30.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 116/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/673 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2016 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (1), и по-специално член 13, параграф 3, член 16, параграф 1 и параграф 3, буква а), член 19, параграф 3, член 20, параграф 3, член 21, параграф 2, член 22, параграф 1 и член 38, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Морските водорасли и другите водорасли са обхванати от глава 12 от Брюкселската номенклатура, включена в приложение I към Договора. Следователно морските водорасли и другите водорасли са земеделски продукти, попадащи в обхвата на член 1, параграф 2, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕО) № 834/2007. Тъй като понятието „други водорасли“ включва „микроводораслите“, съответно микроводораслите попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 834/2007.

(2)

Предвид факта, че до момента в Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията (2) не са предвидени подробни правила за микроводорасли, използвани за храна, и е възникнал въпросът, кои от производствените правила са длъжни да спазват операторите при отглеждането на микроводорасли, предназначени за храна, е необходимо да се изясни положението и да се установят подробни правила за производството на тези продукти.

(3)

Производството на микроводорасли в много аспекти наподобява това на морски водорасли, макар да не се извършва в морето. Освен това когато впоследствие се използват като фураж за аквакултурни животни, микроводораслите, като многоклетъчните морски водорасли и фитопланктона, вече са предмет на подробни правила за производство по отношение на събирането и отглеждането на морски водорасли въз основа на член 6а от Регламент (ЕО) № 889/2008. Следователно е уместно да се поясни, че подробните правила за производство на морски водорасли следва да се прилагат и за производството на микроводорасли, предназначени за по-нататъшна употреба като храна.

(4)

Преходните мерки за използване на ювенилни екземпляри, отгледани по небиологичен начин, и на индивиди за разплод от неорганични люпилни басейни за двучерупчести в биологичното производство, предвидени в член 25д, параграф 3 и в член 25o, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 889/2008, изтичат на 31 декември 2015 г., което предполага, че след тази дата всички ювенилни екземпляри и всички черупчести индивиди за разплод, използвани в биологичното производство, трябва да бъдат биологични. Тъй като изглежда, че отглежданите по биологичен начин ювенилни екземпляри и черупчести индивиди за разплод не са на разположение в достатъчни количества, тази дата следва да се отложи с една година, за да се даде време на операторите да осигурят достатъчни количества отглеждани по биологичен начин ювенилни екземпляри и черупчести индивиди.

(5)

В съответствие с член 29 г, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008 Комисията трябва да преразгледа използването на определени енологични практики, процеси и обработки преди 1 август 2015 г. с оглед на забраняването или допълнителното ограничаване на такива практики.

(6)

Комисията поиска от експертната група за технически консултации в областта на биологичното производство (наричана по-долу „експертната група“) да оцени ефекта от тези енологични практики, процеси и обработки върху някои основни характеристики на биологичното вино и да прецени дали съществуват алтернативни технологии, които биха могли да ги заместят. Експертната група препоръча (3) да продължи да се позволява използването им в биологичното производство на вино поради липсата на изпълними алтернативи към настоящия момент. Тя препоръча също така повторна оценка на такива практики след определен период със същата цел като понастоящем, т.е. за постепенното им забраняване или допълнително ограничаване. Следователно крайният срок 1 август 2015 г. следва да бъде удължен с три години.

(7)

Компетентните органи могат да разрешат временни изключения от правилата за производство за животните, когато определени обстоятелства биха могли да попречат на операторите да продължат или да започнат отново биологичното производство. По-специално, в случай на висока смъртност на животни, породена от здравословни причини или бедствия, компетентните органи могат да дадат позволение стадо или ято да бъде повторно формирано или подновено с животни, отглеждани по небиологичен начин, когато не са налични животни, отглеждани по биологичен начин. Следва да се поясни, че в такъв случай съответният преходен период все още трябва да бъде спазван по отношение на отглежданите по небиологичен начин животни, въведени в стадото или ятото.

(8)

Освен това, тъй като възможностите за използване на ювенилни екземпляри, отгледани по небиологичен начин, в биологичното производство са били ограничени през последните години, е целесъобразно да се предвидят сходни изключения от правилата за производство в случай на висока смъртност за аквакултурни животни.

