10.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/911 НА КОМИСИЯТА

от 9 юни 2016 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и съдържанието на описанието на споразуменията за вътрешногрупова финансова подкрепа в съответствие с Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 26, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В глава III, дял II от Директива 2014/59/ЕС се определят правилата за споразуменията за предоставяне на вътрешногрупова финансова подкрепа между институция майка от Съюза или субект, посочен в член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС, и техните дъщерни предприятия в други държави членки или трети държави, които са институции или финансови институции, попадащи в обхвата на консолидирания надзор върху предприятието майка, при условие че получаващият подкрепата субект от групата отговаря на условията за ранна намеса. Това позволява прехвърляне на финансови средства в ситуация, при която даден субект от групата е изправен пред сериозни затруднения. За да вземат информирани инвестиционни решения, кредиторите и инвеститорите се нуждаят от прозрачност по отношение на рисковете и евентуалните задължения, произтичащи от тези споразумения, и шансовете за възстановяване на групата в резултат на споразумението за подкрепа. Поради това споразумението следва да бъде във формат, който е лесно достъпен за обществеността, подобен на този при финансовите отчети.

(2)

Общите условия на споразумението за вътрешногрупова финансова подкрепа, които трябва да бъдат оповестени, включват необходимата информация, като например максимален размер на подкрепата, принципите за изчисляване на размера на насрещната престация за предоставянето на финансова подкрепа, общо описание на матуритетния профил и максимален срок на предоставената под формата на заеми подкрепа. При оповестяването обаче следва да се отчете нуждата от поверителност по отношение на по-конкретната информация.

(3)

Настоящият регламент се основава на проектите за технически стандарти за изпълнение, представени от Европейския банков орган на Европейската комисия.

(4)

Европейският банков орган проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Формат на оповестяването

Всяка институция, която е страна по сключено по член 19 от Директива 2014/59/ЕС споразумение за вътрешногрупова финансова подкрепа, оповестява информацията в съответствие с член 2 от настоящия регламент на своята интернет страница във формат, осигуряващ лесен достъп на обществеността.

В случай че институцията оповестява финансови отчети на групата, оповестяването се извършва във формата, установен за включената във финансовите отчети неколичествена информация.

Член 2

Оповестявани елементи

1.   Институциите оповестяват най-малко следната информация:

а)

наименованията на субектите от групата, които са страни по споразумение за вътрешногрупова финансова подкрепа;

б)

формата, която подкрепата може да приеме;

в)

при заем — целта, за която отпуснатият по заема капитал може да бъде използван;

г)

при гаранция — кои сделки и кои трети лица са потенциално обхванати;

д)

до каква степен задълженията за предоставяне на вътрешногрупова финансова подкрепа и правото на получаване на вътрешногрупова финансова подкрепа на всяка от страните по споразумението за вътрешногрупова финансова подкрепа са реципрочни; ако споразумението не е изцяло реципрочно, в информацията трябва да се посочат различните условия на споразумението, отнасящи се за различните страни;

е)

ограниченията на вътрешногруповата финансова подкрепа за всяка форма на подкрепа, обхваната от споразумението за финансова подкрепа;

ж)

принципите за изчисляване на размера на насрещната престация за предоставянето на вътрешногруповата финансова подкрепа и тяхната връзка с пазарните условия към момента на предоставяне на подкрепата;

з)

общо описание на ранга, матуритетния профил и максималния срок на предоставените като подкрепа заеми;

и)

общо описание на всякакви допълнителни задължения за изплащане;

й)

общо описание на обстоятелствата или показателите, свързани с приемащия и с предоставящия субект, които водят до предоставянето на подкрепата;

к)

общо описание на обезпечението, както и изисквания за допълнително обезпечение.

Оповестяването обхваща информацията, приложима за съответния субект от групата, включително информация относно условията на споразумението, отнасяща се до други субекти от групата, когато това оповестяване може да засегне съответния субект от групата.

Информацията, която не е приложима, се отбелязва като „неприложима“.

2.   Оповестяването се придружава от декларация, че предоставянето на финансовата подкрепа е предмет на условията по член 23 от Директива 2014/59/ЕС при зачитане на правото на компетентния орган да забрани или ограничи предоставянето съгласно член 25 от Директива 2014/59/ЕС.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).