14.1.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/26 НА КОМИСИЯТА

от 13 януари 2016 година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на нонилфенолетоксилати

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 2 август 2013 г. Кралство Швеция представи на Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“) досие (наричано по-долу „досие по приложение XV“) в съответствие с член 69, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, с цел да започне процедурата по ограничаване, посочена в членове 69—73 от същия регламент. На първо място, в досието по приложение XV се посочва, че експозицията на нонилфенол (по-долу „NP“) и нонилфенолетоксилати (по-долу „NPE“) носи риск за околната среда, и по-специално за водните видове организми, живеещи в повърхностните води. С цел да се ограничи този риск, в досието се предлага да се забрани пускането на пазара на текстилни изделия, които могат да се мият с вода, ако те съдържат NP и NPE в концентрации, най-малко равни на 100 mg/kg (0,01 тегловни %). От досието по приложение XV става ясно, че са необходими действия на равнището на Съюза.

(2)

По време на консултациите с обществеността по досието по приложение XV Швеция препоръча да се извади NP от обхвата на предложението за ограничаване, тъй като той не се използва преднамерено в обработката на текстил. При извършването на оценка на ефективността, практическата осъществимост и възможността за мониторинг на изключването на NP Комитетът за оценка на риска („КОР“) и Комитетът за социално-икономически анализ („КСИА“) на Агенцията сметнаха това изключване за оправдано. Поради това обект на предложеното ограничаване следва да бъде само NPE.

(3)

В досието по приложение XV NPE се определят като етоксилати на нонилфенол с разклонена или неразклонена верига, като определението обхваща вещества, определени чрез номер по CAS или ЕО номер, а също и вещества UVCB, полимери и хомолози. Веществата в тази група се идентифицират с молекулната формула (C2H4O)nC15H24O.

(4)

Различни проучвания на пазара, посочени в досието по приложение XV, са показали наличието на NPE с различна концентрация в текстилните изделия. Пускането на пазара и употребата на NPE, като вещества или в смеси за целите на обработката на текстил и кожа, вече са обект на ограничаване съгласно вписване 46 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006. Независимо от това, при разумно предвидими условия на пране на текстилните изделия във вода, отделянето на NPE във водната среда поражда рискове за водните организми.

(5)

От съображения за съгласуваност с Регламент (ЕО) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета (2) предложеното ограничаване по отношение на текстилните изделия следва да обхваща продукти, които съдържат най-малко 80 тегловни % текстилни влакна, както и други продукти, които съдържат част, която се състои от най-малко 80 тегловни % текстилни влакна. Освен това, от съображения за яснота е подходящо да се посочи, че под „текстилни изделия“ се разбират незавършени, полузавършени и завършени стоки, включително продукти като облекло (напр. такова за хора, играчки и животни), аксесоари, текстил за вътрешно обзавеждане, влакна, прежда, тъкани и трикотаж.

(6)

На 3 юни 2014 г. КОР прие с консенсус становище относно ограничаването, предложено в досието по приложение XV, с което потвърди наличието на риск, дължащ се на експозицията на продуктите от разграждането на NPE. КОР препоръчва освен това налагането на ограничаване като най-подходяща мярка на равнището на Съюза за справяне с рисковете, предизвикани от NPE в текстилните изделия, по отношение както на ефективността, така и на осъществимостта.

(7)

На 9 септември 2014 г. КСИА прие с консенсус становище относно ограничаването, предложено в досието по приложение XV, като посочи, че предложеното ограничение върху NPE е най-подходящата мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове от гледна точка на съотношението между социално-икономическите ползи и социално-икономическите разходи.

(8)

В съответствие с досието по приложение XV и както бе потвърдено от КОР и КСИА, ограничението от 0,01 тегловни % е най-ниската концентрация, която е съизмерима с умишлената обработка на текстилни материали с NPE. Коментарите, получени в процеса на консултацията с обществеността, потвърдиха, че граница, по-ниска от 0,01 тегловни % би довела до значителни трудности при прилагането, тъй като текстилните материали могат да бъдат замърсени с NPE с такива ниски концентрации, които се дължат на случайна експозиция по време на производствения процес. Освен това, петкратното намаляване на границата от 0,01 % (до 0,002 тегловни %) ще намали емисиите само около 1,25 пъти, което би намалило концентрацията на NPE в повърхностните води с още 5 % в сравнение с ограничението от 0,01 тегловни %.

(9)

Форумът за обмен на информация за прилагането бе консултиран и препоръките му бяха взети под внимание.

(10)

На 1 октомври 2014 г. Агенцията предостави на Комисията становищата на КОР и КСИА, въз основа на които Комисията стигна до заключението, че наличието на NPE в текстилните изделия представлява неприемлив риск за околната среда, по отношение на който следва да се предприемат действия на равнището на Съюза. Социално-икономическото въздействие на ограничаването, включително наличието на алтернативи, бе взето под внимание.

(11)

Приема се, че употребяваните текстилни изделия обикновено са били изпрани няколко пъти, преди да бъдат обект на доставка или предоставяне на трета страна, и следователно съдържат незначителни количества NPE, ако има такива. Следователно пускането на пазара на употребявани текстилни изделия следва да бъде освободено от ограничаването. Аналогично, може да се предположи че рециклираните текстилни изделия съдържат незначителни количества NPE, ако има такива, и следователно ограничаването не следва да се прилага за новите текстилни изделия, когато те са получени с използване единствено на рециклирани текстилни изделия, без да се използват NPE.

(12)

На заинтересованите страни следва да се предостави достатъчно време, за да предприемат необходимите мерки за привеждане в съответствие, по-специално, за да се гарантира адекватен обмен на информация в рамките на сложната световна верига на доставки. Следователно новото ограничаване следва да се прилага от по-късна дата.

(13)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 януари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и на директиви 96/73/ЕО и 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 272, 18.10.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавя следното ново вписване 46а:

„46a.

Нонилфенолетоксилати (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.

Не се пускат на пазара след 3 февруари 2021 г. в текстилни изделия, за които може разумно да се предположи, че са били изпрани във вода по време на нормалния им цикъл на използване, в концентрации, равни или по-високи от 0,01 тегловни % от текстилното изделие или от която и да било част от текстилното изделие.

2.

Точка 1 не се прилага по отношение на пускането на пазара на употребявани текстилни изделия или на нови текстилни изделия, произведени, без да се използват NPE, единствено от рециклиран текстил.

3.

За целите на точки 1 и 2 „текстилно изделие“ е всеки незавършен, полузавършен или завършен продукт, който се състои от най-малко 80 тегловни % текстилни влакна, или всеки друг продукт, който съдържа част, която се състои от най-малко 80 тегловни % текстилни влакна, в това число продукти като облекла, аксесоари, текстил за вътрешно обзавеждане, влакна, прежда, тъкани и трикотаж.“