22.1.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/67 НА КОМИСИЯТА

от 19 януари 2016 година

за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аметоктрадин, хлороталонил, дифениламин, флоникамид, флуазинам, флуоксастробин, халауксифен-метил, пропамокарб, протиоконазол, тиаклоприд и трифлоксистробин във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за хлороталонил, пропамокарб, тиаклоприд и трифлоксистробин са определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005. МДГОВ за аметоктрадин, флоникамид, флуазинам, флуоксастробин и протиоконазол са определени в част А от приложение III към посочения регламент. МДГОВ за дифениламин са определени в приложение V и в част А от приложение III към посочения регламент. По отношение на халауксифен-метил няма конкретно определени МДГОВ и веществото не е включено в приложение IV към посочения регламент, така че се прилага по подразбиране стойността от 0,01 mg/kg, установена в член 18, параграф 1, буква б).

(2)

В рамките на процедура по разрешаването на използването на продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество аметоктрадин, върху градински чай и босилек, бе подадено заявление в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 за изменение на съществуващите МДГОВ.

(3)

По отношение на флоникамид такова заявление беше подадено за използването му при чушки, брюкселско зеле, грах (без шушулките), семена от памук, ечемик, овес и ръж. По отношение на флуазинам такова заявление бе подадено за използването му при домати. По отношение на флуоксастробин и протиоконазол такива заявления бяха подадени за използването им при шалот/дребен лук. По отношение на пропамокарб такова заявление беше подадено за използването му при праз. По отношение на тиаклоприд такова заявление бе подадено за използването му при земна ябълка.

(4)

В съответствие с член 6, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 396/2005 бе подадено заявление за използването на хлороталонил върху червени боровинки. Заявителят твърди, че разрешеното използване на това вещество върху тази култура в Съединените американски щати води до по-високи остатъчни вещества от разрешените с Регламент (ЕО) № 396/2005 МДГОВ и че е необходимо определянето на по-висока МДГОВ, за да се избегнат пречките пред търговията при вноса на тази култура.

(5)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005 посочените заявления бяха подложени на оценка от съответните държави членки и докладите за оценка бяха изпратени на Комисията.

(6)

Европейският орган за безопасност на храните, наричан по-долу „Органът“, направи оценка на заявленията и на докладите за оценка, като обърна специално внимание на рисковете за потребителите, а където е целесъобразно — за животните, и даде обосновани становища относно предложените МДГОВ (2). Той изпрати становищата си до Комисията и до държавите членки, като ги направи и обществено достъпни.

(7)

По отношение на пропамокарб Органът препоръчва определянето на нова МДГОВ от 30 mg/kg върху праз, която се получава от закръглянето на стойността от 20 mg/kg, изчислена с калкулатора за МДГОВ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Чрез прилагане върху праз на коефициент за готвене 0,88, получен за листни култури, предложените МДГОВ няма да доведат до превишаване на острата референтна доза и съответно са безопасни за потребителите. Предвид изразените опасения от някои държави членки обаче по-целесъобразно е да се определи МДГОВ на незакръглената стойност от 20 mg/kg. Тази стойност отразява по необходимия начин предназначените видове употреба върху праз.

(8)

По отношение на всички останали заявления Органът стигна до заключението, че всички изисквания във връзка с данните са изпълнени и че измененията на МДГОВ, поискани от заявителите, са приемливи с оглед на безопасността на потребителите, което се основава на оценка на експозицията на потребителите от 27 конкретни групи европейски потребители. Органът взе предвид най-актуалната информация за токсикологичните свойства на веществата. Органът също така заключи, че нито дългосрочната експозиция на посочените вещества чрез консумация на всички хранителни продукти, които биха могли да ги съдържат, нито краткосрочната експозиция, дължаща се на прекомерна консумация на съответните култури и продукти, са показали, че има риск от превишаване на допустимата дневна доза или на острата референтна доза.

(9)

По отношение на дифениламин в Регламент (ЕС) № 772/2013 на Комисията (3) се определят временни МДГОВ за ябълки и круши. Данните от наблюдението показват, че все още е налице неизбежно кръстосано замърсяване, засягащо нетретирани ябълки и круши. С цел да се предостави необходимото време на стопанските субекти за цялостно премахване на остатъци от дифениламин в складовите съоръжения, е целесъобразно да се запазят временните МДГОВ, които ще бъдат преразгледани. При това преразглеждане ще се вземе предвид информацията, налична в периода от две години след датата на публикуване на настоящия регламент.

