16.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/29


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2002 НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2016 година

за изменение на приложение Д към Директива 91/68/ЕИО на Съвета, приложение III към Решение 2010/470/ЕС на Комисията и приложение II към Решение 2010/472/ЕС на Комисията относно търговията и вноса в Съюза на овце и кози и на сперма от кочове и пръчове по отношение на правилата за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

(нотифицирано под номер С(2016) 7026)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността (1), и по-специално член 14, параграф 2 от нея,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (2), и по-специално член 11, параграф 2, четвърто тире, член 17, параграф 2, буква б), член 18, параграф 1, първо тире, член 19, уводното изречение и член 19, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 91/68/ЕИО се определят ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в Съюза. Наред с другите изисквания в директивата се предвижда, че по време на транспортирането до местоназначението им овцете и козите се придружават от здравен сертификат по образец I, II или III, установен в приложение Д към директивата.

(2)

С Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета (3) се определят правила за превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при говедата, овцете и козите. В приложение VII към посочения регламент се определят мерките за контрол и ликвидиране на ТСЕ. Освен това в глава А от приложение VIII към същия регламент се определят условията за търговия с живи животни в Съюза.

(3)

Неотдавна Регламент (ЕО) № 999/2001 беше изменен с Регламент (ЕС) 2016/1396 на Комисията (4). Наред с другите разпоредби измененията предвиждат освобождаване от условията, посочени в глава А, раздел А, точка 4.1 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 999/2001, целящи да се предотврати разпространението на класическа скрейпи при селскостопанските животни, отглеждани в стопанства, при овце и кози, които се придвижват само между одобрени органи, институти или центрове съгласно определението в член 2, параграф 1, буква в) от Директива 92/65/ЕИО.

(4)

С Регламент (ЕС) 2016/1396 се въвеждат също така специални условия за търговия в Съюза с овце и кози от редки породи, които не отговарят на изискванията в глава А, раздел А, точка 4.1 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 999/2001. Тези специални условия бяха въведени, за да се запази възможността за редовен обмен на такива животни между държавите членки, така че да се избегне близкородствено кръстосване и да се съхрани генетичното разнообразие в популациите от редки породи.

(5)

Образците на здравни сертификати II и III, установени в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО, следва да бъдат съответно изменени с цел да се отразят изискванията в Регламент (ЕО) № 999/2001, изменен с Регламент (ЕС) 2016/1396, относно търговията в Съюза с овце и кози от редки породи и с овце и кози, които се придвижват между одобрени органи, институти или центрове.

(6)

Освен това някои държави членки уведомиха Комисията за проблеми поради допълнителна административна работа във връзка със задължението в точка I.31 от образците на здравни сертификати I, II и III, установени в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО, да се попълват данни като броя и породата на животните, съставляващи пратката. С цел да се намали административната тежест за официалните ветеринарни лекари, е целесъобразно в точка I.31 от посочените образци на здравни сертификати да отпадне информацията за породата, която не е необходима за здравния статус на животните в пратката, както и информацията за количеството на животните, тъй като това вече е посочено в точка I.20, а в точка I.31 трябва да се посочи официалният идентификационен номер на всяко животно.

(7)

Освен това, с цел в точки II.5 и II.6 от образците на здравни сертификати II и III, установени в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО, да се посочат по-точно условията за индивидуална идентификация на животните, е необходимо в тези точки да се включи препратка към Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета (5).

(8)

Поради това Директива 91/68/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(9)

В Директива 92/65/ЕИО се определят условията, приложими при търговията и вноса в Съюза на сперма от кочове и пръчове.

(10)

В приложение III към Решение 2010/470/ЕС на Комисията (6) се установява образец на здравен сертификат за вътрешна търговия в Съюза на пратки сперма от кочове и пръчове. В част А от същото приложение се установява образец на здравен сертификат за сперма, събрана след 31 август 2010 г. и експедирана от одобрен център за събиране на сперма, от който произхожда спермата.

(11)

В приложение II към Решение 2010/472/ЕС на Комисията (7) се установява образец на здравен сертификат за внос в Съюза на пратки сперма от кочове и пръчове. В част 2, раздел А от същото приложение се установява образец на здравен сертификат за сперма, експедирана от одобрен център за събиране на сперма, от който произхожда спермата.

(12)

В глава А, раздел А, точка 4.2 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 999/2001 се определят условията, които трябва да бъдат изпълнени при търговия в Съюза със сперма от кочове и пръчове във връзка с болестта скрейпи. В глава З от приложение IX към Регламент (ЕО) № 999/2001 се определят условията, които трябва да бъдат изпълнени при внос на сперма от кочове и пръчове във връзка с болестта скрейпи.

