12.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/67


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2322 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаването на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията (2) бе създаден списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, посочен в глава II от Регламент (EО) № 2111/2005.

(2)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 някои държави членки и Европейската агенция за авиационна безопасност („ЕААБ“) съобщиха на Комисията цялата информация, която е необходима за актуализиране на посочения списък. Такава информация бе предоставена и от някои трети държави. Въз основа на подадената информация списъкът на Общността следва да бъде актуализиран.

(3)

Комисията уведоми всички засегнати въздушни превозвачи — директно или чрез органите, отговарящи за регулаторния надзор върху тях — за най-важните факти и съображения, върху които ще се основава решението да им се наложи оперативна забрана в границите на Съюза или да се изменят условията на оперативната забрана, наложена на даден въздушен превозвач, включен в списъка на Общността.

(4)

Комисията даде възможност на засегнатите въздушни превозвачи да прегледат предоставените от държавите членки документи, да изпратят писмени коментари и да направят устни изложения пред Комисията и пред комитета, създаден с Регламент (ЕИО) № 3922/1991 на Съвета (3) („Комитет за авиационна безопасност“).

(5)

Комисията запозна Комитета за авиационна безопасност с най-новата информация относно продължаващите съвместни консултации, които се провеждат съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 и Регламент (ЕО) № 473/2006 (4) с компетентните органи и въздушните превозвачи на Ботсуана, Република Гвинея, Замбия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Казахстан, Ливан, Мадагаскар, Мозамбик, Непал, Судан, Тайван, Тайланд и Филипините. Комисията също така предоставя информация на Комитета за авиационна безопасност относно състоянието на безопасността на въздухоплаването в Грузия, Либия, Сао Томе и Принсипи, Таджикистан и Йемен и относно техническите консултации с Руската федерация.

(6)

ЕААБ представи на Комисията и Комитета за авиационна безопасност резултатите от анализа на одитните доклади, изготвени от Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) в рамките на Всеобщата програма за одит на надзора за безопасност (USOAP). В този контекст държавите членки бяха приканени да дадат приоритетно значение на наземните инспекции, осъществявани на борда на въздушни превозвачи, лицензирани от държави, по отношение на които ИКАО е формулирала сериозни опасения за безопасността (СОБ) или при които ЕААБ е установила значителни пропуски в системата за надзор на безопасността. Освен извършените от Комисията консултации съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 приоритетните наземни инспекции ще позволят набавянето на допълнителна информация относно показателите за безопасност на въздушните превозвачи, лицензирани в посочените държави.

(7)

ЕААБ също така информира Комисията и Комитета за авиационна безопасност за резултатите от анализа на наземните инспекции, извършени в рамките на програмата за оценка на безопасността на чуждестранни въздухоплавателни средства (SAFA) в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията (5).

(8)

Освен това ЕААБ информира Комисията и Комитета за авиационна безопасност за проектите за техническа помощ, реализирани в държави, спрямо които са предприети мерки или наблюдение по Регламент (ЕО) № 2111/2005. Тя предостави информация за плановете и исканията за допълнителна техническа помощ и сътрудничество, за да се подобри административният и техническият капацитет на органите за гражданско въздухоплаване с оглед съдействие за отстраняване на несъответствията с приложимите международни стандарти за гражданското въздухоплаване. В този контекст държавите членки бяха приканени да отговарят на подобни искания на двустранна основа в сътрудничество с Комисията и ЕААБ. Във връзка с това Комисията подчерта ползата да се предоставя информация на международната авиационна общност — по-специално чрез базата данни на мрежата на ИКАО за сътрудничество и съдействие в областта на безопасността (SCAN) — относно оказваната от Съюза и неговите държави членки техническа помощ за подобряване на безопасността на въздухоплаването в целия свят.

(9)

Евроконтрол предостави на Комисията и Комитета за авиационна безопасност актуализирана информация относно състоянието на функцията на SAFA за подаване на алармен сигнал и текущите статистически данни, свързани с предупрежденията за забранените въздушни превозвачи.

Въздушни превозвачи на Европейския съюз

(10)

След като ЕААБ анализира получената информация от проведените наземни инспекции на въздухоплавателни средства на превозвачи от ЕС или от стандартизационни инспекции, извършени от ЕААБ, както и от специалните инспекции и одити, проведени от националните въздухоплавателни органи, редица държави членки приеха принудителни мерки, за които уведомиха Комисията и Комитета за авиационна безопасност. Малта уведоми Комисията и Комитета за авиационна безопасност за някои действия, предприети от нея по отношение на редица малтийски въздушни превозвачи, а Естония докладва относно положението на въздушния превозвач AS Avies. Преди заседанието на Комитета за авиационна безопасност Гърция предостави информация за определени действия, предприети от нея по отношение на редица гръцки въздушни превозвачи.

(11)

Държавите членки потвърдиха готовността си да предприемат необходимите действия, ако информацията за безопасността покаже наличието на непосредствени рискове в резултат на неспазването на съответните стандарти за безопасност от страна на въздушни превозвачи на Съюза.

Въздушни превозвачи от Ботсуана

(12)

Органът за гражданско въздухоплаване на Ботсуана (CAAB) с писмо от 27 август 2015 г. предостави информация относно напредъка по справянето със СОБ и други констатации на ИКАО. CAAB показа, че е отбелязал по-нататъшен напредък по отношение на прилагането на международните стандарти за безопасност. Той съдейства с регионалната служба на ИКАО за получаване на допълнителна помощ за справянето със СОБ и други констатации. CAAB приканва ИКАО да проведе координирана мисия за проверка преди края на 2015 г., за да провери дали СОБ са превъзмогнати.

(13)

Подобреното прилагане на международните стандарти за безопасност и наличната информация за безопасността не обосновават решение за налагане на забрана или оперативни ограничения на въздушните превозвачи, сертифицирани в Ботсуана. Комисията обаче счита, че положението следва да продължи да бъде наблюдавано отблизо.

(14)

Поради това, и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, така че в него да бъдат включени въздушни превозвачи от Ботсуана.

Въздушни превозвачи от Република Гвинея

(15)

На техническата среща с Комисията, проведена през януари 2013 г. в Брюксел, бе постигнато съгласие, че компетентният орган на Република Гвинея — Националната дирекция по гражданска авиация (DNAC) — редовно е предоставял на Комисията информация за текущото изпълнение на плана за коригиращи действия, одобрен от ИКАО през декември 2012 г., както и за всички свързани с него дейности.

(16)

В последния доклад за напредъка, представен от DNAC и получен от Комисията на 10 август 2015 г., се определят най-новите дейности и развития по отношение на прилагането на плана за коригиращи действия, който понастоящем се фокусира върху състоянието на процеса на сертифициране на въздушните превозвачи и регистрацията на въздухоплавателни средства. В края на март 2013 г. бе прекратено действието на всички предишни свидетелства за авиационен оператор (САО). Пълното (5-етапно) лицензиране в съответствие с ИКАО на въздушните превозвачи Eagle Air и PROBIZ Guinée приключи и тези въздушни превозвачи получиха своите САО съответно на 10 април 2015 г. (САО № 1/DNAC/2015) и 4 август 2015 г. (САО № 2/DNAC/2015). Четири други въздушни превозвачи, а именно Konair, Sahel Aviation Guinée, Fly Nimba Airlines и Ijet Aviation,също започнаха процес на сертифициране.

(17)

Регистрацията на въздухоплавателните средства е в ход и DNAC докладва, че пет нови летателни апарата са били добавени към регистъра на въздухоплавателните средства.

(18)

Постепенното прилагане на плана за коригиращи действия, одобрен от ИКАО през декември 2012 г., и наличната информация за безопасността понастоящем не обосновават решение за налагане на забрана или оперативни ограничения на въздушните превозвачи, сертифицирани в Република Гвинея. При все това положението следва да продължи да бъде наблюдавано отблизо.

(19)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, така че в него да бъдат включени въздушни превозвачи от Република Гвинея.

(20)

В случай че постъпи каквато и да е информация, имаща отношение към безопасността и указваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Индия

(21)

На 20 октомври 2015 г. се проведоха технически консултации между Комисията, ЕААБ, държавите членки и представители на Генералната дирекция за гражданско въздухоплаване на Индия („индийската DGCA“) и въздушния превозвач Air India. Индийската DGCA предостави данни по отношение на текущите мерки за устойчивост, които е предприела във връзка с възможностите си за надзор на безопасността. Техническите консултации бяха използвани също и като възможност за обсъждане с индийската DGCA на връзките между индийските въздушни превозвачи и програмата SAFA.

