21.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 255/25


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/1693 НА СЪВЕТА

от 20 септември 2016 година

относно ограничителните мерки срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях, и за отмяна на Обща позиция 2002/402/ОВППС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 19 октомври 2001 г. Европейският съвет изрази решимостта си да се бори с тероризма във всичките му проявления навсякъде по света и да продължи усилията си за укрепване на коалицията на международната общност за борба с тероризма във всичките му форми и проявления.

(2)

На 16 януари 2002 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (наричан по-долу „СС на ООН“) прие Резолюция 1390 (2002), с която наложените с резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на СС на ООН мерки бяха разширени и обхванаха Осама бин Ладен, членове на организацията Ал-Кайда и други физически лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях, посочени от Комитета, създаден с Резолюция 1267 (1999) на СС на ООН.

(3)

С Резолюция 1390 (2002) на СС на ООН се адаптира обхватът на наложените с резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на СС на ООН санкции, отнасящи се до замразяването на финансови средства, забраната за издаване на визи и ембаргото върху доставката, продажбата или трансфера на въоръжение, както и техническите консултации, помощ или обучение, свързани с военни дейности.

(4)

Резолюция 1390 (2002) беше приета от СС на ООН на основание глава VII от Устава на Организацията на обединените нации, която допуска СС на ООН да взема всички необходими мерки за опазване на международния мир и сигурност.

(5)

Тези мерки, приети от СС на ООН в контекста на борбата срещу международния тероризъм, бяха транспонирани в правото на Съюза с Обща позиция 2002/402/ОВППС (1), приета от Съвета в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на Съюза, и с Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета (2).

(6)

На 17 декември 2015 г. СС на ООН прие Резолюция 2253 (2015), с която разшири обхвата на мерките, наложени с Резолюция 1390 (2002) на СС на ООН, до физически лица, групи, предприятия или образувания, свързани с Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ (Даиш), и отново категорично осъди ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда и свързаните с тях физически лица, групи, предприятия и образувания за продължаващите многобройни престъпни терористични актове, целящи да причинят смъртта на невинни цивилни лица и други жертви, унищожаването на имущество и сериозното подкопаване на стабилността.

(7)

В този контекст в Резолюция 2253 (2015) на СС на ООН отново бе подчертано, че санкциите в подкрепа на борбата с тероризма са важен инструмент за опазването и възстановяването на международния мир и сигурност, и бе припомнено, че ИДИЛ (Даиш) е фракционна група на Ал-Кайда и че всяко физическо лице, група, предприятие или образувание, което подкрепя ИДИЛ (Даиш), отговаря на условията за включване в списъка от Организацията на обединените нации (ООН).

(8)

ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда представляват заплаха за международния мир и сигурност. Ограничителните мерки, приети от Съюза в контекста на борбата срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и други свързани с тях лица, групи, предприятия и образувания, попадат в обхвата на целите на общата външна политика и политика на сигурност на Съюза, определени в член 21, параграф 2, буква в) от Договора.

(9)

Предвид заплахата, която представляват ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда, Съветът следва да е в състояние да налага конкретно насочени ограничителни мерки по отношение на всяко физически лице, независимо от гражданството му, или всяко образувание, отговорно за терористични действия от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда, в съответствие с критериите, установени в настоящото решение.

(10)

Целта на тези конкретно насочени мерки е да се възпрепятстват действия от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда.

(11)

Необходимо е да се предвидят ограничения за влизането или транзитното преминаване през териториите на държавите членки на членове на ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и на свързани с тях лица, включително такива, които са граждани на държава членка. Без да се засягат отговорностите на държавите членки за опазване на вътрешната сигурност, тези ограничения не следва да са пречка за посочени в списъка граждани на някоя държава членка да преминават транзитно през друга държава членка, за да се завърнат в държавата членка, чиито граждани са, нито да са пречка за посочени членове на семействата на граждани на някоя държава членка да преминават транзитно през друга държава членка със същата цел.

(12)

Съгласно предвиденото в Резолюция 1373 (2001) на СС на ООН, следва да се предприемат подходящи мерки, ако държавите — членки на ООН, установят, че лице или образувание участва в терористични действия.

(13)

Същевременно, мерките за въвеждане на резолюции 1267 (1999), 1390 (2002) и 2253 (2015) на СС на ООН в правото на Съюза следва да бъдат изменени, за да отразят разпоредбите на съответните резолюции на СС на ООН.

(14)

В съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз, когато Съветът вземе решение за включване на името на лице или образувание в списъка в приложението, той трябва да посочи индивидуални, специфични и конкретни причини за това, като това решение трябва да се базира на достатъчно надеждна фактическа основа.