(10)

На 5 юли 2013 г. Комисията за Кодекс алиментариус (4) прие максимално допустима граница на остатъчни вещества съгласно Кодекса (CXL) за трифлоксистробин при маслини за производство на масло. Тези CXL са безопасни за потребителите в Съюза (5) и поради това следва да бъдат включени в Регламент (ЕО) № 396/2005 като МДГОВ.

(11)

По отношение на тиаклоприд и трифлоксистробин с Регламент (ЕС) 2015/1200 на Комисията (6) бяха изменени няколко МДГОВ. С този регламент бяха понижени МДГОВ за тиаклоприд при земна ябълка и за трифлоксистробин при маслини за производство на масло до съответните граници на определянето, считано от 12 февруари 2016 г. В интерес на правната сигурност е целесъобразно МДГОВ, предвидени в посочения регламент, да се прилагат от същата дата.

(12)

По отношение на халауксифен-метил Органът представи заключение относно партньорския преглед на оценката на риска от употребата на посоченото активно вещество като пестицид (7). В този контекст той препоръча да се определят МДГОВ, които обхващат представителните употреби съгласно добрите селскостопански практики в Съюза. Комисията проведе консултации с референтните лаборатории на Европейския съюз относно подходящите граници на определяне.

(13)

Въз основа на обоснованите становища на Органа и като се вземат под внимание факторите, които са от значение за разглеждания въпрос, съответните изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(14)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

По отношение на МДГОВ за тиаклоприд при земна ябълка и МДГОВ за трифлоксистробин при маслини за производство на масло той обаче се прилага от 12 февруари 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 януари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Научните доклади на ЕОБХ са достъпни на следния уебсайт: http://www.efsa.europa.eu

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for for ametoctradin in sage and basil (Обосновано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за аметоктрадин при градински чай и босилек). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(6):4153 [22 стр.].

Определяне на допустими отклонения от МДГОВ при внос за хлороталонил при червени боровинки. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(7):4193 [21 стр.].

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for flonicamid in several crops (Обосновано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за флоникамид при няколко култури). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(5):4103 [26 стр.].

Reasoned opinion on the setting of a new MRL for fluazinam in tomatoes (Обосновано становище за определяне на нови МДГОВ за флуазинам при домати). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(6):4154 [23 стр.].

Изменение на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за флуоксастробин при шалот/дребен лук. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(6):4143 [19 стр.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за пропамокарб при лук, чесън, шалот/дребен лук и праз). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015; 13(4):4084 [20 стр.].

Modification of the existing maximum residue level (MRL) for prothioconazole in shallots (Изменение на съществуващите МДГОВ за протиоконазол при шалот/дребен лук). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(5):4105 [20 стр.].

Modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in Jerusalem artichokes (Изменение на съществуващите МДГОВ за тиаклоприд в земна ябълка). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(7):4191 [18 стр.].

(3)  Регламент (ЕС) № 772/2013 на Комисията от 8 август 2013 г. за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за дифениламин във или върху определени продукти (ОВ L 217, 13.8.2013 г., стр. 1).

(4)  Докладите на Комитета по Кодекса за остатъчните вещества от пестициди са достъпни на следния адрес: http://www.codexalimentarius.org/download/report/799/REP13_PRe.pdf

Съвместна програма на ФАО и СЗО относно стандартите за храните, Комисия по Кодекс алиментариус. Допълнения II и III. Тридесет и шеста сесия. Рим, Италия, 1—5 юли 2013 г.

(5)  Scientific support for preparing an EU position for the 45th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) (Научна подкрепа за подготовка на позицията на ЕС по време на 45-ата сесия на Комитета по Кодекса за остатъчните вещества от пестициди). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2013; 11(7):3312 [210 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3312.

(6)  Регламент (ЕС) 2015/1200 на Комисията от 22 юли 2015 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за амидосулфурон, фенхескамид, крезоксим-метил, тиаклоприд и трифлоксистробин във или върху определени продукти (ОВ L 195, 23.7.2015 г., стр. 1).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance halauxifen-methyl (Заключение относно партньорския преглед на оценката на риска от употребата на активното вещество халауксифен-метил (XDE-729 метил) като пестицид). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2014;12(12):3913 [93 стр.].


