9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 242/32


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/1621 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2016 година

за приемането на документ с насоки за уведомяване на органите по акредитация и лицензиращите органи от страна на проверяващите по околна среда, упражняващи дейност в държава членка, различна от тази, в която са получили акредитацията или лиценза си, съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2016) 5648)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 30, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 30, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 се предвижда възможността Форумът на органите по акредитация и лицензиращите органи (FALB) да разработва насоки по въпроси от компетентността на органите по акредитация и лицензиращите органи с цел хармонизиране на процедурите, прилагани от тези органи във връзка с акредитацията, лицензирането и надзора на проверяващите по околна среда.

(2)

От проверяващите по околна среда, упражняващи дейност в различни държави членки, се изисква да уведомяват за дейността си съответните органи по акредитация и лицензиращи органи в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 1221/2009.

(3)

Практическото изпълнение на процедурата за уведомяване показа, че действията на отделните органи по акредитация и лицензиращи органи спрямо проверяващи, които не спазват задълженията за уведомяване, се различават. Следователно са необходими допълнителни насоки, за да се осигури съгласувано прилагане на процедурите за уведомяване в контекста на проверяващите по околна среда, които са акредитирани или лицензирани в една държава членка, а упражняват дейности по проверка и заверяване в друга държава членка.

(4)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 49 от Регламент (ЕО) № 1221/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Документът с насоки за уведомяване на органите за акредитация и лицензиращите органи от страна на проверяващите по околна среда съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009, съдържащ се в приложението, се приема.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2016 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Документ с насоки за уведомяване на органите по акредитация и лицензиращите органи от страна на проверяващите по околна среда, упражняващи дейност в държава членка, различна от тази, в която са получили акредитацията или лиценза си, съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009

ВЪВЕДЕНИЕ

С настоящите насоки се хармонизират процедурите за уведомяване, приложими за проверяващите по околна среда, които упражняват дейност в държава членка, различна от тази, в която са получили акредитацията или лиценза си.

1.   Задължения, които следва да бъдат спазвани преди уведомлението

1.1.   Органът по акредитация или лицензиращият орган предоставя публичен и лесен достъп до своите процедури за уведомяване, които се отнасят до проверяващи по околна среда, акредитирани в други държави членки. В публично достъпната информация относно тези процедури се посочват и всички такси (с изключение на пътните разходи), начислявани от органа по акредитация или лицензиращия орган за уведомлението и надзора.

1.2.   Органът по акредитация или лицензиращият орган, издал акредитацията или лиценза, изисква от своите акредитирани или лицензирани проверяващи по околна среда да са изпълнили процедурата за уведомление, посочена в член 24, параграф 1, преди да започнат дейностите по проверка или заверяване в държава членка, различна от тази, в която са получили акредитацията или лиценза. Като част от надзорната дейност над своите акредитирани или лицензирани проверяващи по околна среда, органът по акредитация или лицензиращият орган проверява също така дали са били спазени изискванията за уведомяване съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009, когато проверяващият по околна среда е упражнявал дейност в друга държава членка.

1.3.   Органът по акредитация или лицензиращият орган препоръчва на своите акредитирани или лицензирани проверяващи по околна среда да информират своите клиенти, че от тях се изисква да позволят упражняването на надзор в съответствие с член 23, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 и че отказът да се позволи този надзор може да осуети регистрацията на организациите.

2.   Съдържание на уведомлението

2.1.   Изискванията за уведомяване, установени в член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, се считат за изпълнени, когато се предостави следната информация:

а)

данни за акредитацията или лиценза, с доказателство, че са все още валидни и не са засегнати от спиране на действието или отнемане, както и че са подходящи за специфичните дейности на организацията, в която се извършва проверка или заверяване;

б)

състав на екипа и компетентност, по-специално познаване на правните изисквания, свързани с околната среда, и владеене на официалния език на държавата членка, в която се провежда проверката или заверяването;

в)

документи за персонала, ако е необходимо, например данни за съответните квалификации, обучение и опит, специфични за одитирания икономически сектор;

г)

времето и мястото на проверката и заверяването, включително посещението на проверяващия по околна среда в организацията, както и всички етапи преди и след това посещение, посочени в член 25 от Регламент (ЕО) № 1221/2009;

д)

адресът и данните за контакт на организацията, подложена на проверка или заверяване, включително всички обекти и дейности в обхвата на проверката или заверяването, и броят на служителите.

