23.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/248 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2015 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта на Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата и за установяване на индикативното разпределение на тази помощ

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 25 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 62, параграф 2, букви а) — г) и член 64, параграф 7, буква а) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (3) и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1308/2013 се заменя Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (4) и се въвеждат нови правила относно схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата („схемата“). С него също така се предоставят правомощия на Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение в тази връзка. С цел да се гарантира безпрепятствено функциониране на схемата в новата правна рамка, някои правила следва да бъдат приети чрез такива актове. Тези актове следва да заменят Регламент (ЕО) № 288/2009 на Комисията (5), който е отменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/247 на Комисията (6).

(2)

В съответствие с член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки, които желаят да участват в тази схема, трябва да изработят предварителна стратегия за нейното прилагане. За да може да се направи оценка на прилагането на схемата, следва да бъдат определени елементите на стратегията.

(3)

В интерес на доброто административно и бюджетно управление държавите членки, прилагащи схемата, следва да кандидатстват ежегодно за помощ от Съюза, а съдържанието на заявлението следва да се определи.

(4)

Следва да се определят съдържанието и честотата на заявленията за помощ, подавани от заявителите, както и правилата за подаване на заявленията. Освен това трябва да бъдат уточнени доказателствата, необходими в подкрепа на заявленията за помощ. Санкциите, които следва да бъдат налагани от компетентния орган, когато заявлението за помощ е подадено след определения срок, също следва да бъдат установени.

(5)

Условията за плащането на помощта следва да бъдат уточнени допълнително, за да се отчете разликата между помощите за доставка и разпределение на продуктите и помощта за осъществяване на мониторинга, оценката, популяризирането и съпътстващите мерки. Следва да бъде уточнено съдържанието на необходимите писмени доказателства в подкрепа на всяко заявление за плащането на помощта.

(6)

За да се направи оценка на ефективността на схемата, държавите членки следва да уведомят Комисията за резултатите и констатациите от своето наблюдение и оценка на схемата. С цел постигане на яснота е уместно да се определи краен срок за нотифициране до Комисията на доклада за оценка и на резултатите от мониторинга. Комисията следва да публикува тези документи.

(7)

За да се защитят финансовите интереси на Съюза, следва да бъдат приети адекватни мерки за борба с нередностите и измамите. Тези мерки за контрол следва да включват пълна административна проверка, придружена от проверки на място. Следва да се уточнят обхватът, съдържанието, графикът и начинът на докладване на въпросните мерки за контрол, за да се гарантира справедлив и уеднаквен подход в държавите членки, с оглед на различията в прилагането на схемата.

(8)

Неправомерно изплатените суми следва да се възстановяват в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията (7).

(9)

В съответствие с член 23, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 обществеността трябва да бъде достатъчно добре запозната с финансовото участие на Съюза в схемата. В допълнение към разпоредбите относно плаката, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, е целесъобразно да се предвидят правила за популяризиране на схемата и за използването на емблемата на Съюза. Също така е целесъобразно да се позволи временното използване на използваните понастоящем плакати и други средства за популяризиране за ограничен период от време.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват и определение

1.   С настоящия регламент се определят правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент (ЕС) № 1370/2013 по отношение на помощта от Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти („продуктите“) на деца, както и по отношение на някои свързани разходи, в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, посочена в член 23 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 („схемата“).

2.   За целите на схемата „учебна година“ означава периодът от 1 август до 31 юли на следващата година.

