18.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/224 НА КОМИСИЯТА

от 17 февруари 2016 година

за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 18, параграф 2, член 20, букви в), е), л), м) и н) и член 223, параграф 3, буква в) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (2), и по-специално член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (3), и по-специално член 62, параграф 2, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 (4) и (ЕС) № 948/2014 (5) на Комисията бяха открити схеми за предоставяне на помощ за частно складиране съответно на масло и на обезмаслено мляко на прах, с оглед на особено утежнената ситуация на пазара, настъпила по-специално в резултат на наложената от Русия забрана върху вноса на млечни продукти от Съюза.

(2)

Тези схеми за частно складиране бяха удължени чрез регламенти за изпълнение (ЕС) № 1337/2014 (6), (ЕС) 2015/303 (7) и (ЕС) 2015/1548 (8) на Комисията. В резултат на това заявления за помощ може да се подават до 29 февруари 2016 г.

(3)

На 25 юни 2015 г. Русия удължи забраната върху вноса на селскостопански продукти и храни с произход от ЕС с още една година, т.е. до 6 август 2016 г.

(4)

Освен това през 2015 г. световното търсене на мляко и млечни продукти остана колебливо, докато в основните региони износители предлагането на мляко се повиши.

(5)

Вследствие на това цените на маслото и на обезмасленото мляко на прах в Съюза намаляха допълнително, като се очаква натискът в посока към намаляване на цените да продължи.

(6)

С оглед на сегашното положение на пазара е целесъобразно да се осигури непрекъснатото действие на схемите за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах, като те бъдат удължени до края на периода на интервенция за 2016 г. — 30 септември 2016 г.

(7)

С цел да се избегне прекъсване на възможността за подаване на заявления по схемите, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 947/2014

В член 5 от Регламент (ЕС) № 947/2014 датата „29 февруари 2016 г.“ се заменя с датата „30 септември 2016 г.“

Член 2

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 948/2014

В член 5 от Регламент (ЕС) № 948/2014 датата „29 февруари 2016 г.“ се заменя с датата „30 септември 2016 г.“

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 947/2014 на Комисията от 4 септември 2014 г. за започване на частно складиране на масло и за предварително определяне на размера на помощта (ОВ L 265, 5.9.2014 г., стр. 15).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 948/2014 на Комисията от 4 септември 2014 г. за започване на частно складиране на обезмаслено мляко на прах и за предварително определяне на размера на помощта (ОВ L 265, 5.9.2014 г., стр. 18).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах (ОВ L 360, 17.12.2014 г., стр. 15).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/303 на Комисията от 25 февруари 2015 г. за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах (ОВ L 55, 26.2.2015 г., стр. 4).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1548 на Комисията от 17 септември 2015 г. за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах (ОВ L 242, 18.9.2015 г., стр. 26).