(13)

Като част от условията дадено стопанство да бъде признато за стопанство с незначителен или контролиран риск от класическа скрейпи, в точки 1.2 и 1.3 от глава А, раздел А от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 999/2001 с Регламент (ЕС) 2016/1396 се въвеждат специални условия за центровете за събиране на сперма, като се има предвид, че рискът от разпространение на скрейпи посредством кочове и пръчове, държани в центрове за събиране на сперма, които са одобрени и се намират под надзор в съответствие с условията, установени в приложение Г към Директива 92/65/ЕИО, е ограничен. Тези специални условия се посочват също така в условията за търговия и внос на сперма от кочове и пръчове, посочени в приложения VIII и IX към Регламент (ЕО) № 999/2001.

(14)

Поради това е необходимо образецът на здравен сертификат за търговия в Съюза с пратки сперма от кочове и пръчове, установен в част А от приложение III към Решение 2010/470/ЕС, и образецът на здравен сертификат за внос в Съюза на пратки сперма от кочове и пръчове, установен в част 2, раздел А от приложение II към Решение 2010/472/ЕС, да бъдат изменени, така че да отразяват изискванията по отношение на центровете за събиране на сперма, определени в Регламент (ЕО) № 999/2001 след изменението му с Регламент (ЕС) 2016/1396.

(15)

Освен това съгласно глава З от приложение IX към Регламент (ЕО) № 999/2001, изменен с Регламент (ЕС) 2016/1396, понятието „месокостно брашно“ следва да се разбира съгласно определението в Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (8), а не съгласно точка 27 от приложение I към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (9).

(16)

Поради това точка II.4.10.4 от образеца на здравен сертификат за внос в Съюза на пратки сперма от кочове и пръчове, установен в част 2, раздел А от приложение II към Решение 2010/472/ЕС, следва да бъде изменена в съответствие с изменените разпоредби на глава З от приложение IX към Регламент (ЕО) № 999/2001.

(17)

Поради това решения 2010/470/ЕС и 2010/472/ЕС следва да бъдат съответно изменени.

(18)

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1396 измененията на приложение IX към Регламент (ЕО) № 999/2001 във връзка с вноса на някои стоки се прилагат от 1 юли 2017 г. Също така, за да не се затруднява вносът в Съюза на пратки сперма от кочове и пръчове, за преходен период и при определени условия следва да бъде разрешено използването на сертификати, издадени в съответствие с Решение 2010/472/ЕС в неговата редакция преди измененията, които се въвеждат с настоящото решение.

(19)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение Д към Директива 91/68/ЕИО се изменя в съответствие с приложение I към настоящото решение.

Член 2

Приложение III към Решение 2010/470/ЕС се изменя в съответствие с приложение II към настоящото решение.

Член 3

Приложение II към Решение 2010/472/ЕС се изменя в съответствие с приложение III към настоящото решение.

Член 4

Член 3 от настоящото решение се прилага от 1 юли 2017 г.

За преходен период до 31 декември 2017 г. се разрешава вносът в Съюза на пратки сперма от кочове и пръчове, придружени от здравен сертификат, издаден в съответствие с образеца в част 2, раздел А от приложение II към Решение 2010/472/ЕС, приложимо преди измененията му с настоящото решение, при условие че сертификатът е издаден не по-късно от 30 ноември 2017 г.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(3)  Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/1396 на Комисията от 18 август 2016 г. за изменение на някои приложения към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 225, 19.8.2016 г., стр. 76).

(5)  Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).

(6)  Решение 2010/470/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. за установяване на образци на здравни сертификати за търговия в Съюза със сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на конете, овцете и козите, както и с яйцеклетки и ембриони от животни от рода на свинете (ОВ L 228, 31.8.2010 г., стр. 15).

(7)  Решение 2010/472/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. относно вноса в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите (ОВ L 228, 31.8.2010 г., стр. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение Д към Директива 91/68/ЕИО се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ОБРАЗЕЦ I

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ОБРАЗЕЦ II

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ОБРАЗЕЦ III

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част А от приложение III към Решение 2010/470/ЕС се заменя със следното:

„Част А

Образец на здравен сертификат IIIА за търговия в Съюза с пратки сперма от кочове и пръчове, събрана в съответствие с Директива 92/65/ЕИО на Съвета след 31 август 2010 г. и експедирана от одобрен център за събиране на сперма, от който произхожда спермата

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Част 2, раздел А от приложение II към Решение 2010/472/ЕС се заменя със следното:

„Раздел А

Образец 1 – Здравен сертификат за сперма, експедирана от одобрен център за събиране на сперма, от който произхожда спермата

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението Image Текст на изображението