21.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/85


РЕГЛАМЕНТ (EС, Евратом) 2016/804 НА СЪВЕТА

от 17 май 2016 година

за изменение на Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 322, параграф 2 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейската сметна палата (2),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета (3) беше преработен с Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета (4). Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 влиза в сила в деня на влизане в сила на Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета (5). Това решение все още не е влязло в сила.

(2)

За да се даде достатъчно време на Комисията (Евростат) да направи оценка на съответните данни за брутния национален доход (БНД), а на Комитета по БНД да състави становище относно тези данни, всички промени в БНД за дадена финансова година следва да бъдат възможни до 30 ноември на четвъртата година след съответната финансова година. Срокът за съхраняването на оправдателните документи, свързани със собствените ресурси на база данъка върху добавената стойност (ДДС) и на база БНД, следва съответно също да бъде удължен от 30 септември до 30 ноември на четвъртата година, следваща финансовата година, за която документите се отнасят.

(3)

В настоящия регламент следва да бъде отразена действащата практика, съгласно която сметките на Комисията за целите на собствените ресурси, посочени в член 9 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 („сметки на Комисията за собствените ресурси“), се водят в министерствата на финансите на държавите членки или в националните централни банки. Понятието „министерство на финансите“ следва да обхваща и други публични структури със сходни функции.

(4)

Сметките на Комисията за собствените ресурси следва да се водят без каквито и да е такси и лихви. Налагането на такси или отрицателни лихви би намалило бюджета на Съюза и би довело до неравно третиране на държавите членки. Следователно, когато към сметките на Комисията за собствените ресурси се прилага отрицателна лихва, съответните държави членки следва да ги кредитират със сума, равна на размера на отрицателната лихва. Като се има предвид, че някои държави членки няма да могат да избегнат финансовите последици на задължението да кредитират размера на отрицателната лихва по сметките на Комисията за собствените ресурси, е целесъобразно, когато покрива нуждите си от налични средства, Комисията да се стреми да ограничи тези последици, като приоритетно използва сумите, кредитирани по съответните сметки.

(5)

Сметките на Комисията за собствените ресурси следва да се дебитират само по указание на Комисията. Това не следва да засяга прилагането на отрицателна лихва.

(6)

С цел яснота и четивност член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 следва да бъде разделен на няколко члена.

(7)

Комисията следва по всяко време да разполага с достатъчно парични средства, за да изпълни изискванията за плащания, произтичащи от изпълнението на бюджета, които са особено концентрирани през първите месеци на годината. Комисията вече разполага с възможност да прикани държавите членки да изтеглят напред максимум две допълнителни дванадесети части с оглед на специфичните нужди за покриване на разходите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6). С цел да се намали допълнително рискът от забавяне на плащанията, дължащ се на временен недостиг на парични средства, Комисията следва да разполага с възможността да прикани държавите членки да изтеглят напред максимум една допълнителна половин дванадесета част с оглед на специфичните нужди за покриване на разходите на европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7), доколкото това е обосновано от потребностите от парични средства. За да се избегне обаче прекомерният натиск върху националните бюджети, общата сума, която може да бъде изтеглена напред за същия месец, не следва да надвишава две допълнителни дванадесети части. Освен това, поради приложимите към ЕФГЗ специфични изисквания за плащанията, тази възможност не трябва да се прилага в ущърб на ЕФГЗ.

(8)

В съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 Комисията следва да изчисли корекциите на собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и да информира държавите членки за това навреме, за да могат те да впишат тези корекции в сметката на Комисията за собствените ресурси на първия работен ден на месец декември. Сумите на корекциите, които трябваше да бъдат предоставени на първия работен ден на декември 2014 г., бяха безпрецедентни по размер. С оглед на избягването на неразумно тежките бюджетни ограничения за държавите членки точно преди края на годината, с Регламент (ЕС, Евратом) № 1377/2014 на Съвета (8) беше изменен Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000, за да се даде възможност на държавите членки при определени извънредни обстоятелства да отлагат вписването на тези корекции в сметката на Комисията за собствените ресурси.