(22)

От консултациите стана ясно, че въпреки че индийската DGCA е въвела определени мерки за установяване на устойчивостта на предприетите до момента подобрения в авиационната безопасност, е установена необходимост от допълнителни действия в различни области. От друга страна, индийската DGCA използва базата данни на SAFA, за да контролира дейността на индийските въздушни превозвачи в рамките на програмата SAFA. Това е видно например от факта, че индийската DGCA съобщи, че през юни 2015 г. е провела среща с Air India, за да обсъдят текущите в рамките на тази компанията процедури във връзка с начина, по който тя управлява показателите си в рамките на програмата SAFA.

(23)

Air India предостави преглед на системата си за управление на безопасността, обобщение на статистическата информация на SAFA по флотове, примери от комуникационната си стратегия по програмата за управление на безопасността и подробности от процедурата по SAFA, която е въвела с цел непрекъснатото си подобряване.

(24)

Като продължение на техническите консултации, в писма от 29 октомври 2015 г. Комисията припомни на индийската DGCA редица послания, включително това, че показателите по SAFA на индийските въздушни превозвачи трябва да се следят по-внимателно. Комисията също така посочи на Air India, че напредъкът по отношение на управлението на процедурата по SAFA трябва да се докаже чрез показателите по програмата SAFA. И индийската DGCA, и Air India бяха запознати с отговорността на ЕААБ съгласно Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията (6) (част TCO) да извършва оценки на безопасността на оператори от трети държави, както и с това, че показателите по програмата SAFA са сред ключовите елементи, които EAАБ взема предвид при извършването на тези оценки.

(25)

Комисията взе предвид информацията, предоставена от индийската DGCA и от Air India. Беше преценено, че в този случай няма нужда от забрана или оперативни ограничения на въздушни превозвачи, сертифицирани в Индия, но че са необходими по-нататъшни технически консултации, за да се гарантира, че свързаните с безопасността въпроси могат да бъдат постоянно обсъждани.

(26)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, така че в него да бъдат включени въздушни превозвачи от Индия.

(27)

Комисията възнамерява да продължи официалните консултации с индийската DGCA съгласно разпоредбите, предвидени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006.

(28)

Държавите членки ще продължат да следят дали индийските въздушни превозвачи ефективно прилагат съответните стандарти за безопасност чрез приоритетни наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

Въздушни превозвачи от Индонезия

(29)

Консултациите с компетентния орган на Индонезия — Генералната дирекция за гражданско въздухоплаване на Индонезия („индонезийската DGCA“) — продължават с цел да се проследи неговият напредък в усилията да гарантира, че надзорът върху безопасността на всички сертифицирани в Индонезия въздушни превозвачи отговаря на международните стандарти за безопасност. След одита на ИКАО от май 2014 г. индонезийската DGCA е финализирала своя план за корективни действия и понастоящем изпълнява посочените в него корективни действия. По искане на индонезийската DGCA на 29 октомври беше организирана техническа среща между Комисията, ЕААБ, някои държави членки и индонезийската DGCA, както и въздушните превозвачи Citilink, Lion Air и Batik Air. На тази среща стана ясно, че необходимите корективни действия за отстраняване на констатациите от предишни одити са в процес на изготвяне, но тези действия все още са в различни етапи на изпълнение. Основната слабост, която бе установена, е начинът на провеждането на инспекциите на въздушните превозвачи и на въздухоплавателните средства. Процедурите за извършване на тази дейност са налице, но на практика те не винаги се спазват. Броят на проблемите, констатирани по време на инспекциите, продължава да бъде нисък, а съобщаването на резултатите от инспекциите на самите инспектирани дружества не винаги се извършва в съответствие с приложимите процедури. Липсват адекватни процедури за проследяване на констатираните проблеми, реалните последващи действия във връзка с тези проблеми продължават да бъдат слаби, а крайните срокове не се спазват и дори такива срокове не винаги биват наложени. Индонезийската DGCA борави с около 59 САО, като част от тези въздушни превозвачи се развиват с много бързи темпове. От съществено значение е индонезийската DGCA да не изостава от това развитие.

(30)

Въздушният превозвач Citilink направи представяне относно развитието на дружеството и управлението на безопасността в рамките му. Растежът на дружеството продължава с около осем нови въздухоплавателни средства на година, като системите и процедурите изглежда постепенно се стабилизират. Анализът на полетните данни се е подобрил и дружеството е наясно с оперативните рискове. Системата за управление на безопасността е създадена, но трябва да бъде допълнително разработена, в т.ч. по отношение на ниския процент съобщавани инциденти и произшествия.

(31)

Lion Air и Batik Air направиха обща презентация, тъй като и двете са членове на Lion Air Group. Растежът на тези две авиокомпании остава значителен, като е планирано всяка от тях да получи около 10 нови самолета през 2016 г. и подобен брой въздухоплавателни средства през следващите години. Основните предизвикателства за тези въздушни превозвачи са набирането и обучението на достатъчно персонал във всички области. И двата въздушни превозвача представиха планове за обучението на полетните екипажи и за набиране и обучение на друг персонал. Минималните квалификационни изисквания за новоназначени пилоти и изискванията за придобиване на ранга капитан при Lion Air са относително ниски, имайки предвид честите предизвикателства, налагани от работната среда. В резултат на това и поради бързото разрастване на въздушния превозвач в Lion Air работят голям брой относително неопитни пилоти. Това би могло да има връзка със значителния брой нестабилизирани подходи и високия риск от инциденти при кацане (твърдо кацане, отклонения от пистата). Самолет на Batik Air направи например отклонение от пистата на 6 ноември 2015 г. По отношение на този конкретен инцидент индонезийската DGCA и въздушният превозвач Batik Air предприеха незабавни действия за адекватното му разследване и предприемането на мерки за смекчаване на риска. Освен това системата за наблюдение на полетните данни е подобрена и води до значими резултати и подобрения по отношение на безопасността. Системата за управление на безопасността изглежда добре разработена, а напоследък и докладването на инцидентите и произшествията започна да се подобрява, въпреки че ефективното му прилагане и идентифицирането на опасностите имат нужда от още подобряване. От заседанието стана ясно, че предизвикателствата пред Lion Air и Batik Air са бързият растеж и относителната неопитност на полетните екипажи.

(32)

Индонезийската DGCA беше поканена за изслушване пред Комитета за авиационна безопасност на 25 ноември 2015 г. Индонезийската DGCA отново повдигна въпросите, представени по време на техническата среща на 29 октомври 2015 г., в това число постоянната програма за наблюдение и системата за управление на констатираните проблеми. Показани бяха резултатите от дейностите по надзора на четиримата индонезийски въздушни превозвачи, които понастоящем са изключени от общата забрана на индонезийски въздушни превозвачи, както и на тримата въздушни превозвачи, които присъстваха на изслушването. Индонезийската DGCA представи също и развитието в системата за управление на риска за безопасността и прикани Комисията да осъществи проверка на място. Подобна мисия ще предостави възможност за преглед на напредъка и за определяне на равнището на действителното прилагане на международните стандарти за безопасност от страна на органа и на въздушните превозвачи.

(33)

Въздушните превозвачи Citilink, Lion Air и Batik Air представиха развитието и прилагането на системите си за управление на безопасността — информация, до голяма степен подобна на представената на техническо заседание на 29 октомври.

(34)

В писмо от 22 октомври 2015 г. индонезийската DGCA уведоми Комисията, че от последната актуализация са били сертифицирани два нови въздушни превозвача, и по-конкретно: на Alda Trans Papua е издаден САО № 135-054, а на Weststar Aviation Indonesia — САО № 135-059. Индонезийската DGCA не представи обаче доказателства, че надзорът върху безопасността на тези въздушни превозвачи е гарантиран в съответствие с международните стандарти за безопасност. В същото писмо индонезийската DGCA уведоми Комисията, че са отнети САО на въздушните превозвачи Pacific Royale Airways (САО 121-045), Air Maleo (САО 121-041, само вътрешни товарни превози), Manunggal Air Service (САО 121-020), Nusantara Buana Air (САО 135-041), Survai Udara Penas (Persero, САО 135-006) и Asconusa Air Transport (САО 135-022).

