2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/57


Поправка на Насоки (ЕС) 2016/2249 на Европейската централна банка от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/34)

( Официален вестник на Европейския съюз L 347 от 20 декември 2016 г. )

На страница 43 в член 13

вместо:

„2.   Чрез дерогация от член 3, буква б), член 9, параграф 4, член 15, параграф 1 и член 17, параграф 2 по отношение на оценката на синтетичните инструменти може да се прилага следното алтернативно третиране:“

да се чете:

„2.   Чрез дерогация от член 3, параграф 2, член 9, параграф 4, член 15, параграф 1 и член 17, параграф 2 по отношение на оценката на синтетичните инструменти може да се прилага следното алтернативно третиране:“