14.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/757 НА КОМИСИЯТА

от 3 февруари 2016 година

за определяне на операциите, свързани с прилагането на земеделското законодателство, за които трябва да се въвежда информация в Митническата информационна система

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (1), и по-специално член 23, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Предназначението на Митническата информационна система (МИС) е да подпомага компетентните органи при предотвратяването, разследването и преследването на действия, нарушаващи митническото и земеделското законодателство. С цел МИС да продължи да удовлетворя нуждите на компетентните органи, е необходимо да се актуализира списъкът на операциите, свързани с прилагането на земеделското законодателство, които следва да бъдат включени в МИС.

(2)

Въвеждането на информация в МИС, отнасяща се до операциите, свързани с прилагането на земеделското законодателство, следва да бъде ограничено до продуктите, попадащи в глави 1—24 от Комбинираната номенклатура.

(3)

С цел да се гарантира, че компетентните органи са в състояние да реагират бързо при спешни случаи, свързани със здравето, следенето и проследяването на движението на продукти, предмет на земеделското законодателство, е от изключително значение. За да се гарантира, че тези стоки се следят и проследяват на всички етапи на движение, следва да се предоставя информация за вноса, износа, транзита, временното складиране и движенията на тези стоки на територията на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Операциите, свързани с прилагането на земеделското законодателство, за които съгласно член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 515/97 трябва да се въвежда информация в МИС, се отнасят до:

а)

вноса от трети държави на продукти, предмет на разпоредби, приети в рамките на общата селскостопанска политика, както и на специалните правила, приети за стоките, получени от преработка на селскостопански продукти;

б)

износа за трети държави на продукти, предмет на разпоредби, приети в рамките на общата селскостопанска политика, както и на специалните правила, приети за стоките, получени от преработка на селскостопански продукти;

в)

движенията на продукти, предмет на разпоредби, приети в рамките на общата селскостопанска политика, както и на специалните правила, приети за стоките, получени от преработка на селскостопански продукти, поставени под режим общ или външен транзит, и операциите, включващи временното складиране в Съюза на тези продукти, когато те се реекспортират от Съюза в трета държава;

г)

движенията на продукти на територията на ЕС, които са предмет на ограничения или забрани въз основа на разпоредби, приети в рамките на общата селскостопанска политика, както и на специалните правила, приети за стоките, получени от преработка на селскостопански продукти или които ползват помощ от ЕС.

Член 2

Регламент (ЕО) № 696/98 на Комисията (2) се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 септември 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 февруари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 696/98 на Комисията от 27 март 1998 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 96, 28.3.1998 г., стр. 22 ).