19.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/62


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2403 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2015 година

за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (1), и по-специално втора алинея от част III на приложение I към нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 4 от Директива 91/477/ЕИО държавите членки гарантират, че всяко огнестрелно оръжие или част от него, пуснато на пазара, е маркирано и регистрирано в съответствие с посочената директива или че е било дезактивирано.

(2)

В съответствие с буква а) от първа алинея на част III от приложение I към Директива 91/477/ЕИО предмети, които отговарят на определението за „огнестрелно оръжие“, не се включват в същото определение, ако са направени трайно негодни за употреба чрез дезактивиране, при което се гарантира, че всички основни части на огнестрелното оръжие са доведени до постоянна нефункционалност и невъзможност за отстраняване, подмяна или модификация по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба.

(3)

Във втора алинея от част III на приложение I към Директива 91/477/ЕИО от държавите членки се изисква да определят ред за проверка от компетентен орган на мерките за дезактивиране с цел да се гарантира, че модификациите, извършени по отношение на дадено огнестрелно оръжие, са го привели в състояние на необратима нефункционалност. От държавите членки се изисква също така да предвидят издаване на сертификат или протокол, удостоверяващ дезактивирането на огнестрелното оръжие, или нанасяне на ясна маркировка върху огнестрелното оръжие със същата цел.

(4)

Съюзът е страна по Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокола“), който беше сключен с Решение 2014/64/ЕС на Съвета (2).

(5)

В член 9 от Протокола са изброени общите основни принципи за дезактивиране, с които страните по него трябва да постигнат съответствие.

(6)

Стандартите и методите за необратимото дезактивиране на огнестрелни оръжия, предвидени в настоящия регламент, са определени въз основа на експертните познания на Постоянната международна комисия за изпитване на лекото огнестрелно оръжие (C.I.P.). C.I.P. е създадена, за да проверява дейността на националните субекти за изпитване на огнестрелни оръжия и по-специално, за да гарантира наличието във всяка държава на законова и подзаконова уредба, с която да се обезпечава ефикасното и единно изпитване на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

(7)

С цел да се гарантира възможно най-високо равнище на сигурност при дезактивирането на огнестрелни оръжия Комисията следва редовно да преразглежда и актуализира техническите спецификации, определени в настоящия регламент. За тази цел Комисията следва да отчита натрупания от държавите членки опит при прилагането на евентуални допълнителни мерки за дезактивиране.

(8)

Настоящият регламент не засяга член 3 от Директива 91/477/ЕИО.

(9)

Като се отчита рискът по отношение на сигурността, към огнестрелните оръжия, дезактивирни преди датата на прилагане на настоящия регламент и пуснати на пазара, включително предоставени безвъзмездно, като размяна или прехвърлени в друга държава членка, след тази дата следва да се прилагат разпоредбите на регламента.

(10)

Държавите членки следва да имат възможността да въвеждат мерки в допълнение на техническите спецификации, определени в приложение I, за дезактивирането на огнестрелни оръжия на своя територия, при условие че са взели всички необходими мерки за прилагане на общите стандарти и методи за дезактивиране, предвидени в настоящия регламент.

(11)

С цел да се осигури възможност държавите членки да гарантират едно и също равнище на сигурност в рамките на своята територия, на държавите членки, които въвеждат допълнителни мерки за дезактивирането на огнестрелни оръжия на своя територия в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, следва да се разреши да изискват доказателства, че дезактивираните оръжия, които се прехвърлят на тяхна територия, съответстват на тези допълнителни мерки.

(12)

За да може при преразглеждането на настоящия регламент Комисията да отчете промените и най-добрите практики в държавите членки в сферата на дезактивирането на огнестрелни оръжия, държавите членки следва да нотифицират на Комисията съответните мерки, които приемат в сферата, обхваната от настоящия регламент, както и евентуалните допълнителни мерки, които въвеждат. За тази цел следва да се прилагат процедурите за нотификация на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(13)

Мерките, предвидени в настоящия Регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно Директива 91/477/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за огнестрелните оръжия от категории A, B, C и D, както са определени в приложение I към Директива 91/477/ЕИО.

2.   Настоящият регламент не се прилага за огнестрелни оръжия, дезактивирани преди датата на неговото прилагане, освен ако тези огнестрелни оръжия се прехвърлят в друга държава членка или се пускат на пазара.

Член 2

Лица и субекти, на които е разрешено да дезактивират огнестрелни оръжия

Дезактивирането на огнестрелни оръжия се извършва от публични или частни субекти или от физически лица, на които е разрешено съгласно националното законодателство да извършват такава дейност.

