27.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 232/13


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1433 НА КОМИСИЯТА

от 26 август 2016 година

за признаване на схемата „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ като схема, доказваща спазването на критериите за устойчивост в съответствие с директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 7в, параграф 4, втора алинея от нея,

като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (2), и по-специално член 18, параграф 4, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В членове 7б и 7в от Директива 98/70/ЕО и приложение IV към нея, и съответно в членове 17 и 18 от Директива 2009/28/ЕО и приложение V към нея са определени сходни критерии за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, както и сходни процедури за проверка на съответствието с тези критерии.

(2)

В случаите, при които биогоривата и течните горива от биомаса се вземат под внимание за целите, посочени в член 17, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2009/28/ЕО, държавите членки трябва да изискват от икономическите оператори да доказват съответствие на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост, посочени в член 17, параграфи 2 — 5 от Директива 2009/28/ЕО.

(3)

Комисията може да реши, че доброволни национални или международни схеми, определящи стандарти за производството на продукти от биомаса, съдържат точни данни за целите по член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО и/или доказват, че партиди от биогорива или течни горива от биомаса съответстват на критериите за устойчивост, определени в член 17, параграфи 3, 4 и 5, и/или че няма материали, които са били умишлено модифицирани или превърнати в отпадъци, така че партидата или част от нея да попадне в обхвата на приложение IX. Когато даден икономически оператор предостави доказателства или данни, получени в съответствие с призната от Комисията доброволна схема, доколкото такива данни или доказателства са обхванати от решението за признаване на доброволната схема, съответната държава членка не може да изисква от доставчика да предостави допълнителни доказателства за съответствие с критериите за устойчивост.

(4)

Искането да се признае, че схемата „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ с адрес rue de Monceau 11, 75008 Париж, Франция, доказва съответствие на пратки биогориво с критериите за устойчивост, определени в Директива 98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО, бе подадено в Комисията на 25 юли 2016 г. Схемата обхваща широк спектър от суровини, включително отпадъци и остатъци, както и цялата верига на доставки. Документите на признатата система следва да бъдат достъпни на платформата за прозрачност, създадена съгласно Директива 2009/28/ЕО.

(5)

При оценката на „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ се установи, че тя адекватно покрива критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО, както и че при нея се прилага методика на база масов баланс в съответствие с изискванията на член 7в, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО.

(6)

При оценяването на схемата „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ се установи, че тя отговаря на подходящите стандарти за надеждност, прозрачност и одитиране от независим одитор и е в съответствие с методологическите изисквания, посочени в приложение IV към Директива 98/70/ЕО и приложение V към Директива 2009/28/ЕО.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за устойчиво развито производство на биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Схемата „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ (наричана по-нататък „Схемата“), за чието признаване е подадено искане в Комисията на 25 юли 2016 г., доказва, че пратките от биогорива и течни горива от биомаса, произведени в съответствие с определените в Схемата стандарти за производство на биогорива и течни горива от биомаса, съответстват на критериите за устойчивост, определени в член 7б, параграфи 3, 4 и 5 от Директива 98/70/ЕО и член 17, параграфи 3, 4 и 5 от Директива 2009/28/ЕО.

Схемата също така съдържа точни данни за целите по член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО и член 7б, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО.

Член 2

Настоящото решение е валидно за срок от 5 години след влизането му в сила. Ако съдържанието на Схемата във вида, в който е подадено за признаване от Комисията на 25 юли 2016 г., претърпи промени по начин, който може да засегне основанието за настоящото решение, Комисията трябва незабавно да бъде уведомена за тези промени. Комисията прави оценка на представените промени с оглед да установи дали Схемата все още покрива адекватно критериите за устойчивост, за които е призната.

Член 3

Комисията може да реши да отмени настоящото решение, inter alia, при следните обстоятелства:

а)

ако бъде ясно показано, че Схемата не е изпълнила елементи, за които се счита, че имат решаващо значение за настоящото решение, или ако са налице тежки и структурни нарушения на такива елементи;

б)

ако Схемата не подаде до Комисията годишни доклади, както е предвидено в член 7в, параграф 6 от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 6 от Директива 2009/28/ЕО;

в)

ако Схемата не прилага стандарти за независимо одитиране, посочени в актовете за изпълнение съгласно член 7в, параграф 5, трета алинея от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 5, трета алинея от Директива 2009/28/ЕО, или подобрения на други елементи на Схемата, за които се смята, че имат решаващо значение за това признаването ѝ да остане в сила.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 август 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.

(2)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.