18.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/63


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2384 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2015 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република и за приключване на процедурата относно вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Бразилия след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

След провеждането на антидъмпингово разследване („първоначалното разследване“), с Регламент (ЕО) № 925/2009 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и Китайската народна република („КНР“ или „Китай“).

(2)

Мерките бяха под формата на адвалорно мито със ставка в размер на 13,4 % за вноса от Армения, 17,6 % за вноса от Бразилия и 30 % за вноса от КНР, с изключение на дружествата Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd (6,4 %), Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd (6,4 %), Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd (20,3 %) и Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd (24,2 %).

(3)

С Решение 2009/736/ЕО (3) Комисията прие ценови ангажимент, предложен от един производител износител от Бразилия.

2.   Искане за преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките

(4)

След публикуването на известие за предстоящото изтичане на срока на действие на действащите антидъмпингови мерки (4) Комисията получи искане за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките по отношение на Бразилия и КНР в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

(5)

Искането бе подадено от AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, Impol d.o.o. и Symetal S.A. („заявителите“) от името на производители, които съставляват над 25 % от общото производство на Съюза на някои видове алуминиево фолио.

(6)

Искането се основаваше на твърдението, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно ще доведе до продължаване или повторно възникване на дъмпинга и вредата за промишлеността на Съюза.

(7)

Заявителите не поискаха да бъде започнато разследване в рамките на преразглеждането с оглед на изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки по отношение на вноса с произход от Армения. Поради това срокът на действие на посочените мерки изтече на 7 октомври 2014 г. (5)

3.   Започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките

(8)

След като се консултира с Консултативния комитет и установи, че са налице достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие, на 4 октомври 2014 г. Комисията обяви с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (6) („известието за започване“), започването на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

4.   Паралелно антидъмпингово разследване

(9)

Успоредно с това на 8 октомври 2014 г. Комисията обяви започването на антидъмпингово разследване в съответствие с член 5 от основния регламент по отношение на вноса в Съюза на някои видове алуминиево фолио с произход от Русия (7) („паралелното разследване“).

(10)

В хода на това разследване, през юли 2015 г., с Регламент (ЕС) 2015/1081 (8) Комисията наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Русия. Временните мерки бяха наложени за срок от шест месеца.

(11)

На 17 декември 2015 г. с Регламент (ЕС) 2015/2385 (9) Комисията наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Русия.

(12)

Двете паралелни разследвания обхванаха един и същ разследван период в рамките на преразглеждането и същия разглеждан период, определен в съображение 13.

5.   Разследване

5.1.   Разследван период в рамките на преразглеждането и разглеждан период

(13)

Разследването относно вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга и на вредата обхвана периода от 1 октомври 2013 г. до 30 септември 2014 г. („разследвания период в рамките на преразглеждането“). Прегледът на тенденциите от значение за оценката на вероятността от продължаване или повторно възникване на вредата обхвана периода от 1 януари 2011 г. до края на разследвания период в рамките на преразглеждането („разглеждания период“).

5.2.   Засегнати от разследването страни и извадка

(14)

Комисията официално уведоми заявителите, другите известни производители от Съюза, производителите износители от Бразилия и КНР, известните вносители, ползвателите и търговците, за които е известно, че са засегнати, както и представителите на държавите износителки за започването на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките.

(15)

На заинтересованите страни беше предоставена възможност да представят писмено становищата си и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в известието за започване. На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и приведоха състоятелни аргументи в подкрепа на искането си, бе предоставена такава възможност.

(16)

В известието за започване Комисията обяви, че може да състави извадка от производители износители от КНР, производители от Съюза и несвързани вносители в съответствие с член 17 от основния регламент. Не бе предвидено изготвянето на извадка за производителите износители в Бразилия.

Изготвяне на извадка от производители износители в КНР

(17)

От общо 12 известни китайски производители само двама предоставиха отговори на въпросника за изготвяне на извадка. С оглед на ограничения брой съдействaщи дружества изготвянето на извадка не беше необходимо.

Изготвяне на извадка от производители от Съюза

(18)

В известието за започване Комисията посочи, че е направила временен подбор на извадка от производители от Съюза. В съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент Комисията подбра извадката въз основа на най-големия представителен обем на продажбите и производството. Извадката включваше шестима производители от Съюза и техните свързани дружества, тъй като в началото на разследването вътрешната структура на групите не беше изяснена по отношение на функциите производство и препродажба на въпросния продукт. Включените в извадката производители от Съюза съставляваха над 70 % от общото производство на Съюза. Комисията прикани заинтересованите страни да изложат коментарите си по временната извадка. Не бяха получени коментари в определения срок и по този начин временната извадка беше потвърдена. Извадката се счита за представителна за промишлеността на Съюза.

(19)

През март 2015 г. един от включените в извадката производители от Съюза е продал на ново дружество всички свои дейности, включително оборудването, разрешителните за права, задълженията по отношение на работниците и служителите и съществуващите си договори. Тъй като тази промяна е настъпила след разследвания период, тя не е от значение за разследването съгласно член 6, параграф 1 от основния регламент.

Изготвяне на извадка от несвързани вносители

(20)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако е необходимо — да направи подбор на такава извадка, Комисията прикани всички несвързани вносители да предоставят информацията, посочена в известието за започване.

(21)

На етапа на започване четиринадесет известни вносители/ползватели бяха приканени да разяснят каква е дейността им и да попълнят формуляра за включване в извадката, приложен към известието за започване, ако същият е приложим за тях.

(22)

Формуляра попълниха пет дружества. Четири от тях са „пренавивачи“, т.е. промишлени ползватели, които са внасяли разглеждания продукт за по-нататъшна преработка преди препродажба, а едно е търговец, който обаче не е внасял разглеждания продукт през разглеждания период. Поради ограничения брой на дружествата, отговорили с попълнен формуляр, изготвянето на извадка не е обосновано.

(23)

Двама други ползватели се отзоваха. Беше им изпратен въпросник за попълване от ползвателите.

Въпросници и оказване на съдействие

(24)

Комисията издири и провери цялата информация, която счете за необходима за определяне на дъмпинга, произтичащата от него вреда и интереса на Съюза.

(25)

Комисията изпрати въпросници на шестимата включени в извадката производители от Съюза и на свързаните с тях дружества, на двама производители износители от Бразилия и на двама производители износители от Китай, на един търговец и на гореспоменатите шестима ползватели, идентифицирани в Съюза.

(26)

Бяха получени отговори на въпросника от всички включени в извадката производители от Съюза и от трима ползватели.

(27)

На въпросника отговориха двама китайски производители износители и един бразилски производител. Един друг производител от Бразилия първоначално изрази интерес да сътрудничи при разследването, но не изпрати отговор на въпросника. Поради това Комисията изпрати до това дружество писмо, с което го уведоми за намерението си да приложи член 18 от основния регламент. Дружеството отговори, че няма да попълни въпросника, но позицията му ще бъде представлявана от бразилската асоциация на производителите на алуминий (Associação Brasileira do Aluminió, ABAL). Освен това бяха получени писмени изявления от ABAL.

Проверки на място

(28)

В съответствие с член 16 от основния регламент бяха извършени проверки на място в помещенията на следните дружества:

 

Производители от Съюза:

Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Merseburg, Германия

„Алкомет“ АД, Шумен, България

Eurofoil Luxemburg SA, Dudelange, Люксембург, и свързаното с него дружество Eurofoil France SAS, Rugles, Франция

Hydro Aluminium Slim S.p.a., Cisterna di Latina, Италия

Impol d.o.o., Maribor, Словения

Symetal S.A., Athens, Гърция

 

Ползватели:

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co KG, Minden, Германия

Sphere Group, Paris, Франция

 

Производител износител от Бразилия:

Companhia Brasileira de Aluminio (CBA), São Paulo, Бразилия

 

Производители износители от КНР:

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Industries Joint-Stock Limited Company, Zhenjiang, КНР, и свързаните с него дружества Hangzhou Five Star Aluminium Company, Hangzhou, КНР; Hangzhou Dinsheng Import & Export, Hangzhou, КНР; и Dingsheng Aluminium Industries (Hong Kong) Trading Co, Хонконг

Nanshan Light Alloy co. Ltd., Yantai, КНР

 

Производители от държавата с пазарна икономика:

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.S, Istanbul, Турция

Panda Aluminium Inc. Co., Ankara, Турция

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(29)

Разглежданият продукт е алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,008 mm и не по-голяма от 0,018 mm, без подложка, само валцовано, на ролки с широчина, не по-голяма от 650 mm, и с тегло, по-голямо от 10 kg („джъмбо ролки“) с произход от Бразилия и от КНР, понастоящем класирано в код по КН ex 7607 11 19 (код по ТАРИК 7607111910) („разглежданият продукт“). Разглежданият продукт е известен като алуминиево фолио за домакински цели („АФДЦ“).

(30)

АФДЦ се произвежда от чист алуминий, който най-напред се отлива на дебели ленти (с дебелина няколко милиметра, т.е. до 1 000 пъти по-голяма от дебелината на разглеждания продукт) и след това се валцува на етапи до желаната дебелина. След валцуването му фолиото се отгрява с топла обработка и като последен етап се навива на макари (ролки).

(31)

Макарите АФДЦ впоследствие се пренавиват на по-малки ролки от предприятията за обработка надолу по веригата, т.нар. „пренавивачи“. Полученият продукт (т.е. потребителски ролки, които не са разглеждания продукт) има универсално приложение като краткосрочна опаковка предимно в домакинствата, общественото хранене и търговията на дребно с храни и цветя.

2.   Сходен продукт

(32)

Разследването показа, че разглежданият продукт, продуктът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в Бразилия и в КНР, продуктът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в Турция, която бе използвана като държава аналог, и продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза, имат едни и същи основни физически, химически и технически характеристики, както и едни и същи основни приложения.

(33)

Поради това Комисията реши, че тези продукти са сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЪМПИНГА

(34)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията проучи доколко е вероятно изтичането на срока на действие на съществуващите мерки да доведе до продължаване или повторно възникване на дъмпинг от страна на Бразилия и КНР.

1.   Бразилия

(35)

Един производител от Бразилия оказа съдействие при разследването. Преди налагането на първоначалните мерки производителят е съставлявал 100 % от износа на АФДЦ от Бразилия за Съюза.

