могат да изискват редовното им измерване/мониторинг. Резултатите от това измерване/мониторинг следва да бъдат включени в доклада.

(13)

Форумът за обмен на информация за правоприлагането бе консултиран и препоръките му бяха взети под внимание.

(14)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Освобождаванията от забраната, предоставени от държавите — членки на ЕС, и държавите от ЕИП-ЕАСТ по отношение на азбеста, съдържащ се в изделия съгласно вписване 6 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Решение за изпълнение 2013/732/ЕС на Комисията от 9 декември 2013 година за установяване на заключения за най-добрите налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността, по отношение на производството на хлоралкални продукти (ОВ L 332, 11.12.2013 г., стр. 34).

(4)  Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII, вписване 6, точка 1 от колона 2 се заменя със следното:

 

„1.

Забранява се производството, пускането на пазара и употребата на тези влакна и на изделия и смеси, съдържащи тези влакна, когато те са целенасочено добавени.

Въпреки това, ако употребата на диафрагми, съдържащи хризотил, за електролизни инсталации в експлоатация на 13 юли 2016 г. е била предмет на освобождаване, предоставено от държава членка в съответствие с текста на настоящата точка в сила към посочената дата, алинея първа не се прилага до 1 юли 2025 г. по отношение на използването в тези инсталации на посочените диафрагми, или на хризотил, използван изключително в поддръжката на такива диафрагми, при условие че този вид употреба се осъществява в съответствие с условията на разрешителното, определени в съответствие с Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*).

Всеки потребител надолу по веригата, който се ползва от такова освобождаване, изпраща до 31 януари на всяка календарна година на държавата членка, в която е разположена съответната инсталация за електролиза, доклад, в който се посочват количествата хризотил, използвани в диафрагми в съответствие с освобождаването. Държавата членка изпраща копие до Европейската комисия.

Когато, за да се защитят здравето и безопасността на работниците, държавата членка изисква от потребителите надолу по веригата мониторинг на хризотила във въздуха, резултатите трябва да бъдат включени в този доклад.