(9)

Измененият по този начин Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 ще престане да се прилага, след като Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 влезе в сила. Това обаче не следва да засяга валидността на отлаганията на вписването на корекции, които са били официално поискани съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1377/2014, докато той все още е бил в сила.

(10)

С цел опростяване и ограничаване на фискалния натиск върху държавите членки и Комисията, особено към края на годината, процедурата за коригиране на собствените ресурси от ДДС и от БНД следва да бъде рационализирана. Следва да се осигури повече време между официалното уведомяване на държавите членки за нужните корекции и тяхното вписване в сметката на Комисията за собствените ресурси. Уведомяването и вписването следва да бъдат в една и съща година, като тази година е от значение също за записването на отражението върху сметките на държавното управление и за целите на Пакта за стабилност и растеж. Общата сума на корекциите следва незабавно да бъде разпределена между държавите членки съобразно съответните им дялове от собствения ресурс на база БНД. По този начин ще отпадне необходимостта от дерогацията, въведена с Регламент (ЕС, Евратом) № 1377/2014.

(11)

За постигането на целите на Съюза процедурата за изчисляване на лихвите следва да гарантира по-специално, че собствените ресурси се предоставят своевременно и в пълен размер.

(12)

За да се подобри правната сигурност и яснота, следва да се определят случаите за собствените ресурси на база ДДС и на база БНД, при които се дължи лихва за забавено плащане. Предвид специфичните особености на тези собствени ресурси, чийто цикъл на проверка позволява съответно корекции и адаптации в рамките на 4-годишен период, всички промени на собствените ресурси на база ДДС и на база БНД, произтичащи от такива корекции или адаптации, не следва да водят до ретроактивно изчисляване на лихви. Лихвите по отношение на тези ресурси следва съответно да бъдат дължими само за забавяне при вписването на сумите на месечните дванадесети части и сумите, които са резултат от годишното изчисляване на корекциите за предишните финансови години. Освен това, за да се запазят подходящите стимули за предприемане на коригиращи действия, лихва следва да се дължи и в случай на забавяне при вписване на сумите, които са резултат от специфични корекции в декларациите за ресурсите на база ДДС на датата, определена в съответствие с мерките, взети от Комисията съгласно член 9, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета (9). Нещо повече, когато държава членка не успее, в рамките на изрично определения от Комисията срок, да внесе корекции в данните за БНД, необходими за отчитане на точките, съобщени от Комисията или от държава членка, следва да се приложи лихва и за всяко увеличение на собствените ресурси, което е резултат от корекция, направена като следствие от отчитането на съобщената точка. Тази лихва следва да бъде приложена от момента, в който сумата на корекцията е следвало да бъде вписана, т.е. от първия работен ден на юни на годината, следваща годината, в която е изтекъл изрично определеният срок, до момента, в който сумата на корекцията е вписана в сметката. В съответствие със съществуващите правила и практики, всяко забавяне на вписване по отношение на традиционните собствени ресурси следва да води до начисляване на лихва.

(13)

Системата за определяне на лихвения процент, установена в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, съдържа фиксирано завишаване на основния лихвен процент с 2 процентни пункта и прогресивно увеличение с 0,25 процентни пункта за всеки месец на забавяне, като увеличеният лихвен процент се прилага за целия период на забавяне. Тази система за определяне на лихвения процент е от основно значение, за да се гарантира, че собствените ресурси се предоставят навреме и в пълен размер, поради което нейните основни елементи следва да бъдат запазени.

(14)

Независимо от това съществуващите правила, които предвиждат постоянно нарастващ лихвен процент, в изключителни случаи са водели до плащането на много високи лихви и съответно до забавяне от много години. За да се гарантира пропорционалността на системата, като същевременно се запази възпиращият ефект, общото увеличение на основния процент следва да бъде ограничено до годишен максимум от 16 процентни пункта.

