19.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 302/57


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2077 НА КОМИСИЯТА

от 18 ноември 2015 година

за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на яйца, яйчни продукти и албумини с произход от Украйна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 187, букви а), в) и г) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета (2), и по-специално член 9, букви а), б), в) и г) и член 16, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Със своето Решение 2014/668/ЕС (3) Съветът разреши подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (по-долу „Споразумението“). Споразумението предвижда премахването на митата върху вноса на стоки с произход от Украйна в съответствие с приложение I-A към глава I от Споразумението. В допълнението към посоченото приложение I-A са предвидени тарифни квоти за внос на яйца, яйчни продукти и албумини.

(2)

До влизането в сила на Споразумението, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4), бяха открити и управлявани тарифни квоти за внос на яйца, яйчни продукти и албумини за 2014 г. и 2015 г. в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2014 на Комисията (5).

(3)

Споразумението ще се прилага временно, считано от 1 януари 2016 г. Поради това е необходимо да се открият годишни периоди на тарифните квоти за внос от 1 януари 2016 г. С цел да бъдат надлежно отчетени изискванията за обезпеченост на доставките на съществуващите и възникващите пазари за производство, преработка и потребление в Съюза от гледна точка на конкурентоспособността, сигурността и непрекъснатостта на доставките и необходимостта да се запази равновесието на тези пазари, е целесъобразно тези тарифни квоти да се управляват от Комисията в съответствие с член 184, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 14, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 510/2014.

(4)

Съответните тарифни квоти за внос следва да бъдат управлявани чрез лицензии за внос. За тази цел следва да се прилага Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (6), без да се засягат допълнителните условия, предвидени в настоящия регламент.

(5)

В Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (7) са определени общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти. Посоченият регламент следва да се прилага по отношение на лицензиите за внос, издавани съгласно настоящия регламент, освен когато са уместни дерогации.

(6)

За да се осигури целесъобразно управление на тарифните квоти, гаранцията, свързана с лицензиите за внос, следва да се предоставя при подаването на заявление за лицензия.

(7)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията (8) бяха заменени някои кодове по КН от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (9) с нови кодове по КН, които сега се различават от посочените в допълнението към глава I, приложение I-A към Споразумението. Следователно новите кодове по КН следва да бъдат отразени в приложение I към настоящия регламент.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Откриване и управление на тарифни квоти

1.   С настоящия регламент се откриват и управляват от 2016 г. годишните тарифни квоти за внос на продуктите от сектора на яйцата и албумините, посочени в приложение I, за периода от 1 януари до 31 декември.

2.   Количеството на продуктите, обхванати от квотите, посочени в параграф 1, приложимата ставка на митото и поредните номера са посочени в приложение I.

3.   Тарифните квоти за внос, посочени в параграф 1, се управляват чрез лицензии за внос.

4.   Прилагат се регламенти (ЕО) № 1301/2006 и (ЕО) № 376/2008, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

5.   За целите на настоящия регламент теглото на яйчните продукти се преобразува в еквивалент на яйца с черупки съгласно стандартните стойности за рандеман, посочени в приложение 69 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (10).

6.   За целите на настоящия регламент теглото на млечните албумини се преобразува в еквивалент на яйца с черупки съгласно стандартните стойности за рандеман, равни на 7,00 за изсушен млечен албумин (код по КН 3502 20 91) и на 53,00 за друг млечен албумин (код по КН 3502 20 99), като се използват принципите на преобразуване, определени в приложение 69 към Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 2

Периоди на тарифните квоти за внос

Количеството от продуктите, определено за годишната тарифна квота за внос по отношение на поредните номера, посочени в приложение I, се разпределя на четири части, обхващащи следните подпериоди:

а)

25 % от 1 януари до 31 март;

б)

25 % от 1 април до 30 юни;

в)

25 % от 1 юли до 30 септември;

г)

25 % от 1 октомври до 31 декември.

Член 3

Заявления за лицензии за внос и лицензии за внос

1.   За допускането за свободно обращение на количествата, разпределени в рамките на тарифните квоти за внос, посочени в член 1, параграф 1, е необходимо да бъде представена лицензия за внос.

2.   При подаването на заявление за лицензия за внос операторът предоставя гаранция в размер на 20 EUR за 100 килограма.

3.   В заявленията за лицензии за внос се посочва само един пореден номер. Заявленията могат да се отнасят до няколко продукта, обхванати от различни кодове по КН. В такъв случай всички кодове по КН и техните описания се вписват съответно в клетки 15 и 16 от заявлението за лицензия за внос и от лицензията. Що се отнася до тарифна квота 09.4275, която е посочена в приложение I, цялото количество се преобразува в еквивалент на яйца с черупки.

4.   Заявленията за лицензии за внос и лицензиите съдържат:

а)

в клетка 8 — името „Украйна“ като държава на произход и клетката „да“, отбелязана с кръстче;

б)

в клетка 20 — едно от вписванията, изброени в приложение II.