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

графите за хлороталонил, пропамокарб, тиаклоприд и трифлоксистробин се заменят със следното:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Кодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (2)

Хлороталонил (R)

Пропамокарб (сума от пропамокарб и неговите соли, изразена като пропамокарб) (R)

Тиаклоприд

Трифлоксистробин (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

0,01 (1)

 

 

0110000

Цитрусови плодове

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,5

0110010

Грейпфрути

 

 

 

 

0110020

Портокали

 

 

 

 

0110030

Лимони

 

 

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

 

 

0110050

Мандарини

 

 

 

 

0110990

Други

 

 

 

 

0120000

Черупкови плодове

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02

0120010

Бадеми

 

 

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

 

 

0120030

Кашу

 

 

 

 

0120040

Кестени

 

 

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

 

 

0120060

Лешници

 

 

 

 

0120070

Орехи макадамия

 

 

 

 

0120080

Пеканови орехи

 

 

 

 

0120090

Ядки от пиния

 

 

 

 

0120100

Шамфъстък

 

 

 

 

0120110

Орехи

 

 

 

 

0120990

Други

 

 

 

 

0130000

Семкови плодове

2 (+)

 

 

0,7

0130010

Ябълки

 

 

0,3

 

0130020

Круши

 

 

0,3

 

0130030

Дюли

 

 

0,7

 

0130040

Мушмули

 

 

0,7

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 

 

0,7

 

0130990

Други

 

 

0,01 (1)

 

0140000

Костилкови плодове

 

 

0,5

3

0140010

Кайсии

1 (+)

 

 

 

0140020

Череши (сладки)

0,01 (1)

 

 

 

0140030

Праскови

1 (+)

 

 

 

0140040

Сливи

0,01 (1)

 

 

 

0140990

Други

0,01 (1)

 

 

 

0150000

Ягодоплодни култури

 

 

 

 

0151000

а)

грозде

3 (+)

 

0,01 (1)

3

0151010

Трапезно грозде

 

 

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

 

 

0152000

б)

ягоди

4 (+)

 

1

1

0153000

в)

храстови

0,01 (1)

 

 

3

0153010

Къпини

 

 

1

 

0153020

Полски къпини

 

 

1

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

 

6

 

0153990

Други

 

 

0,01 (1)

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

 

 

1

 

0154010

Боровинки

0,01 (1)

 

 

2

0154020

Червени боровинки

5

 

 

0,01 (1)

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

0,01 (1)

 

 

1,5 (+)

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

15 (+)

 

 

1,5 (+)

0154050

Шипки

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0154060

Черници (черни и бели)

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0154080

Плодове от черен бъз

0,01 (1)

 

 

2

0154990

Други

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0160000

Смесени плодове

 

 

 

 

0161000

a)

с ядлива кора

0,01 (1)

 

 

 

0161010

Фурми

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161020

Смокини

 

 

0,5

0,01 (1)

0161030

Трапезни маслини

 

 

4

0,3

0161040

Кумквати

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161050

Карамболи

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161060

Райска ябълка

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161070

Ямболан/явайска слива

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161990

Други

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

0,01 (1)

 

 

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

 

0,2

0,01 (1)

0162020

Личи

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

 

0,01 (1)

4 (+)

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162050

Звездни ябълки

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162060

Виржинска хурма

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162990

Други

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

 

 

0163010

Авокадо

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163020

Банани

15 (+)

 

0,01 (1)

0,05

0163030

Манго

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163040

Папая

15 (+)

 

0,5

0,6

0163050

Нарове

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163060

Черимоя

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163070

Гуава

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163080

Ананаси

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163090

Плодове от хлебно дърво

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163100

Дуриан

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163110

Бодлива анона

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163990

Други

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

 

 

 

 

0211000

а)

картофи

0,01 (1) (+)

0,3

0,02

0,02

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0212010

Корени от маниока

 

 

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

 

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

 

 

 

0212040

Корени от арарут

 

 

 

 

0212990

Други

 

 

 

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

 

 

 

0213010

Червено цвекло

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05

0,02

0213020

Моркови

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,1

0213030

Целина с едри глави

1 (+)

0,01 (1)

0,05

0,02

0213040

Хрян

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,08

0213050

Земна ябълка

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05

0,01 (1)

0213060

Пащърнак

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,04

0213070

Магданоз на грудки

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,08

0213080

Репички

0,01 (1)

3

0,05

0,08

0213090

Козя брада

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,04

0213100

Жълта ряпа/брюква

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,04

0213110

Репи

0,3 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,04

0213990

Други

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0220000

Луковични зеленчуци

(+)

 

 

 

0220010

Чесън

0,01 (1)

2

0,01 (1)

0,01 (1)

0220020

Лук

0,01 (1)

2

0,01 (1)

0,01 (1)

0220030

Шалот/дребен лук

0,01 (1)

2

0,01 (1)

0,01 (1)

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

10

30

0,15

0,1

0220990

Други

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0230000

Плодни зеленчуци

 

 

 

 

0231000

a)

семейство Solanacea

 

 

 

 

0231010

Домати

6 (+)

4

0,5

0,7

0231020

Сладки пиперки

0,01 (1)

3

1

0,4 (+)