(15)

От друга страна, съществуващото фиксирано завишение на основния лихвен процент с два процентни пункта, и по-специално за кратките забавяния, може да доведе до отрицателен стимул за навременно предоставяне на собствените ресурси, в случаите когато разходите за рефинансиране на паричния пазар са по-високи от дължимите лихви. За да се затвърди допълнително гладкото функциониране на системата, фиксираното завишение на основния лихвен процент следва да се увеличи до 2,5 процентни пункта и полученият приложим лихвен процент не следва да е по-нисък от този процент, дори ако приложимият основен процент е отрицателен. По този начин следва по-специално да бъдат предотвратени закъсненията в предоставянето на месечните дванадесети части от собствените ресурси на база ДДС и на база БНД, които понастоящем представляват над 80 % от приходите в бюджета на Съюза.

(16)

За да бъде насърчена ефективната защита на финансовите интереси на Съюза и за да бъдат взети предвид нововъведените разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10), следва да бъде възможно държавите членки да бъдат освобождавани от задължението да предоставят на бюджета на Съюза тези суми от традиционните собствени ресурси, които се оказват несъбираеми поради отсрочено записване в сметките или отложено уведомяване за митническите задължения с цел да не се попречи на наказателни разследвания, засягащи финансовите интереси на Съюза. Комисията следва във възможно най-кратък срок да съобщи на държавите членки и, където е приложимо, да актуализира критериите, на които ще се подчинява оценката на случаите, при които може да бъде допусната тази възможност.

(17)

Прагът за докладване на случаи на традиционни собствени ресурси, обявени или считани за несъбираеми, следва да бъде завишен, за да се намали административната тежест за държавите членки и за Комисията.

(18)

Следва да се поясни, че възможността, в съответствие с член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, Комисията да тегли средства, надхвърлящи нейните активи, за да се гарантира изпълнението на задълженията на Съюза, единствено в случай на неизпълнение на задълженията по заем, сключен или гарантиран по силата на регламенти и решения на Съвета, обхваща също регламентите и решенията, които след влизането в сила на Договора от Лисабон трябва да бъдат приемани не само от Съвета, а от Европейския парламент и от Съвета в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз.

(19)

Освен в извънредни случаи, Комисията следва да уведоми държавите членки или съответните национални централни банки относно нарежданията си за операции, свързани с движението на парични наличности, които засягат сметките за собствените ресурси, най-малко един ден преди изпълнението на посочените нареждания.

(20)

Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 следва да бъде съответно изменен.

(21)

От съображения за последователност настоящият регламент следва да влезе в сила на същата дата като Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014. Изменението на член 18 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, съдържащо се в настоящия регламент, следва да се прилага от 1 януари 2014 г., за да се гарантира, че дерогацията, въведена с Регламент (ЕС, Евратом) № 1377/2014, ще продължи да се прилага до деня на влизане в сила на настоящия регламент. Изменението на член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, съдържащо се в настоящия регламент, следва да се прилага, когато датата, на която собствените ресурси стават дължими, е след датата на влизане в сила на настоящия регламент. От съображения за пропорционалност обаче държавите членки следва също да се възползват от ограничението на общото увеличение на лихвения процент, както и от ограничението за плащането на лихви за собствени ресурси на база ДДС само във връзка със забавяния, посочени в изменения с настоящия регламент член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, за собствени ресурси, които са били дължими преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, когато размерът на тези собствени ресурси е станал известен след тази дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 3 втората алинея се заменя със следното:

„Оправдателните документи за статистическите процедури и бази, посочени в член 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, се съхраняват от държавите членки до 30 ноември на четвъртата година, следваща съответната финансова година. Оправдателните документи, които са свързани с основата на собствения ресурс на база ДДС, се съхраняват за същия период.“.