(35)

Въпреки че след одита от ИКАО от май 2014 г. и дори след техническата среща през октомври може да се отбележи напредък, проверката на подобренията е предпоставка за придобиване на необходимата увереност по отношение на безопасността, която е необходима, за да се обмисли по-нататъшното либерализиране на оперативната забрана за индонезийски въздушни превозвачи. Поради това през 2016 г. трябва да се организира посещение на ЕС за оценка на място с цел да се събере необходимата информация. Към настоящия момент обаче няма достатъчно доказателства в подкрепа на решение по отношение на допълнителни облекчения на оперативната забрана на въздушни превозвачи от Индонезия, включително по отношение на Citilink, Lion Air и Batik Air.

(36)

Поради това, и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че списъкът на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че Alda Trans Papua и Weststar Aviation да се включат в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006. Pacific Royale Airways, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air, Survai Udara Penas и Asconusa Air Transport следва да бъдат заличени от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

Въздушни превозвачи от Иран

(37)

На 30 март 2010 г. въздушният превозвач Iran Air, сертифициран от Организацията за гражданска авиация на Ислямска република Иран (CAOIRI), бе включен в приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006. На 5 юли 2010 г., след извършено посещение за оценка на място, оперативните ограничения на въздухоплавателния флот на Iran Air бяха допълнително уточнени.

(38)

Iran Air се свърза с Комисията и предостави информация относно настоящия си въздухоплавателен флот, подкрепена със съответната документация. Компанията поиска да се изключат от експлоатационни ограничения всички въздухоплавателни средства от типа A 320, за да може да извършва дейност в рамките на Съюза и със своите по-нови въздухоплавателни средства от този тип. Според информацията, предоставена от Iran Air, средната възраст на флота на Iran Air от типа A 320 е по-ниска от средната възраст на въздухоплавателните средства, на които е разрешено да извършват дейност в рамките на Съюза. Iran Air твърди също, че въздухоплавателните средства могат да бъдат експлоатирани по надежден начин. Тъй като обаче не бе възможно представените доказателства да бъдат проверени, е невъзможно въз основа на текущата информация, с която Комисията разполага, да се добавят нови въздухоплавателни средства към списъка с въздухоплавателни средства, с които Iran Air може да извършва дейности в Европейския съюз.

(39)

Според САО на Iran Air броят на въздухоплавателните средства от типовете, които имат право да извършват дейност в рамките на Съюза, е намалял. Списъкът на освободените въздухоплавателни средства, включени в приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006, следва да бъде съответно изменен.

(40)

Поради това, и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че списъкът на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006 да отговаря на текущия въздухоплавателен флот на Iran Air.

Въздушни превозвачи от Ирак

(41)

Между 13 юни 2014 г. и 16 март 2015 г. ЕААБ четири пъти писа на иракския орган за гражданско въздухоплаване („ICAA“) относно опасения за безопасността във връзка с показателите на Iraqi Airways по програмата SAFA. По повод на тези опасения, данните от SAFA доказват липса на достатъчен анализ на първопричините от страна на Iraqi Airways.

(42)

Iraqi Airways поиска от ЕААБ разрешение за оператор от трета държава (ТСО) на 20 август 2014 г. ЕААБ оцени искането за разрешение за ТСО на Iraqi Airways в съответствие с изискванията на част TCO.

(43)

При проверката на оценката на безопасността на Iraqi Airways във връзка с искането за разрешение за ТСО ЕААБ изрази сериозно безпокойство по отношение на невъзможността на Iraqi Airways да отговори на констатираните проблеми по безопасността и да представи своевременно информация, свързана с безопасността. Поради това ЕААБ заключи, че допълнителна оценка няма да доведе до издаване на разрешение за Iraqi Airways и следователно тази компания не отговаря на приложимите изисквания, предвидени в Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията. В резултат на това на 16 юли 2015 г. ЕААБ отхвърли искането за разрешение за ТСО на Iraqi Airways поради посочените по-горе очевидни причини, свързани с безопасността.

(44)

На 28 септември 2015 г. Комисията изпрати до ICAA писмо, което послужи за начало на официални консултации с органите, отговарящи за регулаторния надзор на въздушните превозвачи, сертифицирани в Ирак, съгласно разпоредбите на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията. В писмото си Комисията посочи, че започването на такива официални консултации се дължи на показателите за безопасност на Iraqi Airways по програмата SAFA, както и на отказа на EААБ в отговор на искането за разрешение за ТСО на Iraqi Airways.

(45)

На 27 октомври 2015 г. Комисията изпрати писмо до ICAA и до Iraqi Airways с цел да уведоми двете страни, че случаят с Iraqi Airways е бил включен в дневния ред на заседанието на Комитета за авиационна безопасност от 24—26 ноември 2015 г. и че както на ICAA, така и на Iraqi Airways ще бъде дадена възможността да бъдат изслушани от Комитета за авиационна безопасност, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

(46)

На 3 ноември 2015 г. се проведе видеоконферентна връзка между Комисията, ЕААБ, държавите членки и представители на ICAA и Iraqi Airways. По време на тази видеоконферентна връзка ICAA представи обзор на своите функции, в т.ч. на основните принципи на дейностите си във връзка с надзора за безопасност. Друга информация, предоставена от ICAA, включваше преглед на надзора, прилаган от органите по отношение на Iraqi Airways, както и начина, по който ICAA проследява информацията, свързана с програмата SAFA. Презентацията на Iraqi Airways по време на тази видеоконферентна връзка включваше, наред с други елементи, само твърде общ преглед на информацията, свързана с нейната система за управление на безопасността и качеството, и на други свързани с безопасността процеси.

(47)

ICAA и Iraqi Airways бяха изслушани от Комитета за авиационна безопасност на 25 ноември 2015 г. Наред с другото ICAA докладва, че е отговорен за упражняване на общ надзор над седем притежатели на САО, включително Iraqi Airways. ICAA предостави и обобщение на действията, планирани с цел увеличаването на неговите възможности. ЕААБ предостави информация относно опасенията за безопасността, стоящи в основата на отказа ѝ в отговор на искането за разрешение за ТСО.

(48)

Iraqi Airways представи различни елементи, включително информация, относно своите анализ и последващи действия във връзка със SAFA. Презентацията не съдържаше достатъчно доказателства относно подробното функциониране на системата за управление на безопасността и качеството на Iraqi Airways. Информацията, предоставена от Iraqi Airways, по естество не беше достатъчна за пълното отстраняване на проблемите, свързани с безопасността, които стоят в основата на решението на ЕААБ да отхвърли искането за разрешение за ТСО на Iraqi Airways.

(49)

Поради това, и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че списъкът на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че въздушният превозвач Iraqi Airways да бъде включен в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(50)

Тъй като това включване е пряко следствие от решението на ЕААБ да отхвърли искането за разрешение за ТСО, Комисията възнамерява да преразгледа посоченото включване, ако и когато ЕААБ уведоми Комисията, че счита условията за приемане на искането на Iraqi Airways по част ТСО за изпълнени.

Въздушни превозвачи от Казахстан

(51)

От юли 2009 г. всички въздушни оператори, сертифицирани в Казахстан, с изключение на един, са обект на пълна оперативна забрана, дължаща се главно на неспособността на органа, който отговаря за надзора на безопасността на сертифицираните в Казахстан въздушни оператори — Комисията за гражданско въздухоплаване на Казахстан (CAC) — да въведе и приложи съответните международни стандарти за безопасност. Частично изключение е направено за въздушния превозвач Air Astana, който е включен в приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006 и има разрешение да извършва полети в Съюза с част от флота си, като равнището на дейностите му е ограничено до това в момента на записването му.

(52)

През 2014 г., в резултат на подобрените записи по SAFA, Air Astana получи разрешение да повиши равнището на дейностите си в Съюза, но само с типа въздухоплавателни средства, с които му е било разрешено да извършва дейности в Европейския съюз от 2009 г. насам.

(53)

През април 2015 г. Air Astana беше сертифициран отново от CAC, а през май 2015 г. и в рамките на одита на експлоатационната безопасност (IOSA) от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA). Въздушният превозвач предоставя редовно на Комисията актуална информация за своите полети, както и за дейностите си по обучение и поддръжка. Одитът на Air Astana, извършен от ЕААБ през октомври 2015 г. в рамките на част TCO, не разкри доказателства за несъответствия с международните стандарти. Беше установено, че Air Astana разполага с достатъчно персонал и се управлява ефективно от компетентен международни управленски екип съвместно с местен персонал. Организацията е разработила стабилна и надеждна култура на безопасност. Ето защо одитният екип на EААБ препоръча Air Astana да получи разрешение за ТСО без констатация за нарушения.

