9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/27


Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1

(2016/C 333/08)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

4 000 000

 

4 000 000

1 9

РЕЗЕРВ

5 500 000

3 339 383

8 839 383

 

Дял 1 — Общо

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

 

Дял 2 — Общо

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

2 199 290

– 292 550

1 906 740

 

Дял 3 — Общо

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 4 — Общо

p.m.

 

p.m.

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

4 584

4 584

 

Дял 5 — Общо

p.m.

4 584

4 584

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 6 — Общо

p.m.

 

p.m.

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 9 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

107 367 309

3 232 100

110 599 409

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

ОБУЧЕНИЕ

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

 

Дял 1 — Общо

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 

 

 

 

 

 

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

 

Дял 2 — Общо

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

132 700

14 000

161 500

 

294 200

14 000

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Дял 3 — Общо

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Дял 4 — Общо

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

 

Дял 5 — Общо

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

 

 

 

 

 

 

 

Дял 9 — Общо

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ОБЩО

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409