1.1.   Липса на износ през разследвания период в рамките на преразглеждането

(36)

През разследвания период в рамките на преразглеждането не е осъществяван износ на АФДЦ от Бразилия за Съюза. Следователно не съществува вероятност от продължаване на дъмпинга от страна на Бразилия. Поради това оценката бе ограничена до вероятността от повторно възникване на дъмпинга при използване на експортните цени за други трети държави.

1.2.   Вероятност за повторно възникване на дъмпинга

(37)

Комисията анализира дали съществува вероятност от повторно възникване на дъмпинга, ако срокът на действие на мерките изтече. При този анализ бяха взети предвид следните елементи: производственият капацитет и свободният капацитет в Бразилия, липсата на дъмпинг от страна на Бразилия на други пазари и привлекателността на пазара на Съюза.

1.2.1.   Производствен капацитет и свободен капацитет в Бразилия

(38)

Беше установено, че използването на капацитета на съдействащия бразилски производител е над 90 %, а неизползваният му свободен капацитет — 3 000 тона годишно. Това се равнява на 6 % от производството на промишлеността на Съюза и на 3 % от потреблението на Съюза. Поради това се стигна до заключението, че няма значителен свободен капацитет, който би могъл да се насочи към пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките по отношение на Бразилия да изтече.

(39)

Останалите двама известни производители от Бразилия не оказаха съдействие в разследването, поради което техният свободен капацитет не можеше да бъде проверен. Заявителите представиха изследване, съгласно което общият капацитет за производство на алуминиево фолио на останалите двама производители се оценява на 58 000 тона за всички видове алуминиево фолио, взети заедно, което е равно на общия капацитет на съдействащия производител от Бразилия. Приема се, че тези двама производители не разполагат със значителен свободен капацитет, който би се насочил към пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките по отношение на Бразилия да изтече: те не са осъществявали износ за Съюза нито през разследвания период в рамките на преразглеждането, нито преди налагането на първоначалните мерки.

1.2.2.   Липса на дъмпинг от Бразилия на други пазари

(40)

Износът на съдействащия производител от Бразилия през разследвания период в рамките на преразглеждането се е осъществявал само към един клиент в САЩ. Този износ е представлявал 68 % от общия износ на АФДЦ от Бразилия за САЩ през 2013 г., поради което съдействащият производител от Бразилия е бил най-значимият износител на алуминиево фолио. Този износ е представлявал 33 % от общия износ на АФДЦ от Бразилия през 2013 г. При сравнение на експортната цена с нормалната стойност в Бразилия не бе установено наличие на дъмпинг при осъществяването на този износ. Липсата на дъмпинг беше определена посредством описаната по-долу методология.

1.2.2.1.   Нормална стойност

(41)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията най-напред проучи дали общият обем на продажбите на сходния продукт на вътрешния пазар на независими клиенти от страна на съдействащия производител от Бразилия е бил представителен в сравнение с общия обем на продажбите за износ, т.е. дали общият обем на тези продажби на вътрешния пазар е представлявал поне 5 % от общия обем на продажбите за износ на разглеждания продукт от Бразилия. Въз основа на това бе установено, че продажбите на вътрешния пазар в Бразилия са представителни.

(42)

След това Комисията провери дали продажбите на сходния продукт на вътрешния пазар могат да се считат за извършени при обичайни търговски условия по смисъла на член 2, параграф 4 от основния регламент. Това бе направено, като бе определен делът на рентабилните продажби на вътрешния пазар на независими клиенти през разследвания период в рамките на преразглеждането. Бе установено че продажбите на вътрешния пазар са извършвани при обичайни търговски условия.

(43)

Нормалната стойност бе съответно определена въз основа на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена цена на рентабилните продажби на вътрешния пазар през разследвания период в рамките на преразглеждането.

1.2.2.2.   Определяне на експортната цена

(44)

Експортната цена бе установена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент въз основа на действително платените или дължимите експортни цени към първия независим клиент.

1.2.2.3.   Сравнение

(45)

Нормалната стойност и експортната цена на съдействащия производител износител бяха сравнени на база франко завода. За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, разликите, които засягат цените и тяхната сравнимост, бяха надлежно отчетени под формата на корекции в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент.

(46)

Въз основа на това бяха направени корекции с оглед на разликите във физическите характеристики, разходите за транспорт, навло и застраховка, обработка, товарене и допълнителните разходи, разходите за опаковане, разходите по кредити, отстъпките и комисионите, когато беше доказано, че същите засягат сравнимостта на цените.

1.2.2.4.   Дъмпингов марж

(47)

Въз основа на това Комисията установи, че при осъществяването на износа за САЩ не е имало дъмпинг.

(48)

Поради това Комисията счита, че ако настоящите мерки бъдат отменени, няма вероятност производителите износители от Бразилия да започнат да продават разглеждания продукт на пазара на Съюза на дъмпингови цени.

1.2.3.   Привлекателност на пазара на Съюза

(49)

Цените на вътрешния пазар на Бразилия са привлекателни — това се потвърждава от факта, че по-голямата част от продукцията се реализира на вътрешния пазар. Тези продажби на вътрешния пазар са рентабилни. Равнищата на цените в Бразилия са сходни с тези на пазара на Съюза.

(50)

Поради това не се очаква, че ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, бразилският износ за пазара на Съюза ще нарасне значително и ще подбие цените на Съюза.

1.2.4.   Твърдения на заинтересованите страни относно вероятността от повторно възникване на дъмпинг от страна на Бразилия

(51)

Две от заинтересованите страни — ABAL и CBA, заявиха, че няма вероятност от повторно възникване на дъмпинг от страна на Бразилия поради следните съображения:

i)

липсва износ на разглеждания продукт от Бразилия за пазара на Съюза;

ii)

Бразилия в последно време се превръща от нетен износител в нетен вносител на алуминий поради нарастващото търсене на вътрешния пазар в Бразилия;

iii)

увеличението на производствените разходи поради увеличените разходи за суровини и електричество води до загуба на конкурентоспособност на бразилските продукти;

iv)

липсва значителен по обем износ от Бразилия за Съюза на алуминиево конвертиращо се фолио — сходен продукт, който не е обект на антидъмпингови мерки;

v)

съществуват свързани дружества, които са вече установени в Съюза и отговарят за обслужването на пазара на Съюза, поради което не се налага осъществяването на износ от Бразилия;

vi)

липсва свободен капацитет, а производството в Бразилия е в процес на намаляване, поради което не се очаква пренасочване или разрастване на капацитета;

vii)

разлики във физическите характеристики на продуктите, продавани на вътрешния пазар, и на изнасяните продукти.

(52)

Що се отнася до първото твърдение, разследването потвърди липсата на износ от Бразилия за Съюза. Комисията обаче счита, че липсата на износ може да се дължи на действащите антидъмпингови мерки. Поради това липсата на износ сама по себе си не е достатъчно доказателство, за да се направи заключението, че няма опасност от повторно възникване на дъмпинга.

(53)

Що се отнася до второто твърдение, разследването потвърди статуса на Бразилия на нетен вносител на първичен алуминий от 2014 г. насам. Бе потвърдено също така нарастването на търсенето на вътрешния пазар в Бразилия: от 2009 г. до 2013 г. потреблението на вътрешния пазар на всички продукти от алуминий се е увеличило с 48 %, а потреблението на алуминиево фолио се е увеличило с 24 %. Заинтересованите страни обаче не представиха доказателства, че този факт неизбежно ще премахне риска от повторно възникване на дъмпинга. Въпреки това, както бе обяснено по-горе, при анализирането на привлекателността на пазара на Съюза бе прието, че нарасналото търсене на вътрешния пазар в Бразилия е фактор за повишаването на привлекателността на вътрешния пазар.

(54)

Що се отнася до третото твърдение, разследването потвърди, че цените на вътрешния пазар са по-високи, но това не бе достатъчно, за да се заключи, че дъмпингът няма да възникне повторно при наличието на високи цени на вътрешния пазар.

(55)

Що се отнася до четвъртото твърдение, заинтересованите страни не представиха доказателства, че поведението по отношение на един продукт може да се използва за прогнозиране на поведението по отношение на друг. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(56)

Що се отнася до петото твърдение, разследването потвърди, че несъдействащите производители от Бразилия разполагат със свързани дружества, установени в Съюза. Въпреки това, тъй като нито едно от тези дружества не съдейства при разследването, не беше възможно да се определи дали те действително са произвеждали сходния продукт, за да снабдяват пазара на Съюза. Поради това истинността на твърдението не можеше да бъде проверена.

(57)

Що се отнася до шестото твърдение, разследването потвърди че липсва значителен свободен капацитет. Както бе обяснено по-горе, това бе взето под внимание при оценяването на производствения капацитет и свободния капацитет в Бразилия.

(58)

Що се отнася до седмото твърдение, разликите във физическите характеристики бяха надлежно взети под внимание при сравнението между нормалната стойност и експортните цени, както бе обяснено по-горе.

1.2.5.   Заключение относно вероятността от повторно възникване на дъмпинг от страна на Бразилия

(59)

Разследването показа, че в Бразилия е налице съвсем ограничен свободен капацитет, който би могъл да се насочи към пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките по отношение на Бразилия да изтече. Не бе установено наличие на дъмпингови практики по отношение на други пазари. Привлекателността на пазара на Съюза за производителите от Бразилия се счита за ограничена с оглед на голямата привлекателност на техния вътрешен пазар и сходните равнища на цените.

(60)

Като се има предвид гореизложеното, се счита, че е малко вероятно дъмпингът от Бразилия да възникне повторно, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

(61)

Следователно процедурата следва да бъде прекратена по отношение на вноса на разглеждания продукт с произход от Бразилия.

2.   Китай

(62)

При разследването съдействаха двама производители от КНР. Първоначално те докладваха за 4 264 тона износ за Съюза, което според Евростат съответства на 250 — 350 % от общия внос от КНР за Съюза през разследвания период в рамките на преразглеждането. В хода на разследването бе установено, че обемът на износа е в диапазона 900 — 1 100 тона за първия производител, което съответства на 53 — 90 % от общия обем на износа от КНР за Съюза. В по-голямата си част този износ е бил осъществен при режим активно усъвършенстване и поради това не е бил обложен с антидъмпингови и вносни мита. За втория производител бе установено, че не е изнасял разглеждания продукт за Съюза през разследвания период в рамките на преразглеждането.

2.1.   Избор на държава аналог и изчисляване на нормалната стойност

(63)

В известието за започване Комисията прикани всички заинтересовани страни да представят становища по предложението ѝ Турция да се използва като трета държава с пазарна икономика за целите на определянето на нормалната стойност за КНР. Турция беше използвана като държава аналог при първоначалното разследване.

