13.1.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/24 НА КОМИСИЯТА

от 8 януари 2016 година

за налагане на специални условия за вноса на фъстъци от Бразилия, Capsicum annuum и индийски орехчета от Индия, както и на индийски орехчета от Индонезия, и за изменение на регламенти (ЕО) № 669/2009 и (ЕС) № 884/2014

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка ii) от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (2), и по-специално член 15, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (3) се предвижда засилен официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход, изброени в приложение I към същия регламент. От януари 2010 г. фъстъците от Бразилия, както и Capsicum annuum и индийските орехчета от Индия вече са предмет на такъв засилен официален контрол по отношение на наличието на афлатоксини. От юли 2012 г. индийските орехчета от Индонезия също са предмет на засилен официален контрол по отношение на афлатоксини.

(2)

Резултатите от проведения от държавите членки официален контрол съгласно Регламент (ЕО) № 669/2009 на тези стоки показват трайно висока честота на неспазване на максимално допустимите граници на афлатоксини. Тези резултати свидетелстват, че вносът на посочените храни и фуражи представлява риск за здравето на животните и човека. Няма подобрение в ситуацията след няколко години, през които е прилагана по-голяма честота на проверките на границите на Съюза.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 на Комисията (4) се налагат специални условия за вноса на определени фуражи и храни от някои трети държави във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини.

(4)

С цел опазване здравето на човека и животните в Съюза е необходимо да се предоставят допълнителни гаранции във връзка с посочените храни и фуражи от Бразилия, Индия и Индонезия. Всички пратки с фъстъци от Бразилия, Capsicum annuum от Индия и индийско орехче от Индия и Индонезия следва да бъдат придружени от здравен сертификат, удостоверяващ, че от продуктите са взети проби, които са анализирани за наличие на афлатоксини, и е установено, че те спазват законодателството на Съюза. Резултатите от аналитичните тестове трябва да бъдат приложени към здравния сертификат.

(5)

Освен освобождаването на пратки, предназначени за частни лица за лична консумация и употреба, също така е целесъобразно да се изключат много малките пратки с някои фуражи и храни, а именно с тегло, по-малко от 20 kg, напр. използвани за търговски изложения или изпратени като търговски мостри. По отношение на такива пратки изискването за здравен сертификат, придружен от резултатите от анализите, не е съразмерно на свързания с тях нисък риск за общественото здраве.

(6)

Турските и иранските власти уведомиха Комисията за промяна на компетентните органи, чийто упълномощен представител има право да подписва здравния сертификат. Бразилският орган отговаря също и за фуражите. Поради това е необходимо тези промени да бъдат съответно въведени.

(7)

С цел да се намали излишната административна тежест е целесъобразно да се предвиди, че за пратка, при която опаковката е съставена от няколко по-малки опаковки/единици, не е необходимо идентификационният номер на пратката да се посочва на всяка отделна опаковка в пратката, а е достатъчно да се отбележи само върху опаковката, съставена от по-малките опаковки/единици.

(8)

След възникналите проблеми е целесъобразно да се уточни, че вписванията в единния документ за въвеждане, свързани с благоприятен резултат от проверката на документите, трябва да бъдат попълнени преди разрешаването на трансфера на пратката към определен пункт на внос.

(9)

Поради това Регламент (ЕО) № 669/2009 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 669/2009 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 1 се добавят следните букви и), й) и к):

„и)

фъстъци, необелени или обелени, фъстъчено масло, фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин (фуражи и храни), с произход или изпратени от Бразилия;

й)

Capsicum spp., както и индийски орехчета с произход или изпращани от Индия;

к)

индийски орехчета с произход или изпращани от Индонезия.“

2)

Към член 1, параграф 3 се добавя следното изречение:

„Настоящият регламент не се прилага и за пратки с фуражи и храни с брутно тегло, по-малко от 20 kg.“

3)

В член 5, параграф 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

Министерството на земеделието, животновъдството и продоволствието (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) — за фуражи и храни от Бразилия.“

4)

В член 5, параграф 2 букви г) и д) се заменят със следния текст:

„г)

Министерството на здравеопазването и медицинското образование — за храни от Иран;

д)

Главна дирекция за храните и контрола към Министерството на храните, земеделието и животните на Република Турция — за храни от Турция;“.

5)

В член 5, параграф 2 се добавя буква и):

„и)

Министерството на земеделието — за храни от Индонезия.“

6)

Следното изречение се добавя към член 6:

„За пратка, при която опаковката е съставена от няколко по-малки опаковки/единици, е достатъчно идентификационният номер на пратката да се посочи върху опаковката, съставена от малките опаковки/единици.“

7)

В член 9, параграф 4 първото изречение се заменя със следното:

„Компетентният орган на определения граничен пункт разрешава трансфера на пратката към определения пункт за внос след благоприятен резултат от извършените проверки, посочени в параграф 2, както и извършване на съответните вписвания в част II от единния документ за въвеждане (II.3, II.5, II.8 и II.9).“

8)

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Пратките с фуражи и храни, посочени в член 1, параграф 1, буква и) й) и к) и които са напуснали държавата на произход преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, могат да бъдат внасяни в ЕС, без да са придружени от здравен сертификат и от резултатите от взетите проби и анализа.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 януари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11).

(4)  Регламент (ЕС) № 884/2014 на Комисията от 13 август 2014 г. за налагане на специални условия за вноса на определени фуражи и храни от някои трети държави във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1152/2009 (ОВ L 242, 14.8.2014 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 се заличават следните вписвания:

Фуражи и храни

(предвидена употреба)

Код по КН

Подразделение по ТАРИК

Държава на произход или държава на изпращане

Честота на физическите проверки и проверките за идентичност (%) при вноса

„—

Фъстъци, необелени

1202 41 00

 

Бразилия (BR)

10

Фъстъци, обелени,

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

Capsicum annuum, цели

0904 21 10

 

Индия (IN)

20

Capsicum annuum, стрити или смлени

ex 0904 22 00

10

Сушени плодове от рода Capsicum, цели, различни от сладки пиперки (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Индийски орехчета (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Храни — сушени подправки)

 

 

Индийски орехчета (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Индонезия (ID)

20“

(Храни — сушени подправки)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 се изменя, както следва:

1)

В последното вписване „Семки от диня (Egusi, Citrullus lanatus) и произведени от тях продукти“ се заменя със „Семки от диня (Egusi, Citrullus spp.) и произведени от тях продукти“

2)

Добавят се следните вписвания:

Фуражи и храни

(предвидена употреба)

Код по КН

Подразделение по ТАРИК

Държава на произход или държава на изпращане

Честота на физическите проверки и проверките за идентичност (%) при вноса

„—

Фъстъци, необелени

1202 41 00

 

Бразилия (BR)

10

Фъстъци, обелени,

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

Capsicum annuum, цели

0904 21 10

 

Индия (IN)

20

Capsicum annuum, стрити или смлени

ex 0904 22 00

10

Сушени плодове от рода Capsicum, цели, различни от сладки пиперки (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Индийски орехчета (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Храни — сушени подправки)

 

 

Индийски орехчета (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Индонезия (ID)

20“

(Храни — сушени подправки)