(15)

От съображения за яснота и правна сигурност ограничителните мерки, наложени с Обща позиция 2002/402/ОВППС, изменена с последващи решения, следва да бъдат обединени в нов правен инструмент, който съдържа разпоредби, допускащи Съветът да налага ограничителни мерки спрямо лица и образувания.

(16)

Следователно Обща позиция 2002/402/ОВППС следва да бъде отменена и заменена с настоящото решение.

(17)

Необходими са по-нататъшни действия от страна на Съюза за изпълнение на определени мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Забранява се пряката или непряката доставка, продажба, трансфер или износ на въоръжение или свързани с него материали от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, паравоенно оборудване и резервни части за тях на физически лица, групи, предприятия или образувания, посочени от СС на ООН съгласно резолюции 1267 (1999), 1333 (2000) и 2253 (2015), на СС на ООН, актуализирани от Комитета, създаден в съответствие с Резолюция 1267 (1999) на СС на ООН (наричан по-долу „Комитетът“), или посочени от Съвета, или на действащи от тяхно име или под тяхно ръководство от страна на граждани на държавите членки или от или през територията на държавите членки, или чрез използване на съдове, плаващи под тяхно знаме, или чрез техни въздухоплавателни средства, независимо дали същите са с произход от територията на държавите членки или не.

2.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, посреднически услуги и други услуги във връзка с военни дейности и със снабдяването, производството, поддръжката и използването на въоръжение и свързани с него материали от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, паравоенно оборудване и резервни части за тях, пряко или непряко, на физически лица, групи, предприятия или образувания, посочени в параграф 1;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка с военни дейности, включително, по-специално, безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити, както и застраховане и презастраховане за продажба, доставка, трансфер или износ на въоръжение и свързани с него материали или за предоставянето на свързана с тях техническа помощ, посреднически услуги и други услуги, пряко или непряко, на физически лица, групи, предприятия или образувания, посочени в параграф 1;

в)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на забраните в букви а) или б) от настоящия параграф.

Член 2

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през своите територии на лицата, посочени от СС на ООН, за които се прилагат ограничения за пътуване съгласно резолюции 1267 (1999), 1333 (2000) и 2253 (2015) на СС на ООН или от Комитета и които са набелязани като лица, които:

а)

участват във финансирането, планирането, улесняването, подготовката или извършването на актове или дейности от, съвместно със, под името, от името или в подкрепа на;

б)

снабдяват, продават или прехвърлят въоръжение и свързано с него оборудване на;

в)

вербуват или подпомагат по друг начин актове или дейности на

Ал-Кайда ИДИЛ (Даиш) или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група; или

г)

се контролират пряко или непряко или подпомагат по друг начин физическо лице, група, предприятие или образувание, свързано с Ал-Кайда или ИДИЛ (Даиш), включено в списъка на санкциите срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда.

2.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през своите територии на лица, които:

а)

са свързани с ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група, включително чрез:

i)

участие във финансирането на ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група или във финансирането на актове или дейности от, съвместно със, под името, от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш) или Ал-Кайда;

ii)

участие в планирането, улесняването, подготовката или извършването на актове или дейности или в предоставянето или получаването на обучение за терористична дейност, като например инструктаж във връзка с въоръжение, взривни устройства или други методи или технологии с цел извършване на терористични актове, от, съвместно със, под името, от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група;

iii)

търговия с ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група, по-специално с нефт, нефтопродукти, модулни рафинерии и свързани материали, както и търговия с други природни ресурси и културни ценности;

iv)

доставка, продажба или трансфер на въоръжение и свързани с него материали на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група;

б)

пътуват или целят да пътуват извън Съюза с цел:

i)

извършване, планиране, подготовка или участие в терористични актове от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група;

ii)

предоставяне или получаване на обучение за терористична дейност от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група; или

iii)

подпомагане по друг начин на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група;

в)

целят да пътуват в Съюза със същата цел като посочената в буква б) или да участват в актове или дейности съвместно със, под името, от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група;

г)

вербуват или подпомагат по друг начин актове или дейности на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група, включително чрез:

i)

предоставяне или събиране по всякакви начини, пряко или непряко, на средства за финансиране на пътуването на лица за целта, посочена в букви б) и в); организиране на пътуването на лица за целта, посочена в букви б) и в), или улесняването му по друг начин за тази цел;

ii)

склоняване на друго лице да участва в актове или дейности от, съвместно със, под името, от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група;

д)

подбуждат или публично подстрекават актове или дейности от, съвместно със, под името, от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група, включително като насърчават или възхваляват такива актове и дейности, с което се създава опасност от извършването на терористични актове;

е)

участват или са съучастници в поръчването или извършването на тежки нарушения на човешките права, включително отвличане, изнасилване, сексуално насилие, принудителни бракове и поробване на лица извън територията на Съюза от името или в името на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група,

изброени в приложението.

3.   Параграфи 1 и 2 не задължават никоя държава членка да отказва на своите граждани влизане на своята територия.