Член 3

Проверка и удостоверяване на дезактивирането на огнестрелни оръжия

1.   Държавите членки определят компетентен орган, който да проверява дали дезактивирането на огнестрелното оръжие е извършено в съответствие с техническите спецификаци, определени в приложение I („проверяващия субект“).

2.   Когато на проверяващия субект е разрешено също така да дезактивира огнестрелни оръжия, държавите членки гарантират, че в рамките на субекта е налице ясно разделение на тези задачи и на лицата, които ги извършват.

3.   Комисията публикува на интернет страницата си списък на проверяващите субекти, определени от държавите членки, включително подробна информация относно тях, както и символите им и данни за връзка с тях.

4.   Когато дезактивирането на огнестрелните оръжия е извършено в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение I, проверяващият субект издава на собственика на огнестрелното оръжие сертификат за дезактивиране в съответствие с образеца, посочен в приложение III. Цялата информация, включена в сертификата за дезактивиране, се представя и на езика на държавата членка, в която е издаден сертификатът, и на английски език.

5.   Собственикът на дезактивираното оръжие съхранява постоянно сертификата за дезактивиране. Ако дезактивирането оръжие бъде пуснато на пазара, то се придружава от сертификата за дезактивиране.

6.   Държавите членки гарантират, че данните на сертификатите, издадени за дезактивиране на огнестрелни оръжия, се съхраняват в продължение на поне 20 години, като се посочва датата на дезактивирането и номерът на сертификата.

Член 4

Искания за съдействие

Всяка държава членка може да потърси съдействие от субектите, на които е разрешено да дезактивират огнестрелни оръжия или които са определени за проверяващи субекти от друга държава членка, с цел съответно извършване или проверка на дезактивирането на огнестрелно оръжие. При условие че искането бъде прието, в случаите когато то се отнася до проверката на дезактивирането на огнестрелно оръжие, проверяващият субект, който оказва съдействие, издава сертификат за дезактивиране в съответствие с член 3, параграф 4.

Член 5

Маркировка на дезактивираните огнестрелни оръжия

Върху дезактивираните огнестрелни оръжия се нанася обща уникална маркировка в съответствие с образеца, посочен в приложение II, с цел указване, че те са били дезактивирани в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение I. Маркировката се нанася от проверяващия субект върху всички компоненти, модифицирани за дезактивирането на огнестрелното оръжие, и трябва да отговаря на следните критерии:

а)

да бъде ясно видима и неотстранима;

б)

да носи информация за държавата членка, в който е извършено дезактивирането, и за проверяващия субект, който го е удостоверил;

в)

оригиналният(ите) сериен(йни) номер(а) на огнестрелното оръжие се запазват.

Член 6

Допълнителни мерки за дезактивиране

1.   Държавите членки могат да въвеждат допълнителни мерки за дезактивиране на огнестрелни оръжия на своя територия, които излизат извън техническите спецификации, определени в приложение I.

2.   Заедно с комитета, създаден с Директива 91/477/ЕИО, Комисията редовно прави анализ на евентуалните допълнителни мерки, приети от държавите членки, и разглежда въпроса за навременното преразглеждане на техническите спецификации, определени в приложение I.

Член 7

Прехвърляне на дезактивирани огнестрелни оръжия в рамките на Съюза

1.   Дезактивирани огнестрелни оръжия могат да се прехвърлят към друга държава членка, при условие че имат нанесена общата уникална маркировка и се придружават от сертификат за дезактивиране в съответствие с настоящия регламент.

2.   Държавите членки признават сертификатите за дезактивиране, издадени от друга държава членка, ако те отговарят на изискванията, определени в настоящия регламент. Държавите членки, които са въвели допълнителни мерки в съответствие с член 6, обаче могат да изискват доказателства, че дезактивираното огнестрелно оръжие, което предстои да бъде прехвърлено на тяхна територия, съответства на тези допълнителни мерки.

Член 8

Изисквания за нотифициране

Държавите членки нотифицират на Комисията всички мерки, които приемат в сферата, обхваната от настоящия регламент, както и всички допълнителни мерки, въведени в съответствие с член 6. За тази цел държавите членки прилагат процедурата за нотифициране, установена в Директива (ЕС) 2015/1535.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 8 април 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 13.9.1991 г., стр. 51.

(2)  Решение 2014/164/ЕС на Съвета от 11 февруари 2014 г. относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност (ОВ L 89, 25.3.2014 г., стр. 7).

(3)  Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Технически спецификации за дезактивирането на огнестрелни оръжия

I.