(64)

Една заинтересована страна изрази резерви относно предложението да се използва Турция и предложи като алтернативна държава аналог Южна Африка, с твърдението, че тя би била по-подходяща, тъй като структурата на разходите на турските производители се различава от структурата на разходите на китайските производители, и че през юли 2014 г. Турция е наложила антидъмпингово мито в размер на 22 % върху вноса от КНР на всички видове алуминиево фолио.

(65)

В допълнение към предложенията на заинтересованите страни, Комисията се опита да определи подходяща държава аналог. Тя идентифицира Индия, Япония, Южна Корея, Обединените арабски емирства, САЩ и Тайван като допълнителни потенциални държави аналог поради големия обем на тяхното производство на алуминиево фолио. Беше установено обаче, че вместо разглеждания продукт Япония, САЩ и Тайван произвеждат по-тънки видове алуминиево фолио.

(66)

Покани за оказване на съдействие бяха изпратени до известните производители в Индия, Южна Африка, Южна Корея, Обединените арабски емирства и Турция. Беше получено съдействие само от двама производители износители в Турция. Не бе получен отговор от производители в другите потенциални държави аналог.

(67)

Беше установено, че Турция е значителен производител на алуминиево фолио с отворен пазар и при нея не са налице изкривявания по отношение на цените на суровините и електроенергията. Беше установено, че производствените процеси в Турция и в КНР са сходни. Турция беше избрана за държава аналог с цел да се определи нормалната стойност за КНР в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент и бяха извършени проверки на място в помещенията на двете съдействащи дружества.

(68)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент най-напред бе проучено дали общият обем на продажбите на сходния продукт на вътрешния пазар на независими клиенти от страна на съдействащите производители от Турция е бил представителен в сравнение с общия обем на продажбите за износ за Съюза, т.е. дали общият обем на тези продажби на вътрешния пазар е представлявал поне 5 % от общия обем на продажбите за износ на разглеждания продукт за Съюза. Въз основа на това бе установено, че продажбите на вътрешния пазар в държавата аналог са представителни.

(69)

Беше разгледано също така дали продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт могат да се считат за извършени при обичайни търговски условия съгласно член 2, параграф 4 от основния регламент. Това бе направено, като бе определен делът на рентабилните продажби на вътрешния пазар на независими клиенти през разследвания период в рамките на преразглеждането. Бе установено, че продажбите на вътрешния пазар на един от производителите са извършвани при обичайни търговски условия, а рентабилността на продажбите на втория производител не бе установена поради липсата на подробни счетоводни данни за разходите.

(70)

Нормалната стойност за втория производител не беше конструирана в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент поради липсата на подробни счетоводни данни за разходите.

(71)

Нормалната стойност бе съответно определена въз основа на действителната цена на първия производител на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена цена на рентабилните продажби на вътрешния пазар през разследвания период в рамките на преразглеждането.

(72)

Един китайски производител заяви, че надеждно изчисление на нормалната стойност не може да се направи въз основа на продажбите на вътрешния пазар, осъществени от един-единствен турски производител. Освен това същият китайски производител изтъкна, че поверителният характер на търговските данни на турския производител не позволява да се оцени или обоснове полученият дъмпингов марж.

(73)

Използването на данни от един-единствен производител в държавата аналог е в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз, съгласно която тези цени могат да се използват, ако са следствие от реална конкуренция на вътрешния пазар. Както е посочено в съображения 68 и 69 по-горе, съществуват няколко турски местни производители, а Турция е и вносител на алуминиево фолио. Поради това Комисията счита, че цените на турския пазар са следствие от реална конкуренция и нищо не сочи, че нормалната стойност не може да бъде определена въз основа на цените на един-единствен производител. Що се отнася до търговските данни, Комисията е длъжна да защитава поверителността на предоставените от страните данни, поради което не може да разкрие на китайския производител чувствителна търговска информация относно турския производител. Поради това твърденията на упоменатия износител от КНР се отхвърлят.

2.2.   Определяне на експортната цена

(74)

Експортната цена бе установена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент въз основа на действително платените или дължимите експортни цени към първите независими клиенти.

(75)

Един китайски производител изтъкна, че неговата ставка на възстановяване на ДДС е изчислена неправилно. Изчислението беше съответно изменено и Комисията повторно съобщи преработените констатации на съответния производител.

2.3.   Сравнение

(76)

Нормалната стойност и експортната цена на съдействащия производител износител бяха сравнени на база франко завода. За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, разликите, които засягат цените и тяхната сравнимост, бяха надлежно отчетени под формата на корекции в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент.

(77)

Въз основа на това бяха направени корекции с оглед на разходите за транспорт, навло и застраховка, обработка, товарене и допълнителните разходи, разходите за опаковане, разходите по кредити, отстъпките и комисионите, когато беше доказано, че същите засягат сравнимостта на цените.

(78)

Един китайски производител заяви, че нормалното вносно мито в Турция, в размер на 7,5 %, причинява увеличение на цените на вътрешния пазар със същия размер, поради което следва да бъде внесена корекция с оглед на извършването на обективно сравнение. Китайският производител заяви още, че корекцията с оглед на разходите за опаковане не е обоснована, тъй като разходите за опаковане важат за всички производители, независимо от местонахождението им.

(79)

Комисията отбелязва, че Китай също облага с мито вноса на алуминиево фолио. Следователно няма признаци за изкривявания в сравнението поради наличието на сходно вносно мито в Турция. Освен това, дори и да се позволи внасянето на корекция с оглед на вносните мита, това не би променило факта, че е налице значителен дъмпинг от страна на китайските износители на пазара на Съюза. Що се отнася до разходите за опаковане, направена е корекция както по отношение на китайските експортни цени, така и на цените на вътрешния пазар на Турция, с цел да се неутрализират разликите в опаковането. Следователно корекцията с оглед на разходите за опаковане не може да причини изкривявания в сравнението. Поради това тези твърдения се отхвърлят.

2.4.   Дъмпингов марж

(80)

Съгласно предвиденото в член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент, среднопретеглената нормална стойност на всеки вид от сходния продукт в държавата аналог бе сравнена със среднопретеглената експортна цена на съответния вид от разглеждания продукт.

(81)

Въз основа на това установеният среднопретеглен дъмпингов марж, изразен като процент от цената CIF (стойност, застраховка, навло) на граница на Съюза, без платено мито, е следният:

Дружество

Дъмпингов марж

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Industries Joint-Stock Limited Company, Zhenjiang, КНР

28,1 %

2.5.   Вероятност от продължаване на дъмпинга от страна на КНР

(82)

В допълнение към заключението за наличие на дъмпинг през разследвания период в рамките на преразглеждането Комисията разгледа вероятността от продължаване на дъмпинга, в случай че мерките бъдат отменени. Бяха анализирани следните допълнителни елементи: производственият капацитет и свободният капацитет в КНР, дъмпингът от страна на КНР на други пазари и привлекателността на пазара на Съюза.

2.5.1.   Производствен капацитет и свободен капацитет в КНР

(83)

Установено бе, че използването на капацитета на двамата съдействащи производители от Китай е съответно 85 % и 90 %. Що се отнася до свободния капацитет на тези двама производители, бе установено, че той е в размер на 50 000 тона. Това се равнява на общото производство на промишлеността на Съюза и на над 50 % от потреблението на Съюза. Освен това едно от съдействащите дружества беше в процес на изграждане на допълнителен капацитет за навиване на фолио, възлизащ на 40 000 тона. Поради това се стигна до заключението, че е налице значителен свободен капацитет, който би могъл поне отчасти да се насочи към пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките по отношение на КНР да изтече.

(84)

Останалите известни производители от КНР не съдействаха при разследването, поради което техният свободен капацитет не можеше да бъде проверен. Заявителите представиха изследване, съгласно което общият капацитет за производство на алуминиево фолио на останалите, несъдействащи производители от Китай, е приблизително десетократно по-голям от общия капацитет на двамата съдействащи производители. Съгласно проучването общият производствен капацитет на КНР за всички видове алуминиево фолио надвишава с 450 000 тона общия размер на вътрешното потребление в КНР. Също така проучването прогнозира, че китайският производствен капацитет ще продължи да се увеличава от 2,5 млн. тона през 2014 г. на 2,8 млн. тона през 2018 г., както и че нарастването на вътрешното потребление на Китай от 2,1 млн. тона на 2,4 млн. тона през същия период едва ли ще е достатъчно, за да поеме изцяло увеличението на капацитета. Поради това се приема, че несъдействащите производители вероятно разполагат с допълнителен свободен капацитет, който би могъл поне отчасти да се насочи към пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките по отношение на КНР да изтече.

(85)

Един китайски производител, без да оспорва констатациите относно обема на свободния капацитет, заяви, че е нереалистично да се предполага, че целият свободен капацитет ще се насочи към пазара на Съюза.

(86)

Комисията счита, в съответствие с нейната оценка в съображения 84 и 97, че свободният капацитет би могъл поне частично да се насочи към пазара на Съюза. Съображение 83 беше съответно изменено.

2.5.2.   Дъмпинг от страна на КНР на други пазари

(87)

Беше установено, че през разследвания период в рамките на преразглеждането експортните цени за други пазари на един от съдействащите китайски производители (като се има предвид, че основните дестинации за износ са Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, САЩ, Египет и Индия) са били под нормалната стойност, установена в съображения 63 — 71 по-горе, и следователно са били дъмпингови. Не бяха събрани данни за експортните цени на втория китайски производител на други пазари.

(88)

Предвид наличието на дъмпинг на други пазари, Комисията стига до заключението, че производителят износител от КНР продава разглеждания продукт на пазарите на трети държави на дъмпингови цени. Поради това Комисията счита, че ако настоящите мерки бъдат отменени, е вероятно производителите износители от КНР да започнат да продават разглеждания продукт и на пазара на Съюза на дъмпингови цени.

(89)

Един китайски производител заяви, че констатацията относно дъмпинга при износ към други пазари не е от значение, тъй като обхватът на преразглеждането е ограничен до пазара на Съюза и не обхваща световния пазар. Според китайския производител сравнението между цените на различните пазари е неуместно, тъй като ценовата структура в други части на света може да е различна. Освен това наличието на износ от Съюза за същите тези пазари също следва да се вземе предвид при сравнението и това може да доведе до констатацията, че цените на вътрешния пазар на Съюза са твърде високи.