0231030

Патладжани

6 (+)

4

0,7

0,7

0231040

Бамя

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0231990

Други

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

5 (+)

5

0,5

0,3

0232010

Краставици

 

 

 

(+)

0232020

Корнишони

 

 

 

(+)

0232030

Тиквички

 

 

(+)

 

0232990

Други

 

 

 

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

1 (+)

5

 

0,3

0233010

Пъпеши

 

 

0,2

 

0233020

Тикви

 

 

0,01 (1)

 

0233030

Дини

 

 

0,2

 

0233990

Други

 

 

0,01 (1)

 

0234000

г)

сладка царевица

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0239000

д)

други плодни зеленчуци

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0240000

Зеленчуци от вида Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

 

 

 

 

0241000

а)

цветно зеле

 

 

0,3 (+)

0,5

0241010

Броколи

0,01 (1)

3

 

 

0241020

Карфиол

2 (+)

10 (+)

 

 

0241990

Други

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

0242000

б)

растения от вида Brassica на глави

 

 

0,3

 

0242010

Брюкселско зеле

3 (+)

2

 

0,6

0242020

Зеле

0,6 (+)

0,7

 

0,5

0242990

Други

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0243000

в)

листни растения от вида Brassica

0,01 (1)

 

 

3 (+)

0243010

Китайско зеле

 

20

1

 

0243020

Къдраво зеле

 

20

0,4

 

0243990

Други

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0244000

г)

алабаш

0,01 (1)

0,3

0,04

0,01 (1)

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

 

 

 

0251000

а)

марули и салатни растения

0,01 (1)

 

 

 

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

20 (+)

8

0,01 (1)

0251020

Маруля

 

40

1

15

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

20 (+)

0,15 (+)

15 (+)

0251040

Кресон и други кълнове

 

20 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0251050

Земен кресон

 

20 (+)

0,7 (+)

0,01 (1)

0251060

Рукола

 

30

2 (+)

0,01 (1)

0251070

Червен синап

 

20 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0251080

Бейби култури ( в т,ч, растения от вида Brassica)

 

20 (+)

2 (+)

15

0251990

Други

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0252010

Спанак

 

40

0,15 (+)

 

0252020

Тученица

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

0,01 (1)

0,15 (+)

 

0252990

Други

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0254000

г)

воден кресон

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01 (1)

15

0,01 (1)

0,01 (1)

0256000

е)

подправки и ядливи цветя

 

30 (+)

5

15 (+)

0256010

Кервел

0,02 (1)

 

 

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

0,02 (1)

 

 

 

0256030

Листа целина

5 (+)

 

 

 

0256040

Магданоз

5 (+)

 

 

 

0256050

Градински чай

0,02 (1)

 

 

 

0256060

Розмарин

0,02 (1)

 

 

 

0256070

Мащерка

0,02 (1)

 

 

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

0,02 (1)

 

 

 

0256090

Дафинов лист

0,02 (1)

 

 

 

0256100

Градински пелин

0,02 (1)

 

 

 

0256990

Други

0,02 (1)

 

 

 

0260000

Бобови

 

 

 

 

0260010

Фасул (с шушулки)

5 (+)

0,1

0,4 (+)

1 (+)

0260020

Фасул (без шушулки)

3 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0260030

Грах (с шушулки)

5 (+)

0,01 (1)

0,2

0,01 (1)

0260040

Грах (без шушулки)

1 (+)

0,01 (1)

0,2

0,01 (1)

0260050

Леща

0,6 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0260990

Други

0,01 (1) (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270000

Стъблени зеленчуци

 

 

 

 

0270010

Аспержи

0,01 (1) (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05

0270020

Артишок

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270030

Целина

10 (+)

0,01 (1)

0,7

1

0270040

Резене

0,01 (1)

0,01 (1)

0,7

0,01 (1)

0270050

Артишок/ангинарии/кардун

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,3

0270060

Праз

8 (+)

20

0,1

0,7

0270070

Ревен

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02

0,01 (1)

0270080

Бамбукови филизи

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270090

Сърцевини от палмово дърво

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270990

Други

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0280010

Култивирани гъби

0,5 (+)

 

 

 

0280020

Диворастящи гъби

0,01 (1)

 

 

 

0280990

Мъхове и лишеи

0,01 (1)

 

 

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0300000

ВАРИВА

(+)

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0300010

Фасул

3

 

0,08 (+)

 

0300020

Леща

0,2

 

0,01 (1)

 

0300030

Грах

1

 

0,08 (+)

 

0300040

Лупина

0,2

 

0,01 (1)

 

0300990

Други

0,01 (1)

 

0,01 (1)