(9)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 889/2008 са изброени продуктите, които са разрешени за употреба в биологичното производство в съответствие с член 12, параграф 1, буква з) и член 16, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 834/2007. Тези продукти са класифицирани в 7 групи въз основа на различни критерии, като употреба или произход. Полезно е представянето да се опрости и за класификацията да се използват само критериите за произход.

(10)

Дясната колона на таблицата в приложение II към Регламент (ЕО) № 889/2008 съдържа описанието, изискванията към състава и условията за употреба на продуктите, изброени в това приложение, които включват микроорганизми и вещества. Условията за употреба на тези продукти в биологичното производство, и по-специално съответната категория на употреба (като инсектицид, акарицид, фунгицид) обаче трябва да са съобразени с условията за употреба на активните вещества, посочени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4), приложими за селското стопанство като цяло. Ако с посочения регламент употребата е ограничена за селското стопанство като цяло, разрешенията за употреба са ограничени и за биологичното производство. Освен това опитът показва, че условията за употреба на продуктите, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 889/2008, в биологичното земеделие много често са същите като тези в конвенционалното земеделие и че ограниченията за употреба са в определени граници.

(11)

Системата следва да бъде опростена, за да се избегне възможността в приложение II към Регламент (ЕО) № 889/2008 да се посочват употреби, които вече не са одобрени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011. В същото време следва да се посочи, че всички употреби, които с Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 са одобрени за селското стопанство като цяло, са автоматично разрешени и в биологичното производство, освен когато е специално указано, че за определени употреби се прилагат по-ограничителни условия.

(12)

Съгласно процедурата, предвидена в член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007, някои държави членки предоставиха документация относно някои вещества на останалите държави членки и на Комисията с оглед на това те да бъдат разрешени и включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 889/2008. Документацията е разгледана от експертната група и Комисията.

(13)

В своите препоръки (5) експертната група стигна до заключението, наред с другото, че веществата въглероден диоксид, кизелгур (инфузорна пръст), мастни киселини и калиев бикарбонат отговарят на биологичните цели и принципи. Поради това тези вещества следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 889/2008. В допълнение, с цел привеждане на наименованията на активните вещества в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, е целесъобразно наименованието „калиева сол на мастни киселини“ (мек сапун) да се промени на „мастни киселини“.

(14)

В съответствие с член 23 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (6) основни вещества са вещества, които са полезни за растителната защита, но не се употребяват преимуществено за тази цел. Много от тях са използвани традиционно в биологичното селско стопанство, преди дори да бъдат класифицирани като основни вещества. Сред тях има множество хранителни продукти от растителен или животински произход. Целесъобразно е да се разреши употребата на тези основни вещества в биологичното селско стопанство и съответно те да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 889/2008, ако отговарят на двата критерия — да попадат в обхвата на определението за „храни“, посочено в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (7), и да са с растителен или животински произход.

(15)

В приложение VI към Регламент (ЕО) № 889/2008 са изброени фуражните добавки, чиято употреба в биологични продукти е разрешена в съответствие с член 14, параграф 1, буква г) и член 16, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 834/2007.

(16)

С цел привеждане в съответствие с подхода, приет в Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета (8) представянето на приложение VI следва да бъде изменено. По-специално лявата колона на таблицата в приложение VI следва да бъде изменена, като се посочи специфичният идентификационен номер на добавките или функционалните групи, и класификацията в групата на „технологичните добавки“ и „хранителните добавки“ следва да се приведе в съответствие с класификацията, използвана в Регламент (ЕО) № 1831/2003. Наименованието на веществата от групата на „зоотехническите добавки“ в раздел 4 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 889/2008 следва също да се приведе в съответствие с текста на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(17)

Съгласно процедурата, предвидена в член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007, някои държави членки предоставиха на останалите държави членки и на Комисията документация относно някои фуражни добавки с оглед на това те да бъдат разрешени и включени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 889/2008. Документацията е разгледана от експертната група и Комисията. Въз основа на препоръките на експертната група по отношение на фуражните суровини и фуражните добавки (9) употребата на следните вещества, които експертната група е счела за съвместими с биологичните принципи и цели, следва да бъде разрешена: дрожди, обогатени със селен, димеден хлорид трихидроксид и цинков хидроксид хлорид монохидрат.