(90)

Както е обяснено в съображение 82, при извършването на оценка на вероятността от дъмпинг на пазара на Съюза Комисията е взела под внимание няколко показателя. Комисията счита, че износителите, за които е установено, че упражняват дъмпинг на други пазари, е по-вероятно да започнат да упражняват дъмпинг и на пазара на Съюза, отколкото износителите, за които е установено, че не упражняват дъмпинг на други пазари. Поради тази причина този показател е от значение за установяването на вероятността от продължаване на дъмпинга. Поради това твърдението следва да бъде отхвърлено.

(91)

Твърдението относно политиката на производителите от Съюза по отношение на износа е разгледано в съображение 171.

2.5.3.   Привлекателност на пазара на Съюза

(92)

Както е посочено в съображение 114 по-долу, разследването показа, че в отсъствието на антидъмпингови мита китайският внос, осъществяван в рамките на нормалния режим на внос през разследвания период в рамките на преразглеждането, би подбил цените на промишлеността на Съюза средно с 12,2 %. Освен това бе установено, че вносът от КНР, осъществен при режим активно усъвършенстване, т.е. необложен с антидъмпингово и вносно мито, който съставлява около 75 % от общия внос от КНР, е подбивал цените на промишлеността на Съюза с 18 %. Цените на китайския внос също така са по-ниски от експортните цени от всяка друга държава за Съюза. Тези ценови разлики несъмнено показват привлекателността на пазара на Съюза, както и способността на китайските износители да предлагат конкурентни цени, в случай че мерките бъдат отменени.

(93)

По тази причина е логично да се очаква, че ако мерките бъдат отменени, значителна част от настоящия китайски износ ще бъде пренасочен към Съюза.

(94)

Струва си да се припомни, че преди налагането на първоначалните мерки при първоначалното разследване бе установено, че китайският пазарен дял на пазара на Съюза е възлизал на 30,72 %. Поради това се очаква, че ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, китайският износ, който в момента възлиза на 2 % от пазара на Съюза, значително ще нарасне и ще си възвърне загубения пазарен дял в Съюза.

(95)

Един китайски производител заяви, че когато чуждите производители се конкурират с местните, винаги е налице известно подбиване като част от нормалния механизъм на ценообразуване. Подбиването на цените с 12,2 % не би било неоправдано високо и не би причинило затруднения за производителите от Съюза.

(96)

Установяването на подбиване на цените не води само по себе си до заключение за нелоялно поведение от страна на износителя. В този конкретен случай обаче установеният марж на подбиване показва какви ще бъдат евентуалните ценови равнища на китайския внос, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, както и способността му да завземе допълнителен пазарен дял в ЕС за сметка на промишлеността на Съюза. Освен това бе установено, че този внос вероятно ще бъде на дъмпингови цени. Поради това аргументът, че нивото на подбиване на цените от 12,2 % не би било неоправдано високо, е без значение в този контекст и поради това бе отхвърлен.

2.5.4.   Заключение относно вероятността от продължаване на дъмпинга от страна на КНР

(97)

Разследването показа, че вносът от КНР на пазара на Съюза е продължил да се осъществява на дъмпингови цени и при значителни дъмпингови маржове. То също така показа, че свободният капацитет за производство на разглеждания продукт в КНР е значителен в сравнение с потреблението на Съюза през разследвания период в рамките на преразглеждането. Този свободен капацитет вероятно ще се насочи поне отчасти към пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките по отношение на КНР да изтече.

(98)

В допълнение, износът от КНР за трети държави е осъществяван на дъмпингови цени. Това ценово поведение на китайския износ на трети пазари показва, че съществува вероятност от продължаване на дъмпинга на пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

(99)

Освен това, предвид привлекателността на пазара на Съюза по отношение на цените, съществува риск китайският износ да се пренасочи към пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

(100)

Предвид гореизложеното съществува вероятност китайският дъмпингов внос на разглеждания продукт да се увеличи значително, ако се допусне срокът на действащите мерки да изтече.

Г.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТ НА СЪЮЗА

(101)

През разследвания период в рамките на преразглеждането сходният продукт е бил произвеждан от дванадесет известни производители от Съюза. Те представляват „промишлеността на Съюза“ по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

(102)

Общото производство на Съюза през разследвания период в рамките на преразглеждането бе оценено на 47 349 тона. Комисията стигна до тази стойност въз основа на статистически данни от Евростат, на проверените отговори на въпросника на включените в извадката производители от Съюза и по приблизителна оценка на данните по отношение на невключените в извадката производители, както и въз основа на данните, представени от заявителите. Както бе посочено в съображение 18, включените в извадката производители от Съюза представляват над 70 % от общото производство на сходния продукт в Съюза.

Д.   СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА

1.   Предварителни бележки

(103)

Данни относно производството, производствения капацитет, обема на продажбите, заетостта и обема на износа по отношение на цялата промишленост на Съюза през разглеждания период бяха предоставени от заявителите. Данните бяха оценени и представени като минимален и максимален диапазон, разбити в две категории: включени в извадката производители от Съюза и невключени в извадката производители от Съюза. За включените в извадката производители от Съюза Комисията е използвала действителните проверени данни, предоставени от тези дружества в отговорите им на въпросника. За невключените в извадката производители от Съюза бяха използвани предоставените от заявителите стойности. Тези оценки бяха предоставени на заинтересованите страни за коментар. Не бяха получени обаче коментари по тях.

2.   Потребление на Съюза

(104)

Стойностите за потреблението на Съюза, установени и публикувани при паралелното разследване, бяха използвани и в рамките на настоящото разследване. Те бяха определени въз основа на оценката за общия обем на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза и общия обем на вноса, въз основа на данни от Евростат, като бяха коригирани, когато беше необходимо, спрямо проверените данни, предоставени от производителя износител в паралелното разследване по отношение на вноса от Русия, и отговорите на въпросника, получени от включените в извадката производители от Съюза.

(105)

Тъй като в Русия има само един производител износител, от съображения за поверителност всички стойности, отнасящи се до този износител, трябваше да бъдат представени като диапазони. Освен това, с цел да се избегне опасността обемът на руския внос да се изчислява чрез приспадане, беше счетено за необходимо да се използват диапазони и за обемите на потреблението и вноса от други трети държави.

(106)

На тази основа потреблението в Съюза се е променяло, както следва:

Таблица 1

Потребление на Съюза на АФДЦ (в тонове)

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Потребление на Съюза

[71 300 — 82 625]

[74 152 — 92 540]

[84 847 — 108 239]

[83 421 — 105 760]

Индекс (2011 = 100)

100

[104 — 112]

[119 — 131]

[117 — 128]

Източник: Данни, публикувани при паралелното разследване въз основа на данни от Евростат, отговори на въпросника и информация, предоставена от заявителите.

(107)

Потреблението на Съюза се е увеличило между 2011 и 2013 г., но е спаднало между 2013 г. и разследвания период в рамките на преразглеждането. Като цяло потреблението се е увеличило между 17 и 28 % през разглеждания период. Увеличеното потребление между 2011 г. и разследвания период в рамките на преразглеждането е отражение най-вече на увеличения внос от Русия и други трети държави, докато продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза са отбелязали само слабо увеличение (вж. съображение 134).

3.   Обем, цени и пазарен дял на вноса от КНР

(108)

Тъй като при разследването се установи, че не съществува вероятност от продължаване или повторно възникване на дъмпинга от Бразилия (вж. съображение 60), анализът на обема, цените и пазарния дял на вноса е ограничен до вноса от КНР. Комисията определи обема и цените на вноса от КНР въз основа на данни от Евростат.

а)   Обем и пазарен дял на вноса от КНР

(109)

Вносът в Съюза от КНР е еволюирал по следния начин:

Таблица 2

Обем и пазарен дял на вноса от КНР

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

КНР

Обем на вноса в рамките на нормалния режим на внос (в тонове)

[2 000 — 2 300]

[200 — 400]

[150 — 350]

[300 — 400]

Обем на вноса при режим активно усъвършенстване (в тонове)

[800 — 1 000]

[700 — 1 000]

[950 — 1 300]

[900 — 1 300]

Общ обем на вноса (независимо от режима) (в тонове)

[2 843 — 3 205]

[967 — 1 378]

[1 137 — 1 603]

[1 222 — 1 699]

Индекс (2011 = 100)

100

[34 — 43]

[40 — 50]

[43 — 53]

Пазарен дял

4 %

1 %

1 %

2 %

Източник: Евростат.

(110)

През разглеждания период обемът на вноса от КНР е отбелязал 47 — 57 % спад, на което съответства свиване на пазарния дял от 4 % на 2 %, или свиване с 2 процентни пункта. И обемът, и пазарният дял на вноса от КНР са се задържали на ниски нива през целия разглеждан период.

б)   Цена на вноса и подбиване на цените

(111)

Таблицата по-долу показва средната цена на дъмпинговия внос.

Таблица 3

Среднa ценa на дъмпинговия внос

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

КНР

Средна цена (EUR/тон)

2 251

2 417

2 306

2 131

Индекс (2011 = 100)

100

107

102

95

Източник: Евростат.

(112)

Средните цени на вноса от КНР през разглеждания период са намалели от 2 251 EUR/тон на 2 131 EUR/тон, т.е. с около 5 %. През целия разглеждан период цените на китайския внос са били като средна стойност по-ниски от продажните цени на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза и цените на вноса от други трети държави.

(113)

През разследвания период в рамките на преразглеждането около 75 % от китайския внос, което съставлява пазарен дял от над 1 %, е бил осъществен при режим активно усъвършенстване, поради което не е обложен с антидъмпингово или вносно мито. Установено бе, че този внос е подбивал продажните цени на промишлеността на Съюза с 18 %. По отношение на съдействащия производител износител, чийто внос през разследвания период в рамките на преразглеждането е бил между 53 и 90 % от вноса от Китай и който е осъществил 98 % от вноса си при режим активно усъвършенстване, бе установен марж на подбиване на цените между 15 и 18 %.

(114)

Останалите 25 % от китайския внос са били осъществени в рамките на нормалния режим на внос. Когато към китайските цени CIF се добавеше вносно и антидъмпингово мито, изчислените китайски цени на този внос бяха като цяло по-високи от продажните цени на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза, поради което се получаваше отрицателно подбиване на цените (– 12,5 %). Когато обаче вносните цени бяха отчитани без прибавяне на антидъмпингови мита, се получаваше подбиване от 12,2 %.