(54)

С цел предоставяне на актуална информация относно дейностите по надзора върху безопасността в Казахстан CAC беше поканен за изслушване по време на заседанието на Комитета за авиационна безопасност на 24 ноември 2015 г. Тя посочи, че са предприети редица действия за справяне с недостатъците, очертани от ИКАО в рамките на ICVM през 2014 г., включително със СОБ в областта на въздушните операции. Тези действия включват създаването на програма за обучение за инспектори по авиационна безопасност и подобряване на процедурите, свързани със сертифицирането на някои въздушни оператори и с издаването на специалните одобрения. По отношение на СОБ CAC посочи, че отстраняването му не се очаква преди края на 2015 г., в най-добрия случай. Освен това, през ноември 2015 г. компетентните органи на Казахстан подписаха меморандум за разбирателство с доставчик на консултантски услуги с оглед на повишаване на степента на ефективно прилагане на съответните стандарти за безопасност в Казахстан. CAC също така посочи, че през 2015 г. общо 12 стопански субекта под неин надзор са били сертифицирани отново и че 5 САО са били отменени. Макар това да са стъпки в положителна насока, остава значителна несигурност по отношение на степента на съответствие при сертифицирането на авиационни оператори и процедурите за одобрение, както и за ефективността на регулаторните мерки, прилагани, за да се отговори на СОБ.

(55)

Air Astana беше поканен за изслушване в рамките на заседанието на Комитета за авиационна безопасност на 24 ноември 2015 г. Той представи доказателства, че е въведен стабилен и ефективен процес на управление на безопасността за преодоляване на рисковете за безопасността, за извършване на анализ на първопричините и за насърчаване на култура на безопасност в рамките на организацията му. Въздушният превозвач е демонстрирал способност за управление на промените в обхвата и обема на дейността си по безопасен и ефикасен начин. Освен това Air Astana гарантира, че осъществява надзора на флота си в съответствие с приложимите международни стандарти за безопасност.

(56)

Въздушният превозвач SCAT JSC, сертифициран в Казахстан, поиска да бъде изслушан от Комитета за авиационна безопасност. Изслушването се проведе на 24 ноември 2015 г. Въздушният превозвач успешно завърши сертифицирането си по линия на одита на експлоатационната безопасност (IOSA). Според информацията, предоставена от SCAT JSC, няколко от въздухоплавателните му средства от типа Boeing B-737 и B-757 са регистрирани в Литва. Въпреки че Комисията признава напредъка, осъществен от SCAT JSC, въздушният превозвач не предостави доказателства, че полетите му, както и поддържането на летателната годност и поддръжката на въздухоплавателните му средства се изпълняват в съответствие с приложимите стандарти за безопасност.

(57)

Въз основа на информацията, с която разполага Комисията, в т.ч. и предоставената по време на изслушването на 24 ноември 2015 г., се стигна до заключението, че проектът за регулаторни реформи в Казахстан в областта на гражданското въздухоплаване напредва бавно. Въпреки това, като доказателство за по-задълбочен напредък, нерешените СОБ в областта на въздушните операции следва да се отстранят, преди да се пристъпи към обмисляне на значително облекчение на ограниченията, които се прилагат понастоящем за въздушните превозвачи под надзора на CAC, с изключение на Air Astana.

(58)

Въз основа на информацията, с която разполага Комисията, положителните резултати от одита за TCO на Air Astana и обясненията, дадени от компанията по време на изслушването пред Комитета за авиационна безопасност, се счита, че условията за поддържане на частична забрана на Air Astana вече не са налице.

(59)

По отношение на SCAT JSC Комисията възнамерява да проучи допълнително случая, за да се гарантира, че всяко потенциално бъдещо смекчаване на оперативната забрана на SCAT JSC няма да доведе до рискове за безопасността за операции в Европейския съюз.

(60)

Поради това, и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че списъкът на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени, така че Air Astana да бъде заличен от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(61)

Необходимо е държавите членки да продължат да следят дали Air Astana ефективно прилага съответните стандарти за безопасност чрез приоритетни наземни инспекции на въздухоплавателните средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

Въздушни превозвачи от Ливан

(62)

Консултациите с компетентните органи на Ливан —ливанския орган за гражданска авиация („ливанския CAA“) — продължават с цел да се потвърди, че Ливан работи по прилагането на плана за корективни действия, който беше разработен в отговор на констатациите и СОБ в рамките на ICVM от декември 2012 г.

(63)

На 4 ноември 2015 г. представители на ливанския CAA и на въздушните превозвачи East Airlines и Wings of Lebanon участваха в техническа среща в Брюксел с представители на Комисията и ЕААБ с цел предоставянето на актуална информация относно постигнатия напредък от страна на ливанския CAA, главно по отстраняването на СОБ, създаването на Съвет към органа за гражданско въздухоплаване и разделянето на функциите за надзор на безопасността от функциите по предоставянето на услуги, и двете от които са в рамките на ливанския CAA.

(64)

Ливанският CAA предостави на ИКАО допълнителна информация по отношение на СОБ и представи тази информация по време на техническата среща. Неотдавна ливанският CАA покани ИКАО да провери коригиращите мерки, но тази проверка все още предстои. Беше отбелязано, че неговата дирекция по безопасността на полетите — дирекцията, отговаряща за сертифицирането и надзора на въздушните превозвачи — има по-независима позиция в рамките на ливанския CAA, въпреки че това не беше подкрепено с ясни доказателства по време на техническата среща.

(65)

Въздушният превозвач Middle East Airlines представи своите дейности и управлението на безопасността и, както изглежда, той има контрол над своите процеси в области с критично значение за безопасността на летателните операции, обучението на персонала, управлението на поддържането на летателната годност и управлението на качеството и на безопасността. ЕААБ представи информация относно положителния резултат, до който е довело неотдавнашно заседание с Middle East Airlines в рамките на искането му за разрешение за TCO. Въздушният превозвач редовно организира одити от трети страни с цел да ограничи проблема с липсата на на надзор за безопасност от страна на своя орган и да подобри прилагането на международните стандарти за безопасност в още по-голяма степен.

(66)

Въздушният превозвач Wings of Lebanon представи работата си само с едно въздухоплавателно средство и въведените от него процедури за безопасност. Отскоро този въздушен превозвач се оглавява от нови длъжностни лица, което е довело до подобрение на оперативните процедури в неговите рамки и е дало добър старт за разработването на система за управление на безопасността.

(67)

Макар и ограничени, подобренията в системата за надзор на безопасността, съчетани с предприетите от Middle East Airlines мерки за намаляване на риска и наличната информация относно безопасността, не оправдават на този етап решение за налагане на забрана или ограничения на дейността на въздушните превозвачи, сертифицирани в Ливан. При все това, с цел да се следи положението отблизо, консултациите с ливанските компетентни органи трябва да продължат, в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006.

(68)

В съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, така че в него да бъдат включени въздушни превозвачи от Ливан.

(69)

В случай че постъпи каквато и да е информация, имаща отношение към безопасността и указваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Мадагаскар

(70)

Комисията продължава консултациите си с Органа за гражданско въздухоплаване на Мадагаскар — Aviation Civile de Madagascar („ACM“). По искане на ACM, в Брюксел на 2 октомври 2015 г. се проведе среща между, от една страна, Комисията, ЕААБ и една държава членка и, от друга страна, ACM и въздушния превозвач Air Madagascar.

(71)

По време на срещата ACM и Air Madagascar представиха информация относно напредъка, постигнат от двете организации по отношение на съответните коригиращи и превантивни планове за действие, приложени от тях за отстраняване на пропуските по отношение на безопасността, посочени в съображения 66—74 от Регламент (ЕС) № 390/2011. И ACM, и Air Madagascar считат, че тези пропуски по отношение на безопасността са били отстранени. ACM поиска преоценка на оперативните ограничения, наложени на Air Madagascar.

(72)

Комисията отбеляза напредъка, отчетен от ACM в отстраняването на констатираните от ИКАО пропуски, както и информацията, представена от ACM и въздушния превозвач Air Madagascar по отношение на съответните им коригиращи и превантивни планове за действие. При все че отчита напредъка, постигнат от ACM и от въздушния превозвач Air Madagascar, и дори, както се очаква, той да продължи, условията за облекчаване на настоящата частична забрана на Air Madagascar не са изпълнени. Все още е необходима проверка на действителното прилагане на международните стандарти за безопасност. ACM трябва да консолидира своя опит по отношение на въведените от него нови процеси. Във връзка с това може да се предвиди посещение от страна на Съюза за оценка на място в Мадагаскар за първото тримесечие на 2016 г. Освен това понастоящем няма достатъчно доказателства, за да се обоснове каквото и да било облекчаване на оперативните ограничения за въздушни превозвачи от Мадагаскар.

