25.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/9


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2172 НА КОМИСИЯТА

от 24 ноември 2015 година

за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (1), и по-специално член 9 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 94/800/ЕО (2) Съветът сключи Споразумението за държавните поръчки („споразумението“) (3). Споразумението следва да се прилага за всички договори за възлагане на поръчки на стойност, достигаща или превишаваща стойностите („праговете“), определени в споразумението и изразени като специални права на тираж.

(2)

Една от целите на Директива 2014/23/ЕС е да се даде възможност на прилагащите я възложители и възлагащи органи да изпълняват същевременно установените в споразумението задължения. За тази цел определените в директивата прагове за обществени поръчки, които попадат и в обхвата на споразумението, следва да се съгласуват, за да се гарантира, че равностойността им в евро, закръглена надолу до най-близките хиляда евро, отговаря на установените в споразумението прагове.

(3)

От съображения за последователност е целесъобразно да се съгласуват и праговете, посочени в Директива 2014/23/ЕС, които не влизат в обхвата на споразумението. Поради това Директива 2014/23/ЕС следва да бъде съответно изменена.

(4)

Тъй като се изисква стойността на преразгледаните прагове да се изчислява въз основа на средна стойност на еврото през период, който завършва на 31 август, и преразгледаните прагове да се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз в началото на ноември, за приемането на настоящия регламент следва да се използва процедурата по спешност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 8, параграф 1 от Директива 2014/23/ЕС стойността „5 186 000 EUR“ се заменя с „5 225 000 EUR“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1.

(2)  Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).

(3)  Споразумението е многостранно споразумение в рамките на Световната търговска организация. Целта на споразумението е взаимното отваряне на пазарите за държавни поръчки между подписалите го страни.