4.   Параграф 1 не се прилага, когато влизането или транзитното преминаване е необходимо за провеждането на съдебен процес или когато Комитетът прецени, че влизането или транзитното преминаване е обосновано.

5.   Държавите членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени съгласно параграф 2, когато пътуването е обосновано от:

а)

спешни хуманитарни нужди;

б)

за целите на съдебен процес; или

в)

когато държава членка е обвързана от задължение към международна организация.

6.   Държава членка, която желае да предостави освобождаването по параграф 5, уведомява писмено Съвета за това. Във връзка с параграф 5, букви а) и б) се приема, че е предоставено освобождаване, освен ако един или повече членове на Съвета не възразят писмено в рамките на два работни дни от получаването на уведомлението за предложеното освобождаване. Ако един или повече членове на Съвета се противопоставят, Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство да предостави предложеното освобождаване.

7.   В случаите когато в съответствие с параграф 5 държава членка разреши на включени в списъка в приложението лица да влязат на нейна територия или да преминат транзитно през нея, това разрешение се ограничава до целта, за която е дадено, и до лицата, за които се отнася.

Член 3

1.   Всички финансови средства, други финансови активи и икономически ресурси, притежавани или контролирани пряко или непряко от лица, групи, предприятия и образувания, посочени от Съвета за сигурност, за които се прилага замразяване на активите от СС на ООН съгласно резолюции 1267 (1999), 1333 (2000) и 2253 (2015) на СС на ООН или от Комитета и които са набелязани като лица, които:

а)

участват във финансирането, планирането, улесняването, подготовката или извършването на актове или дейности от, съвместно със, под името, от името или в подкрепа на;

б)

снабдяват, продават или прехвърлят въоръжение и свързано с него оборудване на;

в)

вербуват или подпомагат по друг начин актове или дейности на

Ал-Кайда, ИДИЛ (Даиш) или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група; или

г)

се притежават или контролират пряко или непряко, или подпомагат по друг начин физическо лице, група, предприятие или образувание, свързано с ИДИЛ (Даиш) или Ал-Кайда, включено в списъка на санкциите срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда; или от трето лице, действащо от тяхно име или под тяхно ръководство,

се замразяват.

2.   Не се предоставят, пряко или непряко, финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси на или в полза на физически или юридически лица, посочени в параграф 1.

3.   Всички финансови средства, други финансови активи и икономически ресурси, притежавани или контролирани пряко или непряко от лица, групи, предприятия и образувания, които:

а)

са свързани с ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група, включително чрез:

i)

участие във финансирането на ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група или във финансирането на актове или дейности от, съвместно със, под името, от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш) или Ал-Кайда;

ii)

участие в планирането, улесняването, подготовката или извършването на актове или дейности или в предоставянето или получаването на обучение за терористична дейност, като например инструктаж във връзка с оръжия, взривни устройства или други методи или технологии с цел извършването на терористични актове, от, съвместно със, под името, от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група;

iii)

участие в търговия с ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група, по-специално с нефт, нефтопродукти, модулни рафинерии и свързани материали, както и търговия с други природни ресурси и културни ценности;

iv)

доставка, продажба или трансфер на въоръжение и свързани с него материали на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група;

б)

пътуват или целят да пътуват извън Съюза с цел:

i)

извършване, планиране, подготовка или участие в терористични актове от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група;

ii)

предоставяне или получаване на обучение за терористична дейност от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група; или

iii)

подпомагане по друг начин на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група;

в)

целят да пътуват в Съюза с целта, посочена в буква б), или да участват в актове или дейности съвместно със, под името, от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група;

г)

вербуват или подпомагат по друг начин актове или дейности на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група, включително чрез:

i)

предоставяне или събиране по всякакъв начин, пряко или непряко, на средства за финансиране на пътуването на лица за целта, посочена в букви б) и в); организиране на пътуването на лица за целта, посочена в букви б) и в), или улесняването му по друг начин за тази цел;

ii)

склоняване на друго лице да участва в актове или дейности от, съвместно със, под името, от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група;

д)

подбуждат или публично подстрекават актове или дейности от, съвместно със, под името, от името или в подкрепа на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група, включително като насърчават или възхваляват такива актове или дейности, с което се създава опасност от извършването на терористични актове;

е)

участват или са съучастници в поръчването или извършването на тежки нарушения на човешките права, включително отвличане, изнасилване, сексуално насилие, принудителни бракове и поробване на лица извън територията на Съюза от името или в името на ИДИЛ (Даиш), Ал-Кайда или тяхна клетка, свързана организация, фракционна или производна група,

изброени в приложението, се замразяват.

4.   Не се предоставят, пряко или непряко, финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, посочени в параграф 3.

