1.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/865 НА КОМИСИЯТА

от 31 май 2016 година

за започване на разследване във връзка с предполагаемото заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384 върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република, чрез внос на някои леко модифицирани видове алуминиево фолио от Китайската народна република и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от него,

след като информира държавите членки,

като има предвид, че:

А.   ИСКАНЕ

(1)

Европейската комисия („Комисията“) получи искане в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент за разследване на предполагаемото заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република („КНР“), чрез внос на някои леко модифицирани видове алуминиево фолио от КНР и за въвеждане на регистрационен режим за този внос.

(2)

Искането е подадено на 18 април 2015 г. Заявителят представи надлежно обосновано искане за анонимност. Комисията смята, че са налице достатъчно основания да се предостави поверителност по отношение на самоличността на заявителя.

Б.   ПРОДУКТ

(3)

Разглежданият продукт във връзка с предполагаемото заобикаляне на мерките е алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,008 mm и не по-голяма от 0,018 mm, без подложка, само валцовано, на рула с широчина, не по-голяма от 650 mm, и с тегло, по-голямо от 10 kg, с произход от КНР, понастоящем класирано в код по КН ex 7607 11 19 (код по ТАРИК 7607111910) („разглежданият продукт“). Това е продуктът, по отношение на който се прилагат мерките, които са в сила понастоящем.

(4)

Продуктите, предмет на разследването за предполагаемо заобикаляне на мерките, имат същите основни характеристики като определения в предходното съображение разглеждан продукт. Те обаче могат да бъдат или да не бъдат темперирани, а при внос се представят и като:

алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,007 mm и по-малка от 0,008 mm, с всякаква широчина на рулата, или

алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,008 mm и не по-голяма от 0,018 mm, и на рула с широчина, по-голяма от 650 mm, или

алуминиево фолио с дебелина, по-голяма от 0,018 mm и по-малка от 0,021 mm, с всякаква широчина на рулата, или

алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,021 mm и не по-голяма от 0,045 mm, когато се представя с най-малко два слоя, с всякаква широчина на рулата.

(5)

Първите три продукта, описани по-горе, са класирани понастоящем в същия код по КН като разглеждания продукт, но в различни кодове по ТАРИК (7607111930, 7607111940 и 7607111950).

(6)

Последният продукт е класиран в различен код по КН от този на разглеждания продукт (т.е. код по КН ex 7607 11 90) и в кодове по ТАРИК 7607119045 и 7607119080.

(7)

Всички описани по-горе продукти също са с произход от КНР („продуктите, предмет на разследването“).

В.   СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(8)

Мерките, които са в сила понастоящем и които вероятно са предмет на заобикаляне, са антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384 на Комисията (2) („съществуващите мерки“).

Г.   ОСНОВАНИЯ

(9)

Искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че наложените върху разглеждания продукт антидъмпингови мерки се заобикалят чрез практики, процеси или дейности, за които няма друго достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на антидъмпинговото мито.

(10)

Представените prima facie доказателства са описаните по-долу:

(11)

Въз основа на китайски статистически данни за износа и статистически данни на Евростат за вноса заявителят определи промените на вноса за всеки от леко модифицираните продукти, предмет на разследването, за период, започващ през 2008 г. и завършващ през 2015 г. Чрез сравнение на промените на вноса на разглеждания продукт с тези на вноса на леко модифицираните продукти, предмет на разследването, заявителят доказа наличието на голямо нарастване на вноса на леко модифицираните продукти, предмет на разследването, както и паралелно намаляване на вноса на разгледания продукт. По-специално, заявителят показа, че обемите на вноса на леко модифицираните продукти, предмет на разследването, са подобни на тези за разглеждания продукт преди приемането на първоначалните антидъмпингови мерки с Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета (3). Така заявителят доказа наличието на промяна на модела на търговия.

(12)

Освен това за всяка от практиките на заобикаляне заявителят представи подробни доказателства за широкото им разпространение и за липсата на всякакво друго достатъчно основание или икономическа обосновка за тези практики освен налагането на митото.