(115)

Когато целият китайски внос бе разглеждан независимо от режима на внос и се към цените CIF на вноса при нормален режим бяха добавяни приложимите вносни и антидъмпингови мита, се получаваше, че през разследвания период в рамките на преразглеждането китайските цени са подбивали продажните цени на промишлеността на Съюза със средно 10,2 %.

(116)

Един китайски производител твърдеше, че маржът на подбиване от 18 %, установен за китайския внос, осъществен при режим активно усъвършенстване, е неточен, тъй като цените на производителите от Съюза включват „интегрирано нормално мито със ставка 7,5 %“, от което ползвателите на вътрешния пазар не могат да бъдат освободени, когато влагат АФДЦ, произведени в Съюза, в продукти, изнасяни за трети държави. Заинтересованата страна обаче не обоснова твърдението си и по-специално не обясни понятието „интегрирано нормално мито“. Във всеки случай следва да се припомни, че както е посочено в съображение 113, вносът, осъществен при режим активно усъвършенстване, не се облага с вносно мито. Следователно не би било оправдано да се правят корекции за вносни мита, които не са заплатени. Следва да се отбележи също така, че Комисията надлежно приложи корекция с оглед на вносните мита при определянето на маржа на подбиване на цените за вноса, осъществен при нормален режим на внос, съгласно съображение 114, както и за целия китайски внос, независимо от режима на внос, съгласно съображение 115. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(117)

Същият китайски производител заяви, че от маржовете на подбиване на цените в размер на 12,2 % и 10,2 %, установени съответно в съображения 114 и 115, е необходимо да се приспадне ставката на вносното мито. Следва обаче да се поясни, че с оглед на установяването на тези маржове Комисията вече е взела предвид вносното мито, приложимо в случай на внос при нормален режим. Поради това твърдението беше отхвърлено.

4.   Внос от други трети държави

Таблица 4

Внос от други трети държави (независимо от режима на внос)

Държава

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Бразилия

Обем (в тонове)

0

0

0

0

Русия

Обем (в тонове)

[19 532 — 26 078]

[23 243 — 34 422]

[27 345 — 39 116]

[26 368 — 37 812]

 

Индекс (2011 = 100)

100

[119 — 132]

[140 — 150]

[135 — 145]

 

Пазарен дял

29 %

34 %

34 %

34 %

 

Средна цена (EUR/тон)

[2 145 — 2 650]

[2 038 — 2 624]

[1 952 — 2 571]

[1 973 — 2 597]

 

Индекс (2011 = 100)

100

[95 — 99]

[91 — 97]

[92 — 98]

Турция

Обем (в тонове)

[5 120 — 6 100]

[8 090 — 10 553]

[11 213 — 14 213]

[11 520 — 14 579]

 

Индекс (2011 = 100)

100

[158 — 173]

[219 — 233]

[225 — 239]

 

Пазарен дял

7 %

11 %

13 %

13 %

 

Средна цена (EUR/тон)

2 950

2 743

2 710

2 571

 

Индекс (2011 = 100)

100

93

92

87

Други трети държави (без Китай)

Обем (в тонове)

[3 100 — 3 750]

[279 — 750]

[1 891 — 3 000]

[3 162 — 4 313]

 

Индекс (2011 = 100)

100

[9 — 20]

[61 — 80]

[102 — 115]

 

Пазарен дял

4 %

1 %

2 %

4 %

 

Средна цена (EUR/тон)

2 878

2 830

2 687

2 406

 

Индекс (2011 = 100)

100

98

93

84

Общо

Обем (в тонове)

[29 000 — 35 000]

[33 000 — 43 000]

[41 000 — 54 000]

[42 000 — 56 000]

 

Индекс (2011 = 100)

100

[113 — 125]

[142 — 155]

[145 — 160]

 

Пазарен дял

41 %

46 %

50 %

51 %

 

Средна цена (EUR/тон)

2 538

2 453

2 401

2 367

 

Индекс (2011 = 100)

100

97

95

93

Източник: Евростат, данни по отношение на Русия, установени и публикувани при паралелното разследване.

(118)

През разглеждания период вносът от други трети държави в Съюза е отбелязал увеличение между 45 и 60 %, т.е. в сравнение с потреблението в Съюза е нараствал по-бързо. Следователно през този период пазарният дял на останалите трети държави се е увеличил от 41 на 51 %.

(119)

През разглеждания период не е имало внос от Бразилия. Обемът на вноса от Русия е отбелязал увеличение между 40 и 50 % в периода 2011 — 2013 г., а през разследвания период в рамките на преразглеждането е отбелязал лек спад. Съответният пазарен дял се е увеличил от 29 % през 2011 г. на 34 % през 2012 г., след което се е задържал на едно и също ниво до края на разследвания период в рамките на преразглеждането. През разглеждания период обемът на вноса от Турция е отбелязал увеличение между 125 и 139 %, а пазарният му дял — от около 7 на 13 %. Цените на турския внос са спаднали с 13 % през разглеждания период, но са се задържали над нивата на цените на вноса от други трети държави, в т.ч. Русия и Китай, и през разследвания период в рамките на преразглеждането са били на нива, подобни на тези на цените на промишлеността на Съюза.

(120)

Като цяло вносът от други трети държави, с изключение на КНР, Русия и Турция, е отбеляза увеличение между 2 и 15 %. Заедно с увеличаването на потреблението в Съюза обаче общият пазарен дял на тези държави е спаднал от 4 % през 2011 г. на около 2 % през 2013 г., като след това се увеличил на 4 % до края на разследвания период в рамките на преразглеждането; цените им са били по-ниски от тези на промишлеността на Съюза, с изключение на 2012 г.

(121)

През целия разглеждан период цените на вноса от други трети държави са били по-високи от цените на вноса от КНР.

(122)

Един китайски производител заяви, че анализът на Комисията относно вноса от други трети държави в съображения 118 — 121 е трябвало да обхване целия пазар на алуминиево фолио, вместо да се съсредоточава върху разглеждания продукт, тъй като се предполага, че решенията, взети от производителите от Съюза по отношение на други видове фолио, оказват влияние върху производството на разглеждания продукт. Това твърдение не бе подкрепено с доказателства. Във всеки случай, както е посочено в съображение 185, разследването установи, че най-големият включен в извадката производител на АФДЦ от Съюза е произвеждал само АФДЦ, и че производителите от Съюза, за които бе установено, че произвеждат както АФДЦ, така и друг вид фолио, наречено „алуминиево конвертиращо се фолио“ („АКФ“), не могат да преминат лесно от производство на единия продукт към производство на другия, тъй като производството и на двата продукта в определени количества е необходимо за постигането на максимална ефективност. Освен това, както още е посочено в съображение 185, разследването показа, че през разглеждания период съотношението между обемите на производство на тези два вида фолио от включените в извадката производители от Съюза е било стабилно. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(123)

Един китайски производител отбеляза, че тъй като производственият капацитет на производителите от Съюза е съставлявал по-малко от 50 % от потреблението в Съюза, ползвателите са били принудени да внасят АФДЦ, произведено от производители износители в трети държави. На тази основа китайският производител твърдеше, че производителите износители се конкурират помежду си, а не с производителите от Съюза, когато доставят продукция за ползватели, които не се обслужват от производителите от Съюза. Твърдението обаче не бе подкрепено с доказателства. На първо място, изявлението, че производственият капацитет на производителите от Съюза е съставлявал по-малко от 50 % от потреблението на Съюза, е неточно. Както е посочено в съображения 106 и 129, производственият капацитет на промишлеността на Съюза е съставлявал между 58 % и 74 % от потреблението на Съюза през разследвания период в рамките на преразглеждането и повече от 55 % през целия разглеждан период. Освен това, както е показано в таблица 5, в хода на разследването бе установено, че през целия разглеждан период промишлеността на Съюза е разполагала със свободен капацитет, който е можел да се използва за обслужване на пазара на Съюза, ако в действителност не е имало конкурентен дъмпингов внос. Освен това вносът от трети държави е бил в конкуренция и с производството на сходния продукт, произвеждан от промишлеността на Съюза, тъй като съществуващите клиенти на производителите от Съюза са имали възможността да се преориентират към доставчици от трети държави. Поради това твърдението беше отхвърлено.

5.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

5.1.   Общи бележки

(124)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията разгледа всички икономически фактори и показатели, които оказват въздействие върху състоянието на промишлеността на Съюза.

(125)

Както беше посочено в съображение 18, за определянето на евентуалната вреда, понесена от промишлеността на Съюза, беше използвана извадка.

(126)

За определянето на вредата Комисията направи разграничение между макроикономическите и микроикономическите показатели за вредата. Както е обяснено в съображение 103, Комисията оцени макроикономическите показатели, отнасящи се до цялата промишленост на Съюза, въз основа на информацията, предоставена от заявителите, която беше надлежно проверена за включените в извадката дружества. Комисията оцени микроикономическите показатели, отнасящи се само до включените в извадката дружества, въз основа на данните, съдържащи се в отговорите на въпросника, предоставени от включените в извадката производители от Съюза. И двата набора от данни бяха счетени за представителни за икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

(127)

Макроикономическите показатели са: производство, производствен капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, растеж, заетост, производителност и равнище на дъмпинговия марж.

(128)

Микроикономическите показатели са: средни единични цени, разходи за единица продукция, разходи за труд, материални запаси, рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал.

5.2.   Макроикономически показатели

5.2.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(129)

През разглеждания период общото производство на Съюза, производственият капацитет и използването на капацитета са се променяли, както следва:

Таблица 5

Общо производство на промишлеността на Съюза, производствен капацитет и използване на капацитета

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Обем на производството (в тонове)

44 316

46 165

48 796

47 349

Индекс (2011 = 100)

100

104

110

107

Производствен капацитет (в тонове)

54 777

54 485

59 186

61 496

Индекс (2011 = 100)

100

99

108

112

Използване на капацитета

81 %

85 %

82 %

77 %

Индекс (2011 = 100)

100

105

102

95

Източник: отговори на въпросника и информация, предоставена от заявителите.

(130)

През разглеждания период производството е отбелязало колебания. Въпреки че се е увеличило между 2011 и 2013 г., между 2013 г. и разследвания период в рамките на преразглеждането то е спаднало. Като цяло през разглеждания период обемът на производството се е увеличил със 7 %.

(131)

През разглеждания период производственият капацитет се е увеличил с 12 %.