2)

Член 6 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Сметките за собствените ресурси се водят от Министерството на финансите на всяка държава членка или от публична структура с подобни функции („Министерство на финансите“) или от националната централна банка на всяка държава членка. Посочените сметки се подразделят по видове ресурси.“;

б)

в параграф 3 третата алинея се изменя, както следва:

i)

в първото тире думите „член 10, параграф 3“ се заменят с думите „член 10а, параграф 1“;

ii)

второто тире се заменя със следното:

„—

резултатът от изчислението, посочено в първа алинея на член 10б, параграф 5, се вписва ежегодно, с изключение на особените корекции, посочени в член 10б, параграф 2, буква б), които се вписват в сметките на първия работен ден от месеца, следващ споразумението между съответната държава членка и Комисията.“.

3)

Член 9 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

първата и втората алинея се заменят със следното:

„1.   Съгласно процедурата, определена в членове 10, 10а и 10б, всяка държава членка кредитира собствените ресурси по сметката, открита на името на Комисията към Министерството на финансите или към националната централна банка. В случаи, когато се прилага отрицателна лихва, както е посочено в трета алинея, тази сметка може да се дебитира само по указание от Комисията.

Тази сметка е в национална валута и е освободена от такси и лихви.“;

ii)

добавя се следната алинея:

„Когато към тази сметка се прилага отрицателна лихва, съответната държава членка кредитира сметката със сума, съответстваща на размера на приложимата отрицателната лихва, най-късно на първия работен ден на втория месец след прилагането на тази отрицателна лихва.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавите членки или техните национални централни банки предават на Комисията следното по електронен път:

a)

в работния ден, в който собствените ресурси са кредитирани по сметката на Комисията, извлечение от сметката или вносна бележка, показващи внасянето на собствените ресурси;

б)

без да се засяга буква а), най-късно на втория работен ден след кредитирането на сметката, извлечение от сметката, показващо внасянето на собствените ресурси.“.

4)

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Предоставяне на традиционните собствени ресурси

1.   След приспадане на разходите по събирането в съответствие с член 2, параграф 3 и член 10, параграф 3 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом вписването на традиционните собствени ресурси, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от това решение, се извършва най-късно на първия работен ден след деветнадесето число на втория месец, следващ месеца, през който правото е било констатирано в съответствие с член 2 от настоящия регламент.

Въпреки това вписването на правата, които са посочени в отделни сметки съгласно член 6, параграф 3, втора алинея, трябва да се извърши най-късно на първия работен ден след деветнадесето число на втория месец, следващ месеца на събиране на тези права.

2.   Ако е необходимо, държавите членки могат да бъдат приканени от Комисията да изтеглят с един месец напред вписването на ресурси, различни от собствения ресурс на база ДДС и собствения ресурс на база БНД, въз основа на информацията, с която те разполагат на петнадесето число на същия месец.

Всяко изтеглено напред вписване се коригира през следващия месец по време на вписването, посочено в параграф 1. Тази корекция представлява отрицателно вписване на сума, равна на сумата, посочена в изтегленото на по-ранна дата вписване.

Член 10а

Предоставяне на собствените ресурси на база ДДС и на база БНД

1.   Собственият ресурс на база ДДС и собственият ресурс на база БНД, като се отчитат ефектът върху тези ресурси от корекцията, предоставена на Обединеното кралство за бюджетните дисбаланси, и ефектът от брутното намаление, предоставено на Дания, Нидерландия, Австрия и Швеция, се кредитират на първия работен ден на всеки месец, като сумите представляват 1/12 част от съответния общ размер в бюджета, преизчислени в националните валути по обменните курсове от последния ден с котировки от календарната година, която предхожда бюджетната година, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

2.   С оглед на специфичните нужди, свързани с покриването на разходите на ЕФГЗ съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*), и в зависимост от паричните наличности на Съюза, държавите членки могат да бъдат приканени от Комисията да изтеглят с не повече от два месеца напред през първото тримесечие на финансовата година вписването на 1/12 или част от 1/12 от сумите в бюджета за собствения ресурс на база ДДС и собствения ресурс на база БНД, като се отчитат ефектът върху тези ресурси от корекцията, предоставена на Обединеното кралство за бюджетните дисбаланси, и ефектът от брутното намаление, предоставено на Дания, Нидерландия, Австрия и Швеция.

