11.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 52/11


РЕШЕНИЕ № F2

от 23 юни 2015 година

относно обмена на данни между институциите за целите на отпускането на семейни обезщетения

(текст от значение за ЕИП и за Споразумението между ЕО и Швейцария)

(2016/C 52/07)

АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (1), и по-специално член 72, буква а) от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (2), и по-специално член 2, параграф 2 и дял III, глава VI от него,

като има предвид, че:

(1)

На 340-ото заседание на Административната комисия, проведено на 22—23 октомври 2014 г., делегациите изразиха загриженост относно проблемите, с които са се сблъскали във връзка с бързината, хомогенността и структурата на обмена на информация от компетентните институции за целите на предоставянето и изчисляването на семейните обезщетения.

(2)

Сложността и продължителността на процедурата за отпускане на семейни обезщетения също бяха обект на обсъждане по време на заседанието на работната група на Административната комисия относно семейните обезщетения от 18 април 2012 г. и на Форума за обсъждане на въпросите, свързани с износа и компетентността на семейните обезщетения, проведен на 10 март 2015 г.

(3)

Обменът на информация между институциите следва да се извършва съгласно член 68, параграф 3 и член 76, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 883/2004, както и съгласно член 2 и член 60, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 987/2009.

(4)

В съответствие с член 60, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 987/2009, когато институцията, до която е отправено искането, установи, че нейното законодателство е приложимо, но не по силата на правило за предимство, тя незабавно следва да вземе предварително решение кои правила за предимство да се прилагат и в съответствие с член 68, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004 да препрати искането към институцията на държавата членка, за която смята, че има основната компетентност.

(5)

С изключение на случаите, в които институцията, получила изпратеното искане съгласно член 60, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 987/2009, заяви, че оспорва предварителното решение в рамките на посочения двумесечен срок, същото предварително решение става окончателно или от датата, на която получаващата институция го одобри, или, ако получаващата институция не успее да представи своята позиция относно предварителното решение — след като изтекат два месеца от датата, на която институцията е получила искането (в зависимост от това коя от двете дати е по-ранна).

(6)

В съответствие с член 68, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 60, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 987/2009 диференциращата добавка следва да се изчислява и изплаща, веднага след като заинтересованото лице придобие право на обезщетението и държавата членка разполага с необходимата информация за изчисляването ѝ.

(7)

В случай че институцията, до която е отправено искане за семейни обезщетения, е взела предварително решение относно приложимите правила за предимство, но все още не разполага с цялата информация, необходима за окончателното изчисляване на размера на диференциращата добавка, институцията следва по молба на заинтересованото лице да изчисли и да предостави диференциращата добавка временно, ако такова изчисление е възможно въз основа на информацията, налична в съответствие с член 68, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 7 и член 60, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 987/2009. Ако има различия в становищата на съответните институции относно това чие законодателство е приложимо с предимство, се прилага член 6, параграфи 2—5 и член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 987/2009.

(8)

Използването на формуляри за обмен на данни за целите на предоставянето и изчисляването на семейни обезщетения съгласно регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 следва да бъде в съответствие с Решение № E1 (3).

(9)

За да се улесни еднаквото прилагане на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, Административната комисия изразява съгласие, че следва да бъдат установени ясни срокове за обмена на данни за целите на предоставянето и изчисляването на семейни обезщетения съгласно регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 и освен това следва да има по-ясни правила относно изплащането на диференциращата добавка (включително когато това се извършва предварително),

като предприе действия в съответствие с условията, заложени в член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

1.

Институциите незабавно предоставят на съответните институции на други държави членки цялата необходима информация за установяването на право на семейни обезщетения и за тяхното изчисляване. По същия начин, ако дадена институция получи информация, която може да е от значение за решението за предоставянето на семейни обезщетения или за техния размер, тя предава тази информация на другите съответни институции във възможно най-кратък срок.

2.

Институциите отговарят своевременно на исканията за информация от други държави членки и във всеки случай не по-късно от:

а)

два месеца от датата на получаване на искането, ако става дума за искане за становище във връзка с предварително решение относно правилата за предимство, посочени в член 60, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 987/2009, или

б)

във всички останали случаи — три месеца от деня на получаване на искането за предоставяне на информация.

3.

В изключителни случаи, когато по основателни причини институцията, която получава искането за информация, не е в състояние да отговори в сроковете, посочени в параграф 2, буква б), тя уведомява институцията, изпратила искането, за този факт, както и за причините за забавянето; при възможност институцията посочва кога ще предостави исканата информация и уведомява изпратилата искането институция за всички промени в примерния график.

4.

Ако най-малко две държави членки са засегнати, при поискване компетентните институции обменят информация относно семейното положение на бенефициерите както и относно размера и ставките на изплатените обезщетения. За този вид искания важат сроковете, посочени в параграф 2, буква б). Без да се засяга задължението, посочено в параграф 1, компетентните институции не трябва повече от веднъж годишно да подават общи периодични искания за проверка на размера на обезщетението или на правото на обезщетение, без конкретни основания, нито са задължени да отговарят на такива искания повече от веднъж годишно.

5.

Диференциращата добавка се изчислява и изплаща, веднага след като заинтересованото лице придобие право на обезщетение и държавата членка разполага с необходимата информация за изчисляването на диференциращата добавка. Добавките или временните добавки се изплащат на интервалите, посочени в националното законодателство на компетентната държава членка относно изплащането на семейни обезщетения.

6.

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. То влиза в сила на двадесетия ден след деня на неговото публикуване.

Председател на Административната комисия

Liene RAMANE


(1)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.

(3)  Решение № E1 от 12 юни 2009 г. относно практическите условия и ред във връзка с преходния период за обмена на данни по електронен път, посочен в член 4 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ C 106, 24.4.2010 г., стр. 9).