19.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 302/51


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2076 НА КОМИСИЯТА

от 18 ноември 2015 година

за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на прясно и замразено свинско месо с произход от Украйна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 187, букви а), в) и г) от него,

като има предвид, че:

(1)

Със своето Решение 2014/668/ЕС (2) Съветът разреши подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (по-долу „Споразумението“). Споразумението предвижда премахването на митата върху вноса на стоки с произход от Украйна в съответствие с глава I, приложение I-A към него. В допълнението към посоченото приложение I-A са предвидени тарифни квоти за внос на свинско месо.

(2)

До влизането в сила на Споразумението, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3), бяха открити и управлявани тарифни квоти за внос на свинско месо за 2014 г. и 2015 г. в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2014 на Комисията (4).

(3)

Споразумението ще се прилага временно, считано от 1 януари 2016 г. Поради това е необходимо да се открият годишни периоди на тарифните квоти за внос от 1 януари 2016 г. С цел да бъдат надлежно отчетени изискванията за обезпеченост на доставките на съществуващите и възникващите пазари за производство, преработка и потребление на свинско месо в Съюза от гледна точка на конкурентоспособността, сигурността и непрекъснатостта на доставките и необходимостта да се запази равновесието на тези пазари, е целесъобразно тези тарифни квоти да се управляват от Комисията в съответствие с член 184, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(4)

Член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (5) предвижда, че регламенти на Комисията, уреждащи дадена тарифна квота за внос, могат да предвиждат прилагането на система, съгласно която квотите се управляват чрез предоставяне на права на внос като първа стъпка и издаване на лицензии за внос като втора. Подобна система би позволила на операторите, получили права на внос, да решат, през квотния период, в кой момент искат да подадат заявление за лицензии за внос с оглед на реалния си търговски оборот.

(5)

В Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (6) са определени общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти. Посоченият регламент следва да се прилага по отношение на лицензиите за внос, издавани съгласно настоящия регламент, освен когато са уместни дерогации.

(6)

Освен това по отношение на лицензиите за внос, издавани съгласно настоящия регламент, следва да се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1301/2006, които се отнасят до заявленията за права на внос, статута на заявителите и издаването на лицензии за внос, без да се засягат допълнителните условия, предвидени в настоящия регламент.

(7)

За да се осигури целесъобразно управление на тарифните квоти, следва да се предоставя гаранция при подаването на заявление за права на внос и при издаването на лицензия за внос.

(8)

Операторите следва да бъдат задължени да подават заявления за лицензии за внос за всички получени права на внос, като се спазва задължението, посочено в член 23, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията (7).

(9)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията (8) бяха заменени някои кодове по КН от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (9) с нови кодове по КН, които сега се различават от посочените в допълнението към глава I, приложение I-A към Споразумението. Следователно новите кодове по КН следва да бъдат отразени в приложение I към настоящия регламент.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Откриване и управление на тарифни квоти

1.   С настоящия регламент се откриват и управляват от 2016 г. годишните тарифни квоти за внос на продуктите, посочени в приложение I, за периода от 1 януари до 31 декември.

2.   Количеството на продуктите, обхванати от квотите, посочени в параграф 1, приложимата ставка на митото и поредните номера са посочени в приложение I.

3.   Посочените в параграф 1 тарифни квоти за внос се управляват в съответствие с метода, посочен в член 184, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и чрез предоставяне на права на внос като първа стъпка и издаване на лицензии за внос като втора стъпка.

4.   Прилагат се регламенти (ЕО) № 1301/2006 и (ЕО) № 376/2008, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 2

Периоди на тарифните квоти за внос

Количеството от продуктите, определено за годишната тарифна квота за внос по отношение на поредните номера, посочени в приложение I, се разпределя на четири части, обхващащи следните подпериоди:

а)

25 % от 1 януари до 31 март;

б)

25 % от 1 април до 30 юни;

в)

25 % от 1 юли до 30 септември;

г)

25 % от 1 октомври до 31 декември.

Член 3

Заявления и отпускане на права на внос

1.   Заявленията за права на внос се подават през първите седем дни на месеца, предхождащ всеки от подпериодите, посочени в член 2.

2.   При подаването на заявление за права на внос се предоставя гаранция в размер на 20 EUR на всеки 100 килограма.

3.   Към момента на подаване на първото заявление за квотния период за дадена година заявителите на права на внос представят доказателство, че от тях или от тяхно име е било внесено определено количество продукти от свинско месо, обхванато от код по КН 0203 съгласно съответните митнически разпоредби (по-долу „референтното количество“). Това доказателство се отнася за 12-месечния период, приключващ един месец преди първото им заявление. Дружество, образувано от сливането на дружества, всяко от които има внесено референтно количество, може да обедини тези референтни количества като основа за заявлението си.

4.   Общото количество на продуктите, което е предмет на заявление за права на внос, подадено през един от посочените в член 2 подпериоди, не надвишава 25 % от референтното количество на заявителя. Компетентният орган отхвърля заявленията, които не отговарят на това правило.

5.   Държавите членки съобщават на Комисията най-късно на 14-ия ден от месеца, в който са подадени заявленията, общите количества за всички заявления в килограми тегло на продукта, включително нулевите количества, и в разбивка по поредни номера.

6.   Правата на внос се предоставят считано от 23-то число на месеца, през който са подадени заявленията, и най-късно на последния ден от същия месец.