Съгласно трета алинея, с оглед на специфичните нужди, свързани с покриването на разходите на европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (**), и в зависимост от паричните наличности на Съюза, държавите членки могат да бъдат приканени от Комисията да изтеглят напред през първото шестмесечие на финансовата година вписването на допълнителна сума, равняваща се на максимум половината от 1/12 част от сумите в бюджета за собствения ресурс на база ДДС и собствения ресурс на база БНД, като се отчитат ефектът върху тези ресурси от корекцията, предоставена на Обединеното кралство за бюджетните дисбаланси, и ефектът от брутното намаление, предоставено на Дания, Нидерландия, Австрия и Швеция.

Общата сума, която държавите членки могат да бъдат приканени от Комисията да изтеглят напред през същия месец съгласно първа и втора алинея, при всички случаи не надвишава сумата, съответстваща на две допълнителни 1/12 части.

След първото шестмесечие поисканото месечно вписване не може да надвишава 1/12 част от собствените ресурси на база ДДС и на база БНД, като същевременно остава в рамките на сумите, заложени в бюджета за тази цел.

Комисията уведомява за това държавите членки предварително, не по-късно от две седмици преди поисканото вписване, съгласно първа и втора алинея.

Комисията уведомява държавите членки за намерението си да поиска такова вписване достатъчно време предварително и не по-късно от шест седмици преди поисканото вписване съгласно втора алинея.

Разпоредбите на параграф 4 относно сумата, подлежаща на вписване през януари всяка година, и разпоредбите на параграф 5, които се прилагат, ако бюджетът не е окончателно приет преди началото на финансовата година, се прилагат за тези авансови вписвания.

3.   Всяка промяна в единната ставка на собствения ресурс на база ДДС, в ставката на собствения ресурс на база БНД, в корекцията, предоставена на Обединеното кралство за бюджетните дисбаланси, и в нейното финансиране по членове 4 и 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом, както и във финансирането на брутното намаление, предоставено на Дания, Нидерландия, Австрия и Швеция, изисква окончателно приемане на коригиращ бюджет и води до нови корекции на 1/12 части, вписани от началото на финансовата година.

Посочените корекции се извършват при първото вписване след окончателното приемане на коригиращия бюджет, ако той е приет преди шестнадесето число на месеца. В противен случай те се извършват при второто вписване след окончателното приемане. Чрез дерогация от член 11 от Финансовия регламент посочените корекции се вписват по сметките за финансовата година на съответния коригиращ бюджет.

4.   Изчисляването на 1/12 части за януари на всяка финансова година се основава на сумите, предвидени в проектобюджета по член 314, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и преизчислени в националните валути по обменните курсове от първия ден с котировки след 15 декември на календарната година, която предхожда бюджетната година; корекцията се извършва с вписването за следващия месец.

5.   Ако бюджетът не е окончателно приет най-късно две седмици преди вписването за януари на следващата финансова година, държавите членки вписват в първия работен ден на всеки месец, включително януари, 1/12 част от сумата на собствения ресурс на база ДДС и на собствения ресурс на база БНД, като се отчитат ефектът върху тези ресурси от корекцията, предоставена на Обединеното кралство за бюджетните дисбаланси, и ефектът от брутното намаление, предоставено на Дания, Нидерландия, Австрия и Швеция, вписани в последния окончателно приет бюджет; корекцията се извършва на датата на първия падеж след окончателното приемане на бюджета, ако е приет преди шестнадесето число на месеца. В противен случай корекцията се прави на датата на втория падеж след окончателното приемане на бюджета.

