31.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/12


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1441 НА КОМИСИЯТА

от 30 август 2016 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2016) 5670)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В части I, II, III и IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в посочените държави членки и се определят границите им, като тези области са разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка. Списъкът включва определени области в Естония.

(2)

През август 2016 г. бе установено огнище на африканска чума по свинете при домашни свине и един случай при дива свиня в област Saare в Естония, която понастоящем не е включена в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Появата на това огнище и случаят при дивите свине означават увеличаване на нивото на риска, което трябва да се вземе предвид. Поради това някои области на Естония сега следва да бъдат включени в части I, II и III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(3)

При оценката на риска за здравето на животните, свързан със случаите на африканската чума по свинете в Естония, следва да се вземе предвид изменението на епидемиологичната обстановка във връзка с тази болест при засегнатите популации диви свине в Съюза. С цел предвидените в Решение за изпълнение 2014/709/ЕС мерки за контрол на здравето на животните да бъдат по-целенасочени и за да се предотврати по-нататъшното разпространение на африканската чума по свинете, както и ненужните затруднения в търговията в рамките на Съюза и необоснованите пречки пред търговията с трети държави, списъкът на Съюза, посочен в приложението към същото решение за изпълнение и съдържащ областите, които подлежат на мерки за контрол на здравето на животните, следва да се измени, за да бъде съобразен с настоящата епидемиологична обстановка по отношение на тази болест в Естония.

(4)

Поради това приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 30 август 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Естония

Следните области в Естония:

Hiiumaa maakond.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в Bauskas novads: общините (pagasti) Īslīces, Gailīšu, Brunavas и Ceraukstes,

в Dobeles novads: общините (pagasti) Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru и Krimūnu, Dobeles, Berzes, частта от община (pagasts) Jaunbērzes, разположена на запад от път P98, и град (pilsēta) Dobele,

в Jelgavas novads: общините (pagasti) Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas и Sesavas,

в Kandavas novads: общините (pagasti) Vānes и Matkules,

в Talsu novads: общините (pagasti) Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, градовете (pilsētas) Sabile, Talsi, Stende и Valdemārpils,

Brocēnu novads,

Dundagas novads,

Jaunpils novads,

Rojas novads,

Rundāles novads,

Stopiņu novads,

Tērvetes novads,

град (pilsēta) Bauska,

републикански град (republikas pilsēta) Jelgava,

републикански град (republikas pilsēta) Jūrmala.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в Jurbarkas rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus и Juodaičių,

в Pakruojis rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Klovainių, Rozalimo и Pakruojo,

в Panevežys rajono savivaldybe: частта от община (seniūnija) Krekenavos, разположена на запад от река Nevėžis,

в Raseiniai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų и Šiluvos,

в Šakiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Podlaskie województwo:

общините (gminy) Augustów с град Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin и Bargłów Kościelny в powiat augustowski,

общините (gminy) Brańsk с град Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, частта от община (gmina) Bielsk Podlaski, разположена на запад от линията, която минава по протежение на път № 19 (на север от град Bielsk Podlaski) и продължава по източната граница на град Bielsk Podlaski и път № 66 (на юг от град Bielsk Podlaski), град Bielsk Podlaski, частта от община (gmina) Orla, разположена на запад от път № 66 в powiat bielski

общините (gminy) Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady и Dobrzyniewo Duże в powiat białostocki,

общините (gminy) Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce и Perlejewo в powiat siemiatycki,

общините (gminy) Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki в powiat suwalski,

общините (gminy) Suchowola и Korycin в powiat sokólski,

частите от общини Kleszczele и Czeremcha, разположени на запад от път № 66, в powiat hajnowski,

powiat łomżyński,

powiat M. Białystok,

powiat M. Łomża,

powiat M. Suwałki,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

powiat wysokomazowiecki,

powiat zambrowski.

