5.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2254 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2015 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 са определени общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 на таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 на същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се използва от титуляря за известен период от време в съответствие с член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (2). Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 на таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 на същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се използва съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за срок от три месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Heinz ZOUREK

Генерален директор на генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (Код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Подвързано с твърда корица изделие (така наречения „фото албум“), изработено от хартия с размети приблизително 21 cm × 31 cm, с отпечатани цветни персонализирани фотографии и кратък текст, отнасящ се за дейностите, събитията, лицата и др., показани на съответните фотографии.

4911 91 00

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текста на кодове по КН 4911 и 4911 91 00.

Класирането в позиция 4901 като книга е изключено, защото изделието не е предназначено за четене (вж. също Обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 4901, първия параграф).

Изделието е предназначено за представяне на персонализирани фотографии за частно разглеждане.

Следователно то трябва да бъде класирано в код по КН 4911 91 00 като фотографии.