Допълнителните искания, посочени в буква в), се обосновават във връзка с конкретната ситуация и не могат да накърняват правото на проверяващия по околна среда да предоставя услуги в държава членка, различна от тази, издала неговата акредитация или лиценз.

2.2.   Ако уведомлението отговаря на изискванията за уведомяване, посочени в член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, органът по акредитация или лицензиращият орган информира проверяващия по околна среда за това преди началото на дейностите по проверката или заверяването, описани в член 25 от Регламент (ЕО) № 1221/2009. Ако е възможно, тази информация се предоставя две седмици преди началото на дейностите по проверката или заверяването. В същото време органът по акредитация или лицензиращият орган информира проверяващия по околна среда за обхвата и съдържанието на надзора, който възнамерява да упражни, и за свързаните с него разходи.

2.3.   Когато органът по акредитация или лицензиращият орган узнае, че предстои да се извършат или вече са извършени дейности по проверка или заверяване, за които не е подадено уведомление, органът по акредитация или лицензиращият орган напомня на проверяващия по околна среда за изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно уведомяването в конкретната държава (вж. точка 2.1).

Когато информацията, посочена в член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, не е предоставена своевременно или когато уведомлението не отговаря на изискванията за уведомяване, установени в същия член, се прилага точка 3.1 от настоящите насоки.

2.4.   Тъй като резултатът от уведомлението би могъл да окаже въздействие върху процесите на проверка и заверяване, органът по акредитация или лицензиращият орган препоръчват на проверяващия да съобщи резултата от уведомлението на своите клиенти.

3.   Последици от неспазването на процедурата за уведомяване

3.1.   Ако уведомлението не отговаря на изискванията за уведомяване, посочени в член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, органът по акредитация или лицензиращият орган следва процедурата, описана в точки 3.1.1—3.1.4.

3.1.1.   Ако данните за акредитацията или лиценза, квалификациите, времето и мястото на проверката и заверяването, адресът и данните за контакт на организацията, познаването на правните изисквания във връзка с околната среда и владеенето на официалния език на държавата членка, в която трябва да се проведе проверката или заверяването, или, по целесъобразност, състава на екипа, не се предоставят или се предоставят със закъснение, проверяващият по околна среда бива информиран във възможно най-кратък срок за липсващата информация и неспазването на срока за уведомяване.

3.1.2.   Ако органът по акредитация или лицензиращият орган прецени, че липсващата информация не изключва задоволителен надзор на проверяващия по околна среда, органът по акредитация или лицензиращият орган разглежда уведомлението като задоволително за изпълнението на надзорните дейности и изисква от проверяващия по околна среда да предостави липсващата информация на по-късен етап. Проверяващият по околна среда се уведомява за това решение своевременно и преди проверката или заверяването.

3.1.3.   Ако органът по акредитация или лицензиращият орган счита, че не е получена информация, която е от съществено значение за задоволителния надзор на дейността по проверката или заверяването (например времето и мястото на дейностите по проверка или заверяване, адресът и данните за контакт на организацията, данни за акредитацията или лиценза на проверяващия по околна среда, състав или компетентност на екипа, по-конкретно познаване на правните изисквания и владеене на официалния език на държавата членка, в която трябва да се проведе проверката или заверяването), този орган информира проверяващия по околна среда, че счита уведомлението за незадоволително, че поради това е невъзможно извършването на задоволителен надзор и че ако проверката или заверяването се състоят преди допълването на липсващата информация, той ще препоръча на компетентния орган да не регистрира организацията.

3.1.4.   Ако органът по акредитация или лицензиращият орган реши да препоръча на компетентния орган да не регистрира организацията, това се съобщава на проверяващия по околна среда, на органа по акредитация или лицензиращия орган, издал акредитацията или лиценза, на организацията, когато е възможно, и на компетентния орган.