(73)

Поради това, и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се счита, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушните превозвачи от Мадагаскар.

Въздушни превозвачи от Мозамбик

(74)

Мисията на Съюза за оценка, която се проведе през април 2015 г., позволи на Комисията да заключи, че докато компетентните органи за гражданско въздухоплаване в Мозамбик, Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM) показа значителен напредък в прилагането на международните стандарти за безопасност, в Мозамбик все пак остават значителни недостатъци в системата за надзор на безопасността. Поради това бе решено Комисията, с помощта на ЕААБ, да предостави на IACM техническа помощ, с цел да се спомогне за отстраняването на все още съществуващите недостатъци и за приключването на процеса на изграждане на вътрешен капацитет, нужен за постигане на необходимата устойчивост.

(75)

Дългосрочна техническа помощ за проекта е започнала на 12 октомври 2015 г. и ще продължи до началото на юни 2016 г. Първата фаза на проекта доведе до постигането на някои първоначални резултати. Задълбочен преглед на правната рамка и приложимите нормативни актове в областта на въздухоплаването доведе до определянето на корекции и подобрения, които ще бъдат приети на по-късен етап. Обмисля се адаптирането на принципите и структурата на редица правни актове на Съюза в областта на гражданското въздухоплаване към особеностите на системата на въздухоплаване на Мозамбик. Положени са конкретни усилия за систематичното отстраняване на текущите недостатъци, констатирани от ИКАО в рамките на USOAP, с оглед значително да се подобри съотношението на ефективно прилагане. Проведоха се редица контакти с всички съществуващи въздушни превозвачи и бе извършен преглед на статуса им по отношение на сертифицирането. Редица протоколи за сътрудничество са в процес на разглеждане с цел укрепването на някои от най-уязвимите области на IACM. Започната е процедура за идентификация на всички вътрешни процедури и процеси на IACM, които изискват значително преструктуриране.

(76)

На 14 септември 2015 г. стартира краткосрочен проект за техническа помощ, който приключи на 13 ноември 2015 г. В рамките му бе предоставено обучение и ръководство за сертифициране и надзор на летищата, със специален акцент върху новото международно летище Nacala и съществуващото международно летище Beira.

(77)

При все това, на този етап способността на IACM да контролира дейностите на гражданското въздухоплаване в Мозамбик все още не е достигнала достатъчно високо ниво, за да отговаря на международните стандарти за безопасност. Поради това няма достатъчно доказателства, за да се обоснове решение за облекчаване на оперативната забрана на всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Мозамбик.

(78)

В съответствие със списъка, предоставен от IACM на 5 ноември 2015 г., в Мозамбик са сертифицирани трима нови въздушни превозвачи, а именно Ambassador Lda (САО MOZ-21), Everett Aviation Lda (САО MOZ-18) и Inaer Aviation Mozambique Lda (САО MOZ-19). При все това IACM не бе в състояние да представи доказателства, че надзорът върху безопасността на тези въздушни превозвачи е гарантиран в съответствие с международните стандарти за безопасност. Посредством същия списък IACM информира Комисията, че САО на въздушните превозвачи Aero-Serviços Sarl (САО MOZ-08), Emílio Air Charter Lda (САО MOZ-05) и Unique Air Charter Lda (СAO MOZ-13), временно прекратени по време на процеса за повторно сертифициране, вече са отменени поради невъзможността им да завършат този процес.

(79)

Поради това, и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че списъкът на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 да бъдат включени Ambassador Lda, Everett Aviation Lda и Inaer Aviation Mozambique Lda. и да се заличат Aero-Serviços Sarl, Emílio Air Charter Lda и Unique Air Charter Lda.

Въздушни превозвачи от Непал

(80)

Комисията продължава консултациите си с Органа за гражданско въздухоплаване на Непал (CAAN), за да прецени способността му да въвежда и прилага достатъчно ефективно съответните международни стандарти за безопасност.

(81)

Представители на Комисията и ЕААБ посетиха CAAN между 5 и 9 октомври 2015 г. Целта на това посещение на място бе ЕААБ да предостави техническо съдействие под формата на оценка на напредъка, постигнат от CAAN във връзка с констатациите от одита на ИКАО, и да преразгледа пътната карта, за да се включат в нея препоръки за приключването на оставащите въпроси. Комисията взе участие в това посещение на място, за да направи преглед на напредъка, постигнат от CAAN във връзка с неизправностите, довели до въведената през декември 2013 г. забрана за непалските превозвачи.

(82)

Проверката на място потвърди, че CAAN е постигнал добър напредък в изпълнението на международните стандарти за безопасност. Според ИКАО планът за коригиращи действия, изготвен от CAAN, изцяло включва отстраняването на констатираните неизправности, в т.ч. на тези, довели до СОБ на ИКАО. Въпреки това, изпълнението на действията не можа да бъде проверено по време на посещението на място. Свързаният с въздушните операции СОБ е все още в сила. CAAN предвижда мисия на екипа за безопасност на регионалната служба на ИКАО през декември 2015 г., с цел да се направи първоначална оценка на прилагането на корективните действия и с оглед на координирана мисия за проверка през първото тримесечие на 2016 г. По време на тази мисия ефективното изпълнение на коригиращите действия трябва да бъде проверено от ИКАО. CAAN изпълнява програма за редовно одитиране на всички въздушни превозвачи и други доставчици на услуги под негов надзор. Въпреки това програмата за инспекции трябва да бъде доразработена.

(83)

По време на заседание с непалския министър на туризма, културата и гражданското въздухоплаване бе подчертано, че пълният капацитет на CAAN да упражнява, независимо от политическите власти, своите функции, свързани с безопасността, и да разполага с достатъчно на брой квалифициран персонал, са необходими елементи в подобряването на системата за надзор на въздухоплаването в Непал. Министърът информира Комисията, че някои допълнителни изменения в непалския закона за гражданското въздухоплаване са в процес на подготовка с цел разрешаването на институционалните въпроси и независимостта на функцията за надзор на безопасността от страна на доставчиците на услуги, както и че CAAN има пълна подкрепа за отстраняването на всички констатирани проблеми.

(84)

На 7 и 8 октомври 2015 г. въздушните превозвачи Buddha Air, Yeti Airlines, Tara Air и Nepal Airlines Corporation, регистрирани в Непал, бяха посетени от Комисията и EААБ с цел кратък преглед на развитията след последната мисия през февруари 2014 г. И четиримата въздушни превозвачи са получили повторно сертифициране в съответствие с петстепенния подход, а CAAN извършва редовен надзор. Развитието на системите за управление на безопасността и културата на безопасност на тези въздушни превозвачи се намират в различни стадии на развитие, и въпреки че някои от тях очевидно са по-напреднали от други, нито един от въздушните превозвачи понастоящем не отговаря на приложимите международни стандарти за безопасност.

(85)

CAAN също така представи информация за сертифицирането на два нови въздушни превозвачи. На Saurya Airlines е издадено САО № 083/2014 на 13 ноември 2014 г., а на Himalaya Airlines — САО № 084/2015 на 9 март 2015 г. CAAN обаче не бе в състояние да представи доказателства, че надзорът върху безопасността на тези въздушни превозвачи е гарантиран в съответствие с международните стандарти за безопасност.

(86)

Поради това, и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че списъкът на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че Saurya Airlines и Himalaya Airlines да се включат в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

Въздушни превозвачи от Филипините

(87)

Комисията, ЕААБ и държавите членки следят отблизо показателите за безопасност на сертифицираните във Филипините въздушни превозвачи, които извършват полети в границите на Съюза, включително чрез приоритетни наземни инспекции на някои филипински въздушни превозвачи в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

(88)

Преди заседанието на Комитета за авиационна безопасност компетентният орган за гражданско въздухоплаване на Филипините (CAAP) предостави на Комисията определена техническа информация, свързана с надзора на безопасността на въздушните превозвачи, сертифицирани във Филипините. Предоставената информация показа, че понастоящем във Филипините има 38 активни притежатели на САО. Ръководният екип на СААР, който допринесе до момента за подобренията в гражданското въздухоплаване на Филипините, остава на мястото си и се ангажира да продължи да прилага своята програма за непрекъснато подобрение. Освен това информацията, предоставена от CAAP, и анализът на наличната информация относно произшествията и инцидентите не показват наличие на тревожни тенденции, свързани с филипинските сертифицирани въздушни превозвачи.

