28.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 202/45


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1236 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2016 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки по отношение на вписванията за Естония, Латвия, Литва и Полша

(нотифицирано под номер С(2016) 4983)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В части I, II, III и IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в посочените държави членки, разграничени според степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка, и се определят техните граници. Списъкът включва определени области в Естония, Латвия, Литва и Полша.

(2)

През юни и юли 2016 г. са регистрирани нови случаи на африканска чума по свинете при популации диви свине в областите Екабпилс, Балдонес и Рига в Латвия и в областите Пярну, Харю и Рапла в Естония, както и един случай при популация диви свине в област Чиже в Полша. Посочените области са включени в списъка в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС и се намират в непосредствена близост до областите, включени в част II от същото приложение. Поради това някои области в Естония, Латвия и Полша, изброени в част I, следва да бъдат включени в част II, а някои нови области в Латвия следва да бъдат включени в списъка в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(3)

През юни и юли 2016 г. са регистрирани нови огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в областите Йогева и Ляяне-Виру в Естония, поради което някои области в Естония, понастоящем изброени в част II, следва да бъдат включени в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(4)

През юни и юли 2016 г. са регистрирани нови огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в областите Електренай, Аникшчу и Круонио в Литва. Посочените области са включени в списъка в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това някои области в Литва, изброени в част II, следва да бъдат включени в част III от посоченото приложение.

(5)

През юни и юли 2016 г. са регистрирани нови огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в област Хайновка в Полша, понастоящем включена в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Поради това списъкът за Полша в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде разширен на юг, а някои области, изброени в части I и II, следва да бъдат включени в част III от посоченото приложение.

(6)

При оценката на риска за здравеопазването на животните, който представляват случаите на болестта в Естония, Латвия, Литва и Полша, следва да се вземе предвид развитието на епидемиологичната обстановка в Съюза във връзка с африканската чума по свинете при засегнатите популации диви свине. За да може мерките за контрол на здравето на животните да се насочат по-добре и за да се предотвратят по-нататъшното разпространение на африканската чума по свинете, както и ненужни затруднения за търговията в Съюза и необосновани пречки пред търговията с трети държави, списъкът на Съюза в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС с областите, в които се прилагат мерки за контрол на здравето на животните, следва да се измени, за да бъде съобразен с настоящата епидемиологична обстановка по отношение на тази болест в Естония, Латвия, Литва и Полша.

(7)

Поради това приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Латвия

Следните области в Латвия:

в Bauskas novads: общините (pagasti) Īslīces, Gailīšu, Brunavas и Ceraukstes,

в Dobeles novads: общините (pagasti) Jaunbērzes, Dobeles и Bērzes,

в Jelgavas novads: общините (pagasti) Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas и Sesavas,

в Tukuma novads: общините (pagasti) Slampes и Džūkstes,

Engures novads,

Rundāles novads,

Stopiņu novads,

републикански град (republikas pilsēta) Jelgava,

републикански град (republikas pilsēta) Jūrmala,

град (pilsēta) Bauska.

2.   Литва

Следните области в Литва:

в Jurbarkas rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus и Juodaičių,

в Pakruojis rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Klovainių, Rozalimo и Pakruojo,

в Panevežys rajono savivaldybe: частта от община (seniūnija) Krekenavos, разположена на запад от река Nevėžis,

в Raseiniai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų и Šiluvos,

в Šakiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

3.   Полша

Следните области в Полша:

В Podlaskie województwo:

общините (gminy) Augustów с град Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin и Bargłów Kościelny в powiat augustowski,

общините (gminy) Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady и Dobrzyniewo Duże в powiat białostocki,

частите от общини Kleszczele и Czeremcha, разположени на запад от път № 66, в powiat hajnowski,

общините Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie с град Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo и Ciechanowiec в powiat wysokomazowiecki,

powiat sejneński,

общините (gminy) Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki в powiat suwalski,

община (gmina) Rutki в powiat zambrowski,

общините (gminy) Suchowola и Korycin в powiat sokólski,

общините (gminy) Brańsk с град Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, частта от община (gmina) Bielsk Podlaski, разположена на запад от линията, която минава по протежение на път № 19 (на север от град Bielsk Podlaski) и продължава по източната граница на град Bielsk Podlaski и път № 66 (на юг от град Bielsk Podlaski), град Bielsk Podlaski, частта от община (gmina) Orla, разположена на запад от път № 66 в powiat bielski, powiat M. Białystok,

powiat M. Suwałki,

powiat moniecki,

powiat siemiatycki.

ЧАСТ II

1.   Естония

Следните области в Естония:

Kallaste linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Viljandi linn,

Harjumaa maakond (с изключение на частта от Kuusalu vald, разположена на юг от път 1 (E20), Aegviidu vald и Anija vald),

Ida-Virumaa maakond,

Läänemaa maakond,

Pärnumaa maakond,

Põlvamaa maakond,

Raplamaa maakond,

частта от Kuusalu vald, разположена на север от път 1 (E20),

частта от Pärsti vald, разположена на запад от път 24126,

частта от Suure-Jaani vald, разположена на запад от път 49,

частта от Tamsalu vald, разположена на североизток от железопътната линия Tallinn—Tartu,

частта от Tartu vald, разположена на изток от железопътната линия Tallinn—Tartu,

частта от Viiratsi vald, разположена на запад от линията, определена от западната част на път 92 до кръстовището с път 155, след това път 155 до кръстовището с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това по протежението на река Verilaske до южната граница на общината,

Abja vald,

Alatskivi vald,

Avanduse vald,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Kambja vald,

Karksi vald,

Koonga vald,

Kõpu vald,

Laekvere vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Märjamaa vald,

Meeksi vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Saksi vald,

Sõmeru vald,

Vara vald,

Vihula vald.