(18)

В светлината на промените, въведени с регламенти за изпълнение (ЕС) № 131/2014 (10), (ЕС) 2015/861 (11) и (ЕС) 2015/1152 (12) на Комисията, веществата „богати на токоферол екстракти от естествен произход“, „E2 йод“ и „E3 кобалт“, които вече не съществуват, е необходимо да бъдат съответно заменени с новите вещества от същата категория. Освен това следва да бъдат коригирани някои неточности по отношение на идентификационните номера на бентонит-монтморилонита и клиноптилолита във функционална група „г) Свързващи вещества и антислепващи агенти“.

(19)

В приложение VIII към Регламент (ЕО) № 889/2008 са изброени някои вещества, чиято употреба в производството на преработени биологични храни, дрожди и продукти от дрожди е разрешена в съответствие с член 19, параграф 2, буква б) и член 21 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

(20)

За да се осигури съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (13), е необходимо да се изменят специфичните условия на употреба на силициев диоксиден гел или колоиден разтвор (E 551) и специфичните критерии за чистота на бентонит. Съществуващото разрешение за каолин (E 559) следва да бъде отменено, тъй като съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008 използването на тази добавка е разрешено до 31 януари 2014 г.

(21)

Съгласно процедурата, предвидена в член 21, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007, някои държави членки предоставиха на останалите държави членки и на Комисията документация относно добавки в храните, спомагателни вещества и някои други вещества с оглед на това те да бъдат разрешени и включени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 889/2008. Документацията е разгледана от експертната група и Комисията.

(22)

Въз основа на препоръките на експертната група по отношение на добавките в храните (14) употребата на следните вещества, които експертната група е счела за съвместими с биологичните принципи и цели, следва да бъде разрешена: пчелен восък (E 901), карнаубов восък (E 903), гума джелан (E 418) и еритритол (E 968).

(23)

Освен това условията за употребата на следните добавки следва да бъдат изменени в съответствие с препоръката на експертната група: серен диоксид, калиев метабисулфит, екстракт, богат на токоферол, лецитини, лимонена киселина, натриев цитрат, винена киселина, глицерол, натриев карбонат, силициев диоксиден гел или колоиден разтвор и натриев хидроксид. На пазара се намира лецитин, получен от биологични суровини, но за повечето употреби в сектора за преработка на биологични храни е необходимо този лецитин да притежава определени качества. Необходимите качества за производството на биологични храни понастоящем не са налични в достатъчни количества. Като се вземе предвид временната липса на различните качества на биологичния лецитин, необходими за биологичното производство на храни, следва да се предвидят разпоредби, които позволяват през преходен период от три години употребата в производството на биологични храни на лецитин, който не е получен от биологични суровини.

(24)

Въз основа на препоръките на експертната група по отношение на спомагателните вещества следва да бъдат разрешени оцетна киселина/оцет, тиамин хидрохлорид, диамониев фосфат, натриев карбонат и дървесни влакна. По отношение на натриевия карбонат, лимонената киселина, натриевия хидроксид, растителните масла, бентонита, пчелния восък и карнаубовия восък специфичните условия следва да бъдат изменени.

(25)

За спомагателните вещества, използвани в производство на дрожди, следва да се изисква нишестето от картофи и растителните масла да се използват само ако са получени в резултат на биологично производство, като се има предвид, че тези спомагателни вещества вече са на разположение в биологичната им форма в достатъчно количество и качество.

(26)

И на последно място — в приложения II, VI и VIII към Регламент (ЕО) № 889/2008 вече е безпредметно позоваването на регламента, с който продуктите или веществата са били разрешени.

(27)

Поради това Регламент (ЕО) № 889/2008 следва да бъде съответно изменен.