(89)

Всеки от въздушните превозвачи Philippine Airlines, Air Philippines' Corporation и Cebu Pacific Air бе обект на наземни инспекции по SAFA през последните години. В докладите се посочва, че не са отбелязани неблагоприятни тенденции по време на тези наземни инспекции по SAFA.

(90)

Поради това, и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, така че в него да бъдат включени въздушни превозвачи от Филипините.

(91)

Чрез приоритетни наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки трябва да продължат да следят дали въздушните превозвачи от Филипините ефективно прилагат съответните стандарти за безопасност.

Въздушни превозвачи от Руската федерация

(92)

Комисията, ЕААБ и държавите членки продължаваха да следят отблизо показателите за безопасност на сертифицираните в Руската федерация въздушни превозвачи, които извършват полети в границите на Съюза, включително чрез приоритетни наземни инспекции на някои руски въздушни превозвачи в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

(93)

На 23 октомври 2015 г. Комисията, подпомагана от ЕААБ и една държава членка, проведе среща с представители на Руската федерална агенция за въздушен транспорт (ФАВТ). Срещата имаше за цел преглед на показателите за безопасност на руските въздушни превозвачи въз основа на наземните инспекции по програмата SAFA за периода между 20 септември 2014 г. и 19 октомври 2015 г. и установяване на случаите, които изискват специално внимание.

(94)

По време на заседанието Комисията изтъкна, че някои оператори със съотношение по SAFA от 2 или повече не извършват достатъчно добър анализ на първопричините. От ФАВТ заявиха, че констатациите, направени по време на проверките по SAFA, се анализират редовно и че ефективността на корективните действия на операторите се контролира непрекъснато. ФАВТ пое ангажимент да предприеме последващи действия по случаите, при които изискванията все още не са надлежно спазени, и да предостави на Комисията актуализирана информация за положението по тези случаи. Освен това ФАВТ предостави актуализирана информация за най-новите случаи на временно или постоянно отнемане на САО на въздушни превозвачи, които са обект на надзор.

(95)

Въз основа на наличната информация се стигна до заключението, че не е необходимо руският въздухоплавателен орган и сертифицираните в Руската федерация въздушни превозвачи да бъдат изслушани от Комитета по авиационна безопасност. Въпреки това бе постигнато съгласие, че редовните експертни срещи по безопасност между Комисията и руските власти — най-малко веднъж преди всяко заседание на Комитета за авиационна безопасност — трябва да продължат.

(96)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, така че в него да бъдат включени въздушни превозвачи от Руската федерация.

(97)

Чрез приоритетни наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки трябва да продължат да следят дали въздушните превозвачи от Руската федерация ефективно прилагат съответните стандарти за безопасност.

(98)

В случай че при тези инспекции бъде установен непосредствен риск за безопасността, произтичащ от неспазване на съответните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме действия срещу въздушни превозвачи от Руската федерация в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Судан

(99)

Органът за гражданско въздухоплаване на Судан (SCAA) поддържа редовни контакти с Комисията, по-специално по отношение на оценката на въздушните превозвачи, регистрирани в Судан. SCAA подобри дейностите си по надзора по отношение на редица въздушни превозвачи. Въпреки че SCAA потвърди готовността си да приеме посещение за оценка на място през октомври 2015 г., впоследствие е поискал посещението да бъде отложено за началото на 2016 г. с цел SCAA и въздушните превозвачи да имат повече време за прилагането на международните стандарти за безопасност.

(100)

Предстои провеждането на мисия на Съюза за оценка на безопасността с цел да се установи дали SCAA и сертифицираните в Судан въздушни превозвачи спазват международните стандарти за безопасност.

(101)

Поради това, и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушни превозвачи от Судан.

Въздушни превозвачи от Тайван

(102)

Предвид двете произшествия с фатален край при въздушния превозвач TransAsia Airways (TNA) през последните 18 месеца, Комисията започна официални консултации с органа за гражданска авиация на Тайван (CAA) в съответствие с разпоредбите, определени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията. В този контекст CAA и въздушния превозвач TNA бяха поканени в Брюксел на 19 октомври 2015 г. на техническа среща с представители на Комисията и ЕААБ с цел обсъждане на системата за надзор на безопасността, въведена от САА, както и нивото на безопасност на TNA.

(103)

По време на тази среща CAA съобщи, че нейната система за надзор на безопасността се основава на стандартите и препоръчаните практики на ИКАО, и обясни по какъв начин изпълнява своите задължения по надзора на безопасността, като се позова на осемте критични елемента, определени от ИКАО. САА предостави по-подробно действията, започнати след инцидентите и произшествията, свързани с въздушния превозвач TNA през последните две години. В съответствие с тайванското законодателство CAA също така замрази нивото на въздушните операции, извършвани от въздушния превозвач TNA, за период от една година, считано от датата на второто произшествие. Накрая CAA подчерта ангажимента си да действа в съответствие с приложение 19 на ИКАО и обяви, че ще извърши оценка на системата за управление на безопасността на всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Тайван до края на 2017 г.

(104)

По време на същото заседание въздушният превозвач TNA информира Комисията, че след произшествията с фатален край от 2014 и 2015 г. е разработил и прилага план за действие за увеличаване на безопасността на полетите, който обхваща следните области: подобряване на корпоративната култура, организационно инженерство, прилагане на системата за управление на безопасността, обучение и оценяване. Той докладва, че през 2015 г. са били извършени съществени промени в организацията на въздушния превозвач, в т.ч. постъпване на нови кадри във висшето ръководство, създаване на отдел за гарантиране на качеството, създаване на комитет за безопасност за определяне на политика за безопасност на полетите и насърчаване на обновяването на флота, така че средната му възраст да бъде четири години през 2016 г. Бяха предприети също и специфични действия за подобряване на обучението на полетните екипажи. В допълнение към дейностите по надзор, провеждани от САА, през 2015 г. бяха извършени посещения за оценка от страна на ATR и Фондацията за безопасност на полетите с подкрепата на Airbus и Bureau Veritas. И двете посещения за оценка на място доведоха до формулирането на редица препоръки, които въздушният превозвач TNA взе предвид в плана за корективни действия, разработен от него впоследствие.

(105)

В края на заседанието CAA в заключение подчерта отново, че всички аспекти на сектора на въздухоплаването в Тайван са в съответствие с международните стандарти, определени от ИКАО, и пое ангажимент да продължи да следи отблизо нивото на безопасност на въздушния превозвач TNA и прилагането на плановете за корективни и превантивни действия.

(106)

Въз основа на информацията, с която разполага Комисията, беше преценено, че не е необходимо САА и въздушният превозвач TNA да се явят пред Комитета за авиационна безопасност и че не е нужно да се въведе оперативна забрана на въздушни превозвачи от Тайван. Все пак САА и въздушният превозвач TNA се съгласиха на допълнителни технически консултации с цел да се даде възможност на Комисията да следи прилагането на съответните коригиращи и превантивни планове за действие и да се позволи постоянен диалог по свързани с безопасността въпроси.

(107)

Поради това, и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушни превозвачи от Тайван.

(108)

Чрез приоритетни наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки ще продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Тайван, ефективно прилагат съответните стандарти за безопасност.

Въздушни превозвачи от Тайланд

(109)

С писмо от 14 октомври 2015 г. Органът за гражданска авиация на Тайланд („CAA на Тайланд“) предостави на Комисията информация за напредъка на изпълнението на корективните действия за отстраняване на СОБ на ИКАО и други несъответствия, констатирани от ИКАО и Федералната авиационна администрация. Беше отбелязано, че правителството на Тайланд за няколко месеца съумя да трансформира бившата дирекция за гражданско въздухоплаване в автономен САА на Тайланд. САА на Тайланд назначи нови технически специалисти и допълнителен инспекционен персонал и е в процес на по-нататъшно укрепване на работната си сила.

(110)

От 9 до 12 ноември 2015 г. ЕААБ направи посещение в Тайланд, включително на САА на Тайланд, за да преразгледа несъответствията, установени от ИКАО, вследствие на искането за разрешение за TCO от страна на двама тайландски въздушни превозвачи. Наблюденията, направени от EААБ, отговарят на констатациите на ИКАО. ЕААБ намери на място относително слаб и претоварен САА на Тайланд, но също така отбеляза и обнадеждаващи промени. За по-нататъшния напредък ще е нужна политическа подкрепа и достатъчен и реалистичен период от време, за да се приложат коригиращите действия по устойчив начин.

