30.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 324/11


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2092 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2016 година

за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2016) 7569)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/23/EО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/EИО и 86/469/EИО и решения 89/187/EИО и 91/664/EИО (1), и по-специално член 29, параграф 1, четвърта алинея и параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 96/23/ЕО се определят мерките за наблюдение на веществата и групите остатъци, изброени в приложение I към нея. В член 29 от посочената директива се изисква от третите страни, от които държавите членки имат право да внасят животни и животински продукти, попадащи в обхвата на същата директива, да представят план за мониторинг на остатъци, който да предвижда изискуемите гаранции (наричан по-долу „планът“). Планът трябва да се прилага най-малко по отношение на групите остатъци и вещества, изброени в посоченото приложение I.

(2)

С Решение 2011/163/ЕС на Комисията (2) се одобряват плановете, представени от някои трети страни, за конкретните животни и животински продукти, включени в списъка в приложението към същото решение.

(3)

С оглед на плановете, представени неотдавна от някои трети страни, и на получената от Комисията допълнителна информация от тези трети страни е необходимо да бъде актуализиран списъкът на третите страни, от които държавите членки имат право да внасят определени животни и животински продукти съгласно предвиденото в Директива 96/23/ЕО и които понастоящем са изброени в приложението към Решение 2011/163/ЕС (наричан по-долу „списъкът“).

(4)

Макар да не са представили план за мониторинг на остатъци по отношение на произведените в страната аквакултури, Обединените арабски емирства представиха гаранции по отношение на суровините от аквакултури с произход от държавите членки или от други трети страни, които са одобрени за износ на такива суровини за Европейския съюз. Поради това в графата „Аквакултури“ в списъка следва да бъде включено вписване относно Обединените арабски емирства, заедно с подходящата бележка под линия.

(5)

Гамбия понастоящем e включена в графата „Аквакултури“ в списъка. Страната обаче не представи план съгласно изискванията по член 29 от Директива 96/23/ЕО и декларира, че вече не осъществява износ за ЕС. Поради това вписването за тази трета страна в графата „Аквакултури“ следва да бъде заличено от списъка. Гамбия беше съответно уведомена.

(6)

Грузия представи на Комисията план относно меда. Планът предвижда задоволителни гаранции и следва да бъде одобрен. Поради това в графата „Мед“ в списъка следва да бъде включено вписване относно Грузия.

(7)

Кения понастоящем e включена в графата „Мляко“ в списъка. Страната обаче не представи план съгласно изискванията по член 29 от Директива 96/23/ЕО и декларира, че понастоящем тестване за остатъци не се провежда, нито се предвижда въвеждането му през 2016 г. и че вече не може да се осъществява износ за ЕС. Поради това вписването за тази трета страна в графата „Мляко“ следва да бъде заличено от списъка. Кения беше съответно уведомена.

(8)

Ливан понастоящем e включен в графата „Мед“ в списъка. Страната обаче не представи план съгласно изискванията по член 29 от Директива 96/23/ЕО. Поради това вписването за тази трета страна в графата „Мед“ следва да бъде заличено от списъка. Ливан беше съответно уведомен.

(9)

За да се избегнат смущения в търговията, следва да се определи преходен период, така че да бъдат обхванати съответните пратки от Ливан, които са били сертифицирани и експедирани за ЕС преди датата, от която се прилага настоящото решение.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/163/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

За преходен период до 1 февруари 2017 г. държавите членки приемат пратки с мед от Ливан, при условие че вносителят може да докаже, че тези пратки са били сертифицирани и експедирани за ЕС преди 15 декември 2016 г. в съответствие с Решение 2011/163/ЕС.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(2)  Решение 2011/163/ЕС на Комисията от 16 март 2011 г. за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ISO 2 код

Държава

Говеда

Овце/кози

Свине

Еднокопитни

Домашни птици

Аквакултури

Мляко

Яйца

Зайци

Дивеч

Дивеч, отглеждан в стопанства

Мед

AD

Андора

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Обединени арабски емирства

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Албания

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Армения

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Аржентина

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Австралия

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Босна и Херцеговина

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Бангладеш

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Бруней

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Бразилия

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Ботсуана

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Беларус

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Белиз

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Канада

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Швейцария

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Чили

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Камерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Китай

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Колумбия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Коста Рика

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Куба

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Доминиканска република

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Еквадор

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Етиопия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Фолкландски острови

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Фарьорски острови

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Грузия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Гана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Гренландия

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Гватемала

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Хондурас

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Индонезия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Израел (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Индия

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Иран

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Ямайка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Япония

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Кения

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Киргизстан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Южна Корея

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Шри Ланка

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Мароко

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Молдова

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Черна гора

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Мадагаскар

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

бивша югославска република Македония (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Мианмар/Бирма

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Мавриций

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Мексико

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Малайзия

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Мозамбик

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Намибия

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Нова Каледония

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Никарагуа

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Нова Зеландия

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Панама

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Перу

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Филипини

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Сен Пиер и Микелон

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Острови Питкерн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Парагвай

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Сърбия (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Русия

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Руанда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Саудитска Арабия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Сингапур

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

Сан Марино

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Суринам

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Ел Салвадор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Свазиленд

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Тайланд

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Тунис

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Турция

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Тайван

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Танзания

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Украйна

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Уганда

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Съединени щати

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Уругвай

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Венесуела

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Виетнам

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Южна Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Замбия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Зимбабве

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Само камилско мляко.

(2)  Износ за ЕС на живи еднокопитни за клане (само животни, отглеждани за производство на храни).

(3)  Трети страни, използващи само суровини от държавите членки или от други трети страни, одобрени за внос на такива суровини в ЕС, в съответствие с член 2.

(4)  Бивша югославска република Македония; окончателната номенклатура за тази страна ще бъде договорена след приключване на провежданите понастоящем преговори на равнище ООН.

(5)  Не е включено Косово (това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово).

(6)  Само за северни елени от Мурманския и Ямало-Ненецкия район.

(7)  Под Израел по-долу се разбира Държавата Израел, като се изключват териториите, които са под израелско управление от юни 1967 г., а именно Голанските възвишения, ивицата Газа, Източен Йерусалим и останалата част от Западния бряг.

(8)  Само за продукти от прясно месо с произход от Нова Зеландия, предназначени за Съюза, които се разтоварват, повторно натоварват и преминават транзитно, със или без складиране, през Сингапур.“