(13)

Въз основа на наличната информация заявителят доказа, че експортните цени на леко модифицираните продукти, предмет на разследването, с произход от КНР, при всяка от практиките на заобикаляне значително подбиват и понижават цените на промишлеността на Съюза. Следователно вносът на леко модифицираните продукти, предмет на разследването, с произход от КНР намалява коригиращия ефект на антидъмпинговите мерки както по отношение на цените, така и на количествата.

(14)

Накрая, въз основа на информацията, с която е разумно да се предположи, че разполага, заявителят извърши изчисления на дъмпинговия марж, които показват, че леко модифицираните продукти, предмет на разследването, при всяка от практиките на заобикаляне, влизат на пазара на Съюза на дъмпингови цени.

Д.   ПРОЦЕДУРА

(15)

Предвид гореизложеното Комисията направи заключението, че съществуват достатъчно доказателства, които дават основание да се започне разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент и да се въведе регистрационен режим за вноса на продуктите, предмет на разследването, в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент.

а)   Въпросници

(16)

За да получи информацията, която смята за необходима с оглед на извършваното от нея разследване, Комисията ще изпрати въпросници на известните износители/производители и на известните сдружения на износители/производители в КНР, на известните вносители и на известните сдружения на вносители в Съюза, както и на съответните органи в КНР. Ако е необходимо, информация може да бъде поискана и от промишлеността на Съюза.

(17)

Във всеки случай всички заинтересовани страни следва да се свържат с Комисията преди изтичането на срока, определен в член 3 от настоящия регламент, и да поискат въпросник в срока, определен в член 3, параграф 1 от настоящия регламент, като се има предвид, че срокът, определен в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, важи за всички заинтересовани страни.

(18)

Съответните органи в КНР ще бъдат уведомени за започването на разследването.

б)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

(19)

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си в писмен вид и да предоставят доказателства в тяхна подкрепа. Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че те отправят писмено искане, от което да е видно, че са налице специални основания да бъдат изслушани.

в)   Освобождаване на вноса от регистрационния режим или от мерките

(20)

В съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент вносът на продуктите, предмет на разследването, може да бъде освободен от регистрационен режим или от мерките, ако не представлява заобикаляне.

(21)

Тъй като предполагаемото заобикаляне може да се осъществява извън Съюза, на производителите на продуктите, предмет на разследването, в КНР може да бъде предоставено освобождаване в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент, ако те съумеят да докажат, че не са свързани (4) с производител, по отношение на който се прилагат мерките (5), и се установи, че не участват в практиките за заобикаляне, определени в член 13, параграфи 1 и 2 от основния регламент. Производителите, желаещи да получат освобождаване, следва да отправят надлежно подкрепено с доказателства искане в срока, посочен в член 3, параграф 3 от настоящия регламент.

Е.   РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ

(22)

В съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент по отношение на вноса на продуктите, предмет на разследването, следва да бъде въведен регистрационен режим, за да се гарантира, че ако в резултат на разследването бъде констатирано заобикаляне, могат да бъдат наложени антидъмпингови мита в подходящ размер, считано от датата на въвеждане на регистрационния режим за този внос.

Ж.   СРОКОВЕ

(23)

В интерес на доброто административно управление следва да се определят срокове, в които:

заинтересованите страни могат да заявят своя интерес пред Комисията, да представят становищата си в писмен вид и да подадат попълнен въпросник или всякаква друга информация, която да бъде взета предвид в хода на разследването,

производителите в Китайската народна република могат да поискат освобождаване на вноса от регистрационния режим или от мерките,

заинтересованите страни могат да отправят писмено искане да бъдат изслушани от Комисията.

(24)

Обръща се внимание на обстоятелството, че упражняването на повечето процедурни права, установени в основния регламент, зависи от това дали страната е заявила своя интерес в сроковете, посочени в член 3 от настоящия регламент.

З.   НЕОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ

(25)

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, заключенията, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

(26)

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид и може да се използват наличните факти.

(27)

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

(28)

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

И.   ГРАФИК НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

(29)

В съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от девет месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Й.   ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(30)

Следва да се отбележи, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (6).

