8.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 322/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2015/2264 НА СЪВЕТА

от 3 декември 2015 година

за удължаване на срока на действие и постепенно премахване на мерките за временна дерогация от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност и от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, въведени с Регламент (ЕО) № 920/2005

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 342 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета (1) на ирландския език се предоставя статут на официален език и на работен език на институциите на Съюза.

(2)

С Регламент (ЕС) № 1257/2010 на Съвета (2) срокът на действие на дерогацията, предвидена в член 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 920/2005, беше удължен с пет години до 31 декември 2016 г.

(3)

В Регламент (ЕО) № 920/2005 е предвидено, че от практически съображения и на преходна основа институциите на Съюза не са обвързани със задължението да съставят или превеждат всички актове, включително решенията на Съда, на ирландски език, с изключение на регламентите, приети съвместно от Европейския парламент и Съвета. В срок от четири години след началната дата на прилагане на Регламент (ЕО) № 920/2005, както и на петгодишни интервали след това, Съветът определя дали да прекрати прилагането на тази дерогация.

(4)

Въпреки че се счита за необходимо срокът на действие на дерогацията, предвидена в член 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 920/2005, да бъде удължен с още пет години, считано от 1 януари 2017 г., институциите на Съюза следва да продължат своя активен подход към увеличаване на наличната информация на ирландски език за дейностите на Съюза. Ето защо обхватът на дерогацията следва постепенно да бъде ограничен, с оглед тя да бъде премахната в края на текущия петгодишен период.

(5)

За да се предотврати забавянето на законодателния процес на Съюза, ограничаването на обхвата на дерогацията следва да се следи отблизо и да се преразглежда в контекста на наличния капацитет за осигуряване на превод. Ирландските власти и Комисията, съвместно с останалите институции на Съюза, следва да провеждат редовни срещи, за да проследяват напредъка при набирането на съответните служители в институциите на Съюза, капацитета на външните изпълнители и повишеното сътрудничество в областта на езиковите ресурси, както и по въпросите, свързани с достъпността на достиженията на правото на ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Срокът на действие на дерогацията, предвидена в член 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 920/2005, се удължава с пет години, считано от 1 януари 2017 г.

Настоящият член не се прилага за регламентите, приети съвместно от Европейския парламент и Съвета. Освен това той не се прилага за категориите актове, изброени в приложението, считано от съответните дати, посочени в приложението за всяка категория.

Член 2

Ирландските власти и Комисията, съвместно с останалите институции на Съюза, провеждат редовни срещи, за да следят набирането от институциите на Съюза на достатъчен брой служители с ирландски език, така че да могат успешно да се справят с постепенното ограничаване на обхвата на дерогацията, посочено в приложението, както и за да следят капацитета и използването на външни изпълнители, с оглед да се отговори на езиковите нужди на институциите на Съюза, свързани с ирландския език.

Не по-късно от октомври 2019 г. Комисията докладва на Съвета за постигнатия от институциите на Съюза напредък при прилагането на постепенното ограничаване на обхвата на дерогацията, посочено в приложението.

След разглеждането на този доклад за прилагането Съветът може да реши да преразгледа посочените дати в приложението в съответствие с член 342 от Договора.

Член 3

Не по-късно от юни 2021 г. и въз основа на факторите, посочени в член 2, Комисията докладва на Съвета дали институциите на Съюза разполагат с достатъчен капацитет, в сравнение с останалите официални езици, да прилагат Регламент № 1 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (3) и Регламент № 1 относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия (4) без дерогация, считано от 1 януари 2022 г.

Член 4

В случай че Съветът не е приел регламент, в който е посочено друго, дерогацията, предвидена в член 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 920/2005, престава да се прилага, считано от 1 януари 2022 г.

Член 5

Член 3 от Регламент (ЕО) № 920/2005 се заличава.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2015 година.

За Съвета

Председател

F. BRAZ


(1)  Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета от 13 юни 2005 г. за изменение на Регламент № 1 от 15 април 1958 година за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност, и на Регламент № 1 от 15 април 1958 година относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, както и за въвеждане на мерки за временна дерогация от тези регламенти (ОВ L 156, 18.6.2005 г., стр. 3).

(2)  Регламент (ЕС) № 1257/2010 на Съвета от 20 декември 2010 г. за удължаване на срока на действие на мерките за временна дерогация от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност и от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, въведени с Регламент (ЕО) № 920/2005 (ОВ L 343, 29.12.2010 г., стр. 5).

(3)  ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385.

(4)  ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 401.


ПРИЛОЖЕНИЕ

График за постепенното ограничаване на обхвата на дерогацията

Актове

Дати

Директиви, приети от Европейския парламент и Съвета

Не по-късно от 1 януари 2017 г.

Решения, приети от Европейския парламент и Съвета

Не по-късно от 1 януари 2018 г.

Директиви, приети от Съвета, чиито адресати са всички държави членки

Не по-късно от 1 януари 2020 г.

Регламенти, приети от Съвета

Не по-късно от 1 януари 2020 г.

Решения, приети от Съвета, без да се посочват техните адресати

Не по-късно от 1 януари 2020 г.

Регламенти, приети от Комисията

Не по-късно от 1 януари 2021 г.

Директиви, приети от Комисията, чиито адресати са всички държави членки

Не по-късно от 1 януари 2021 г.

Решения, приети от Комисията, без да се посочват техните адресати

Не по-късно от 1 януари 2021 г.