(111)

По искане на правителството на Тайланд на 23 ноември 2015 г. беше организирана техническа среща, на която присъстваха Комисията, ЕААБ, високопоставени длъжностни лица от правителството на Тайланд, длъжностни лица от САА на Тайланд и представители на въздушния превозвач Thai Airways International. Предоставената по време на тази среща информация относно подобренията на тайландската система за гражданско въздухоплаване също бе счетена за съществена от Комитета за авиационна безопасност.

(112)

По тази причина тайландската делегация беше поканена за изслушване пред Комитета за авиационна безопасност на 25 ноември 2015 г. САА на Тайланд представи организационните подобрения и краткосрочните, средносрочни и дългосрочни планове за действие, с които следва да се отстранят установените от ИКАО несъответствия и сериозни опасения за безопасността. По отношение на сроковете САА на Тайланд обясни, че за по-важно се счита осигуряването на висококачествена система за авиационна безопасност, отколкото определянето на срокове, което биха били нереалистични за изпълнение. САА на Тайланд възнамерява да транспонира европейските разпоредби за безопасност на въздухоплаването и за тази цел сключи договори с EААБ и други европейски партньори. Thai Airways представи развитието си и разясни прилагането на международните стандарти за безопасност и управлението на безопасността в своята дейност.

(113)

Въпреки че ефективното прилагане на международните стандарти за безопасност е на ниско равнище, както се вижда от резултатите от одита на ИКАО през февруари 2015 г., правителството и САА на Тайланд показват ясен ангажимент за подобряване на системата за надзор на безопасността в Тайланд. Те доказаха, че за кратко време са постигнали значителен напредък. Освен това наличната информация за безопасността на въздушните превозвачи от Тайланд не е в подкрепа на решение за налагане на забрана или ограничения на дейността. С цел положението да се следи отблизо консултациите с тайландските компетентни органи трябва да продължат, в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006.

(114)

Поради това, и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушни превозвачи от Тайланд.

(115)

Чрез приоритетни наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки ще продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Тайланд, ефективно прилагат съответните стандарти за безопасност.

(116)

В случай че постъпи каквато и да е информация, имаща отношение към безопасността и указваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Замбия

(117)

На 4 септември 2015 г. Органът за гражданско въздухоплаване на Замбия (ZCAA) предостави на Комисията актуализирана информация относно работата по плана за действие за безопасността в Замбия. Тази актуализация показва, че е постигнат добър напредък. Въпреки това някои дейности са все още в заключителния си етап и не са били изцяло завършени. По взаимно споразумение между Комисията и ZCAA беше решено посещението за оценка на ЕС да се отложи до началото на 2016 г.

(118)

Очаква се ZCAA да продължи да работи за прилагането на международните стандарти за безопасност. Комисията възнамерява да продължи подготовката за посещение за оценка на място в началото на 2016 г., за да провери прилагането на тези стандарти в Замбия.

(119)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, бе преценено, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушни превозвачи от Замбия.

(120)

Регламент (ЕО) № 474/2006 следва да бъде съответно изменен.

(121)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за авиационна безопасност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 474/2006 се изменя, както следва:

(1)

Приложение А се заменя с текста в приложение А към настоящия регламент.

(2)

Приложение Б се заменя с текста в приложение Б към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

(2)  Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 14).

(3)  Регламент (ЕИО) № 3922/1991 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4).

(4)  Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 8).

(5)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията от 29 април 2014 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушни операции на оператори от трети държави в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ А

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, НА КОИТО Е ЗАБРАНЕНО ДА ИЗВЪРШВАТ ПОЛЕТИ В ЕС, С ИЗКЛЮЧЕНИЯ  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО) или на оперативния лиценз

Обозначителен номер на ИКАО за авиокомпанията

Държава на оператора

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Суринам

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Ирак

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Афганистан, в това число

 

 

Ислямска република Афганистан

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Ислямска република Афганистан

KAM AIR

AOC 001

KMF

Ислямска република Афганистан

PAMIR AIRLINES

неизвестен

PIR

Ислямска република Афганистан

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Ислямска република Афганистан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Ангола, с изключение на TAAG Angola Airlines, който е включен в приложение Б, в това число

 

 

Република Ангола

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Република Ангола

AIR GICANGO

009

неизвестен

Република Ангола

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Република Ангола

AIR NAVE

017

неизвестен

Република Ангола

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Република Ангола

ANGOLA AIR SERVICES

006

неизвестен

Република Ангола

DIEXIM

007

неизвестен

Република Ангола

FLY540

AO 004-01 FLYA

неизвестен

Република Ангола

GIRA GLOBO

008

GGL

Република Ангола

HELIANG

010

неизвестен

Република Ангола

HELIMALONGO

AO 005-01/11

неизвестен

Република Ангола

MAVEWA

016

неизвестен

Република Ангола

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Република Ангола

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Бенин, в това число

 

 

Република Бенин

AERO BENIN

PEA № 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Република Бенин

AFRICA AIRWAYS

неизвестен

AFF

Република Бенин

ALAFIA JET

PEA № 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

неизвестен

Република Бенин

BENIN GOLF AIR

PEA № 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Република Бенин

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA № 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

LTL

Република Бенин

COTAIR

PEA № 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

COB

Република Бенин

ROYAL AIR

PEA № 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Република Бенин

TRANS AIR BENIN

PEA № 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Република Бенин

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Република Конго, в това число

 

 

Република Конго

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Република Конго

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

неизвестен

Република Конго

EMERAUDE

RAC06-008

неизвестен

Република Конго

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Република Конго

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Република Конго

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

неизвестен

Република Конго

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

неизвестен

Република Конго

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Република Конго

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Демократична република Конго (ДРК), в това число

 

 

Демократична република Конго (ДРК)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Джибути, в това число

 

 

Джибути

DAALLO AIRLINES

неизвестен

DAO

Джибути

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Екваториална Гвинея, в това число

 

 

Екваториална Гвинея

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Екваториална Гвинея

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

неизвестен

Екваториална Гвинея

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

неизвестен

Екваториална Гвинея

TANGO AIRWAYS

неизвестен

неизвестен

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Еритрея, в това число

 

 

Еритрея

ERITREAN AIRLINES

САО № 004

ERT

Еритрея

NASAIR ERITREA

САО № 005

NAS

Еритрея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Република Габон (с изключение на Afrijet и SN2AG, които са включени в приложение Б), в това число

 

 

Република Габон

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Република Габон

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Република Габон

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Република Габон

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Република Габон

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Република Габон

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

неизвестен

Република Габон

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Индонезия, с изключение на Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua и Indonesia Air Asia, в това число

 

 

Република Индонезия

AIR BORN INDONESIA

135-055

неизвестен

Република Индонезия

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

неизвестен

Република Индонезия

ALDA TRANS PAPUA

135-056

неизвестен

Република Индонезия

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

неизвестен

Република Индонезия

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Република Индонезия

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Република Индонезия

AVIASTAR MANDIRI

121-043

неизвестен

Република Индонезия

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Република Индонезия

BATIK AIR

121-050

BTK

Република Индонезия

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Република Индонезия

DABI AIR NUSANTARA

135-030

неизвестен

Република Индонезия

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Република Индонезия

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Република Индонезия

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Република Индонезия

EASTINDO

135-038

ESD

Република Индонезия

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

неизвестен

Република Индонезия

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

неизвестен

Република Индонезия

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

неизвестен

Република Индонезия

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

неизвестен

Република Индонезия

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Република Индонезия

HEAVY LIFT

135-042

неизвестен

Република Индонезия

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

неизвестен

Република Индонезия

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Република Индонезия

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

неизвестен

Република Индонезия

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Република Индонезия

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Република Индонезия

KAL STAR

121-037

KLS

Република Индонезия

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Република Индонезия

KOMALA INDONESIA

135-051

неизвестен

Република Индонезия

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Република Индонезия

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Република Индонезия

MARTABUANA ABADION

135-049

неизвестен

Република Индонезия

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

неизвестен

Република Индонезия

MIMIKA AIR

135-007

неизвестен

Република Индонезия

MY INDO AIRLINES

121-042

неизвестен

Република Индонезия

NAM AIR

121-058

неизвестен

Република Индонезия

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

неизвестен

Република Индонезия

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Република Индонезия

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

неизвестен

Република Индонезия

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Република Индонезия

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

неизвестен

Република Индонезия

PURA WISATA BARUNA

135-025

неизвестен

Република Индонезия

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Република Индонезия

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

неизвестен

Република Индонезия

SMAC

135-015

SMC

Република Индонезия

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Република Индонезия

SURYA AIR

135-046

неизвестен

Република Индонезия

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Република Индонезия

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Република Индонезия

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Република Индонезия

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Република Индонезия

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Република Индонезия

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Република Индонезия

UNINDO

135-040

неизвестен

Република Индонезия

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

неизвестен

Република Индонезия

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Република Индонезия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Казахстан, с изключение на Air Astana, в това число