(132)

В резултат на по-голямото увеличение на производствения капацитет в сравнение с обема на производството, през разглеждания период степента на използване на капацитета е спаднала с 5 %.

(133)

Един китайски производител заяви, че капацитетът на предприятие за алуминиево фолио не следва да се изразява в тонове, тъй като едни и същи машини произвеждат различна маса фолио в даден период от време в зависимост от дебелината и ширината на фолиото. Твърдението, че капацитетът на дадено предприятие, изразен в тонове, може да бъде повлиян от плътността или ширината на произвежданото фолио, не се оспорва. При все това вносът на разглеждания продукт и някои фактори за вредата като потреблението, обемът на продажбите и производството бяха определени в мерна единица тонове. Използването на една и съща мерна единица се налага за целите на сравнението, с оглед на последователността на анализа на вредата. Освен това в хода на разследването не бяха установени промени в продуктовия микс на производството на промишлеността на Съюза, които опровергават използването на тоновете като мерна единица. Следва също да се отбележи, че въпросната заинтересована страна не предостави количествени данни, които да показват, че използването на друга мерна единица би променило анализа на този показател за вреда. Поради това твърдението беше отхвърлено.

5.2.2.   Обем на продажбите и пазарен дял

(134)

През разглеждания период обемът на продажбите и пазарният дял на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 6

Обем на продажбите и пазарен дял на промишлеността на Съюза

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Обем на продажбите (тонове)

[41 007 — 45 870]

[41 007 — 49 081]

[42 647 — 52 292]

[41 827 — 50 457]

Индекс (2011 = 100)

100

[100 — 107]

[104 — 114]

[102 — 110]

Пазарен дял

55 %

53 %

49 %

47 %

Източник: отговори на въпросника, данни от Евростат, информация, предоставена от заявителите.

(135)

Обемът на продажбите на АФДЦ е отбелязал леко увеличение през разглеждания период. Обемът на продажбите се е увеличил най-вече от 2011 до 2013 г., т.е. с между 4 и 14 %. През разследвания период в рамките на преразглеждането обемът на продажбите е намалял; като цяло през разглеждания период обемът на продажбите е отбелязал увеличение между 2 и 10 %. Поради успоредното на увеличението на обема на продажбите засилване на потреблението и на вноса, се е стигнало до свиване на пазарния дял на промишлеността на Съюза от 55 % през 2011 г. на 47 % през разследвания период в рамките на преразглеждането, т.е. спад с 8 процентни пункта през разглеждания период.

5.2.3.   Растеж

(136)

Докато през разглеждания период потреблението на Съюза е отбелязало увеличение между 17 и 28 %, увеличението на обема на продажбите на промишлеността на Съюза е било между 2 и 10 %, което е равносилно на загуба на пазарен дял в размер на 8 процентни пункта.

5.2.4.   Заетост и производителност

(137)

През разглеждания период заетостта и производителността са се променяли, както следва:

Таблица 7

Заетост и производителност

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Брой наети лица

769

787

758

781

Индекс (2011 = 100)

100

102

99

102

Производителност (тона/наето лице)

58

59

64

61

Индекс (2011 = 100)

100

102

112

105

Източник: отговори на въпросника и информация, предоставена от заявителите.

(138)

Заетостта в промишлеността на Съюза е показвала колебания през разглеждания период и като цяло е отбелязала леко увеличение от 2 %.

(139)

Между 2011 и 2013 г. производителността се е увеличавала поради по-голямото увеличение на производството в сравнение с увеличението в заетостта. От 2013 г. до разследвания период в рамките на преразглеждането производителността е намаляла със 7 %, но е продължила да бъде по-висока от тази в началото на разглеждания период през 2011 г.

5.2.5.   Размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг

(140)

През разследвания период в рамките на преразглеждането дъмпинговият марж на вноса от КНР е възлизал на 28,1 % (вж. съображение 81), но неговото въздействие върху състоянието на промишлеността на Съюза е било ограничено поради действащите антидъмпингови мерки, които успешно са ограничили обема на дъмпинговия внос.

(141)

Въпреки това, както бе установено при паралелното разследване, през разглеждания период обемът на дъмпинговия внос от Русия се е увеличил значително. Този внос е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза. Следователно възстановяването на промишлеността на Съюза не е било възможно, въпреки съществуването на антидъмпинговите мерки.

5.3.   Микроикономически показатели

5.3.1.   Цени и фактори, влияещи върху цените

(142)

През разглеждания период средните продажни цени на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 8

Продажни цени и разходи

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Средна единична продажна цена в Съюза (EUR/тон)

2 932

2 714

2 705

2 597

Индекс (2011 = 100)

100

93

92

89

Производствени разходи за единица продукция (EUR/тон)

2 995

2 794

2 699

2 651

Индекс (2011 = 100)

100

93

90

89

Източник: отговори на въпросника.

(143)

Средната единична продажна цена на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти в Съюза се е понижавала трайно, като е достигнала общ спад от 11 % през разглеждания период.

(144)

Въпреки този спад разходите за единица продукция са продължили да бъдат над средната продажна цена на промишлеността на Съюза и тя не е могла да покрие с нея производствените си разходи с изключение на 2013 г. При паралелното разследване бе установено, че промишлеността на Съюза не е могла да увеличи продажната си цена поради ценовия натиск на дъмпинговия внос от Русия.

5.3.2.   Разходи за труд

(145)

През разглеждания период средните разходи за труд на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 9

Разходи за труд

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Средни разходи за труд на наето лице (EUR)

21 692

22 207

20 603

20 594

Индекс (2011 = 100)

100

102

95

95

Източник: отговори на въпросника.

(146)

Между 2011 г. и разследвания период в рамките на преразглеждането средните разходи за труд на наето лице на включените в извадката производители от Съюза са намалели с 5 %. Първоначално разходите за труд са се увеличили с 2 % между 2011 и 2012 г., а след това са спаднали между 2012 и 2013 г. и са се задържали на едно и също ниво през разследвания период в рамките на преразглеждането.

5.3.3.   Материални запаси

(147)

През разглеждания период нивата на складовите наличности на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 10

Материални запаси

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Складови наличности в края на периода

1 931

1 999

2 133

2 085

Индекс (2011 = 100)

100

104

110

108

Складови наличности в края на периода като процент от продукцията

5 %

5 %

5 %

5 %

Индекс (2011 = 100)

100

100

100

100

Източник: отговори на въпросника.

(148)

Материалните запаси не могат да се разглеждат като меродавен показател за вредата в този сектор, тъй като производството и продажбите са предимно въз основа на поръчки и поради това производителите по-скоро поддържат ограничени складови наличности. Поради това тенденциите в развитието на материалните запаси са дадени само с информативна цел.

(149)

В края на разглеждания период общите складови наличности са се увеличили с 8 %. Въпреки че между 2011 и 2013 г. складовите наличности са се увеличили с 10 %, от 2013 г. до края на разследвания период в рамките на преразглеждането те са отбелязали леко намаление. Като процент от продукцията складовите наличности са се задържали непроменени през целия разглеждан период.

5.3.4.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

(150)

През разглеждания период рентабилността, паричният поток, инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите на производителите от Съюза са се развивали по следния начин:

Таблица 11

Рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Рентабилност на продажбите в Съюза за несвързани клиенти (процент от оборота от продажбите)

– 2,2 %

– 2,9 %

0,2 %

– 2,1 %

Индекс (2011 = 100)

100

65

209

104

Паричен поток (EUR)

1 505 960

2 909 820

3 365 140

1 962 349

Индекс (2011 = 100)

100

193

223

130

Инвестиции (EUR)

3 271 904

5 404 990

4 288 862

4 816 442

Индекс (2011 = 100)

100

165

131

147

Възвръщаемост на инвестициите

– 4 %

– 5 %

0 %

– 3 %

Индекс (2011 = 100)

100

60

209

108

Източник: отговори на въпросника.

(151)

Комисията определи рентабилността на включените в извадката производители от Съюза, като изрази печалбата преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт за несвързани клиенти в Съюза като процент от оборота от тези продажби. През разглеждания период промишлеността на Съюза е работила на загуба с изключение на 2013 г., когато е постигнала марж на печалба, надвишаващ с малко точката на рентабилност. Рентабилността е спаднала между 2011 и 2012 г., увеличила се е през 2013 г., но след това отново е спаднала през разследвания период в рамките на преразглеждането, когато е достигнала нива, подобни на тези от 2011 г. Като цяло рентабилността се е увеличила с 4 % през разглеждания период, което отговаря на увеличение от 0,1 процентни пункта, при което промишлеността на Съюза не е могла да реализира печалба през разследвания период в рамките на преразглеждането. Както бе установено при паралелното разследване, това се дължи основно на ценовия натиск, упражняван от руския внос, който е влизал в Съюза на дъмпингови цени, подбивал е цените на промишлеността на Съюза и не ѝ е позволявал да определя цените си на нива, при които ще бъдат покрити производствените ѝ разходи.

(152)

Нетният паричен поток е способността на промишлеността на Съюза сама да финансира дейността си. През разглеждания период паричният поток показва колебания с тенденция към увеличение. Нетният паричен поток като цяло се е увеличил с 30 % през разглеждания период. Следва да се отбележи обаче, че в абсолютни стойности паричният поток е запазил ниските си равнища в сравнение с общия оборот от въпросния продукт.

(153)

През разглеждания период инвестициите са се увеличили с 47 %. От 2011 до 2012 г. те са се увеличили с 65 %, спаднали са през 2013 г. и отново са се увеличили през разследвания период в рамките на преразглеждането. Представлявали са предимно инвестиции, необходими за придобиването на нови машини, и в сравнение с общия оборот са се задържали на доста ниски равнища през разследвания период в рамките на преразглеждането.

(154)

Възвръщаемостта на инвестициите е равна на печалбата, изразена като процент от нетната балансова стойност на инвестициите. Подобно на останалите финансови показатели, възвръщаемостта на инвестициите от производството и продажбата на сходния продукт е била отрицателна, считано от 2011 г., с изключение на 2013 г., когато е била 0 %, което отразява тенденцията по отношение на рентабилността. Като цяло през разглеждания период възвръщаемостта на инвестициите е отбелязала леко увеличение с 8 %.

(155)

Що се отнася до способността за привличане на капитал, влошената способност на включените в извадката производители от Съюза да генерират парични постъпления за сходния продукт е влошила тяхното финансово състояние, като е ограничила техните вътрешно генерирани средства. При разследването се установи, че като цяло способността за генериране на капитал се е влошила през разглеждания период.