Член 2

Стратегии на държавите членки

1.   Стратегията на дадена държава членка, посочена в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, включва поне следните елементи:

а)

географското и административното равнище, на което схемата ще бъде прилагана;

б)

продължителността на стратегията;

в)

информацията, ако съществува такава, относно равнището на потреблението на съответните продукти;

г)

оперативните задачи на стратегията в рамките на схемата, както и целите, които трябва да бъдат постигнати;

д)

ако съществуваща национална схема за училищата се удължава или се осъществява по-ефективно чрез използване на средствата на Съюза — мерките, въведени с цел да се осигури добавената стойност на схемата;

е)

прогнозния бюджет или бюджетният дял за основните елементи на схемата;

ж)

целевата група;

з)

списъка на продуктите, които ще се доставят по схемата;

и)

целите и съдържанието на придружаващите мерки;

й)

описание на начина, по който ще участват съответните заинтересовани страни;

к)

информация относно договореностите за разпределението на продукти и процедури за подбор на доставчици;

л)

действащите механизми за популяризиране на предоставянето на помощ от Съюза, включително когато стратегията дава възможност за едновременно консумиране на обичайна училищна храна и на продукти, финансирани по схемата;

м)

структурите и формите, въведени във връзка с мониторинга и оценката на схемата в съответствие с член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, и с проверките, предвидени в членове 7 и 8 от настоящия регламент.

2.   Комисията публикува стратегиите на държавите членки.

Член 3

Заявления за помощ, подадени от държави членки

Държавите членки представят заявления за помощ, отнасящи се за следващата учебна година, най-късно до 31 януари всяка година. Заявленията за помощ съдържат следната информация:

а)

индикативното разпределение на помощта, определено в приложението;

б)

исканата сума, ако няма желание да се използва цялата сума от индикативното разпределение;

в)

желанието за усвояване на по-голяма сума от индикативното разпределение и максималния размер на допълнителни средства, който се иска, ако се предоставят допълнителни средства;

г)

общия размер на исканата сума.

Сумите, посочени в настоящия член, се посочват в евро.

Член 4

Заявления за помощ, подадени от заявители

1.   Държавите членки определят формата, съдържанието и честотата на заявленията за помощ в съответствие със своята стратегия и правилата, установени в параграфи 2—7.

2.   Заявленията за помощ, отнасящи се за доставка и разпределяне на продукти, включват най-малко следната информация:

а)

количеството на разпределените продукти;

б)

името и адреса или идентификационния номер на учебното заведение или образователния орган, за което/който са разпределени продуктите;

в)

броя на децата с редовно присъствие в съответните учебни заведения с право да получат продуктите, обхванати от схемата в периода, за който е подадено заявлението за помощ.

3.   Всички заявления за помощ, свързани с доставката и разпределянето на продукти, се отнасят за периоди от не повече от пет месеца.

4.   Заявленията за помощ се подават в рамките на три месеца след края на периода, за който се отнасят.

5.   Заявленията за помощ във връзка с доклада за оценка, предвиден в член 6, параграф 2, се подават в срок от един месец от датата, на която посоченият в същия параграф доклад е бил представен.

6.   Ако срокът, посочен в параграфи 4 и 5, бъде надхвърлен с по-малко от 60 дни, помощта се изплаща, но се намалява съответно:

а)

с 5 %, ако срокът е надхвърлен с 1 до 30 дни;

б)

с 10 %, ако срокът е надхвърлен с 31 до 60 дни.

Ако срокът е надхвърлен с повече от 60 дни, помощта се намалява с още 1 % за всеки следващ ден, изчислен върху оставащата част.

7.   Сумите, декларирани в заявленията за помощ, се подкрепят с документни доказателства за цените на доставените продукти, материали или услуги, както и с потвърждение за получаване или доказателство за плащане или равностойни на тях документи. Държавите членки определят документите, които да бъдат представени в подкрепа на заявленията за помощ.

В случай на заявления за помощ, свързани с мониторинга, оценката, популяризирането и съпътстващите мерки, писмените доказателства съдържат финансовата разбивка по дейности и данни за свързаните с това разходи.

Член 5

Изплащане на помощта

1.   Помощ, отнасяща се за доставка и разпределяне на продукти, се плаща само:

а)

при представяне на разписка за действително доставените и разпространени количества; или

б)

на базата на отчет от инспекция, извършена от компетентния орган преди окончателното плащане на помощта, с който се установява, че всички изисквания за плащане са удовлетворени; или

в)

ако държавата членка разреши това — при представяне на алтернативно доказателство, че е извършено плащане на количествата, доставени и разпределени за целите на схемата.

