16.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 342/45


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2271 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2016 година

относно еквивалентността на борсите на финансови инструменти и стоковите борси в Япония в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 2а от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 648/2012 се въвеждат изисквания за клиринга и двустранното управление на риска при договорите за извънборсови деривати, както и изисквания за докладване във връзка с тези договори. Съгласно определението в член 2, точка 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012 извънборсовите деривати представляват договори за деривати, които не се изпълняват на регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) или на пазар в трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар в съответствие с член 2а от Регламент (ЕС) № 648/2012. Следователно всеки договор за дериват, изпълняван на пазар на трета държава, който не се счита за еквивалентен на регулиран пазар, се класифицира като извънборсов за целите на Регламент (ЕС) № 648/2012.

(2)

В съответствие с член 2а от Регламент (ЕС) № 648/2012 пазарът на дадена трета държава се счита за еквивалентен на регулиран пазар, когато спазва правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията, установени в дял III от Директива 2004/39/ЕО, и в тази трета държава подлежи на текущ ефективен надзор и правоприлагане.

(3)

За да може пазарът на дадена трета държава да се счита за еквивалентен на регулиран пазар по смисъла на Директива 2004/39/ЕО, съществените резултати, постигани в резултат на приложимите правно обвързващи изисквания, както и на механизмите за надзор и правоприлагане, следва да бъдат еквивалентни на произтичащите от изискванията на Съюза по отношение на постиганите регулаторни цели. Целта на настоящата оценка на еквивалентността е да се провери дали правно обвързващите изисквания, прилагани в Япония спрямо борсите на финансови инструменти (БФИ) и стоковите борси, са еквивалентни на определените в дял III от Директива 2004/39/ЕО изисквания и дали тези пазари подлежат на текущ ефективен надзор и правоприлагане. Пазарите, които са лицензирани БФИ или стокови борси към датата на приемане на настоящото решение, следва съответно да бъдат определени като пазари, считани за еквивалентни на регулираните пазари по смисъла на Директива 2004/39/ЕО.

(4)

Правната уредба в Япония на БФИ и стоковите борси се състои от Закона за финансовите инструменти и фондовата борса от 2006 г. (ЗФИФБ), който е регулаторната рамка на БФИ, и Закона за стоковите деривати от 2009 г. (ЗСД), който е регулаторната и надзорна рамка на стоковите борси. Дериватите върху стоки се търгуват на стокова борса, а тези, чиято база е финансов инструмент — на БФИ. Нормите за БФИ са доразгърнати в наредбата за прилагане на Закона за финансовите инструменти и фондовата борса и в постановлението на Министерския съвет относно борсите на финансови инструменти, а нормите за стоковите борси — в наредбата за прилагане на Закона за стоковите деривати и в постановлението за прилагане на закона на стоковите деривати. В допълнение стоковите борси и БФИ имат относително широки правомощия за самостоятелно регламентиране по отношение на някои изисквания. Правомощията на БФИ за самостоятелно регламентиране включват по-специално разпоредбите във връзка с допускането до търгуване и отстраняването от търгуване на финансовите инструменти, с търговските споразумения, както и с изискванията за членство. Операционните разпоредби трябва да се представят на министър-председателя на Япония за одобрение (чл. 81 от ЗФИФБ). Правомощията на стоковите борси за самостоятелно регламентиране се упражняват от техните комитети или отдели за самостоятелно регламентиране. Пазарните разпоредби на стоковите борси се отнасят до търгуването и изискванията за членство; тези разпоредби трябва да бъдат предоставени на Министерството на земеделието, горското стопанство и рибарството (МЗГСР) и на Министерството на икономиката, търговията и промишлеността (МИТП) за одобрение. Разпоредбите, произтичащи от самостоятелното регламентиране, са правно обвързващи за борсите.

(5)

Правно обвързващите изисквания за лицензираните в Япония борси дават резултати, еквивалентни на произтичащите от изискванията, определени в дял III от Директива 2004/39/ЕО в следните области: лицензионна процедура, изисквания във връзка с определенията, достъп до борсата, организационни изисквания, изисквания към висшето ръководство, допускане на финансови инструменти до търгуване, спиране и отстраняване на финансови инструменти от търгуване, надзор на съблюдаването на разпоредбите и достъп до механизмите за клиринг и сетълмент.

