18.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/52


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2381 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2015 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (1), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1059/2003 представлява нормативната уредба за регионалната класификация, необходима за събирането, съставянето и разпространяването на хармонизирана регионална статистика в Съюза.

(2)

Съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1059/2003, когато се прави изменение в класификацията NUTS, съответната държава членка следва да предостави на Комисията динамичните редове според новото регионално деление, за да се заменят вече предадените данни. Динамичните редове и тяхната продължителност следва да се определят от Комисията, като се взема предвид осъществимостта на предаването им. Динамичните редове следва да се предоставят в срок от две години от измененията на класификацията NUTS.

(3)

Класификацията NUTS беше изменена с Регламент (ЕС) № 1319/2013 на Комисията (2) считано от 1 януари 2015 г. и с Регламент (ЕС) № 868/2014 на Комисията (3) считано от 1 януари 2016 г.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Държавите членки предоставят на Комисията динамичните редове според новото регионално деление в съответствие със списъка в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1319/2013 на Комисията от 9 декември 2013 г. за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 342, 18.12.2013 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 868/2014 на Комисията от 8 август 2014 г. за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 241, 13.8.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Задължителна начална година по статистически области

Област

NUTS ниво 2

NUTS ниво 3

Селско стопанство — икономически сметки за селското стопанство

2007 г. (1)

 

Селско стопанство — селскостопански животни

2010 г.

 

Селско стопанство — продукция от растениевъдство

2007 г.

 

Селско стопанство — производство на мляко

2010 г.

 

Селско стопанство — структура на земеделските стопанства

2010 г.

2010 г. (1)

Демография — население, живи раждания, умирания

1990 г. (2)

1990 г. (2)

Пазар на труда — заетост, безработица

2010 г.

2010 г. (1)

Околна среда — съоръжения за обработване на отпадъци

2010 г.

 

Здравеопазване — причини за смъртта

1994 г. (3)

 

Здравеопазване — инфраструктура

1993 г. (1)

 

Здравеопазване — пациенти

2000 г. (1)

 

Информационно общество

2010 г. (1)

 

Регионални икономически сметки — сметки на домакинствата

2000 г.

 

Регионални икономически сметки — регионални сметки

2000 г.

2000 г.

Наука и технологии — разходи за научноизследователска и развойна дейност и персонал, зает с такава дейност

2011 г.

 

Туризъм

2012 г.

 


(1)  Предоставянето не е задължително.

(2)  Предоставянето не е задължително за референтните години 1990—2012 г.

(3)  Предоставянето не е задължително за референтните години 1994—2010 г.