(28)

За да се предостави на операторите и надзорните и контролните органи достатъчно време, за да се адаптират към факта, че подробните правила за производство на морски водорасли се прилагат и за производството на микроводорасли, предназначени за по-нататъшна употреба като храна, изменението на член 6а от Регламент (ЕО) № 889/2008 следва да започне да се прилага 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

(29)

За да може да се осигурят непрекъснатост и удължаване на възможността за използване на ювенилни екземпляри, отгледани по небиологичен начин, и индивиди за разплод от неорганични люпилни басейни за двучерупчести, изменението на член 25д, параграф 3 и член 25о, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 следва да се прилага от 1 януари 2016 г. с обратна сила.

(30)

С цел да се даде възможност на операторите да се приспособят към промените, въведени по отношение на определени продукти и вещества за употреба в производството на преработени биологични храни, дрожди и продукти от дрожди, измененията на приложение VIII към Регламент (ЕО) № 889/2008 следва да започнат да се прилагат 6 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

(31)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008

Регламент (ЕО) № 889/2008 се изменя, както следва:

1.

Член 6а се заменя със следното:

„Член 6а

Обхват

В настоящата глава се определят подробни правила за производство на морски водорасли.

За целите на настоящата глава понятието „морски водорасли“ включва многоклетъчни морски водорасли, фитопланктон и микроводорасли.“

2.

В член 25д параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Максималният процент на въведените в стопанството аквакултурни ювенилни екземпляри, отгледани по небиологичен начин, е 80 % до 31 декември 2011 г., 50 % до 31 декември 2014 г. и 0 % до 31 декември 2016 г.“

3.

В член 25о, параграф 1 третата алинея се заменя със следното:

„Максималните процентни дялове от индивиди за разплод от неорганични люпилни басейни за двучерупчести, които може да се въвеждат в единиците за биологично производство, са 80 % до 31 декември 2011 г., 50 % до 31 декември 2014 г. и 0 % до 31 декември 2016 г.“

4.

В член 29 г, параграф 4 датата „1 август 2015 г.“ се заменя с „1 август 2018 г.“

5.

В член 47 първата алинея се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

в случай на висока смъртност на животни, породена от здравословни причини или бедствия, подновяването или повторното формиране на стада или ята с животни, отглеждани по небиологичен начин, когато няма налице животни, отглеждани по биологичен начин, и при условие че се спазва съответният преходен период по отношение на отглежданите по небиологичен начин животни;“

б)

добавя се следната буква е):

„е)

в случай на висока смъртност на животни от аквакултури, причинени от обстоятелства, посочени в член 57, параграф 1, букви а) — г) от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (*), подновяването или повторното формиране на запаси от аквакултури с аквакултурни животни, отгледани по небиологичен начин, когато няма налице животни, отглеждани по биологичен начин, и при условие че най-малко последните две третини от продължителността на производствения цикъл се управляват съгласно принципите на биологичното управление.

(*)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).“"

6.

Приложение II се заменя с текста, съдържащ се в приложение I към настоящия регламент.

7.

Приложение VI се заменя с текста, съдържащ се в приложение II към настоящия регламент.

8.

Приложение VIII се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Следните точки от член 1 се прилагат от датата, посочена за тях:

а)

точка 1 се прилага от 7 май 2017 г.;

б)

точки 2 и 3 се прилагат от 1 януари 2016 г.;

в)

точка 8 се прилага от 7 ноември 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1).

(3)  Окончателен доклад:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Окончателен доклад:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf

(6)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29).

(9)  Окончателен доклад:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf

(10)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 131/2014 на Комисията от 11 февруари 2014 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 601/2013 за разрешаване на употребата на кобалтов(II) ацетат тетрахидрат, кобалтов(II) карбонат, монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3), кобалтов(II) сулфат хептахидрат и монохидрат на покрит гранулиран кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3) като фуражни добавки (ОВ L 41, 12.2.2014 г., стр. 3).

(11)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/861 на Комисията от 3 юни 2015 г. за разрешаване на употребата на калиев йодид, калциев йодат, безводен, както и покрит гранулиран калциев йодат, безводен, като фуражни добавки за всички видове животни (ОВ L 137, 4.6.2015 г., стр. 1).

(12)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1152 на Комисията от 14 юли 2015 г. за разрешаване на употребата на екстракти на токоферол, получени от растителни масла, екстракти, богати на токоферол, получени от растителни масла (делта обогатяване), и алфа-токоферол като фуражни добавки за всички видове животни (ОВ L 187, 15.7.2015 г., стр. 5).

