3.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 146/22


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/882 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2016 година

за изменение на Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на езиковите изисквания

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (1), и по-специално член 31 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Някои разпоредби от приложение VI към Директива 2007/59/ЕО относно езиковите изисквания за ниво B1 на влаковите машинисти са ненужно голяма тежест в много специфични случаи, при които машинистите само достигат до граничната гара в съседна държава членка, а това оказва въздействие върху непрекъснатостта на трансграничните операции.

(2)

Поради това е необходимо да се намалят езиковите изисквания по отношение на участъците между границите и гарите, намиращи се в близост до тях, и определени за извършване на трансгранични операции, чрез освобождаване на съответните машинисти от изискванията за ниво B1.

(3)

Като условие за освобождаването следва да се въведат достатъчни мерки, които да осигурят комуникацията между съответните машинисти и персонала на управителя на инфраструктурата в рутинни, влошени и аварийни условия, с цел да се избегне евентуално отрицателно въздействие върху безопасността на железопътната система.

(4)

Следва да се предвидят преходни мерки за машинистите, които са придобили или ще придобият свидетелството си в съответствие с Директива 2007/59/ЕО преди началната дата на прилагане на националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива.

(5)

Ето защо Директива 2007/59/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Разпоредбите на настоящата директива са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 32, параграф 1 от Директива 2007/59/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение VI към Директива 2007/59/ЕО се изменя, както е определено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Счита се, че машинистите, които са придобили или ще придобият свидетелството си в съответствие с Директива 2007/59/ЕО преди 1 юли 2016 г., отговарят на нейните изисквания.

Член 3

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 1 юли 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Тези разпоредби се прилагат от 1 юли 2016 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.   Задълженията за транспониране и изпълнение на настоящата директива не се отнасят за Република Кипър и Република Малта, докато на съответните им територии няма изградена железопътна система.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Точка 8 от приложение VI към Директива 2007/59/ЕО се заменя със следното:

„8.   ЕЗИКОВИ ТЕСТОВЕ

1.

Машинистите, на които се налага да комуникират с управителя на инфраструктурата по важни въпроси на безопасността, следва да притежават езикови умения на поне единия от езиците, посочени от управителя на съответната инфраструктура. Езиковите им умения следва да бъдат такива, че да могат да комуникират активно и ефективно в рутинни, влошени и аварийни условия. Те трябва да могат да използват съобщенията и метода за връзка, посочени в ТСОС „Експлоатация и управление на движението“.

2.

За да удовлетворяват изискванията, предвидени в параграф 1, машинистите трябва да могат да разбират (при слушане и четене) и да общуват (устно и писмено) съгласно ниво B1 на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР), установена от Съвета на Европа (1).

3.

В случай на участъци между границите и гари, разположени в близост до границите, и определени за трансгранични операции, машинисти на влакове, експлоатирани от дадено железопътно предприятие, могат да бъдат освободени от управителя на инфраструктурата от изискванията по параграф 2, при условие че се прилага следната процедура:

а)

железопътното предприятие иска дерогация от управителя на инфраструктура за съответните машинисти. С цел да се гарантира справедливо и равно третиране на заявителите, за всяко представено искане за дерогация управителят на инфраструктурата прилага една и съща процедура за оценяване, която е част от референтния документ на мрежата.

б)

Управителят на инфраструктурата предоставя дерогация, ако железопътното предприятие може да докаже, че са взети достатъчни мерки за осигуряване на комуникация между съответните машинисти и персонала на управителя на инфраструктурата в рутинни, влошени и аварийни условия, както е предвидено в параграф 1.

в)

Железопътните предприятия и управителите на инфраструктурата гарантират, че съответният персонал е запознат с тези правила и мерки и преминава подходящо обучение в рамките на техните системи за управление на безопасността.“


(1)  Обща европейска референтна рамка за езиците: учене, преподаване, оценяване, 2001 г. (Cambridge University Press за текста на английски език — ISBN 0-521-00531-0). Също на разположение на уебсайта на Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/