Операциите по дезактивиране, които трябва да бъдат извършени, за да бъдат приведени огнестрелни оръжия в състояние на необратима нефункционалност, се определят въз основа на три таблици:

в таблица I са изброени различните видове огнестрелни оръжия;

в таблица II са описани операциите, които трябва да бъдат извършени, за да бъде приведен всеки основен компонент на огнестрелно оръжие в състояние на необратима нефункционалност;

в таблица III е определено кои операции по дезактивиране трябва да бъдат извършени за различните видове огнестрелни оръжия.

II.

С цел да бъде отчетено техническото развитие при огнестрелните оръжия и операциите по дезакативиране с течение на времето настоящите технически спецификации се преразглеждат и актуализират редовно, най-малкото на всеки 2 години.

III.

С цел да се гарантира правилно и единно прилагане на операциите по дезактивиране на огнестрелни оръжия Комисията разработва определения в сътрудничество с държавите членки.

ТАБЛИЦА I: Списък на видовете огнестрелни оръжия

Видове огнестрелни оръжия

1

Пистолети (еднозарядни, полуавтоматични)

2

Револвери (включително револвери с барабанно зареждане)

3

Дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия (без чупеща се цев)

4

Огнестрелни оръжия с чупеща се цев (напр. гладкоцевни, нарезни, комбинирани, с вертикално плъзгащ/въртящ затвор дългоцевни и късоцевни огнестрелни оръжия)

5

Дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

6

Полуавтоматични дългоцевни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

7

(Напълно) автоматични огнестрелни оръжия: напр. някои автомати, картечници (картечни пистолети), (напълно) автоматични пистолети

8

Преднозарядни огнестрелни оръжия


ТАБЛИЦА II: Конкретни операции по компоненти

КОМПОНЕНТ

ПРОЦЕС

1.

ЦЕВ

1.1.

Ако цевта е неподвижно закрепена в затворната рама (1), цевта и механизмът се блокират, като се вкарва прът от закалена стомана (диаметър > 50 % от патронника, не по-малък от 4,5 mm), който минава през патронника и затворната рама. Прътът се заварява (2).

1.2.

Ако цевта е свободно стояща (не неподвижно закрепена), по цялата дължина на стената на патронника се прави надлъжен прорез (широчина >

Formula

калибъра, но не повече от 8mm) и в цевта от мястото, където започва патронникът, здраво се заварява запушалка или цилиндричен прът (L ≥ 2/3 от дължината на цевта).

1.3.

В първата една трета от цевта, гледано от патронника, се пробиват отвори (с диаметър, равен най-малко на 2/3 от диаметъра на калибъра при гладкоцевни оръжия и на целия диаметър на калибъра при всички останали оръжия, разположени един зад друг, 3 на брой за късоцевни оръжия, 6 на брой за дългоцевни оръжия) или след патронника се прави V-образен прорез (ъгъл 60 ± 5°), който локално отваря цевта, или след патронника се прави надлъжен прорез (широчина 8-10 mm ± 0,5 mm, дължина ≥ 52 mm) на същото място като отворите, или се прави надлъжен прорез (широчина 4-6 mm ± 0,5 mm) от патронника до дулото, с изключение на 5 mm до дулото.

1.4.

При цеви с направляващ жлеб за подаване на патрони (подавач на патрони) същата се отстранява.

1.5.

Отстраняването на цевта от затворната рама се предотвратява чрез поставяне на прът от закалена стомана или чрез заваряване.

2.

ЗАТВОРЕН БЛОК, ЗАТВОРНА ГЛАВА

2.1.

Ударникът се отстранява или скъсява.

2.2.

С помощта на металообработваща машина челото на затвора се снема под ъгъл не по-малък от 45 градуса, като се обхващат най-малко 50 % от челото на задната част на цевта.

2.3.

Отворът за ударника се заварява.

3.

БАРАБАН

3.1.

Всички вътрешни стени на барабана се отстраняват по протежение на най-малко 2/3 от дължината му, като за целта машинно се прорязва кръгъл отвор > = диаметър на гилзата.

3.2.

Когато е възможно, барабанът се заварява за затворната рама с цел да не се допусне отстраняването му, а ако заваряване е невъзможно, се прилагат други мерки, за да се направи отстраняването на барабана невъзможно.

4.

ЗАТВОРЕН БЛОК

4.1.

С помощта на металообработваща машина или на ръка се снемат повече от 50 % от челото на задната част на цевта под ъгъл между 45 и 90 градуса.

4.2.

Ударникът се отстранява или скъсява.

4.3.

Отворът за ударника се обработва машинно и се заварява.

4.4.

Заключващите зъбци в затворния блок се отнемат машинно.

4.5.

Когато е приложимо, вътрешната част на горния преден ръб на изреза за изхвърляне на гилзата, предвиден в затворния блок, се изпилва машинно под ъгъл 45 градуса.

5.