(13)  Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).

(14)  Окончателни доклади:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Пестициди — продукти, посочени в член 5, параграф 1

Всички вещества, изброени в настоящото приложение, трябва да отговарят поне на условията за употреба, посочени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1). По-ограничителни условия за употреба за биологично производство са уточнени във втората колонка на всяка таблица.

1.   Вещества от растителен или животински произход

Наименование

Описание, изисквания към състав, условия за употреба

Азадирахтин, извлечен от Azadirachta indica (дърво ним)

 

Основни вещества

Само тези основни вещества по смисъла на член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2), които са обхванати от определението за „храна“, посочено в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3) и имат растителен или животински произход.

Вещества, които не се използват като хербициди, а само за борба с вредителите и болестите.

Пчелен восък

Само като агент, подпомагащ окастрянето/продукт за наранени дървета.

Хидролизирани протеини с изключение на желатин

 

Ламинарин

Пепелта от морски водорасли се произвежда биологично в съответствие с член 6г или се добива по устойчив начин в съответствие с член 6в.

Феромони

Единствено при капани и дозатори.

Растителни масла

Всички видове употреба, с изключение на употреба като хербицид.

Пиретрини, извлечени от Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Пиретроиди (само делтаметрин или ламбда-цихалотрин)

Единствено при капани със специфични примамки; единствено срещу Bactrocera oleae и Ceratitis capitata Wied.

Квасия, извлечена от Quassia amara

Единствено като инсектицид, репелент.

Обонятелни репеленти от животински или растителен произход/овча лой

Само върху неядивните части на културите и когато културата не се поема от овце или кози.

2.   Микроорганизми или вещества, произведени от микроорганизми

Наименование

Описание, изисквания към състав, условия за употреба

Микроорганизми

Които не са с произход от ГМО.

Спинозад

 

3.   Вещества, различни от посочените в раздели 1 и 2

Наименование

Описание, изисквания към състав, условия или ограничения за употреба

Алуминиев силикат (каолин)

 

Калциев хидроксид

Когато се използва като фунгицид, само при овощни култури, включително в маточници, за контрол на Nectria galligena

Въглероден диоксид

 

Медни съединения под формата на: меден хидроксид, меден оксихлорид, меден оксид, бордолезов разтвор и триосновен меден сулфат

До 6 kg мед/хектар/година.

При трайни насаждения държавите членки могат, чрез дерогация от първа алинея, да предвидят лимитът от 6 kg мед да бъде надвишен през дадена година, но при спазване на изискването средното фактически използвано количество за петгодишен период, състоящ се от настоящата година и от предходните четири години, да не надвишава 6 kg.

Етилен

 

Мастни киселини

Всички видове употреба, с изключение на употреба като хербицид.

Железен фосфат (железен (III) ортофосфат)

Препарати за повърхностно разпръскване между култивираните растения“

Кизелгур (инфузорна пръст)

 

Калциев полисулфид

 

Парафиново масло

 

Калиев хидроген карбонат (известен също като калиев бикарбонат)

 

Кварцов пясък

 

Сяра

 


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Фуражни добавки, използвани при храненето на животни съгласно член 22, буква ж), член 24, параграф 2 и член 25м, параграф 2

Фуражните добавки, изброени в настоящото приложение, трябва да бъдат одобрени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета (1).

1.   ТЕХНОЛОГИЧНИ ДОБАВКИ

a)   консерванти

Идентификационен номер или функционални групи

Вещество

Описание, условия за употреба

 

E 200

Сорбинова киселина

 

 

E 236

Мравчена киселина

 

 

E 237

Натриев формат

 

 

E 260

Оцетна киселина

 

 

E 270

Млечна киселина

 

 

E 280

Пропионова киселина

 

 

E 330

Лимонена киселина

 

б)   антиоксиданти

Идентификационен номер или функционални групи

Вещество

Описание, условия за употреба

 

1b306(i)

Екстракти на токоферол, получени от растителни масла

 

 

1b306(ii)

Токофероли — обогатени екстракти, получени от растителни масла (делта обогатяване)

 

в)   Емулгатори, стабилизатори, сгъстители и желиращи агенти

Идентификационен номер или функционални групи

Вещество

Описание, условия за употреба

 

E 322

Лецитини

Само ако са получени от биологични суровини.