(6)

Съгласно Директива 2004/39/ЕО изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките се прилагат единствено към акциите, допуснати до търговия на регулирани пазари. Въпреки че акции могат да се търгуват на БФИ, Комисията счита, че оценката на изискванията за акциите остава извън обсега на целта на настоящото решение, която е проверка на еквивалентността на правно обвързващите изисквания за пазарите на трети държави при изпълняваните на тези пазари договори за деривати.

(7)

Поради това следва да се направи заключението, че правно обвързващите изисквания в Япония за БФИ и стоковите борси дават резултати, еквивалентни на произтичащите от изискванията, определени в дял III от Директива 2004/39/ЕО.

(8)

Дейността на стоковите борси е поднадзорна на МИТП и МЗГСР. Със ЗСД се уреждат надзорните правомощия на МИТП и МЗГСР. По-специално МИТП и МЗГСР одобряват въведените от всяка стокова борса правила — и всички изменения в тях — относно пазара като цяло, договорите за посредничество и начина за разрешаване на спорове, както и правилата, отнасящи се до комитета за наблюдение на пазарните сделки. Освен това, за да се осигури лоялна търговия и защита на инвеститорите, МИТП и МЗГСР могат да изискат от дадена стокова борса да промени устава си, други свои правила или деловите си практики, както и да предприеме други мерки за подобряване на управлението на своята дейност. Ако дадена стокова борса не упражнява подходящо правомощието си за самостоятелно регламентиране и не предприема необходимите мерки за осигуряване на лоялна търговия и защита на инвеститорите, МИТП и МЗГСР могат да оттеглят лиценза ѝ или да прекратят дейността ѝ — цялостно или частично. БФИ са поднадзорни на министър-председателя на Япония, чиито правомощия са делегирани на председателя на японския надзорен орган на финансовите услуги (Japan Financial Services Agency — JFSA). Надзорните правомощия на JFSA са уредени в глава V, раздел 5 от ЗФИФБ. По-специално, ако БФИ наруши законовите и подзаконовите актове, JFSA може да оттегли лиценза ѝ или да издаде заповед за прекратяване на дейността ѝ — цялостно или частично. Освен това JFSA може да изиска от дадена БФИ да промени устава си, оперативните си правила, правилата при договорите за посредничество или всякакви други правила или търговски практики, както и да предприеме други необходими мерки за целите на надзора. В устава на БФИ трябва да се съдържат санкции за членовете, които биха нарушили правилата ѝ. Ако БФИ не упражнява ефективен пазарен надзор, JFSA може да предприеме принудителни мерки, в т.ч. оттегляне на лиценза или прекратяване на дейността на съответната БФИ.

(9)

Поради това следва да се направи заключението, че в Япония БФИ и стоковите борси подлежат на текущ ефективен надзор и правоприлагане.

(10)

Следователно условията, предвидени в член 2а от Регламент (ЕС) № 648/2012, следва да се считат за удовлетворени по отношение на БФИ и стоковите борси в Япония.

(11)

Настоящото решение се основава на правно обвързващите изисквания в Япония за БФИ и стоковите борси, приложими към момента на приемането му. Комисията следва да продължи да следи отблизо развитието на свързаната с тези пазари правна и надзорна уредба, както и изпълнението на условията, въз основа на които е взето настоящото решение. По-специално, Комисията следва да преразгледа настоящото решение в контекста на влизането в сила на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3) и на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4).

(12)

Редовният преглед на правната и надзорната уредба на БФИ и стоковите борси в Япония не засяга възможността Комисията да извърши преглед във всеки един момент, ако съответните обстоятелства ѝ налагат да преразгледа оценката на еквивалентността, предоставена с настоящото решение. Подобна повторна оценка би могла да доведе до отмяна на настоящото решение.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Европейския комитет по ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на член 2, точка 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012, посочените в приложението борси на финансови инструменти и стокови борси в Япония се приемат за еквивалентни на регулираните пазари, определени в член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите за финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(4)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Борси на финансови инструменти и стокови борси в Япония по член 1:

а)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

б)

Osaka Exchange, Inc.

в)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

г)

Fukuoka Stock Exchange

д)

Sapporo Securities Exchange

е)

Tokyo Financial Exchange Inc.

ж)

Osaka Dojima Commodity Exchange

з)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.