5.   Чрез дерогация от параграфи 1,2, 3 и 4 може да се допусне освобождаване за финансови средства, финансови активи и икономически ресурси, които са:

а)

необходими за покриване на основни разходи, включително за плащане на храна, наем или ипотечен кредит, лекарствени продукти и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за плащане на професионални хонорари в разумен размер и възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги в съответствие с националното право; или

в)

предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги в съответствие с националното право, за текущо поддържане или управление на замразени финансови средства, други финансови активи и икономически ресурси.

Това освобождаване се допуска само след нотификация от съответната държава членка до Комитета, когато е приложимо, за намерението да даде разрешение за достъп до такива финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси и при липсата на отрицателно решение от страна на Комитета в рамките на три работни дни от това уведомление.

6.   Чрез дерогация от параграфи 1, 2, 3 и 4 може да се допусне освобождаване за финансови средства, финансови активи и икономически ресурси, необходими за извънредни разходи, при условие че компетентният орган на държавата членка е уведомил Комитета за това решение, когато е приложимо, и Комитетът го е одобрил.

7.   Параграф 3 не е пречка посочено в списъка лице или образувание да извърши плащане, дължимо по договор, сключен преди датата на включването на това лице или образувание в списъка, при условие че съответната държава членка е установила, че плащането не се получава пряко или непряко от лице или образувание, посочено в параграфи 1 и 3.

8.   Чрез дерогация от параграф 3 компетентните органи на държава членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в параграф 3, са били включени в списъка в приложението, на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, към тази дата или след това;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяването на претенции, обезпечени с такова решение или признати за основателни в такова решение, в рамките на приложимите закони и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата, предявили тези претенции;

в)

решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в приложението; и

г)

признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия параграф.

9.   Параграфи 2 и 4 не се прилагат за добавянето на плащания към замразени сметки на лица и образувания, посочени в параграфи 1 и 3, при условие че тези плащания се замразяват.

Член 4

Не се удовлетворяват претенции, включително за обезщетения, нито други подобни претенции — като претенции за компенсации или претенции по гаранции във връзка с договор или сделка, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко, изцяло или частично вследствие на мерки, за които е взето решение съгласно резолюции 1267 (1999), 1333 (2000) и 2253 (2015) на СС на ООН, включително мерки на Съюза или на държава членка в съответствие със, изисквани от или във връзка с изпълнението на съответните актове на СС на ООН или мерки, обхванати от настоящото решение — на посочени в списъка лица или образувания, посочени от ООН или включени в списъка в приложението, или на лица или образувания, които предявяват претенции чрез или в полза на такива лица или образувания.

Член 5

1.   Съветът, като действа с единодушие и по предложение на държава членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, изготвя списъка в приложението и приема изменения в него.

2.   Съветът съобщава решението по параграф 1, включително мотивите за това решение, на засегнатото физическо или юридическо лице, група, предприятие и образувание, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави на това физическо или юридическо лице, група, предприятие или образувание възможност да представи възражения.

3.   Ако бъдат представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът прави преглед на посоченото в параграф 1 решение и информира съответното физическо или юридическо лице, група, предприятие или образувание за това.

4.   Чрез дерогация от параграф 1, ако държава членка счита, че има съществена промяна в обстоятелствата, които засягат посочването в списъка на лице или образувание, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство по предложение на тази държава членка, може да реши да заличи името на това лице или образувание от списъка в приложението.

Член 6

1.   Настоящото решение подлежи на преглед, изменение или отмяна, в зависимост от случая, по-специално предвид съответните актове на СС на ООН или Комитета.

2.   Мерките, посочени в член 2, параграф 2 и член 3, параграфи 3 и 4, подлежат на редовен преглед, като той се извършва най-малко на всеки 12 месеца.

3.   Когато има представени възражения от лице или образувание, посочено в списъка в съответствие с член 2, параграф 2 или член 3, параграфи 3 и 4, Съветът прави преглед на включването му в списъка предвид тези възражения и мерките престават да се прилагат, ако Съветът установи, в съответствие с процедурата, посочена в член 5, че условията за прилагането им са отпаднали.

4.   При постъпване на последващо искане, основано на нови съществени доказателства, за заличаване на лице или образувание от приложението, Съветът извършва последващ преглед в съответствие с параграф 3.

5.   Мерките, посочени в член 2, параграф 2 и член 3, параграфи 3 и 4, се прилагат до 23 септември 2017 г.

Член 7

Обща позиция 2002/402/ОВППС се отменя и заменя с настоящото решение.

Член 8

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 септември 2016 година.

За Съвета

Председател

I. KORČOK


(1)  Обща позиция 2002/402/ОВППС на Съвета от 27 май 2002 г. относно ограничителни мерки срещу членовете на организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда, и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях (ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 4).

(2)  Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лица, групи, предприятия и образувания, посочени в членове 2 и 3