Разрешена употреба само при фуражи за аквакултури.

г)   Свързващи вещества и антислепващи агенти

Идентификационен номер или функционални групи

Вещество

Описание, условия за употреба

 

E 535

Натриев фероцианид

Максимална доза от 20 mg/kg NaCl, изчислена като фероцианиден анион

 

E 551b

Колоидален силициев диоксид

 

 

E 551c

Кизелгур (диатомитна пръст, пречистена)

 

 

1m558i

Бентонит

 

 

E 559

Каолинови глини, без азбест

 

 

E 560

Естествени смеси от стеарити и хлорит

 

 

E 561

Вермикулит

 

 

E 562

Сепиолит

 

 

E 566

Натролит-фонолит

 

 

1g568

Клиноптилолит с утаечен произход

 

 

E 599

Перлит

 

д)   добавки за силаж

Идентификационен номер или функционални групи

Вещество

Описание, условия за употреба

1k

Ензими и микроорганизми

Разрешена употреба само при производството на силаж, когато климатичните условия не позволяват адекватна ферментация.

2.   СЕНЗОРНИ ДОБАВКИ

Идентификационен номер или функционални групи

Вещество

Описание, условия за употреба

2b

Ароматизиращи вещества

Само екстракти от селскостопански продукти

3.   ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

a)   витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект

Идентификационен номер или функционални групи

Вещество

Описание, условия за употреба

3a

Витамини и провитамини

Получени от селскостопански продукти.

Ако са получени по синтетичен път, единствено тези, идентични на витамини, получени от селскостопански продукти, могат да бъдат използвани за едностомашни животни и аквакултури.

Ако са получени по синтетичен път, единствено витамини A, D и E, идентични на витамини, получени от селскостопански продукти, могат да бъдат използвани за преживни животни, като употребата им подлежи на предварително разрешение от държавите членки въз основа на оценката на възможността отглежданите по биологичен начин преживни животни да получат необходимите количества от гореспоменатите витамини чрез хранителните си дажби.

б)   смеси на елементи с микроконцентрация

Идентификационен номер или функционални групи

Вещество

Описание, условия за употреба

 

E1 Желязо

железен оксид

железен карбонат

железен сулфат, хептахидрат

железен сулфат, монохидрат

 

 

3b201

калиев йодид

 

3b202

калциев йодат, безводен

3b203

покрит гранулиран калциев йодат, безводен

 

3b301

кобалтов(II) ацетат тетрахидрат

 

3b302

кобалтов(II) карбонат

3b303

монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3)

3b304

покрит гранулиран кобалтов(II) карбонат

3b305

кобалтов(II) сулфат хептахидрат

 

E4 Мед

основен меден карбонат, монохидрат

меден оксид

меден сулфат, пентахидрат

 

3b409

димеден хлорид трихидроксид

 

E5 Манган

манганов оксид

манганов сулфат, монохидрат

манганов карбонат

 

 

E6 Цинк

цинков оксид

цинков сулфат монохидрат

цинков сулфат хептахидрат

 

3b609

цинков хидроксид хлорид монохидрат

 

E7 Молибден

натриев молибдат

 

 

E8 Селен

натриев селенит

натриев селенат

 

3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b813 и 3b817

инактивирани дрожди, обогатени със селен

4.   ЗООТЕХНИЧЕСКИ ДОБАВКИ

Идентификационен номер или функционални групи

Вещество

Описание, условия за употреба

4a, 4b, 4c и 4d

Ензими и микроорганизми от категорията на „зоотехническите добавки“

 


(1)  Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение VIII към Регламент (ЕО) № 889/2008 се изменя, както следва:

1.

Бележката над заглавието на раздел А, бележката под заглавието на раздел Б и първата колона от таблиците в раздели А и Б със заглавие „Разрешение“ се заличават.

2.