6.   Заключение относно вредата

(156)

Няколко от основните показатели за вреда са следвали негативна тенденция. Що се отнася до рентабилността, промишлеността е работела на загуба почти през целия разглеждан период, с изключение на 2013 г., когато е успяла да се изкачи с малко над точката на рентабилността. През разследвания период в рамките на преразглеждането промишлеността на Съюза е имала отрицателна рентабилност от – 2,1 %. През разглеждания период продажните цени са се понижили с 11 %. Разходите за единица продукция, които също са спаднали с 11 %, са се задържали по-високи от средните продажни цени през целия разглеждан период, с изключение на 2013 г. Пазарният дял на промишлеността на Съюза се е свил с 8 процентни пункта, т.е. от 55 % през 2011 г. на 47 % през разследвания период в рамките на преразглеждането.

(157)

Няколко от показателите за вредата са показали благоприятно развитие през разглеждания период. Обемът на производството се е увеличил със 7 %, а производственият капацитет — с 12 %. Тези увеличения обаче не съответстват на увеличеното потребление, което е много по-голямо, а именно между 17 и 28 %. Увеличението на продажбите е било между 2 и 10 %. В условията на пазар с увеличаващо се потребление това обаче не е довело до увеличен пазарен дял, а напротив — до загуба на пазарен дял от 8 процентни пункта. Инвестициите са се увеличили със 47 %. Предназначението им е придобиването на нови машини, като през разследвания период в рамките на преразглеждането нивото им се запазва сравнително ниско. Аналогично паричният поток се е увеличил с 30 % през разглеждания период, но равнището му е останало ниско. Тези положителни тенденции не изключват обаче наличието на вреда.

(158)

Съдействащият производител от Бразилия и бразилската асоциация на производителите на алуминий завиха, че от анализа на обществено достъпни финансови документи на някои от заявителите става ясно, че не е налице съществена вреда. Резултатите от разследването, които се базират на действителни проверени данни на промишлеността на Съюза, касаещи АФДЦ, обаче са диаметрално противоположни. Част от производителите от Съюза не са произвеждали изключително АФДЦ и поради това обществено достъпните финансови документи не могат да разкрият действителното положение на промишлеността на Съюза по отношение на АФДЦ. Поради това заключенията относно икономическото състояние на промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент не следва да се основават на обществено достъпни финансови документи, а на по-подробната и проверена информация, с която си служи разследването. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(159)

Същите заинтересовани страни твърдяха, че статистически данни и отчети, публикувани от Европейската асоциация на предприятията за алуминиево фолио, сочат, че през разглеждания период промишлеността на Съюза не е понесла вреда, включително през разследвания период в рамките на преразглеждането. Установено бе обаче, че използваните статистически данни и отчети се отнасят за целия сектор на алуминиевото фолио или за категорията „тънкогабаритни“, обхващаща АФДЦ, но също и други видове фолио, като например алуминиевото конвертиращо се фолио и фолиото, използвано за гъвкави опаковки. На тази основа не можеше да бъде изведено съществено заключение по отношение на разглеждания продукт и твърдението беше отхвърлено.

(160)

Един китайски производител заяви, че развитието на разходите за единица продукция, описано в съображение 156, е несъвместимо с развитието на цената на алуминия, котиран на Лондонската борса за метали („цената на „LME“). В отговор на това твърдение трябва да се отбележи, че цената, платена от производителите от Съюза на леярите и търговците на алуминий, е сбор от цената на LME и допълнителна такса, наричана „премия за метали“. Поради това всяка оценка на разходите за единица продукция на производителя от Съюза единствено въз основа на цената на LME трябва да се счита за непълна. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(161)

Същата заинтересована страна твърдеше, че развитието на разходите за единица продукция е несъвместимо с развитието на цената на алуминия, дори ако се вземе предвид премията за метали. Това твърдение обаче не беше подкрепено с доказателства. Освен това разследването показа, че през разглеждания период цената на LME е намаляла с повече от 20 %, като премията за метали се е увеличила повече от два пъти през разглеждания период. Като се вземат предвид едновременно цената на LME и размерът на премията за метали, става ясно, че през разглеждания период цената на алуминия е намаляла с около 11 %. Това намаление е в съответствие, и дори идентичнo, с намалението на разходите за единица продукция, отчетени през същия период в съображение 156. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(162)

Един китайски производител се позова на съображение 156 и заяви, че възможни причини за вредата са по-ниските цени на вноса, предполагаемите по-високи производствени разходи, липсата на интерес по отношение производството на АФДЦ, тъй като цените на други категории фолио в Съюза биха били по-високи, както и липсата на интерес към пазара на Съюза, тъй като цените на АФДЦ биха били по-високи на експортните пазари. Що се отнася до по-високите производствени разходи, китайският производител изтъкна високото равнище на премията за метали и факта, че промишлеността на Съюза използва комбинация от два производствени метода — горещо валцуване и непрекъснато леене, при условие че прилагането само на метода непрекъснато леене би било в по-голяма степен разходоефективно.

(163)

В отговор на тези твърдения следва да се припомни, че от съображения 156 и 157 може да се направи заключението, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда. Във връзка с твърденията относно разходите за производство, на първо място следва да се отбележи, че по отношение на ролята на премията за метали като потенциален фактор за вредата, паралелното разследване установи, че както промишлеността на Съюза, така и руският производител износител са понесли сравними разходи при снабдяването със суровини за производството на АФДЦ, тъй като пазарните цени на тези суровини както в Русия, така и на пазара на Съюза, са пряко свързани с Лондонската борса за търговия с метали. Поради това може да се заключи, че размерът на премията за метали не е фактор за вреда през разследвания период в рамките на преразглеждането. По отношение на потенциалната роля на производствените методи разследването показа, че методът непрекъснато леене е използван за производството на близо две трети от АФДЦ, произвеждано от промишлеността на Съюза през разследвания период в рамките на преразглеждането. Поради това разликите в разходоефективността се смекчават от преобладаващото използване на непрекъснатото леене като производствен метод в Съюза. Освен това в съображение 185 се посочва, че няма признаци промишлеността на Съюза да е загубила интерес към производството на АФДЦ. Разследването не показа и признаци, че производителите от Съюза са пренебрегнали пазара на Съюза в полза на експортни пазари на АФДЦ. Разследването действително показа, че през разследвания период в рамките на преразглеждането производителите от Съюза са изнесли само 1 182 тона АФДЦ за трети държави, което се равнява на по-малко от 3 % от продажбите на производителите от Съюза на вътрешния пазар през същия период. Поради това тези твърдения бяха отхвърлени.

(164)

С оглед на изложеното по-горе Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

Е.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ ИЛИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕДАТА

1.   Предварителни бележки

(165)

Тъй като при разследването бе направено заключението, че не съществува вероятност от повторно възникване на дъмпинга, причинен от вноса от Бразилия, анализът на вероятността от повторно възникване или продължаване на вредата бе ограничен само до вноса от КНР.

(166)

С цел да се оцени вероятността от повторно възникване или продължаване на вредата, ако се допусне срокът на действие на мерките по отношение на КНР да изтече, в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент беше анализирано потенциалното въздействие на китайския внос върху пазара на Съюза и промишлеността на Съюза.

(167)

Както е посочено в съображения 124 — 164, през разследвания период в рамките на преразглеждането промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда. През целия разглеждан период китайският внос е присъствал на пазара на Съюза само в ограничени количества, докато през същия период обемът на вноса и пазарният дял на Русия са нараснали. При паралелното разследване се стигна до заключението, че вносът от Русия е дъмпингов и причинява съществена вреда на промишлеността на Съюза, докато вносът от Китай, поради ниските си обем и нива на цените, е допринесъл само частично за вредата, понесена от промишлеността на Съюза, без това да нарушава причинно-следствената връзка между вноса от Русия и съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза. В същото време, както е посочено в съображения 80 — 100, разследването показа, че през разследвания период в рамките на преразглеждането китайският внос е осъществяван на дъмпингови цени и ако се допусне мерките да отпаднат, има вероятност дъмпингът да продължи.

2.   Свободен капацитет, търговски потоци, привлекателност на пазара на Съюза и ценово поведение на КНР

(168)

Значителният свободен капацитет в КНР, който не може да бъде изцяло усвоен от търсенето на китайския вътрешен пазар, и експортните пазари, различни от пазара на Съюза, продължаването на дъмпинга през разследвания период в рамките на преразглеждането при значителни дъмпингови маржове и дъмпинговите практики на китайските износители на пазарите на трети страни, описани подробно в съображения 82 — 100, ясно показват, че има голяма вероятност обемът на дъмпинговия внос от КНР значително да се увеличи, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

(169)

Ако действащите мерки бъдат отменени, китайските цени на вноса най-вероятно ще подбият продажните цени на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза. В действителност разследването показа, че в отсъствието на антидъмпингови мита китайският внос, осъществяван в рамките на нормалния режим на внос през разследвания период в рамките на преразглеждането, би подбил цените на промишлеността на Съюза средно с 12,2 % (10).

(170)

Както е упоменато в съображения 92 — 94, пазарът на Съюза е привлекателен за китайския внос, тъй като цените на пазара на Съюза са като цяло в съответствие с цените на други експортни пазари. Освен това, през юли 2014 г. Турция наложи антидъмпингови мерки по отношение на редица видове алуминиево фолио с произход от Китай, включително и на разглеждания продукт. Следователно може да се очаква, че част от производството, което преди това е изнасяно за Турция, ще бъде пренасочена към пазара на Съюза, ако мерките по отношение на Китай бъдат отменени. Поради това може да се направи заключението, че отмяната на мерките по всяка вероятност ще доведе до значително увеличение на вноса от КНР на дъмпингови цени, който значително подбива цените на промишлеността на Съюза, като по този начин ѝ нанася вреда.