2.   Помощи, свързани с мониторинга, оценката, популяризирането и съпътстващите мерки, се изплащат само при доставката на съответните материали или услуги и при представяне на съответната доказателствена документация, изисквана от компетентните органи на държавите членки.

3.   Компетентният орган изплаща помощта в рамките на три месеца, считано от датата на подаване на заявлението за помощ.

Член 6

Мониторинг и оценка

1.   За мониторинга в съответствие с член 8, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247 се използват данните, получени в рамките на задълженията за управление и контрол, в това число и тези, определени по член 4 и член 5 от настоящия регламент.

Държавите членки съобщават на Комисията резултатите от мониторинга в срок до 30 ноември след края на съответната учебна година.

2.   Държавите членки представят на Комисията доклад за оценка, съдържащ резултатите от оценката, предвидена в член 8, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247 за предходния период на прилагане от пет учебни години до 1 март от годината, следваща края на този период.

Първият доклад за оценка се представя на или преди 1 март 2017 г.

3.   Комисията публикува резултатите от мониторинга на държавите членки и докладите за оценка.

Член 7

Административни проверки

1.   Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират спазването на настоящия регламент. Тези мерки включват административна проверка на всички заявления за помощ.

2.   Административните проверки, извършвани по отношение на помощите, отпуснати за доставка и разпределение на продукти, включват преглед на подкрепящите документи, определени от държавите членки за доставката и разпределението на продуктите.

Административните проверки, извършвани по отношение на помощта, предоставена за мониторинга, оценката, популяризирането и съпътстващите мерки, включват проверка на доставката на материалите и услугите и верността на заявения разход.

3.   В случай на помощ, свързана с доставката и разпределението на продукти и със съпътстващите мерки, административните проверки се допълват от проверки на място в съответствие с член 8.

Член 8

Проверки на място

1.   В случай на помощ, свързана с доставката и разпределението на продукти, се извършват проверки на място, които включват по-специално проверка на:

а)

отчетността, предвидена в член 6, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, включваща финансови отчетни документи като фактури за покупка и продажба, известия за доставка, както и извлечения от банкови сметки;

б)

използването на продуктите в съответствие с настоящия регламент.

2.   Проверките на място се извършват по отношение на всяка учебна година. Те обхващат дейности, предприети през предходните дванадесет месеца.

Проверки на място могат да се извършват по време на изпълнението на съпътстващите мерки.

3.   Общият брой на проверките на място обхваща поне 5 % от помощта, разпределена на национално равнище, и поне 5 % от всички заявители, които се занимават с доставката и разпределението на продукти и със съпътстващи мерки.

Когато броят на заявителите в държава членка е по-малък от сто, проверките на място се извършват в помещенията на не по-малко от петима заявители.

Когато броят на заявителите в държава членка е по-малък от пет, проверките на място се извършват в помещенията на всички заявители.

Когато заявител, който не е учебно заведение, кандидатства за помощ, свързана с доставката и разпределението на продукти, проверката на място, извършена в помещенията на заявителя, се допълва с проверки на място в помещенията на поне две учебни заведения или на поне 1 % от учебните заведения, отчетени от заявителя в съответствие с член 6, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, като се избира по-голямата от двете стойности.

Когато заявител кандидатства за помощ, свързана с придружаващи мерки, проверките на място в помещенията на заявителя може да бъдат заменени, въз основа на анализ на риска, с проверки на място в местата, където се извършват съпътстващи мерки. Въз основа на анализ на риска държавите членки определят равнището на такива проверки на място.

4.   Въз основа на анализ на риска компетентният орган избира заявителите, които трябва да бъдат предмет на проверки на място.

За тази цел компетентният орган взема по-специално под внимание:

а)

различните географски райони;

б)

повтарящия се характер на грешките и резултатите от проверките, извършени в предходни години;

в)

сумата на въпросната помощ;

г)

вида на заявителите;

д)

вида на съпътстващата мярка, ако има такава.

5.   Може да се даде предварително уведомление, строго ограничено до минимално необходимия срок време, при условие че това не обезсмисля проверката.

