9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/34


Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2016 година – Коригиращ бюджет № 1

(2016/C 333/10)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

1 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

 

Дял 1 — Общо

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

3 0

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

161 419 439

23 828 948

185 248 387

 

Дял 3 — Общо

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

4 0

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

0,—

3 745 205

3 745 205

 

Дял 4 — Общо

0,—

3 745 205

3 745 205

5

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

5 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

 

 

 

 

Дял 5 — Общо

 

 

 

 

ВСИЧКО ОБЩО

398 043 067

23 228 956

421 272 023

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

318 000

 

318 000

1 5

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

1 116 000

 

1 116 000

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

4 000 000

 

4 000 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

39 000

 

39 000

 

Дял 1 — Общо

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

2 535 000

 

2 535 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

15 039 000

– 959 856

14 079 144

 

Дял 2 — Общо

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА

3 2

ОБСЕРВАТОРИЯ

p.m.

p.m.

3 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕС

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

НАСЪРЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНТЕГРИРАНЕ

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

 

Дял 3 — Общо

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

4 0

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

3 745 205

3 745 205

 

Дял 4 — Общо

3 745 205

3 745 205

5

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

5 0

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

p.m.

p.m.

 

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 1

ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

29 729 551

29 729 551

10 3

РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ

p.m.

p.m.

 

Дял 10 — Общо

159 887 067

26 701 785

186 588 852

 

ВСИЧКО ОБЩО

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Щатно разписание

Функционална група и степен

2016

2015

2014

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

1

AD 15

3

AD 14

22

23

AD 13

36

7

AD 12

26

14

AD 11

12

33

AD 10

3

7

AD 9

12

12

AD 8

4

9

AD 7

10

4

AD 6

17

AD 5

Общо AD

142

113

AST 11

29

7

AST 10

31

7

AST 9

43

22

AST 8

64

20

AST 7

45

17

AST 6

94

49

AST 5

33

60

AST 4

3

22

AST 3

26

AST 2

AST 1

Общо AST

368

204

Общо

510

317

Общо

827

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

Бюджет за 2016 г.

Коригиращ бюджет № 1/2016

Нова сума

FG IV

30,75

3

33,75

FG III

18,75

10,5

29,25

FG II

19

0

19

FG I

5

0

5

Общо FG

73,5

13,5

87

Длъжности за командировани национални експерти

71

0

71

Общо

144,5

13,5

158