K.   СЛУЖИТЕЛ ПО ИЗСЛУШВАНИЯТА

(31)

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита.

(32)

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи.

(33)

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Започва разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, за да се определи дали вносът в Съюза на:

алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,007 mm и по-малка от 0,008 mm, без подложка, само валцовано, на рула, с тегло, по-голямо от 10 kg, с всякаква широчина, дори темперирано, или

алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,008 mm и не по-голяма от 0,018 mm, без подложка, само валцовано, на рула, с тегло, по-голямо от 10 kg, и с широчина, по-голяма от 650 mm, дори темперирано, или

алуминиево фолио с дебелина, по-голяма от 0,018 mm и по-малка от 0,021 mm, без подложка, само валцовано, на рула, с тегло, по-голямо от 10 kg, с всякаква широчина, дори темперирано, или

алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,021 mm и не по-голяма от 0,045 mm, без подложка, само валцовано, на рула, с тегло, по-голямо от 10 kg, с всякаква широчина, дори темперирано, когато се представя с най-малко два слоя,

с произход от Китайската народна република, понастоящем класирано в кодове по КН ex 7607 11 19 (кодове по ТАРИК 7607111930, 7607111940 и 7607111950) и ex 7607 11 90 (кодове по ТАРИК 7607119045 и 7607119080), заобикаля мерките, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384.

Член 2

В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 митническите органи предприемат необходимите действия за въвеждане на регистрационен режим за посочения в член 1 от настоящия регламент внос в Съюза.

Срокът на регистрационния режим изтича девет месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Комисията може с регламент да възложи на митническите органи да прекратят регистрационния режим за вноса в Съюза на продукти, произведени от производители, които са подали искане за освобождаване от регистрация и за които е констатирано, че отговарят на условията за предоставяне на освобождаване.

Член 3

1.   Въпросниците трябва да бъдат поискани от Комисията в срок от 15 дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   Ако заинтересованите страни желаят представените от тях изложения да бъдат взети предвид по време на разследването, те трябва да заявят своя интерес пред Комисията, като се свържат с нея, представят становищата си в писмена форма и подадат попълнения въпросник или всяка друга информация в срок от 37 дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент, освен ако е посочено друго.

3.   Производителите от Китайската народна република, които искат освобождаване на вноса от регистрационния режим или от мерките, трябва да представят надлежно подкрепено с доказателства искане за това в същия 37-дневен срок.

4.   Заинтересованите страни също могат да поискат да бъдат изслушани от Комисията в същия 37-дневен срок.

5.   Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде предмет на авторски права. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са предмет на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява на Комисията: а) да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и б) да предоставя информацията и/или данните на заинтересованите страни в рамките на настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

6.   Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящия регламент, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited (7).

7.   В съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, предоставящи обозначена с „Limited“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, тази информация може да не бъде взета предвид.

8.   Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемни отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Като използват електронната поща, заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване на изявления в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ДЕЛА ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152563.pdf. Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, номер на телефон и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията чрез друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни могат да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384 на Комисията от 17 декември 2015 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република и за приключване на процедурата относно вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Бразилия след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 332, 18.12.2015 г., стр. 63).

(3)  Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и Китайската народна република (ОВ L 262, 6.10.2009 г., стр. 1).

(4)  В съответствие с член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558), се счита, че две лица са свързани, ако е изпълнено едно от следните условия: а) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; з) са членове на едно и също семейство. В съответствие с член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1) „лице“ означава физическо лице, юридическо лице и всяко сдружение на лица, което не е юридическо лице, но е с призната правоспособност да извършва правни действия съгласно правото на Съюза или националното право.

(5)  При все това, дори ако производителите са свързани по смисъла на горепосоченото с дружества, по отношение на които се прилагат действащите мерки относно внос с произход от Китайската народна република, освобождаване може все пак да бъде предоставено, ако липсват доказателства, че отношенията с дружествата, по отношение на които се прилагат първоначалните мерки, са установени или използвани за заобикаляне на първоначалните мерки.

(6)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(7)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).