10.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/37


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/561 на Комисията от 11 април 2016 година за изменение на приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 по отношение на образеца на ветеринарно-санитарен сертификат за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове към държава членка от територия или трета държава

( Официален вестник на Европейския съюз L 96 от 12 април 2016 г. )

На страница 29, в приложението, с което се изменя част 1 на приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013, в поле I.28:

вместо:

Image

Текст на изображението

да се чете:

Image

Текст на изображението

На страница 31, в приложението, с което се изменя част 1 на приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013, в таблицата в раздел II.3.1:

вместо:

Image

Текст на изображението

да се чете:

Image

Текст на изображението