Във województwo mazowieckie:

общините (gminy) Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń и Repki в powiat sokołowski,

общините (gminy) Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce и Zbuczyn в powiat siedlecki,

powiat M. Siedlce,

общините (gminy) Rzekuń, Troszyn, Czerwin и Goworowo в powiat ostrołęcki,

общините (gminy) Olszanka, Łosice и Platerów в powiat łosicki,

powiat ostrowski.

Във województwo lubelskie:

община (gmina) Hanna в powiat włodawski,

общините (gminy) Miedzyrzec Podlaski с град Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice и Sosnówka в powiat bialski,

общините (gminy) Kąkolewnica Wschodnia и Komarówka Podlaska в powiat radzyński.

ЧАСТ II

1.   Естония

Следните области в Естония:

Kallaste linn,

Kuressaare linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Viljandi linn,

Harjumaa maakond (с изключение на частта от Kuusalu vald, разположена на юг от път 1 (E20), Aegviidu vald и Anija vald),

Ida-Virumaa maakond,

Läänemaa maakond,

Pärnumaa maakond,

Põlvamaa maakond,

Raplamaa maakond,

частта от Kuusalu vald, разположена на север от път 1 (E20),

частта от Pärsti vald, разположена на запад от път 24126,

частта от Suure-Jaani vald, разположена на запад от път 49,

частта от Tamsalu vald, разположена на североизток от железопътната линия Tallinn—Tartu,

частта от Tartu vald, разположена на изток от железопътната линия Tallinn—Tartu,

частта от Viiratsi vald, разположена на запад от линията, определена от западната част на път 92 до кръстовището с път 155, след това път 155 до кръстовището с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това по протежението на река Verilaske до южната граница на общината,

Abja vald,

Alatskivi vald,

Avanduse vald,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Koonga vald,

Kõpu vald,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Märjamaa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Orissaare vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Ruhnu vald,

Saksi vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Torgu vald,

Vara vald,

Vihula vald,

Võnnu vald.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в Balvu novads, общините (pagasti) Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils и Krišjāņu,

в Bauskas novads: общините (pagasti) Mežotnes, Codes, Dāviņu и Vecsaules,

в Dobeles novads: частта от община (pagasts) Jaunbērzes, разположена на изток от път P98,

в Gulbenes novads, общините (pagasti) Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas и Līgo,

в Jelgavas novads: общините (pagasti) Kalnciema, Līvbērzes и Valgundes,

в Kandavas novads: общините (pagasti) Cēres, Kandavas, Zemītes и Zantes, град (pilsēta) Kandava,

в Limbažu novads: общините (pagasti) Skultes, Vidrižu, Limbažu и Umurgas,

в Rugāju novads: община (pagasts) Lazdukalna,

в Salacgrīvas novads: община (pagasts) Liepupes,

в Talsu novads, общините (pagasti) Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu и Strazdes,

Ādažu novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jēkabpils novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mērsraga novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieki novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

Ropažu novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Tukuma novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

град (pilsēta) Limbaži,

републикански град (republikas pilsēta) Jēkabpils,

републикански град (republikas pilsēta) Valmiera.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в Anykščiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Kavarskas, Kurkliai и частта от Anykščiai, разположена на югозапад от път № 121 и път № 119,

в Jonava rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Šilų, Bukonių и в община Žeimių — селищата (kaimai) Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

в Kaunas rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių и Zapyškio,

в Kėdainiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

в Panevėžys rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio и частта от община Krekenavos, разположена на изток от река Nevėžis,

в Prienai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

в Šalčininkai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

във Varėna rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

във Vilnius rajono savivaldybė: частта от общините (seniūnija) Sudervė и Dūkštai, разположена североизток от път № 171, общините (seniūnija) Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių и Juodšilių,

Alytus miesto savivaldybė,

в Utena rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

в Alytus miesto savivaldybė: общините (seniūnija) Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Prienai miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Druskininkai the savivaldybė,