6.   Компетентният контролен орган изготвя доклад за всяка проверка на място. Докладът описва точно различните контролирани елементи.

Докладът за проверката се разделя на следните части:

а)

oбща част, съдържаща следната информация, ако е приложимо:

i)

стратегията на схемата, която се прилага, проверения период, проверените заявления за помощ, количествата продукти, участващите учебни заведения, оценки въз основа на наличните данни относно броя на децата, за които е предоставена финансовата помощ, и размера на употребените средства;

ii)

имената на присъстващите отговорни лица;

б)

част, описваща поотделно извършените проверки и съдържаща по-специално следната информация:

i)

проверените документи;

ii)

характера и обсега на извършените проверки;

iii)

забележки и заключения.

7.   Държавите членки уведомяват Комисията до 30 ноември след края на учебната година за извършените проверки на място и свързаните с тях констатации.

Член 9

Възстановяване на неправомерно извършени плащания

За възстановяването на неправомерно изплатени суми член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се прилага mutatis mutandis.

Член 10

Популяризиране на финансовото участие на Съюза в схемата

1.   Ако държава членка реши да не използва плаката, посочен в член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, в своята стратегия, тя следва да даде ясно обяснение за начина, по който възнамерява да информира обществеността за финансовото участие на Европейския съюз към нейната схема за училищата.

2.   Средствата за комуникация и мерките за популяризиране, посочени в член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, доколкото е възможно, изобразяват европейското знаме и споменават „схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата“ на Съюза или съответното съкращение, както и финансовата подкрепа на Съюза.

3.   Средствата и учебните материали, които ще се използват в рамките на съпътстващите мерки, посочени в член 4, параграф 1, буква б), подточка iii) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, доколкото е възможно, изобразяват европейското знаме и споменават „схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата“ на Съюза или съответното съкращение, както и финансовата подкрепа на Съюза.

4.   Информацията за финансовото участие от страна на Съюза получава поне същата публичност като информацията за участието на други частни или публични институции в подкрепа на схемата на държавата членка за училищата.

5.   Държавите членки могат да продължат да използват съществуващите запаси от плакати и други инструменти за популяризиране, отпечатани преди 26 февруари 2016 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 288/2009.

Член 11

Уведомления

Уведомленията от държавите членки до Комисията, посочени в настоящия регламент, се изпращат в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (8).

Член 12

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за помощи за учебната 2016/2017 година и следващите учебни години.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(3)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(4)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 288/2009 на Комисията от 7 април 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата в учебните заведения в рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата (ОВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 38).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/247 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).

(8)  Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Индикативно разпределение на помощта от Съюза по държави членки

Държава членка

Ставка на съфинансирането (в %)

Деца от 6 до 10 години (в абсолютни числа)

EUR

Австрия

75

406 322

2 239 273

Белгия

75

611 450

3 369 750

България

90

316 744

2 094 722

Хърватия

90

205 774

1 360 845

Кипър

75

44 823

290 000

Чешка република

88

480 495

3 124 660

Дания

75

328 182

1 808 638

Естония

90

66 436

439 361

Финландия

75

290 308

1 599 911

Франция

76

4 051 279

22 500 145

Германия

75

3 575 991

19 707 575

Гърция

81

529 648

3 143 600

Унгария

86

482 160

3 031 022

Ирландия

75

319 126

1 758 729

Италия

80

2 853 098

16 719 794

Латвия

90

95 861

633 957

Литва

90

136 285

901 293

Люксембург

75

29 473

290 000

Малта

75

19 511

290 000

Нидерландия

75

986 118

5 434 576

Полша

88

1 802 733

11 645 350

Португалия

85

527 379

3 284 967

Румъния

89

1 054 185

6 869 985

Словакия

89

262 703

1 709 502

Словения

83

91 095

554 291

Испания

75

2 337 457

12 939 604

Швеция

75

518 322

2 856 514

Обединено кралство

76

3 494 635

19 401 935

ЕС 28

79

25 917 593

150 000 000