6.   Не се прави последващо преразглеждане на финансирането на брутното намаление, предоставено на Дания, Нидерландия, Австрия и Швеция, при промяна в данните за БНД съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003.

Член 10б

Корекции на собствените ресурси на база ДДС и на база БНД от предходни финансови години

1.   Въз основа на годишния отчет за основата на собствения ресурс на база ДДС, предвидена в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89, всяка държава членка се дебитира през годината, следваща изпращането на този отчет, със сума, изчислена въз основа на информацията, съдържаща се в посочения отчет, чрез прилагане на единната ставка, приета за финансовата година, за която се отнася отчетът, и се кредитира с извършените 12 плащания за посочената финансова година. При все това основата на собствения ресурс на база ДДС на всяка държава членка, към която се прилага посочената по-горе ставка, не може да надхвърля процента, определен съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом от нейния БНД в съответствие с член 2, параграф 7, първа алинея от това решение.

2.   Всички корекции на основата на собствения ресурс на база ДДС съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 водят за всяка съответна държава членка, чиято основа, като се вземат под внимание тези корекции, не надвишава процентите, определени в член 2, параграф 1, буква б) и член 10, параграф 2 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом, до следните корекции на салдото, установено съгласно параграф 1 от настоящия член:

a)

корекциите съгласно член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89, извършени до 31 юли, водят до обща корекция през следващата година;

б)

специфична корекция може да бъде направена по всяко време, ако съответната държава членка и Комисията постигнат съгласие в съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89;

в)

когато мерките, които Комисията предприема съгласно член 9, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за коригиране на основата, водят до специфична корекция на вписванията в сметката по член 9, параграф 1 от този регламент, тази корекция се извършва на датата, определена от Комисията в съответствие с посочените мерки.

Промените в БНД по параграф 4 от настоящия член също водят до корекция на салдото на всяка държава членка, чиято основа на собствения ресурс на база ДДС, като се вземат под внимание корекциите, посочени в първата алинея на настоящия параграф, се ограничава до процентите, определени в член 2, параграф 1, буква б) и член 10, параграф 2 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом.

3.   Въз основа на данните за съвкупния БНД по пазарни цени и за неговите компоненти от предходната година, предоставени от държавите членки в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, всяка държава членка, през годината, следваща годината на предоставяне на данните, се дебитира със сума, която се изчислява, като спрямо нейния БНД се прилага ставката, приета за годината, предшестваща годината на предоставяне на данните, и се кредитира с плащанията, извършени през тази година.

4.   Всички промени в БНД за предходни финансови години съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, при спазване на член 5 от него, водят за всяка съответна държава членка до корекция на салдото, установено съгласно параграф 3 от настоящия член. След 30 ноември на четвъртата година, следваща дадена финансова година, не се вземат под внимание никакви промени в БНД, освен по точките, за които е изпратено уведомление в рамките на този срок или от Комисията, или от държавата членка.

5.   За всяка държава членка Комисията изчислява разликата между сумите, произтичащи от корекциите по параграфи 1—4, с изключение на специфичните корекции съгласно параграф 2, букви б) и в), и резултата от умножаването на общия размер на корекциите по процента, който БНД на тази държава членка представлява от БНД на всички държави членки, приложим на 15 януари спрямо бюджета, който е в сила за годината, следваща годината на предоставяне на данните за корекциите („нетна сума“).

За целите на това изчисление сумите се преизчисляват от националните валути в евро и обратно по обменните курсове от последния ден с котировки на календарната година, предшестваща годината на вписване в сметките, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, серия C.

Комисията информира държавите членки за сумите, получени при това изчисление, преди 1 февруари на годината, следваща годината на предоставяне на данните за корекциите. Всяка държава членка вписва нетната сума в сметката по член 9, параграф 1 на първия работен ден от месец юни на същата година.

6.   Операциите по параграфи 1—5 от настоящия член представляват приходи по отношение на финансовата година, през която те трябва да бъдат вписани в сметката по член 9, параграф 1.

(*)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608)."

