26.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 137/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/826 НА КОМИСИЯТА

от 25 май 2016 година

за закриване на интервенционното изкупуване на обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена за интервенционния период, приключващ на 30 септември 2016 г., и за откриване на тръжната процедура за изкупуване

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (2), и по-специално член 3, параграф 6 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (3), и по-специално член 14 и член 16, параграф 2, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2015/1549 на Комисията (4) публичната интервенция за обезмаслено мляко на прах може да се прилага до 30 септември 2016 г.

(2)

Въз основа на нотификациите, подадени от държавите членки на 25 май 2016 г. съгласно член 13, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 1272/2009, се оказва, че общото количество обезмаслено мляко на прах, предложено за интервенция на фиксирана цена след 1 януари 2016 г., е надхвърлило ограничението от 218 000 тона, определено в член 3, параграф 1, буква в) oт Регламент (ЕС) № 1370/2013. Следователно интервенционното изкупуване на обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена следва да бъде закрито за интервенционния период, приключващ на 30 септември 2016 г., следва да бъде определен коефициент на разпределение за количествата, предложени на интервенционните агенции на държавите членки на 24 май 2016 г., а офертите, получени от интервенционните агенции на държавите членки на и след 25 май 2016 г., следва да бъдат отхвърлени.

(3)

В съответствие с член 28, параграф 2 oт Регламент (ЕС) № 1272/2009 предложеното за интервенция обезмаслено мляко на прах се поставя в торби с нетно тегло 25 kg. Следователно предложените количества обезмаслено мляко на прах, които са били засегнати от коефициент на разпределение, следва да се закръглят надолу до най-близкото число, кратно на 25 kg.

(4)

В съответствие с член 3, параграф 2 oт Регламент (ЕС) № 1370/2013 следва да бъде открита тръжна процедура за обезмаслено мляко на прах, за да бъде определена максималната изкупна цена.

(5)

В дял II, глава I, раздел III от Регламент (ЕС) № 1272/2009 се определят правилата, които трябва да бъдат следвани, когато Комисията открива интервенционно изкупуване на продуктите, посочени в член 11 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, чрез тръжна процедура.

(6)

Съгласно член 16, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1272/2009 следва да бъдат определени периодите за подаване на тръжни предложения.

(7)

В съответствие с член 18, параграф 1 oт Регламент (ЕС) № 1272/2009 следва да се определи срокът, в рамките на който интервенционните агенции да нотифицират Комисията за всички допустими тръжни предложения.

(8)

В интерес на ефикасното администриране, за нотификациите, изпращани до Комисията, държавите членки следва да използват информационните системи съгласно Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (5).

(9)

Тъй като в кратък срок след публикуването на настоящия регламент интервенционните агенции трябва да уведомят оферентите за закриването на интервенционното изкупуване на фиксирана цена и за коефициента на разпределение, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Закриване на интервенционното изкупуване на фиксирана цена

1.   Интервенционното изкупуване на обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена за интервенционния период, приключващ на 30 септември 2016 г., се закрива.

Общото количество в офертите за обезмаслено мляко на прах за интервенция, които интервенционните агенции на държавите членки са получили от всеки оферент на 24 май 2016 г., се приема, след като се умножи с коефициент на разпределение 10,4707 % и се закръгли надолу до най-близкото число, кратно на 25 kg.

2.   Офертите на фиксирана цена, получени от интервенционните агенции на държавите членки на и след 25 май 2016 г. до 30 септември 2016 г., се отхвърлят.

Член 2

Откриване на тръжната процедура

Интервенционното изкупуване чрез тръжна процедура на обезмаслено мляко на прах над ограничението, посочено в член 3, параграф 1, буква в) oт Регламент (ЕС) № 1370/2013, е открито до 30 септември 2016 г. при условията, предвидени в дял II, глава I, раздел III от Регламент (ЕС) № 1272/2009 и в настоящия регламент.

Член 3

Подаване на тръжни предложения

1.   Крайният срок за подаване на тръжни предложения по първата индивидуална покана за търг изтича в 12:00 часа (брюкселско време) на 7 юни 2016 г.

Крайният срок за подаване на тръжни предложения по следващите индивидуални покани за търг изтича в 12:00 часа (брюкселско време) на първия и третия вторник от месеца.

Ако вторник е официален празник, срокът изтича в 12:00 часа (брюкселско време) на предишния работен ден.

2.   Тръжните предложения се подават до одобрените от държавите членки интервенционни агенции (6).

Член 4

Нотифициране на Комисията

Нотифицирането, предвидено в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1272/2009, се извършва до 16:00 часа (брюкселско време) на крайните дати за подаване на тръжни предложения, посочени в член 3 от настоящия регламент, в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009.

Чрез дерогация от член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1272/2009, когато държава членка не нотифицира Комисията за допустимо тръжно предложение в рамките на сроковете, посочени в първа алинея, се смята, че държавата членка е нотифицирала Комисията за нулево количество.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1.

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1549 на Комисията от 17 септември 2015 г. за определяне на временни извънредни мерки за сектора на млякото и млечните продукти под формата на удължаване на периода на прилагане на публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2015 г. и определяне на по-ранна начална дата на периода на прилагане на публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2016 г. (ОВ L 242, 18.9.2015 г., стр. 28).

(5)  Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).

(6)  Адресите на интервенционните агенции са на разположение на уебсайта на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm).