12.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/101


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2324 НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2015 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета по отношение на определението на групите риболовни съоръжения в определени географски зони

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004 (1), и по-специално член 31 от него,

като има предвид, че:

(1)

Една от основните цели на общата политика в областта на рибарството е премахването на разточителната практика да се изхвърля уловена риба. Постепенно — от 2016 г. и най-късно до 2019 г. — ще влезе в сила задължението за разтоварване на сушата за някои видове дълбоководен риболов, които понастоящем са обхванати от режима на риболовното усилие по силата на Регламент (ЕО) № 1342/2008.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1342/2008 се предвижда ограниченията на риболовното усилие да бъдат налагани на групи за риболовно усилие, които се определят от групите риболовни съоръжения и географските зони, определени в приложение I към посочения регламент.

(3)

За целите на изпълнението на задължението за разтоварване е необходимо настоящият режим на риболовното усилие да стане по-гъвкав, за да се даде възможност на рибарите да използват по-избирателни съоръжения с по-голям размер на окото. В този контекст беше счетено за необходимо да се провери дали сегашната структура на групите за риболовно усилие все още е икономически ефективна от гледна точка на отношението между разходите за управление и нуждата от опазване.

(4)

В резултат от това на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) беше възложено да даде препоръка относно възможността за сливане на групите риболовни съоръжения TR1 и TR2, използвани за определяне на групите за риболовно усилие. НТИКР стигна до заключението (2), че при сливане на групите съоръжения TR1 и TR2 има риск от повишена смъртност от риболов при атлантическа треска и че такова сливане, ако се прилага само в Северно море, Skagerrak и източната част на Ламанша, би довело до несъответствия с други зони на управление. Освен това той заключи, че новосъздадената чрез сливането група би била по-разнородна по отношение на уловените биологични запаси от отделните групи TR1 и TR2 и е малко вероятно икономическата ефективност да се увеличи, тъй като ще трябва да се вземат допълнителни мерки, за да се противодейства на евентуалното увеличение на смъртността от риболов при атлантическата треска. НТИКР обаче стигна и до заключението, че такова сливане би позволило на рибарите да извършват по-селективен риболов.

(5)

Освен това в рамките на оценка на Регламент (ЕО) № 1342/2008, извършена през 2011 г. (3), НТИКР отбеляза, че смъртността от риболов на атлантическата треска в Северно море е само 3 процента по-ниска през 2010 г. в сравнение с 2008 г. Поради това НТИКР счита, че управлението на риболовното усилие при запасите от атлантическа треска в Северно море не е успяло да ограничи отстраняването на риба от този вид.

(6)

Риболовното усилие, отпуснато на групите риболовни съоръжения TR1 и TR2, намаля значително след въвеждането на сегашния режим на риболовното усилие през 2008 г. Следователно степента на възможно отрицателно въздействие от сливането на двете групи върху смъртността от риболов при атлантическата треска би била много по-ниска, отколкото в миналото.

(7)

Сливането би намалило значително разходите за управление. По-малък брой групи риболовни съоръжения би довел до намаляване на административните разходи за националните органи и рибарите, по-специално понеже много рибари използват различни уреди и по този начин принадлежат към няколко групи за риболовно усилие, поради което са необходими сложни изчисления, когато им се разпределя съответното риболовно усилие. Освен това със задачи по изпълнението на нововъведеното задължение за разтоварване на целия улов ще бъдат ангажирани значителен брой човешки ресурси в администрациите на държавите членки. Освен това Комисията счита, че в случай на увеличаване на смъртността от риболов при атлантическата треска допълнителните предпазни мерки няма непременно да доведат до значителни административни разходи.

(8)

Съгласно становището на ICES (4) природозащитният статус на запаса от атлантическа треска в Северно море в подзона IV на ICES, участък VIId на ICES и западната част от участък IIIa на ICES (Skagerrak) се е подобрил значително.

(9)

От горните съображения може да се заключи, че по-бързото въвеждане на задължението за разтоварване за атлантическата треска ще бъде по-резултатно с оглед на намаляването на смъртността от риболов при атлантическата треска, причинена от нежелан улов, отколкото запазването на сегашната задължителна система за управление на риболовното усилие.

(10)

Поради това не е целесъобразно да се запазят отделни групи риболовни съоръжения TR1 и TR2 в следните зони: Skagerrak, тази част от зона IIIa на ICES, която не попада в Skagerrak и в Kattegat, зона IV на ICES и водите на ЕО, попадащи в зона IIa на ICES, както и зона VIId на ICES. Предвид на лошото състояние на запасите от атлантическа треска в Kattegat, зони VIIa и VIa на ICES и водите на ЕО, попадащи в зона Vb на ICES, сливането на групите риболовни съоръжения следва да не се прилага за тези зони.

(11)

Комисията ще следи отблизо последиците от сливането на групите риболовни съоръжения TR1 и TR2 върху смъртността от риболов при атлантическата треска, за да адаптира съответно структурата на групите риболовни съоръжения, ако смъртността от риболов при атлантическата треска се увеличи в резултат на изхвърляне на улов.

(12)

С цел Комисията и държавите членки да могат да наблюдават развитието на ситуацията без допълнителни административни разходи, е уместно да не се променя действащата система за докладване.

(13)

Поради това Регламент (ЕО) № 1342/2008 следва да бъде съответно изменен.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1342/2008 се добавя следната точка 3:

„3.

Чрез дерогация от точка 1 за управлението на риболовното усилие в зоната, посочена в точка 2, буква б), групите риболовни съоръжения TR2 и TR1 се разглеждат като една група риболовни съоръжения с размер на окото, равен на или по-голям от 70 mm. Държавите членки продължат да докладват поотделно за използването на риболовното усилие за групите съоръжения TR1 и TR2, както се изисква в членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (5).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20.

(2)  Научен, технически и икономически комитет по рибарство — доклад от 49-ото пленарно заседание (PLEN-15-02).

(3)  Evaluation of multi-annual plans for cod in Irish Sea, Kattegat, North Sea, and West of Scotland (Оценка на многогодишните планове за атлантическата треска в Ирландско море, Kattegat, Северно море и зоната на запад от Шотландия) (STECF-11-07).

(4)  ICES Advice on fishing opportunities, catch, and effort Greater North Sea and Celtic Seas Ecoregions (Становище на ICES за възможностите за риболов, улова и усилието в по-големите екорегиони на Северно море и Келтско море): 6.3.4 Атлантическа треска (Gadus morhua) в подзона IV и участъци VIId и IIIa запад (Северно море, източната част на Ламанша и Skagerrak).