13.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/164


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза

( Официален вестник на Европейския съюз L 343 от 29 декември 2015 г. )

На страница 18, в член 23, параграф 1:

вместо:

„1.   Когато одобрен икономически оператор за сигурност и безопасност (ОИОСБ), както е предвидено в член 38, параграф 2, буква б) от Кодекса, подава от свое име предварителна декларация за заминаване под формата на митническа декларация или декларация за реекспорт, не се изискват никакви други данни освен данните, посочени в тези декларации.“,

да се чете:

„1.   Когато одобрен икономически оператор за сигурност и безопасност (ОИОСБ), както е предвидено в член 38, параграф 2, буква б) от Кодекса, подава за своя сметка предварителна декларация за заминаване под формата на митническа декларация или декларация за реекспорт, не се изискват никакви други данни освен данните, посочени в тези декларации.“

На страница 18, в член 23, параграф 2:

вместо:

„2.   Когато ОИОСБ подава от името на друго лице, което също е ОИОСБ, предварителна декларация за заминаване под формата на митническа декларация или декларация за реекспорт, не се изискват никакви други данни освен данните, посочени в тези декларации.“,

да се чете:

„2.   Когато ОИОСБ подава за сметка на друго лице, което също е ОИОСБ, предварителна декларация за заминаване под формата на митническа декларация или декларация за реекспорт, не се изискват никакви други данни освен данните, посочени в тези декларации.“

На страница 79, в член 167, параграф 1, буква в):

вместо:

„в)

преработка на стоки, пряко или непряко предоставени на разположение на титуляря на разрешението, която се извършва съгласно спецификации от името на лице, установено извън митническата територия на Съюза, най-често срещу заплащане само на разходите по преработката;“,

да се чете:

„в)

преработка на стоки, пряко или непряко предоставени на разположение на титуляря на разрешението, която се извършва съгласно спецификации за сметка на лице, установено извън митническата територия на Съюза, най-често срещу заплащане само на разходите по преработката;“.

На страница 88, в член 189, буква б):

вместо:

„б)

съюзните стоки са от интервенционни запаси, за тях се прилагат мерки за контрол по отношение на употребата или направлението им и те са преминали през митнически формалности при износа за трети държави в рамките на общата селскостопанска политика;“,

да се чете:

„б)

съюзните стоки са от интервенционни запаси, за тях се прилагат мерки за контрол по отношение на употребата или местоназначението им и те са преминали през митнически формалности при износа за трети държави в рамките на общата селскостопанска политика;“.

На страница 96, в член 217 след буква в), подточка iii) се добавят следните букви г), д) и е):

„г)

за въздухоплавателните средства, използвани за лични цели: 6 месеца;

д)

за морските плавателни съдове и плавателните съдове за транспорт по вътрешни водни пътища, използвани за лични цели: 18 месеца;

е)

за контейнерите и оборудването и принадлежностите за тях: 12 месеца.“

На страница 100, в член 234, параграф 3, буква а):

вместо:

„а)

произведенията на изкуството, колекционерските предмети и антики, описани в приложение I към Директива 2006/112/ЕО, внасяни с цел излагане с оглед на евентуалната им продажба;“,

да се чете:

„а)

произведенията на изкуството, колекционерските предмети и антики, описани в приложение IX към Директива 2006/112/ЕО, внасяни с цел излагане с оглед на евентуалната им продажба;“.

На страница 101, в член 238, параграф 1:

вместо:

„1.   Когато стоките, поставени под режим временен внос, впоследствие се поставят под митнически режим, осигуряващ възможност за приключване на режима временен внос по силата на член 215, параграф 1 от Кодекса, митническата декларация за следващия митнически режим, различна от карнет ATA/CPD, трябва да съдържа обозначение „ВВ“ и номера на съответното разрешение, ако има такъв.“,

да се чете:

„1.   Когато стоките, поставени под режим временен внос, впоследствие се поставят под митнически режим, осигуряващ възможност за приключване на режима временен внос по силата на член 215, параграф 1 от Кодекса, митническата декларация за следващия митнически режим, различна от карнет ATA/CPD, трябва да съдържа обозначение „TA“ и номера на съответното разрешение, ако има такъв.“

На страница 143, в приложение А заглавието на дял III:

вместо:

Заявление и решение относно обвързваща тарифна информация “,

да се чете:

Заявление и решение относно обвързваща информация за произход “.

На страница 150, в приложение А, дял VIII, глава 1 — „Таблица с изисквания за данните“, във втората колона, в реда за пореден номер на ЕД VIII/10:

вместо:

„Използване или предназначение на стоките“,

да се чете:

„Употреба или местоназначение на стоките“.

На страница 151, в приложение А, дял VIII, глава 2, в „Изисквания за данните“, бележка VIII/10:

вместо:

VIII/10.   Използване или предназначение на стоките

Въвежда се информация за използването или предназначението на стоките в зависимост от наличните възможности в конкретния случай съгласно Кодекса и, при целесъобразност, въз основа на конкретното разрешение от митническия орган, който взема решението.“,

да се чете:

VIII/10.   Употреба или местоназначение на стоките

Въвежда се информация за употребата или местоназначението на стоките в зависимост от наличните възможности в конкретния случай съгласно Кодекса и, при целесъобразност, въз основа на конкретното разрешение от митническия орган, който взема решението.“

На страница 156, в приложение А, дял ХIII, глава 2, в „Изисквания за данните“, бележка ХIII/8:

вместо:

ХIII/8.   Код на статуса на данъчния представител

Посочва се дали заявителят ще действа от свое име по отношение на фискалните въпроси или ще посочи данъчен представител в държавата членка на представяне.“,

да се чете:

ХIII/8.   Код на статуса на данъчния представител

Посочва се дали заявителят ще действа за своя сметка по отношение на фискалните въпроси, или ще посочи данъчен представител в държавата членка на представяне.“

На страница 202, в приложение Б, дял II, група 3, бележка 3/15:

вместо:

3/15.    Вносител

Всички използвани колони от таблицата с изисквания за данните:

Име и адрес на страната, която изготвя или от чието име се изготвя декларация за внос.“,

да се чете:

3/15.    Вносител

Всички използвани колони от таблицата с изисквания за данните:

Име и адрес на страната, която изготвя или за чиято сметка се изготвя декларация за внос.“

На страница 202, в приложение Б, дял II, група 3, бележка 3/16, първият абзац:

вместо:

3/16.    Идентификационен номер на вносителя

Всички използвани колони от таблицата с изисквания за данните:

Идентификационен номер на страната, която изготвя или от чието име се изготвя декларация за внос.“,

да се чете:

3/16.    Идентификационен номер на вносителя

Всички използвани колони от таблицата с изисквания за данните:

Идентификационен номер на страната, която изготвя или за чиято сметка се изготвя декларация за внос.“

На страница 203, в приложение Б, дял II, група 3, бележка 3/22 — „Титуляр на режима транзит“, първи абзац, второто изречение:

вместо:

„Когато е целесъобразно, се въвежда пълното име/наименование (физическо лице или дружество) на упълномощения представител, който подава декларацията за транзит от името на титуляря на режима.“,

да се чете:

„Когато е целесъобразно, се въвежда пълното име/наименование (физическо лице или дружество) на упълномощения представител, който подава декларацията за транзит за сметка на титуляря на режима.“

На страница 232, приложение Б-01, дял III — Образец на формуляр на единен административен документ (комплект от осем екземпляра) се заменя, както следва:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

На страница 247, приложение Б-01, дял IV — Образец на допълнителен формуляр към единния административен документ (комплект от осем екземпляра) се заменя, както следва:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image