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

0,01 (1)

 

 

0401000

Маслодайни семена

 

 

 

 

0401010

Ленено семе

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401020

Фъстъци

0,1 (+)

 

0,02 (1)

0,02

0401030

Маково семе

0,01 (1)

 

0,3

0,01 (1)

0401040

Сусамово семе

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401050

Слънчогледово семе

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401060

Семена от рапица

0,01 (1)

 

0,6 (+)

0,01 (1)

0401070

Соя

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401080

Семена от синап

0,01 (1)

 

0,6 (+)

0,01 (1)

0401090

Семена от памук

0,01 (1)

 

0,15

0,01 (1)

0401100

Тиквено семе

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401110

Семена от картам/шафранка

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401120

Семена от пореч

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401130

Камелина

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401140

Конопено семе

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401150

Рициново семе

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401990

Други

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402000

Маслодайни плодове

0,01 (1)

 

 

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

 

4

0,3

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402040

Капок (растителен пух)

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402990

Други

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

0,01 (1)

 

 

0500010

Ечемик

0,4 (+)

 

0,9

0,5

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0500030

Царевица

0,01 (1)

 

0,01 (1) (+)

0,02

0500040

Просо

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0500050

Овес

0,4 (+)

 

0,9

0,4 (+)

0500060

Ориз

0,01 (1)

 

0,02

5

0500070

Ръж

0,1 (+)

 

0,06

0,3

0500080

Сорго

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0500090

Пшеница

0,1 (+)

 

0,1

0,3

0500990

Други

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0610000

Чай

 

 

10 (+)

 

0620000

Кафе на зърна

 

 

0,05 (1)

 

0630000

Билкови настойки от

 

 

 

 

0631000

а)

цветове

 

 

0,05 (1)

 

0631010

Лайка

 

 

 

 

0631020

Хибискус

 

 

 

 

0631030

Роза

 

 

 

 

0631040

Жасмин

 

 

 

 

0631050

Липа

 

 

 

 

0631990

Други

 

 

 

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

 

50 (+)

 

0632010

Ягодови листа

 

 

 

 

0632020

Ройбос

 

 

 

 

0632030

Мате

 

 

 

 

0632990

Други

 

 

 

 

0633000

в)

корени

 

 

0,02 (+)

 

0633010

Валериан

 

 

 

 

0633020

Женшен

 

 

 

 

0633990

Други

 

 

 

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

 

0,05 (1)

 

0640000

Какао на зърна

 

 

0,05 (1)

 

0650000

Рожкови

 

 

0,05 (1)

 

0700000

ХМЕЛ

60 (+)

0,05 (1)

0,05 (1)

40

0800000

ПОДПРАВКИ

 

 

 

 

0810000

Подправки на семена

0,05 (1)

0,05 (1)

0,08 (+)

0,05 (1)

0810010

Анасон

 

 

 

 

0810020

Черен кимион

 

 

 

 

0810030

Целина

 

 

 

 

0810040

Кориандър

 

 

 

 

0810050

Кимион

 

 

 

 

0810060

Копър

 

 

 

 

0810070

Резене

 

 

 

 

0810080

Сминдух

 

 

 

 

0810090

Индийско орехче

 

 

 

 

0810990

Други

 

 

 

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0820010

Бахар/пимента

 

 

 

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

 

 

 

0820030

Ким

 

 

 

 

0820040

Кардамон

 

 

 

 

0820050

Хвойна

 

 

 

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

 

 

 

0820070

Ванилия

 

 

 

 

0820080

Тамаринд

 

 

 

 

0820990

Други

 

 

 

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0830010

Канела

 

 

 

 

0830990

Други

 

 

 

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

 

 

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0840020

Джинджифил

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0840030

Куркума

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0840040

Хрян

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Други

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0850010

Карамфил

 

 

 

 

0850020

Каперси

 

 

 

 

0850990

Други

 

 

 

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0860010

Жълт минзухар

 

 

 

 

0860990

Други

 

 

 

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

 

 

 

0870990

Други

 

 

 

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

 

0,02

0,02

0900020

Захарна тръстика

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0900030

Корени от цикория

 

 

0,05

0,01 (1)

0900990

Други

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

 

 

1010000

Тъкани от

 

 

 

 

1011000

а)

свине

(+)

 

 

0,04

1011010

Мускули

0,02

0,01 (+)

0,1

(+)

1011020

Мастна тъкан

0,07

0,01 (+)

0,01 (1)

(+)

1011030

Черен дроб

0,2

0,1 (+)

0,5

(+)

1011040

Бъбреци

0,2

0,02 (+)

0,5

(+)

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,2

0,1

0,5

 