5.   Във всяка лицензия се посочва количеството за всеки код по КН.

6.   Заявленията за лицензии за внос се подават през първите седем дни на месеца, предхождащ всеки от подпериодите, посочени в член 2.

7.   Заявленията за лицензии за внос се изготвят за минимално количество 1 тон и максимално количество 10 % от наличното количество за съответната квота в съответния квотен подпериод.

8.   Държавите членки съобщават на Комисията най-късно на 14-ия ден от месеца, в който са подадени заявленията, общите количества за всички заявления, включително нулевите количества, в килограми тегло на еквивалента на яйца с черупки в случая на тарифна квота 09.4275, определена в приложение I, и в килограми тегло на продукта в случая на тарифна квота 09.4276, в разбивка по пореден номер.

9.   Лицензиите за внос се издават считано от 23-то число на месеца, през който са подадени заявленията, и най-късно до последния ден на същия месец.

10.   Комисията изчислява, ако е необходимо, количествата, за които не са подадени заявления и които се добавят автоматично към количеството, определено за следващия подпериод на квотата.

Член 4

Валидност на лицензиите за внос

Чрез дерогация от член 22 от Регламент (ЕО) № 376/2008 срокът на валидност на лицензиите за внос е 150 дни, считано от първия ден на подпериода, за който са били издадени. Въпреки това срокът на валидност на лицензиите за внос изтича най-късно на 31 декември от всеки период на тарифните квоти за внос.

Член 5

Уведомления до Комисията

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите членки уведомяват Комисията за количествата, обхванати от издадените от тях лицензии, включително нулевите количества, не по-късно от 10-ия ден след последния ден от месеца, през който е подадено заявлението.

2.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите членки уведомяват Комисията за количествата, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос и съответстващи на разликата между количествата, вписани на гърба на лицензиите за внос, и количествата, за които те са били издадени, включително нулевите количества:

а)

заедно с посочените в член 3, параграф 8 от настоящия регламент уведомления, отнасящи се до заявленията, подадени за последния подпериод от квотния период;

б)

за количествата, които още не са съобщени по време на първото уведомление, предвидено в буква а) — не по-късно от 30 април след края на всеки период на тарифната квота за внос.

3.   Не по-късно от 30 април след края на всеки период на тарифната квота за внос държавите членки съобщават на Комисията количествата продукти, които са действително допуснати за свободно обращение през посочения период на тарифната квота за внос.

4.   При уведомления по параграфи 1, 2 и 3 количествата се изразяват в килограми тегло на еквивалента на яйца с черупки в случая на тарифна квота 09.4275, определена в приложение I, и в килограми тегло на продукта в случая на тарифна квота 09.4276, в разбивка по пореден номер.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 1.

(3)  Решение 2014/668/ЕС на Съвета от 23 юни 2014 г. за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, по отношение на дял III (с изключение на разпоредбите относно третирането на граждани на трети държави, които са законно наети като работници на територията на другата страна) и дялове IV, V, VI и VII от него, както и на свързаните приложения и протоколи (ОВ L 278, 20.9.2014 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна (ОВ L 118, 22.4.2014 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2014 на Комисията от 23 април 2014 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на яйца, яйчни продукти и албумини с произход от Украйна (ОВ L 121, 24.4.2014 г., стр. 32).

(6)  Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13).

(7)  Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията от 4 октомври 2013 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 290, 31.10.2013 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.)


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура текстът на описанието на продуктите има само указателен характер, тъй като приложимостта на преференциалния режим в рамките на настоящото приложение се определя от обхвата на кодовете по КН.

Пореден номер

Кодове по КН

Описание

Период на внос

Количество в тонове

Приложимо мито

(EUR/t)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Яйца от домашни птици, с черупки, пресни, консервирани или варени птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, дори с прибавка на захар или други подсладители, годни за консумация от човека; яйчни албумини и млечни албумини, годни за консумация от човека

Година 2016

1 500

(изразено в еквивалент на яйца с черупки)

0

Година 2017

1 800

(изразено в еквивалент на яйца с черупки)

Година 2018

2 100

(изразено в еквивалент на яйца с черупки)

Година 2019

2 400

(изразено в еквивалент на яйца с черупки)

Година 2020

2 700

(изразено в еквивалент на яйца с черупки)

От 2021 година

3 000

(изразено в еквивалент на яйца с черупки)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Яйца от домашни птици с черупки, пресни, консервирани или варени

 

3 000 (изразено в нетно тегло)

0


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вписвания, посочени в член 3, параграф 4, буква б)

на български език: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

на испански език: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

на чешки език: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

на датски език: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

на немски език: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

на естонски език: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

на гръцки език: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

на английски език: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

на френски език: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

на хърватски език: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

на италиански език: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

на латвийски език: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

на литовски език: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

на унгарски език: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

на малтийски език: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

на нидерландски език: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

на полски език: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

на португалски език: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

на румънски език: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

на словашки език: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

на словенски език: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

на фински език: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

на шведски език: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077