 

 

Република Казахстан

AIR ALMATY

AK- 0483-13

LMY

Република Казахстан

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Република Казахстан

AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Република Казахстан

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Република Казахстан

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Република Казахстан

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Република Казахстан

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Република Казахстан

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Република Казахстан

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Република Казахстан

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Република Казахстан

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Република Казахстан

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Република Казахстан

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Република Казахстан

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Република Казахстан

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Република Казахстан

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Република Казахстан

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Република Казахстан

SCAT

KZ-01/004

VSV

Република Казахстан

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Република Казахстан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Киргизката република, в това число

 

 

Киргизка република

AIR BISHKEK (бивш EASTOK AVIA)

15

EAA

Киргизка република

AIR MANAS

17

MBB

Киргизка република

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизка република

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Киргизка република

HELI SKY

47

HAC

Киргизка република

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Киргизка република

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Киргизка република

S GROUP INTERNATIONAL

(бивш S GROUP AVIATION)

45

IND

Киргизка република

SKY BISHKEK

43

BIS

Киргизка република

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Киргизка република

SKY WAY AIR

39

SAB

Киргизка република

TEZ JET

46

TEZ

Киргизка република

VALOR AIR

07

VAC

Киргизка република

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Либерия

 

 

Либерия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Либия, в това число

 

 

Либия

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Либия

AIR LIBYA

004/01

TLR

Либия

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Либия

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Либия

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Либия

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Либия

PETRO AIR

025/08

PEO

Либия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Република Мозамбик, в това число

 

 

Република Мозамбик

AMBASSADOR LDA

MOZ-21

неизвестен

Република Мозамбик

CFM — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

неизвестен

Република Мозамбик

COA — COASTAL AVIATION

MOZ-15

неизвестен

Република Мозамбик

CPY — CROPSPRAYERS

MOZ-06

неизвестен

Република Мозамбик

CRA — CR AVIATION LDA

MOZ-14

неизвестен

Република Мозамбик

ETA — EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

неизвестен

Република Мозамбик

EVERETT AVIATION LDA

MOZ-18

неизвестен

Република Мозамбик

HCP — HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

неизвестен

Република Мозамбик

INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA

MOZ-19

неизвестен

Република Мозамбик

KAY — KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Република Мозамбик

LAM — LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Република Мозамбик

MAKOND, LDA

MOZ-20

неизвестен

Република Мозамбик

MEX — MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Република Мозамбик

OHI — OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

неизвестен

Република Мозамбик

SAF — SAFARI AIR LDA

MOZ-12

неизвестен

Република Мозамбик

SAM — SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

неизвестен

Република Мозамбик

TTA — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Република Мозамбик

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Непал, в това число

 

 

Република Непал

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

неизвестен

Република Непал

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

неизвестен

Република Непал

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Република Непал

FISHTAIL AIR

017/2001

неизвестен

Република Непал

GOMA AIR

064/2010

неизвестен

Република Непал

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

неизвестен

Република Непал

MAKALU AIR

057A/2009

неизвестен

Република Непал

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

неизвестен

Република Непал

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

неизвестен

Република Непал

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

неизвестен

Република Непал

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Република Непал

SAURYA AIRLINES

083/2014

неизвестен

Република Непал

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Република Непал

SIMRIK AIR

034/2000

неизвестен

Република Непал

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Република Непал

SITA AIR

033/2000

неизвестен

Република Непал

TARA AIR

053/2009

неизвестен

Република Непал

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Република Непал

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Сао Томе и Принсипи, в това число

 

 

Сао Томе и Принсипи

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Сао Томе и Принсипи

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Сао Томе и Принсипи

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Сиера Леоне, в това число

 

 

Сиера Леоне

AIR RUM, LTD

НЕИЗВЕСТЕН

RUM

Сиера Леоне

DESTINY AIR SERVICES, LTD

НЕИЗВЕСТЕН

DTY

Сиера Леоне

HEAVYLIFT CARGO

НЕИЗВЕСТЕН

неизвестен

Сиера Леоне

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

НЕИЗВЕСТЕН

ORJ

Сиера Леоне

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

НЕИЗВЕСТЕН

PRR

Сиера Леоне

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

НЕИЗВЕСТЕН

SVT

Сиера Леоне

TEEBAH AIRWAYS

НЕИЗВЕСТЕН

неизвестен

Сиера Леоне

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Судан, в това число

 

 

Република Судан

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Република Судан

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Република Судан

BADR AIRLINES

35

BDR

Република Судан

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Република Судан

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Република Судан

DOVE AIRLINES

52

DOV

Република Судан

ELIDINER AVIATION

8

DND

Република Судан

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Република Судан

GREEN FLAG AVIATION

17

неизвестен

Република Судан

HELEJETIC AIR

57

HJT

Република Судан

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Република Судан

KUSH AVIATION

60

KUH

Република Судан

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Република Судан

MID AIRLINES

25

NYL

Република Судан

NOVA AIRLINES

46

NOV

Република Судан

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Република Судан

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Република Судан

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Република Судан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Замбия, в това число

 

 

Замбия

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Замбия


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение А, може да бъде разрешено да упражняват права за въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ОБЕКТ НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАМКИТЕ НА СЪЮЗА  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО)

Обозначителен номер на ИКАО за авиокомпанията

Държава на оператора

Тип на ограниченото въздухоплавателно средство

Регистрационни знаци и, ако са налични, производствени серийни номера на въздухоплавателните средства с ограничение

Държава на регистрация

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Република Ангола

Целият самолетен парк с изключение на: 6 въздухоплавателни средства тип Boeing B777 и 4 въздухоплавателни средства тип Boeing B737-700

Целият самолетен парк с изключение на: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Република Ангола

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Коморски острови

Целият самолетен парк с изключение на: LET 410 UVP.

Целият самолетен парк с изключение на: D6-CAM (851336).

Коморски острови

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Република Габон

Целият самолетен парк с изключение на: 2 въздухоплавателни средства тип Falcon 50, 2 въздухоплавателни средства тип Falcon 900.

Целият самолетен парк с изключение на: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Република Габон

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Република Габон

Целият самолетен парк с изключение на: 1 въздухоплавателно средство тип Challenger CL-601, 1 въздухоплавателно средство тип HS-125-800.

Целият самолетен парк с изключение на: TR-AAG, ZS-AFG.

Република Габон; Република Южна Африка

IRAN AIR  (3)

FS100

IRA

Ислямска република Иран

Целият самолетен парк с изключение на:

10 въздухоплавателни средства тип Airbus A300 и 2 въздухоплавателни средства тип Airbus A310.

Целият самолетен парк с изключение на:

 

EP-IBA,

 

EP-IBB,

 

EP-IBC,

 

EP-IBD,

 

EP-IBG,

 

EP-IBI,

 

EP-IBJ,

 

EP-IBS,

 

EP-ICE,

 

EP-ICF,

 

EP-IBK,

 

EP-IBL.

Ислямска република Иран

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Корейска народнодемократична република

Целият самолетен парк с изключение на: 2 въздухоплавателни средства тип TU-204.

Целият самолетен парк с изключение на: P-632, P-633.

Корейска народнодемократична република

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Мадагаскар

Целият самолетен парк с изключение на: въздухоплавателни средства тип Boeing B737 и ATR 72/42, както и 3 въздухоплавателни средства тип DHC 6-300.

Целият самолетен парк с изключение на: въздухоплавателни средства от флота на Boeing B737, както е посочено в САО, въздухоплавателни средства от флота на ATR 72/42, както е посочено в САО; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Република Мадагаскар


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение Б, може да бъде разрешено да упражняват права за въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.

(2)  Afrijet има право да използва единствено конкретно посочените въздухоплавателни средства за сегашния си обем от полети в границите на ЕС.

(3)  Iran Air има право да извършва полети до ЕС с конкретни въздухоплавателни средства при условията, посочени в съображение 69 от Регламент (ЕС) № 590/2010 (ОВ L 170, 6.7.2010 г., стр. 15).