ЗАТВОРНА РАМА (ПИСТОЛЕТИ)

5.1.

Направляващият жлеб за подаване на патрони (подавачът на патрони) се отстранява.

5.2.

Поне 2/3 от релсите на затворния блок от двете страни на затворната рама се отстраняват машинно.

5.3.

Затворната задръжка се заварява.

5.4.

Разглобяването на пистолетите с полимерна затворна рама се предотвратява посредством заваряване. В зависимост от националното законодателство този процес може да се извърши след проверка от националния орган.

6.

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА

6.1.

Буталото и газовата система се унищожават посредством рязане или заваряване.

6.2.

Затворният блок се отстранява, на негово място се поставя заместващ стоманен детайл, който се заварява, или затворният блок се намалява с поне 50 %, заварява се, а заключващите зъбци се отстраняват от затворната глава.

6.3.

Частите на спусковия механизъм се заваряват една за друга и, ако е възможно, за затворната рама. Ако заваряване за затворната рама не е възможно: ударно-спусковият механизъм се остранява и получената кухина се запълва по подходящ начин (напр. в нея се залепя съответстващ на формата ѝ детайл или тя се запълва с епоксидна смола).

6.4.

Разглобяването на затварящата система на ръкохватката при затворната рама се предотвратява посредством заваряване или прилагане на подходящи мерки, които правят остраняването ѝ невъзможно. Подаващият механизъм на оръжията с лентово подаване на патроните се заварява надеждно.

7.

МЕХАНИЗЪМ

7.1.

Прорязва се машинно конус с ъгъл при върха най-малко 60 градуса, така че да се получи основа с диаметър който е най-малко 1 cm или е колкото челото на задната част на цевта.

7.2.

Ударникът се отстранява, отворът за ударника се уголемява до диаметър най-малко 5 mm и отворът за ударника се заварява.

8.

ПЪЛНИТЕЛ (когато е приложимо)

8.1.

Пълнителят се заварява с точкови заварки към затворната рама или към ръкохватката в зависимост от вида оръжие с цел предотвратяване на отстраняването му.

8.2.

Ако пълнителят липсва, на мястото му се правят точкови заварки или се поставя блокировка, така че трайно да се предотврати поставянето на пълнител.

8.3.

През пълнителя, патронника и затворната рама се прекарва прът от закалена стомана. Прътът се закрепва надеждно чрез заваряване.

9.

ПРЕДНО ПЪЛНЕНЕ

9.1.

Нипелът(ите) се остранява(т) или заварява(т), отворът(ите) се заварява(т).

10.

ЗАГЛУШИТЕЛ

10.1.

Отстраняването на заглушителя от цевта се предотвратява посредством прът от закална стомана или заваряване, ако заглушителят представлява част от оръжието.

10.2.

Всички вътрешни части на заглушителя и техните точки на закрепване се отстраняват, така че да остане само тръбата. В останалата външна тръба на всеки 5 cm се пробиват отвори.

Твърдост на използваните елементи

Твърдост на скобите/запушалките/прътите = 58 -0; + 6 твърдост по Рокуел, скала C

Неръждаема стомана марка ER 316 L за електродъгово заваряване в защитна среда от инертен газ с волфрамов електрод


ТАБЛИЦА III: Конкретни операции за отделните основни компоненти на всеки вид огнестрелно оръжие

ВИД

1

2

3

4

5

6

7

8

ПРОЦЕС

Пистолети (с изключение на автоматичните)

Револвери

Дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия (без чупеща се цев)

Огнестрелни оръжия с чупеща се цев (гладкоцевни, нарезни, комбинирани)

Дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

Полуавтоматични дългоцевни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

Автоматични огнестрелни оръжия: автомати, картечници (картечни пистолети)

Преднозарядни огнестрелни оръжия

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 и 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (за автоматични пистолети)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

5.4

X (полимерна затворна рама)

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 или 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (тръбен пълнител)

X (тръбен пълнител)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 


(1)  Цев, неподвижно за закрепена към затворната рама посредством винтове, приспособления за захващане или по друг начин.

(2)  Заваряването представлява процес на произвеждане илиоформяне, при който материали, обикновено метали или термопластични пластмаси се съединяват, като се предизвиква стопяването им.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец за маркировка на дезактивирани огнестрелни оръжия

Image

1)

Дезактивационен знак

2)

Държава, в която е извършено дезактивирането — официален международен код

3)

Символ на субекта, удостоверил дезакитивирането на огнестрелното оръжие

4)

Година на дезактивиране

Пълната маркировка се поставя единство върху затворната рама на огнестрелното оръжие, докато дезактивационният знак (1) и държавата на дезактивиране (2) се поставят върху всички останали основни компоненти.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image