(**)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).“."

5)

В член 11 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията изчислява корекцията през годината, следваща съответната финансова година.

Изчислението се основава на следните данни за съответната финансова година:

a)

съвкупен БНД по пазарни цени и неговите компоненти, предоставени от държавите членки в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003;

б)

размера на извършените плащания по оперативните разходи, които отговарят на съответната мярка или политика.

Корекцията се равнява на резултата от умножаването на общия размер на въпросните разходи, с изключение на разходите, финансирани от участващи трети страни, по процента, който БНД на държавата членка, която има право на корекцията, представлява от БНД на всички държави членки. Корекцията се финансира от участващите държави членки по скала, определена чрез разделяне на съответния им БНД на БНД на всички участващи държави членки. За целите на изчисляването на корекцията сумите се преизчисляват от националните валути в евро и обратно по обменния курс от последния ден с котировки на календарната година, предшестваща съответната бюджетна година, както е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

Корекцията за всяка съответна година се извършва еднократно и е окончателна в случай на последващи промени на данните за БНД.“.

6)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Лихва върху сумите, предоставени със закъснение

1.   Всяко забавяне при вписването в сметката по член 9, параграф 1 води до плащане на лихва от съответната държава членка.

2.   За собствените ресурси на база ДДС и БНД лихви се плащат само във връзка със забавяне при вписването на суми:

a)

посочени в член 10а;

б)

получени при изчислението по член 10б, параграф 5, първа алинея, към момента, определен в трета алинея от същия параграф;

в)

произтичащи от специфичните корекции на собствения ресурс на база ДДС по член 10б, параграф 2, буква в) от настоящия регламент на датата, определена от Комисията в съответствие с предприетите от нея мерки съгласно член 9, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89;

г)

във връзка с невъзможността на държава членка да внесе корекции в данните за БНД, необходими за вземане под внимание на точките, съобщени от Комисията или от държавата членка, както е посочено в член 10б, параграф 4, в рамките на изрично определения от Комисията срок. Лихвите по така направените корекции се изчисляват от първия работен ден на месец юни в годината, следваща годината, през която е изтекъл изрично определеният от Комисията срок.

3.   Лихви в размер, ненадвишаващ 500 EUR, не се събират.

4.   Когато държавите членки членуват в Икономическия и паричен съюз, лихвеният процент се равнява на лихвения процент, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, серия С и прилаган от Европейската централна банка по отношение на основните ѝ операции по рефинансиране на първия ден от месеца на падежа, или 0 процента — която от двете стойности е по-висока, — завишен с 2,5 процентни пункта.

Този лихвен процент се увеличава с 0,25 процентни пункта за всеки месец забавяне.

Общото увеличение в съответствие с първа и втора алинея не надвишава 16 процентни пункта. Увеличеният лихвен процент се прилага за целия период на забавянето.

5.   Когато държавите членки не членуват в Икономическия и паричен съюз, лихвеният процент се равнява на лихвения процент, прилаган на първия ден на въпросния месец от централните банки по отношение на основните им операции по рефинансиране, или 0 процента — която от двете стойности е по-висока, — завишен с 2,5 процентни пункта. За държавите членки, за които няма обявен лихвен процент на централната банка, лихвеният процент се равнява на най-равностойния лихвен процент, прилаган на първия ден от въпросния месец на паричния пазар на държавата членка, или 0 процента — която от двете стойности е по-висока, — завишен с 2,5 процентни пункта.

Този лихвен процент се увеличава с 0,25 процентни пункта за всеки месец забавяне.

Общото увеличение в съответствие с първа и втора алинея не надвишава 16 процентни пункта. Увеличеният лихвен процент се прилага за целия период на забавянето.

6.   За плащането на лихвите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се прилагат mutatis mutandis разпоредбите на член 9, параграфи 2 и 3.“.