Ignalina rajono savivaldybė,

Lazdijai rajono savivaldybė,

Molėtai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Švenčionys rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Visaginas savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Podlaskie województwo:

общините (gminy) Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków и Zabłudów в powiat białostocki,

общините (gminy) Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka и Szudziałowo в powiat sokólski,

община (gmina) Lipsk в powiat augustowski,

община (gmina) Dubicze Cerkiewne, частите от общини (gminy) Kleszczele и Czeremcha, разположени на изток от път № 66, в powiat hajnowski,

частта от община (gmina) Bielsk Podlaski, разположена на изток от линията, която минава по протежение на път № 19 (на север от град Bielsk Podlaski) и продължава по източната граница на град Bielsk Podlaski и път № 66 (на юг от град Bielsk Podlaski), частта от община (gmina) Orla, разположена на изток от път № 66, в powiat bielski.

ЧАСТ III

1.   Естония

Следните области в Естония:

Elva linn,

Võhma linn,

Jõgevamaa maakond,

Järvamaa maakond,

Valgamaa maakond,

Võrumaa maakond,

частта от Kuusalu vald, разположена на юг от път 1 (E20),

частта от Pärsti vald, разположена на изток от път 24126,

частта от Suure-Jaani vald, разположена на изток от път 49,

частта от Tamsalu vald, разположена на югозапад от железопътната линия Tallinn—Tartu,

частта от Tartu vald, разположена на запад от железопътната линия Tallinn—Tartu,

частта от Viiratsi vald, разположена на изток от линията, определена от западната част на път 92 до кръстовището с път 155, след това път 155 до кръстовището с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това по протежението на река Verilaske до южната граница на общината,

Aegviidu vald,

Anija vald,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

Nõo vald,

Paistu vald,

Pihtla vald,

Puhja vald,

Rakke vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarepeedi vald,

Tapa vald,

Tähtvere vald,

Tarvastu vald,

Ülenurme vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в Balvu novads: общините (pagasti) Kubuļu и Balvu,

в Gulbenes novads, общините (pagasti) Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes и Stāmerienas,

в Limbažu novads: общините (pagasti) Viļķenes, Pāles и Katvaru,

в Rugāju novads: община (pagasts) Rugāju,

в Salacgrīvas novads: общините (pagasti) Ainažu и Salacgrīvas,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

град (pilsēta) Ainaži,

град (pilsēta) Salacgrīva,

републикански град (republikas pilsēta) Daugavpils,

републикански град (republikas pilsēta) Rēzekne.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в Anykščiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio и частта от община (seniūnija) Anykščiai, разположена на североизток от път № 121 и път № 119,

в Alytus rajono savivaldybė: община (seniūnija) Butrimonių,

в Jonava rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos и в община Žeimiai: селищата Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai и Žeimių miestelis,

Kaišiadorys rajono savivaldybė,

в Kaunas rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos и Neveronių,

в Kėdainiai rajono savivaldybė: община (seniūnija) Pelėdnagių,

в Prienai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Jiezno и Stakliškių,

в Panevėžys rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Miežiškių и Raguvos,

в Šalčininkai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

във Varėna rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos и Vydenių,

във Vilnius rajono savivaldybė: частта от общините (seniūnija) Sudervė и Dūkštai, разположена на югозапад от път № 171,

в Utena rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Užpalių, Vyžuonų и Leliūnų,

Elektrėnai savivaldybė,

Jonava miesto savivaldybė,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

Kupiškis rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

общините (gminy) Czyże, Białowieża, Hajnówka с град Hajnówka, Narew и Narewka в powiat hajnowski.

общините (gminy) Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze с град Siemiatycze в powiat siemiatycki.

Във województwo mazowieckie:

общините (gminy) Sarnaki, Stara Kornica и Huszlew в powiat łosicki.

Във województwo lubelskie:

общините (gminy) Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie и Terespol с град Terespol в powiat bialski,

powiat M. Biała Podlaska.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

всички области в Сардиния.“