7.   Ако прилагането на коефициента на разпределение, посочен в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, доведе до разпределянето на по-малко права на внос от заявените, гаранцията, предоставена в съответствие с член 3, параграф 2 от настоящия регламент, се освобождава пропорционално и без забавяне.

8.   Правата на внос са валидни от първия ден на подпериода, за който е подадено заявлението, до 31 декември от всеки период на тарифните квоти за внос. Правата на внос не могат да се прехвърлят.

Член 4

Заявления и отпускане на лицензии за внос

1.   За допускането за свободно обращение на количествата, разпределени в рамките на тарифните квоти за внос, посочени в член 1, параграф 1, е необходимо да бъде представена лицензия за внос.

2.   Заявленията за лицензии за внос обхващат общото количество разпределени права на внос. Спазва се задължението, посочено в член 23, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014.

3.   Заявления за лицензии за внос се подават само в държавата членка, в която заявителят е подал заявление и е получил права на внос в рамките на квотите, посочени в член 1, параграф 1.

4.   При подаването на заявлението за лицензия за внос операторът предоставя гаранция в размер на 50 EUR за 100 килограма. Всяко издаване на лицензия за внос води до съответното намаление на получените права на внос и пропорционална част от предоставената гаранция за правата на внос се освобождава без забавяне.

5.   Лицензиите за внос се издават по искане на оператора, който е получил правата на внос, и на негово име.

6.   В заявленията за лицензии за внос се посочва само един пореден номер. Заявленията могат да се отнасят до няколко продукта, обхванати от различни кодове по КН. В такъв случай всички кодове по КН и техните описания се вписват съответно в клетки 15 и 16 от заявлението за лицензия и от лицензията.

7.   Заявленията за лицензии за внос и лицензиите за внос съдържат:

а)

в клетка 8 — името „Украйна“ като държава на произход и клетката „да“, отбелязана с кръстче;

б)

в клетка 20 — едно от вписванията, изброени в приложение II.

8.   Във всяка лицензия за внос се посочва количеството за всеки код по КН.

9.   Лицензиите за внос са валидни 30 дни от действителната дата на издаване на лицензията по смисъла на член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008. Въпреки това срокът на валидност на лицензиите за внос изтича най-късно на 31 декември от всеки период на тарифните квоти за внос.

Член 5

Уведомления до Комисията

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите членки съобщават на Комисията количествата, обхванати от издадените от тях лицензии през даден подпериод, включително нулевите количества, не по-късно от 10-ия ден на месеца, следващ последния ден от всеки подпериод.

2.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите членки уведомяват Комисията за количествата, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос и съответстващи на разликата между количествата, вписани на гърба на лицензиите за внос, и количествата, за които те са били издадени, включително нулевите количества:

а)

заедно с посочените в член 3, параграф 5 от настоящия регламент уведомления, отнасящи се до заявленията, подадени за последния подпериод;

б)

за количествата, които още не са съобщени по време на първото уведомление, предвидено в буква а) — не по-късно от 30 април след края на всеки период на тарифната квота за внос.

3.   Не по-късно от 30 април след края на всеки период на тарифната квота за внос държавите членки съобщават на Комисията количествата продукти, които са действително допуснати за свободно обращение през посочения квотен период.

4.   В случаите на уведомления по параграфи 1, 2 и 3 количеството се изразява в килограми тегло на продукта и се дава разбивка по поредни номера.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Решение 2014/668/ЕС на Съвета от 23 юни 2014 г. за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, по отношение на дял III (с изключение на разпоредбите относно третирането на граждани на трети държави, които са законно наети като работници на територията на другата страна) и дялове IV, V, VI и VII от него, както и на свързаните приложения и протоколи (ОВ L 278, 20.9.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна (ОВ L 118, 22.4.2014 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2014 на Комисията от 23 април 2014 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на прясно и замразено свинско месо с произход от Украйна (ОВ L 121, 24.4.2014 г., стр. 44).

(5)  Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13).

(6)  Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията от 4 октомври 2013 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 290, 31.10.2013 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура текстът на описанието на продуктите има само указателен характер, тъй като приложимостта на преференциалния режим в рамките на настоящото приложение се определя от обхвата на кодовете по КН.

Пореден номер

Кодове по КН

Описание на стоките

Количество в тонове (нетно тегло)

Приложимо мито

(EUR/t)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Меса от домашни свине, пресни, охладени или замразени

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Меса от домашни свине, пресни, охладени или замразени, с изключение на бут, котлети и обезкостени разфасовки

20 000

0


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вписвания, посочени в член 4, параграф 7, буква б)

на български език: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2076

на испански език: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2076

на чешки език: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2076

на датски език: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2076

на немски език: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2076

на естонски език: Rakendusmäärus (EL) 2015/2076

на гръцки език: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2076

на английски език: Implementing Regulation (EU) 2015/2076

на френски език: Règlement d'exécution (UE) 2015/2076

на хърватски език: Provedbena uredba (EU) 2015/2076

на италиански език: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076

на латвийски език: Īstenošanas regula (ES) 2015/2076

на литовски език: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2076

на унгарски език: (EU) 2015/2076 végrehajtási rendelet

на малтийски език: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2076

на нидерландски език: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2076

на полски език: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2076

на португалски език: Regulamento de Execução (UE) 2015/2076

на румънски език: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2076

на словашки език: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2076

на словенски език: Izvedbena uredba (EU) 2015/2076

на фински език: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076

на шведски език: Genomförandeförordning (EU) 2015/2076