7)

Член 13 се изменя, както следва:

a)

в параграф 2 се вмъква втора алинея, както следва:

„Държавите членки могат да бъдат освободени от задължението да предоставят на Комисията сумите, съответстващи на вземанията, констатирани съгласно член 2, когато тези вземания се окажат несъбираеми поради отлагане на вписването по сметките или на уведомяването за митническото задължение с цел да не се попречи на наказателно разследване, засягащо финансовите интереси на Съюза.“.

б)

в параграф 3 първата алинея се заменя със следното:

„3.   В тримесечен срок от административното решение по параграф 2 или в съответствие със сроковете по посочения параграф държавите членки предоставят на Комисията доклад с информация за случаите, в които са приложени разпоредбите на параграф 2, при условие че констатираните вземания надхвърлят 100 000 EUR.“.

8)

В член 14 параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   Единствено в случай на неизпълнение на задълженията по заем, който е сключен или гарантиран по силата на регламенти и решения, приети от Съвета или от Европейския парламент и Съвета, при обстоятелства, при които Комисията не може своевременно да прибегне до други мерки, предвидени във финансовите разпоредби, които се прилагат за тези заеми, за да се осигури изпълнение на правните задължения на Съюза към заемодателите, временно могат да се прилагат параграфи 2 и 4, независимо от условията по параграф 2, за да се обслужват задълженията на Съюза.

4.   При спазване на разпоредбите на втора алинея разликата между общата сума на активите и нуждите от налични средства се разпределя между държавите членки, доколкото е възможно, пропорционално на предвидените приходи, постъпващи в бюджета от всяка една от тях.

Когато покрива нуждите си от налични средства, Комисията се стреми да ограничи последиците от задължението на държавите членки да кредитират размера на отрицателната лихва съгласно член 9, параграф 1, трета алинея, като приоритетно използва сумите, кредитирани по съответните сметки.“.

9)

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

Изпълняване на платежни нареждания

1.   Държавите членки или техните национални централни банки изпълняват платежните нареждания на Комисията съгласно инструкциите на Комисията и в срок от не повече от три работни дни след получаването им. При операции, свързани с движение на парични наличности, държавите членки или техните национални централни банки изпълняват нарежданията в поискания от Комисията срок, като Комисията, освен в изключителни случаи, ги уведомява най-малко един ден преди деня, в който нареждането трябва да бъде изпълнено.

2.   Държавите членки или техните национални централни банки изпращат на Комисията по електронен път и най-късно на втория работен ден след извършването на всяка операция извлечение от сметката, в което са посочени съответните движения.“.

10)

Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

Отмяна

1.   При спазване на разпоредбите на параграф 2 Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 се отменя, считано от 1 януари 2014 г.

2.   Член 10, параграф 7а от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 се отменя, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.   Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и следва да се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на влизане в сила на Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.

При спазване на разпоредбите на трета и четвърта алинея настоящият регламент се прилага от същата дата.

Член 1, точка 6 се прилага за изчисляването на лихвите за забавено плащане на собствения ресурс, дължими след датата на влизане в сила на настоящия регламент. При все това, ограничението за общото увеличение на лихвения процент до 16 процентни пункта, както и ограничението за плащането на лихви за собствен ресурс на база ДДС само във връзка със забавяне при вписването на суми, произтичащо от особени корекции на тези суми на датата, определена от Комисията в съответствие с предприетите от нея мерки, се прилага и за изчисляването на лихвите за забавено плащане на собствения ресурс, които са били дължими преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, когато размерът на посочения собствен ресурс е станал известен на Комисията или на съответната държава членка едва след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 1, точка 10 се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 май 2016 година.

За Съвета

Председател

M.H.P. VAN DAM


(1)  Становище на Европейския парламент от 15 декември 2015 г.

(2)  ОВ C 5, 8.1.2016 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1).

(4)  Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39).

(5)  Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105).

(6)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

(7)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(8)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1377/2014 на Съвета от 18 декември 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 367, 23.12.2014 г., стр. 14).

(9)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 година за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 9).

(10)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).