1011990

Други

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

1012000

б)

говеда

 

 

 

 

1012010

Мускули

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1012020

Мастна тъкан

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1012030

Черен дроб

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1012040

Бъбреци

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,7

0,2

0,5

0,07

1012990

Други

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1013000

в)

овце

 

 

 

 

1013010

Мускули

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1013020

Мастна тъкан

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1013030

Черен дроб

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1013040

Бъбреци

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,7

0,2

0,5

0,07

1013990

Други

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1014000

г)

кози

 

 

 

 

1014010

Мускули

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1014020

Мастна тъкан

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1014030

Черен дроб

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1014040

Бъбреци

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,7

0,2

0,5

0,07

1014990

Други

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1015000

д)

еднокопитни

 

 

 

 

1015010

Мускули

0,15

0,01

0,1

0,04

1015020

Мастна тъкан

0,1

0,01

0,04

0,06

1015030

Черен дроб

0,2

0,2

0,5

0,07

1015040

Бъбреци

0,7

0,05

0,5

0,04

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,7

0,2

0,5

0,07

1015990

Други

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1016000

е)

домашни птици

0,01 (1) (+)

 

 

0,04

1016010

Мускули

 

0,02 (+)

0,02

(+)

1016020

Мастна тъкан

 

0,01 (+)

0,01 (1)

(+)

1016030

Черен дроб

 

0,05 (+)

0,02

(+)

1016040

Бъбреци

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

0,05

0,02

 

1016990

Други

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

 

 

 

1017010

Мускули

0,15

0,01

0,1

0,04

1017020

Мастна тъкан

0,1

0,01

0,04

0,06

1017030

Черен дроб

0,2

0,2

0,5

0,07

1017040

Бъбреци

0,7

0,05

0,5

0,04

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,7

0,2

0,5

0,07

1017990

Други

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1020000

Мляко

0,1

0,01 (+)

0,05

0,02 (1)

1020010

Едър рогат добитък

 

 

 

(+)

1020020

Овце

 

 

 

(+)

1020030

Кози

 

 

 

(+)

1020040

Коне

 

 

 

 

1020990

Други

 

 

 

 

1030000

Птичи яйца

0,01 (1) (+)

0,05 (+)

0,02 (1)

0,04 (+)

1030010

Кокоши

 

 

 

 

1030020

Пачи

 

 

 

 

1030030

Гъши

 

 

 

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

 

 

 

1030990

Други

 

 

 

 

1040000

Мед и други пчелни продукти

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

Земноводни и влечуги

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

б)

Добавя се следната графа за халауксифен-метил:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Kодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (4)

Халауксифен-метил (сума от халауксифен-метил и X11393729 (халауксифен), изразена като халауксифен-метил)

(1)

(2)

(3)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

0110000

Цитрусови плодове

0,02  (3)

0110010

Грейпфрути

 

0110020

Портокали

 

0110030

Лимони

 

0110040

Сладки лимони

 

0110050

Мандарини

 

0110990

Други

 

0120000

Черупкови плодове

0,05  (3)

0120010

Бадеми

 

0120020

Бразилски орехи

 

0120030

Кашу

 

0120040

Кестени

 

0120050

Кокосови орехи

 

0120060

Лешници

 

0120070

Орехи макадамия

 

0120080

Пеканови орехи

 

0120090

Ядки от пиния

 

0120100

Шамфъстък

 

0120110

Орехи

 

0120990

Други

 

0130000

Семкови плодове

0,02  (3)

0130010

Ябълки

 

0130020

Круши

 

0130030

Дюли

 

0130040

Мушмули

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 

0130990

Други

 

0140000

Костилкови плодове

0,02 (3)

0140010

Кайсии

 

0140020

Череши (сладки)

 

0140030

Праскови

 

0140040

Сливи

 

0140990

Други

 

0150000

Ягодоплодни култури

0,02  (3)

0151000

а)

грозде

 

0151010

Трапезно грозде

 

0151020

Винено грозде

 

0152000

б)

ягоди

 

0153000

в)

храстови

 

0153010

Къпини

 

0153020

Полски къпини

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

0153990

Други

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

 

0154010

Боровинки

 

0154020

Червени боровинки

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

0154050

Шипки

 

0154060

Черници (черни и бели)

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

0154990

Други

 

0160000

Смесени плодове

0,02  (3)

0161000

a)

с ядлива кора

 

0161010

Фурми

 

0161020

Смокини

 

0161030

Трапезни маслини

 

0161040

Кумквати

 

0161050

Карамболи

 

0161060

Райска ябълка

 

0161070

Ямболан/явайска слива

 

