2.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 25/56


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/132 НА КОМИСИЯТА

от 1 февруари 2016 година

за определяне на краен срок за подаване на заявления за помощта за частно складиране на свинско месо, предвидена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2334

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 18, параграф 2, първа алинея, буква б) и втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Помощта за частно складиране, предоставяна съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2334 на Комисията (2), се отрази благоприятно на пазара на свинско месо и се очаква стабилизирането на цените да продължи.

(2)

Поради това предоставянето на помощ за частно складиране на свинско месо следва да бъде прекратено и да бъде определен краен срок за подаването на заявления за помощ.

(3)

С оглед на правната сигурност Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2334 следва да бъде отменен.

(4)

За да не се допуснат спекулации, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Крайният срок за подаване на заявления за помощта за частно складиране на свинско месо, предвидена в Регламент (ЕС) 2015/2334, е 3 февруари 2016 г.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2334 се отменя, считано от 3 февруари 2016 г.

Той обаче продължава да се прилага по отношение на договори, сключени съгласно посочения регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 февруари 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2334 на Комисията от 14 декември 2015 г. за започване на частно складиране на свинско месо и за предварително определяне на размера на помощта (ОВ L 329, 15.12.2015 г., стр. 10).