Võnnu vald.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в Bauskas novads: общините (pagasti) Mežotnes, Codes, Dāviņu и Vecsaules,

в Jelgavas novads: община (pagasts) Valgunde,

в Limbažu novads: общините (pagasti) Skultes, Vidrižu, Limbažu и Umurgas,

в Salacgrīvas novads: община (pagasts) Liepupes,

Ādažu novads,

Aizkraukles novads, Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads, Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jēkabpils novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads, Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieki novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

град (pilsēta) Limbaži,

републикански град (republikas pilsēta) Jēkabpils,

републикански град (republikas pilsēta) Valmiera,

3.   Литва

Следните области в Литва:

в Anykščiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Kavarskas, Kurkliai и частта от Anykščiai, разположена на югозапад от път № 121 и път № 119,

в Jonava rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Šilų, Bukonių и в община Žeimių — селищата (kaimai) Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

в Kaunas rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių и Zapyškio,

в Kėdainiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

в Panevėžys rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio и частта от община Krekenavos, разположена на изток от река Nevėžis,

в Prienai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

в Šalčininkai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

във Varėna rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

във Vilnius rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių, Kuodiškių,

градска община (miesto savivaldybė) Alytus,

в Utena rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

в Alytus miesto savivaldybė: pivašiūnų: общините (seniūnija) Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Prienai miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Druskininkai rajono savivaldybė,

Ignalina rajono savivaldybė,

Lazdijai rajono savivaldybė,

Molėtai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Švenčionys rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Visaginas savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Podlaskie województwo:

общините (gminy) Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków и Zabłudów в powiat białostocki,

общините (gminy) Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka и Szudziałowo в powiat sokólski,

община (gmina) Lipsk в powiat augustowski,

община (gmina) Dubicze Cerkiewne, частите от общини (gminy) Kleszczele и Czeremcha, разположени на изток от път № 66, в powiat hajnowski,

частта от община (gmina) Bielsk Podlaski, разположена на изток от линията, която минава по протежение на път № 19 (на север от град Bielsk Podlaski) и продължава по източната граница на град Bielsk Podlaski и път № 66 (на юг от град Bielsk Podlaski), частта от община (gmina) Orla, разположена на изток от път № 66, в powiat bielski.

ЧАСТ III

1.   Естония

Следните области в Естония:

Elva linn,

Võhma linn,

Jõgevamaa maakond,

Järvamaa maakond,

Valgamaa maakond,

Võrumaa maakond,

частта от Kuusalu vald, разположена на юг от път 1 (E20),

частта от Pärsti vald, разположена на изток от път 24126,

частта от Suure-Jaani vald, разположена на изток от път 49,

частта от Tamsalu vald, разположена на югозапад от железопътната линия Tallinn—Tartu,

частта от Tartu vald, разположена на запад от железопътната линия Tallinn—Tartu,

частта от Viiratsi vald, разположена на изток от линията, определена от западната част на път 92 до кръстовището с път 155, след това път 155 до кръстовището с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това по протежение на река Verilaske до южната граница на общината,

Aegviidu vald,

Anija vald,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Nõo vald,

Paistu vald,

Puhja vald,

Rakke vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarepeedi vald,

Tapa vald,

Tähtvere vald,

Tarvastu vald,

Ülenurme vald,

Väike-Maarja vald.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в Limbažu novads: общините (pagasti) Viļķenes, Pāles и Katvaru,

в Salacgrīvas novads: общините (pagasti) Ainažu и Salacgrīvas,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

републикански град (republikas pilsēta) Daugavpils,

републикански град (republikas pilsēta) Rēzekne,

град (pilsēta) Ainaži,

град (pilsēta) Salacgrīva.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в Anykščiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio и частта от община Anykščiai, разположена на североизток от път № 121 и път № 119,

в Alytus rajono savivaldybė: община (seniūnija) Butrimonių,

в Jonava rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos и в община Žeimiai — селищата (kaimai) Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai и Žeimių miestelis,

Kaišiadorys rajono savivaldybė,

в Kaunas rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos и Neveronių,

в Kėdainiai rajono savivaldybė: община (seniūnija) Pelėdnagių,

в Prienai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Jiezno и Stakliškių,

в Panevėžys rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Miežiškių и Raguvos,

в Šalčininkai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

във Varėna rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

във Vilnius rajono savivaldybė: частта от общините (seniūnija) Sudervė и Dūkštai, разположена на югозапад от път № 171,

в Utena rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Užpalių, Vyžuonų, Leliūnų,

Elektrėnai savivaldybė,

Jonava miesto savivaldybė,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

Kupiškis rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

общините (gminy) Czyże, Białowieża, Hajnówka с град Hajnówka, Narew и Narewka в powiat hajnowski.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

всички области в Сардиния.“