0161990

Други

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

0162020

Личи

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

0162050

Звездни ябълки

 

0162060

Виржинска хурма

 

0162990

Други

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

0163010

Авокадо

 

0163020

Банани

 

0163030

Манго

 

0163040

Папая

 

0163050

Нарове

 

0163060

Черимоя

 

0163070

Гуава

 

0163080

Ананаси

 

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

0163100

Дуриан

 

0163110

Бодлива анона

 

0163990

Други

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

0,02  (3)

0211000

а)

картофи

 

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

 

0212010

Корени от маниока

 

0212020

Сладки картофи

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

0212040

Корени от арарут

 

0212990

Други

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

0213010

Червено цвекло

 

0213020

Моркови

 

0213030

Целина с едри глави

 

0213040

Хрян

 

0213050

Земна ябълка

 

0213060

Пащърнак

 

0213070

Магданоз на грудки

 

0213080

Репички

 

0213090

Козя брада

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

0213110

Репи

 

0213990

Други

 

0220000

Луковични зеленчуци

0,02  (3)

0220010

Чесън

 

0220020

Лук

 

0220030

Шалот/дребен лук

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

 

0220990

Други

 

0230000

Плодни зеленчуци

0,02  (3)

0231000

a)

семейство Solanacea

 

0231010

Домати

 

0231020

Сладки пиперки

 

0231030

Патладжани

 

0231040

Бамя

 

0231990

Други

 

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

 

0232010

Краставици

 

0232020

Корнишони

 

0232030

Тиквички

 

0232990

Други

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

 

0233010

Пъпеши

 

0233020

Тикви

 

0233030

Дини

 

0233990

Други

 

0234000

г)

сладка царевица

 

0239000

д)

други плодни зеленчуци

 

0240000

Зеленчуци от вида Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

0,02  (3)

0241000

а)

цветно зеле

 

0241010

Броколи

 

0241020

Карфиол

 

0241990

Други

 

0242000

б)

растения от вида Brassica на глави

 

0242010

Брюкселско зеле

 

0242020

Зеле

 

0242990

Други

 

0243000

в)

листни растения от вида Brassica

 

0243010

Китайско зеле

 

0243020

Къдраво зеле

 

0243990

Други

 

0244000

г)

алабаш

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

0251000

а)

марули и салатни растения

0,02  (3)

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

0251020

Маруля

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

0251040

Кресон и други кълнове

 

0251050

Земен кресон

 

0251060

Рукола

 

0251070

Червен синап

 

0251080

Бейби култури ( в т,ч, растения от вида Brassica)

 

0251990

Други

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

0,02  (3)

0252010

Спанак

 

0252020

Тученица

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

0252990

Други

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,02  (3)

0254000

г)

воден кресон

0,02  (3)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,02  (3)

0256000

е)

подправки и ядливи цветя

0,05  (3)

0256010

Кервел

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

0256030

Листа целина

 

0256040

Магданоз

 

0256050

Градински чай

 

0256060

Розмарин

 

0256070

Мащерка

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

0256090

Дафинов лист

 

0256100

Градински пелин

 

0256990

Други

 

0260000

Бобови

0,02  (3)

0260010

Фасул (с шушулки)

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

0260050

Леща

 

0260990

Други

 

0270000

Стъблени зеленчуци

0,02  (3)

0270010

Аспержи

 

0270020

Артишок

 

0270030

Целина

 

0270040

Резене

 

0270050

Артишок/ангинарии/кардун

 

0270060

Праз

 

0270070

Ревен

 

0270080

Бамбукови филизи

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

0270990

Други

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,02  (3)

0280010

Култивирани гъби

 

0280020

Диворастящи гъби

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,02  (3)

0300000

ВАРИВА

0,02  (3)

0300010

Фасул

 

0300020

Леща

 

0300030

Грах

 

0300040

Лупина

 

0300990

Други

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

0,05  (3)

0401000

Маслодайни семена

 

0401010

Ленено семе

 

0401020

Фъстъци

 

0401030

Маково семе

 

0401040

Сусамово семе

 

0401050

Слънчогледово семе

 

0401060

Семена от рапица

 

0401070

Соя

 

0401080

Семена от синап

 

0401090

Семена от памук

 

0401100

Тиквено семе

 

0401110

Семена от картам/шафранка

 

0401120

Семена от пореч

 

0401130

Камелина

 

0401140

Конопено семе

 

0401150

Рициново семе

 

0401990

Други

 

0402000

Маслодайни плодове

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

0402990

Други

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,02  (3)

0500010

Ечемик

 

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

 

0500030

Царевица

 

0500040

Просо

 

0500050

Овес

 