Раздел A се изменя, както следва:

а)

редовете, отнасящи се до серен диоксид, калиев метабисулфит, екстракт, богат на токоферол, лецитини, лимонена киселина, натриев цитрат, винена киселина, глицерол, натриев карбонат, силициев диоксид, натриев хидроксид се заменят със следните редове:

„E 220

Серен диоксид

X

X (само за медовина)

В плодови вина (*) и медовина със и без добавка на захар: 100 mg (**)

E 224

Калиев метабисулфит

X

X (само за медовина)

В плодови вина (*) и медовина със и без добавка на захар: 100 mg (**).

E 306 (*)

Екстракт, богат на токоферол

X

X

Антиоксидант

E 322 (*)

Лецитини

X

X

Млечни продукти (2)

Само ако са получени от биологични суровини (***)

E 330

Лимонена киселина

X

X

 

E 331

Натриев цитрат

X

X

 

E 334

Винена киселина (L(+)-)

X

X (само за медовина)

 

E 422

Глицерол

X

 

От растителен произход.

За растителни екстракти и ароматизанти

E 500

Натриев карбонат

X

X

 

E 551

Силициев диоксиден гел или колоиден разтвор

X

X

За билки и подправки в изсушена прахообразна форма

Ароматизанти и прополис (пчелен клей)

E 524

Натриев хидроксид

X

 

Повърхностно третиране на „Laugengebäck“ и регулиране на киселинност в биологичните ароматизанти

б)

по реда на кодовите номера се вмъкват следните редове:

„E 418

Гума джелан

X

X

Само с ацилови групи

E 901

Пчелен восък

X

 

Само като глазиращ агент за сладкарски изделия.

Пчелен восък от биологично пчеларство

E 903

Карнаубов восък

X

 

Само като глазиращ агент за сладкарски изделия.

Само ако е получен от биологични суровини“

в)

добавя се следният ред:

„E 968

Еритритол

X

X

Само ако е получен в резултат на биологично производство без използването на йонообменна технология“

3.

Раздел Б се изменя, както следва:

а)

Редовете, отнасящи се до натриев карбонат, лимонена киселина, натриев хидроксид, растителни масла, бентонит, пчелен восък и карнаубов восък се заменят със следните редове:

„Натриев карбонат

X

X

 

Лимонена киселина

X

X

 

Натриев хидроксид

X

 

за производство на захар/и.

За производство на масло с изключение на производството на маслиново масло

Растителни масла

X

X

Омасляващ, изпускащ или антиразпенващ агент

Само ако е получен в резултат на биологично производство.

Бентонит

X

X

Слепващ агент за медовина (1)

Пчелен восък

X

 

Изпускащ агент

Пчелен восък от биологично пчеларство

Карнаубов восък

X

 

Изпускащ агент

Само ако е получен от биологични суровини“

б)

редът, отнасящ се до каолин, се заличава;

в)

добавят се следните редове:

„Оцетна киселина/оцет

 

X

Само ако е получен/а в резултат на биологично производство.

За преработка на риба, само от биотехнологичен източник, освен ако е произведен/а от или с ГМО

Тиамин хидрохлорид

X

X

Само за използване в производството на плодови вина, включително ябълково вино (cider), крушово вино (perry) и медовина

Диамониев фосфат

X

X

Само за използване в производството на плодови вина, включително ябълково вино (cider), крушово вино (perry) и медовина

Дървесни влакна

X

X

Източникът на дървен материал следва да бъде ограничен, така че да обхваща само сертифициран, устойчиво добит дървен материал.

Използваният дървен материал не трябва да съдържа токсични компоненти (при третиране след прибиране на реколтата, естествени токсини или токсини от микроорганизми)“

4.

В раздел В редовете, отнасящи се за картофено нишесте и растителни масла, се заменят със следните редове:

„Картофено нишесте

X

X

За филтриране

Само ако е получено в резултат на биологично производство.

Растителни масла

X

X

Омасляващ, изпускащ или антиразпенващ агент

Само ако са получени в резултат на биологично производство.“


(*)  В този контекст „плодовото вино“ се определя като вино, произведено от плодове, различни от грозде (включително ябълково вино (cider), и крушово вино (perry).

(**)  Максимални нива, на разположение от всички източници, изразени като SO2 в mg/l.

(***)  От 1 януари 2019 г.“