23.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/6


Поправка на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 119 от 4 май 2016 г. )

На страница 128, в член 51, параграф 1 буква е)

вместо:

„е)

извършва преглед на практическото прилагане на насоките, препоръките и най-добрите практики, посочени в букви б) и в);“

да се чете:

„е)

извършва преглед на практическото прилагане на насоките, препоръките и най-добрите практики;“.