0500060

Ориз

 

0500070

Ръж

 

0500080

Сорго

 

0500090

Пшеница

 

0500990

Други

 

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,1  (3)

0610000

Чай

 

0620000

Кафе на зърна

 

0630000

Билкови настойки от

 

0631000

а)

цветове

 

0631010

Лайка

 

0631020

Хибискус

 

0631030

Роза

 

0631040

Жасмин

 

0631050

Липа

 

0631990

Други

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

0632010

Ягодови листа

 

0632020

Ройбос

 

0632030

Мате

 

0632990

Други

 

0633000

в)

корени

 

0633010

Валериан

 

0633020

Женшен

 

0633990

Други

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

0640000

Какао на зърна

 

0650000

Рожкови

 

0700000

ХМЕЛ

0,1  (3)

0800000

ПОДПРАВКИ

 

0810000

Подправки на семена

0,1  (3)

0810010

Анасон

 

0810020

Черен кимион

 

0810030

Целина

 

0810040

Кориандър

 

0810050

Кимион

 

0810060

Копър

 

0810070

Резене

 

0810080

Сминдух

 

0810090

Индийско орехче

 

0810990

Други

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0,1  (3)

0820010

Бахар/пимента

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

0820030

Ким

 

0820040

Кардамон

 

0820050

Хвойна

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

0820070

Ванилия

 

0820080

Тамаринд

 

0820990

Други

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,1  (3)

0830010

Канела

 

0830990

Други

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

0,1  (3)

0840020

Джинджифил

0,1  (3)

0840030

Куркума

0,1  (3)

0840040

Хрян

(+)

0840990

Други

0,1  (3)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,1  (3)

0850010

Карамфил

 

0850020

Каперси

 

0850990

Други

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,1  (3)

0860010

Жълт минзухар

 

0860990

Други

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

0,1  (3)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

0870990

Други

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,02  (3)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

0900020

Захарна тръстика

 

0900030

Корени от цикория

 

0900990

Други

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

1010000

Тъкани от

0,02  (3)

1011000

а)

свине

 

1011010

Мускули

 

1011020

Мастна тъкан

 

1011030

Черен дроб

 

1011040

Бъбреци

 

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1011990

Други

 

1012000

б)

говеда

 

1012010

Мускули

 

1012020

Мастна тъкан

 

1012030

Черен дроб

 

1012040

Бъбреци

 

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1012990

Други

 

1013000

в)

овце

 

1013010

Мускули

 

1013020

Мастна тъкан

 

1013030

Черен дроб

 

1013040

Бъбреци

 

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1013990

Други

 

1014000

г)

кози

 

1014010

Мускули

 

1014020

Мастна тъкан

 

1014030

Черен дроб

 

1014040

Бъбреци

 

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1014990

Други

 

1015000

д)

еднокопитни

 

1015010

Мускули

 

1015020

Мастна тъкан

 

1015030

Черен дроб

 

1015040

Бъбреци

 

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1015990

Други

 

1016000

е)

домашни птици

 

1016010

Мускули

 

1016020

Мастна тъкан

 

1016030

Черен дроб

 

1016040

Бъбреци

 

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1016990

Други

 

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

1017010

Мускули

 

1017020

Мастна тъкан

 

1017030

Черен дроб

 

1017040

Бъбреци

 

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1017990

Други

 

1020000

Мляко

0,02  (3)

1020010

Едър рогат добитък

 

1020020

Овце

 

1020030

Кози

 

1020040

Коне

 

1020990

Други

 

1030000

Птичи яйца

0,02  (3)

1030010

Кокоши

 

1030020

Пачи

 

1030030

Гъши

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

1030990

Други

 

1040000

Мед и други пчелни продукти

0,05  (3)

1050000

Земноводни и влечуги

0,02  (3)

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

0,02  (3)

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

0,02  (3)

2)

В част А от приложение III графите за аметоктрадин, дифениламин, флоникамид, флуазинам, флуоксастробин и протиоконазол се заменят със следното:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Kодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (6)

Аметоктрадин (R)

Дифениламин

Флоникамид (сума от флоникамид, TNFG и TNFA) (R)

Флуазинам (F)

Флуоксастробин

Протиоконазол (Протиоконазол-дестио) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

 

 

 

0,05 (5)

0,02 (5)

0110000

Цитрусови плодове

0,01 (5)

0,05 (5)

0,1

0,05 (5)

 

 

0110010

Грейпфрути

 

 

 

 

 

 

0110020

Портокали

 

 

 

 

 

 

0110030

Лимони

 

 

 

 

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

 

 

 

 

0110050

Мандарини

 

 

 

 

 

 

0110990

Други