20.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 345/48


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/2309 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2016 година

за адаптиране за четвърти път към научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (1), и по-специално член 8, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Раздел I.1 от приложение I, раздел II.1 от приложение II и раздел III.1 от приложение III към Директива 2008/68/ЕО се отнасят до разпоредбите, утвърдени в международните споразумения относно вътрешния автомобилен, железопътен и вътрешноводен превоз на опасни товари, както е предвидено в член 2 от въпросната директива.

(2)

Разпоредбите на тези международни споразумения се актуализират на всеки две години. Следователно техните последно изменени текстове се прилагат от 1 януари 2017 г. с преходен период до 30 юни 2017 г.

(3)

Раздел I.1 от приложение I, раздел II.1 от приложение II и раздел III.1 от приложение III към Директива 2008/68/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по превоз на опасни товари,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2008/68/ЕО

Директива 2008/68/ЕО се изменя, както следва:

1)

В приложение I раздел I.1 се заменя със следното:

„I.1.   ADR

Приложения A и Б към ADR, приложими от 1 януари 2017 г., като се разбира, че където е уместно „договаряща страна“ се заменя с „държава членка.“;

2)

В приложение II раздел II.1 се заменя със следното:

„II.1.   RID

Приложението към RID, съдържащо се в допълнение В към COTIF, приложимо от 1 януари 2017 г., като се разбира, че където е уместно „RID договаряща държава“ се заменя с „държава членка.“;

3)

В приложение III раздел III.1 се заменя със следния текст:

„III.1.   ADN

Приложените регламенти към ADN, приложими от 1 януари 2017 г., както и член 3, букви е) и з) и член 8, параграфи 1 и 3 от ADN, като се разбира, че където е уместно „договаряща страна“ се заменя с „държава членка.“

Член 2

Транспониране

1.   Най-късно до 30 юни 2017 г. държавите членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазване на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Начините на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13.