(171)

Съдействащият производител от Бразилия и бразилската асоциация на производителите на алуминий завиха, че въз основа на статистическите данни, публикувани от Европейската асоциация на предприятията за алуминиево фолио, би могло да се установи, че производителите на алуминиево фолио от Съюза са увеличили износа си към пазарите на трети държави, което доказва, че тези пазари на трети държави са по-привлекателни от пазара на Съюза. По отношение на това твърдение бе констатирано, че използваните от страните статистически данни и отчети се отнасят за целия сектор на алуминиевото фолио или за категорията „тънкогабаритни“, която включва АФДЦ, но също и други видове фолио, като например алуминиевото конвертиращо се фолио и фолиото, използвано за гъвкави опаковки. На тази основа не може да се извлече съдържателно заключение по отношение на разглеждания продукт. В допълнение към това разследването установи, че обемите на износа на разглеждания продукт от страна на промишлеността на Съюза за пазарите на трети държави през разследвания период в рамките на преразглеждането е възлизал само на 1 182 тона, което представлява по-малко от 3 % от техните продажби на вътрешния пазар през разследвания период в рамките на преразглеждането. Поради това твърденията в това отношение бяха отхвърлени.

3.   Заключение

(172)

С оглед на констатациите от разследването може да се направи заключението, че отмяната на мерките по отношение на КНР по всяка вероятност ще доведе до значително увеличение на вноса от КНР на дъмпингови цени, който значително подбива цените на промишлеността на Съюза, като по този начин ѝ нанася допълнителна вреда.

Ж.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

1.   Предварителна бележка

(173)

В съответствие с член 21 от основния регламент Комисията проучи дали запазването на съществуващите мерки по отношение на КНР би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло. Интересът на Съюза беше определен въз основа на оценка на всички различни засегнати интереси, в това число тези на промишлеността на Съюза, на търговците, вносителите и ползвателите.

2.   Интерес на промишлеността на Съюза

(174)

Разследването показа, че през разследвания период в рамките на преразглеждането промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда. Както е посочено в съображение 167, съществената вреда произтича предимно от дъмпинговия внос от Русия, докато вносът от Китай само частично е допринесъл за вредата, понесена от промишлеността на Съюза. Също така бе установено, че съществува вероятност от продължаване на вредата, ако се допусне срокът на действие на мерките по отношение на Китай да изтече.

(175)

Ако мерките по отношение на Китай бъдат отменени, има вероятност вносът на дъмпингови цени от Китай да се възобнови в значителни количества на пазара на Съюза, което също така би подбило значително продажните цени на промишлеността на Съюза и би причинило по-голям ценови натиск от упражнявания от дъмпинговия руски внос през разследвания период в рамките на преразглеждането. Промишлеността на Съюза ще бъде принудена да се съобрази с по-ниските нива на цените и по този начин ще увеличи загубите си.

3.   Интерес на ползвателите

(176)

Ползвателите в Съюза са „пренавивачи“, чиято дейност се заключава в търговията с опаковъчен материал (алуминиево фолио, но също така хартия и полиетилен) след пренавиването на АФДЦ на малки ролки („потребителски ролки“) и преопаковането му за търговията на едро и дребно. Интерес заявиха и получиха въпросник шест дружества. Три дружества съдействаха в процедурата, като представиха отговори на въпросника. В две от съдействащите дружества бяха проведени проверки на място.

(177)

Разследването показа, че АФДЦ е основната суровина на пренавивачите и представлява около 80 % от общите им производствени разходи.

(178)

През разследвания период в рамките на преразглеждането нито един от тримата съдействащи ползватели не е осъществявал внос от КНР. Техните основни източници на снабдяване са промишлеността на Съюза, Русия и Турция.

(179)

Тъй като пренавивачите доставят богата гама от продукти за опаковане, при трите съдействащи дружества дейността във връзка с АФДЦ е била в диапазона от по-малко от една шеста до най-много една трета от общата им дейност.

(180)

Всички съдействащи дружества посочват, че през разследвания период в рамките на преразглеждането са работили като цяло на печалба. По отношение на дейността, включваща разглеждания продукт, бе установено, че двама от съдействащите ползватели са реализирали печалба. За третия не бяха изведени заключения поради липсата на яснота относно разпределянето на неговите разходи за реализация, общи и административни разходи.

(181)

С оглед на гореизложените констатации се приема, че запазването на мерките по отношение на Китай няма да окаже значително отрицателно въздействие върху положението на ползвателите.

4.   Интерес на вносители/търговци

(182)

Никое от дружествата, които се занимават с търговия с АФДЦ и са внасяли или препродавали АФДЦ с произход от КНР през разглеждания период, не заяви интерес след публикуването на известието за започване. По време на разследването се установи също така, че промишлеността на Съюза и производителите износители са продавали АФДЦ на ползвателите предимно пряко. Въз основа на това няма индикации, че налагането на мерки ще се отрази неблагоприятно на положението на вносителите/търговците.

5.   Източници на снабдяване

(183)

Някои от заинтересованите страни заявиха, че промишлеността на Съюза не разполага с достатъчен капацитет, за да отговори на цялото търсене в Съюза. Поради това тези страни заявиха, че ако мерките продължат да се прилагат по отношение на Бразилия и Китай, и в същото време, ако бъдат наложени окончателни мерки по отношение на Русия, Съюзът ще бъде изправен пред недостиг на доставки, което ще увеличи цената на АФДЦ. Вследствие на това пренавивачите ще трябва също да увеличат цените си на потребителските рула в ущърб на потребителите.

(184)

В отговор на това твърдение трябва да отбележим, че разследването показа, че промишлеността на Съюза разполага със свръхкапацитет и е в състояние да увеличава производството и продажбите на АФДЦ в Съюза. Освен това съществуват алтернативни източници за снабдяване, като Турция, Армения и Южна Африка. Накрая следва да се припомни, че антидъмпинговите мерки имат за цел да се установят равни условия на конкуренция в Съюза, а не да се възпрепятства китайският и руският внос към пазара на Съюза, който следва да навлиза на пазара на справедливи цени.

6.   Други доводи

(185)

Една от заинтересованите страни заяви, че промишлеността на Съюза е загубила интереса си към производството на АФДЦ и поради тази причина не е имал друг избор освен да внася АФДЦ. Разследването обаче показа, че най-големият включен в извадката производител от Съюза е произвеждал само АФДЦ. За други включени в извадката производители от ЕС обаче бе установено, че използват производствените си съоръжения за производството на смес от АФДЦ и алуминиево конвертиращо се фолио (АКФ), което е различен продукт, използван за различно приложение от това на АФДЦ. Тези други производители от Съюза са поддържали сравнително постоянно съотношение на производството и продажбите на АФДЦ и АКФ през разглеждания период. Поради това в хода на разследването твърденията, че интересът на промишлеността на Съюза към АФДЦ е все по-слаб, не се потвърди и то беше отхвърлено.

7.   Заключение относно интереса на Съюза

(186)

Въз основа на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че не са налице основателни причини да се счита, че запазването на мерките по отношение на вноса на АФДЦ с произход от КНР не е в интерес на Съюза.

З.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(187)

Всички страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча да се запазят съществуващите мерки по отношение на КНР и да се отменят съществуващите мерки по отношение на Бразилия. На страните също така беше даден срок да представят коментари след оповестяване на информацията. Изявленията и коментарите бяха надлежно взети предвид, когато това беше обосновано.

(188)

От гореизложеното следва, че както е предвидено в член 11, параграф 2 от основния регламент, антидъмпинговите мерки по отношение на вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от КНР, наложени с Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета, следва да бъдат запазени. В замяна на това срокът на действие на мерките по отношение на вноса от Бразилия следва да се допусне да изтече.

(189)

Дружество, което впоследствие промени наименованието си, може да поиска прилагане на тези индивидуални антидъмпингови митнически ставки. Искането трябва да бъде адресирано до Комисията (11). Искането трябва да съдържа цялата съответна информация, която позволява да се докаже, че промяната не засяга правото на дружеството да се ползва от приложимата за него митническа ставка. Ако промяната на наименованието на дружеството не засяга правото му да се ползва от приложимата за него митническа ставка, в Официален вестник на Европейския съюз се публикува известие, с което се съобщава за промяната на наименованието.

(190)

Настоящият регламент е в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на алуминиево фолио алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,008 mm и не по-голяма от 0,018 mm, без подложка, само валцовано, на ролки с широчина, не по-голяма от 650 mm, и с тегло, по-голямо от 10 kg, понастоящем класирано в код по КН ex 7607 11 19 (код по ТАРИК 7607111910), с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване, за продукта, описан в параграф 1 и произведен от посочените по-долу дружества, е следната:

Държава

Дружество

Антидъмпингово мито

Допълнителен код по ТАРИК

КНР

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd and Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd.

6,4 %

A944

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd.

20,3 %

A945

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd.

24,2 %

A946

Всички останали дружества

30,0 %

A999

3.   Освен когато е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

4.   Индивидуалните митнически ставки, определени за дружествата, посочени в параграф 2, се прилагат при представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, върху която фигурира декларация с дата и подпис на служител на издалото фактурата дружество, който посочва името и длъжността си, като текстът на декларацията се съставя по следния образец: „Аз, долуподписаният/та, удостоверявам, че (обемът) алуминиево фолио, продадено за износ за Европейския съюз и включено в настоящата фактура, е произведено от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в Китайската народна република. Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.“ При липсата на такава фактура се прилага митническата ставка, приложима за „всички останали дружества“.

5.   Антидъмпинговата процедура по отношение на вноса на продукта, посочен в член 1, параграф 1, с произход от Бразилия се прекратява.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и Китайската народна република (ОВ L 262, 6.10.2009 г., стр. 1).

(3)  Решение 2009/736/EC на Комисията от 5 октомври 2009 г. за приемане на гаранция, предложена във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на някои видове алуминиево фолио с произход, inter alia, от Бразилия (ОВ L 262, 6.10.2009 г., стр. 50).

(4)  Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки (ОВ C 49, 21.2.2014 г., стр. 7).

(5)  Известие за изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки (ОВ C 350, 4.10.2014 г., стр. 22).

(6)  Известие за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Бразилия и Китайската народна република (ОВ C 350, 4.10.2014 г., стр. 11).

(7)  Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Русия (ОВ C 354, 8.10.2014 г., стр. 14).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1081 на Комисията от 3 юли 2015 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Русия (ОВ L 175, 4.7.2015 г., стр. 14).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2385 на Комисията от 17 декември 2015 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Русия (вж. страница 91 от настоящия брой на Официален вестник).

(10)  Подбиването на цените в размер на 12,2 % бе определено, като бе взет под внимание фактът, че митническата ставка е била в размер на 4 % през първите три месеца от разследвания период в рамките на преразглеждането, а след това се е увеличила на 7,5 %. Прилагането на действащото понастоящем мито в размер на 7,5 % за целия период би имало незначително въздействие, тъй като то ще намали подбиването на цените само с 0,5 %.

(11)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.