18.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 301/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2067 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2015 година

за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на физически лица по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, както и за сертифицирането на дружества по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (1), и по-специално член 10, параграф 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 517/2014 включва задължения относно сертифицирането на дружества и физически лица. За разлика от Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2), оборудването, за което може да се извърши сертифициране на физически лица, включва също хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета. Регламент (ЕС) № 517/2014 включва също така изисквания относно съдържанието на програмите за сертифициране, съдържащи информация относно приложими технологии, които да заменят или намалят употребата на флуорсъдържащи парникови газове, и относно безопасната работа с тези технологии.

(2)

Поради това, за целите на прилагането на член 10 от Регламент (ЕС) № 517/2014 е необходимо да се актуализират минималните изисквания относно обхванатите дейности, умения и знания, като се уточнят условията за сертифициране и условията за взаимно признаване.

(3)

За да бъдат взети предвид съществуващите схеми за квалифициране и сертифициране, в частност тези, които са приети на основание на Регламент (ЕО) № 842/2006, който вече е отменен, и изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 303/2008 на Комисията (3), тези изисквания следва да бъдат включени в настоящия регламент, доколкото това е възможно.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 303/2008 следва да бъде отменен.

(5)

За да получат държавите членки достатъчно време да адаптират своите програми за сертифициране на физически лица, така че да обхванат дейностите, свързани с хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, е целесъобразно изискването да се притежава сертификат в съответствие с настоящия регламент да се прилага от 1 юли 2017 г. към дейностите, свързани с хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 24 от Регламент (ЕС) № 517/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява минималните изисквания за сертифициране на физически лица, извършващи дейностите, посочени в член 2, параграф 1, по отношение на хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета и стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, и за сертифициране на дружества, извършващи дейностите, посочени в член 2, параграф 2, по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и условията за взаимно признаване на сертификати, издадени в съответствие с тези изисквания.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за физически лица, извършващи следните дейности:

а)

проверка за течове от оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона CO2 еквивалент или повече, които не се съдържат в пяна, с изключение на оборудване, което е херметично уплътнено и етикетирано като такова, а намиращите се в него флуорсъдържащи парникови газове са в количества под 10 тона CO2 еквивалент;

б)

събиране и съхраняване;

в)

монтаж;

г)

ремонт, поддръжка или сервизно обслужване;

д)

извеждане от експлоатация.

2.   Той се прилага също за дружества, извършващи за трети страни следните дейности по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване:

а)

монтаж;

б)

ремонт, поддръжка или сервизно обслужване;

в)

извеждане от експлоатация.

3.   Настоящият регламент не се прилага за производствени и ремонтни дейности по оборудването, посочено в член 1, извършвани в обекти на производителя.

Член 3

Сертифициране на физически лица

1.   Физическите лица, извършващи дейностите, посочени в член 2, параграф 1, трябва да притежават сертификат, както е посочено в член 4 за съответната категория, съгласно определеното в параграф 2 от настоящия член.

2.   Сертификати, които удостоверяват, че техният притежател отговаря на изискванията за извършване на една или повече от дейностите, посочени в член 2, параграф 1, следва да бъдат предоставяни на следните категории физически лица:

а)

притежателите на сертификати категория I могат да извършват всички дейности, предвидени в член 2, параграф 1;

б)

притежателите на сертификати категория II могат да извършват дейностите, предвидени в член 2, параграф 1, буква а), при условие че не се налага прекъсване на хладилния контур, съдържащ флуорсъдържащи парникови газове. Притежателите на сертификати от категория II могат да извършват дейностите, предвидени в член 2, параграф 1, букви б), в), г) и д), по отношение на оборудване, посочено в член 1 и съдържащо по-малко от 3 килограма флуорсъдържащи парникови газове, или когато става въпрос за херметично уплътнени системи, които са етикетирани като такива — по-малко от 6 килограма флуорсъдържащи парникови газове;

в)

притежателите на сертификати от категория III могат да извършват дейността, предвидена в член 2, параграф 1, буква б), по отношение на оборудване, посочено в член 1, съдържащо по-малко от 3 килограма флуорсъдържащи парникови газове, или когато става въпрос за херметично уплътнени системи, които са етикетирани като такива — по-малко от 6 килограма флуорсъдържащи парникови газове;

г)

притежателите на сертификати категория IV могат да извършват дейността, предвидена в член 2, параграф 1, буква а), при условие че не се налага прекъсване на хладилния контур, съдържащ флуорсъдържащи парникови газове.

3.   Параграф 1 не се прилага за физически лица, извършващи:

а)

спояване, запояване или заваряване на части от системата или част от оборудването по смисъла на една от дейностите, посочени в член 2, параграф 1, които притежават необходимата квалификация за извършване на такива дейности съгласно националното законодателство, при условие че те са под надзора на лице, което притежава сертификат за съответната дейност и носи пълната отговорност за нейното правилно извършване;

б)

събиране и съхраняване на флуорсъдържащи парникови газове от оборудване, попадащо в обхвата на Директива 2012/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) и съдържащо по-малко от 3 килограма на флуорсъдържащи парникови газове и по-малко от 5 тона CO2 еквивалент, в помещения, за които е издадено разрешение в съответствие с член 9, параграфи 1 и 2 от посочената директива, при условие че те са назначени от дружеството, притежаващо разрешението, и са завършили курс на обучение, обхващащ минималните умения и знания за категория III съгласно определеното в приложение I към настоящия регламент, което е удостоверено със свидетелство за компетентност, издадено от притежателя на разрешението.

4.   Физическите лица, които извършват една от дейностите, посочени в член 2, параграф 1, не подлежат на изискването, установено в параграф 1 от настоящия член, при условие че отговарят на следните условия:

а)

включени са в курс за обучение с цел придобиване на сертификат, който обхваща съответната дейност, и

б)

извършват тази дейност под надзора на лице, което притежава сертификат за нея и носи пълната отговорност за нейното правилно извършване.

Дерогацията, предвидена в първата алинея, се прилага за продължителността на периодите, в които се извършват дейностите, посочени в член 2, параграф 1, като общата продължителност не трябва да надвишава 24 месеца.

Член 4

Сертификати за физически лица

1.   Органът за сертифициране, посочен в член 7, издава сертификат на физически лица, които са издържали теоретичен и практически изпит за съответната категория, организиран от оценяващ орган, както е посочено в член 8, и обхващащ минимума от умения и знания, посочени в приложение I.

2.   Сертификатът трябва да съдържа най-малко следното:

а)

наименованието на органа за сертифициране, пълното име на притежателя, номер на сертификата и датата, до която е валиден, ако има такава;

б)

категорията на сертифициране на физическите лица, както е определена в член 3, параграф 2, и свързаните с нея дейности, които притежателят на сертификата има право да извършва, както и типа на съответното оборудване, когато това е уместно;

в)

дата на издаване и подпис на издаващия.

3.   В случаите когато една основана на изпитния метод съществуваща система за сертифициране обхваща минималните умения и знания за дадена категория, определени в приложение I, и отговаря на изискванията на членове 7 и 8, но съответното свидетелство не съдържа елементите, определени в параграф 2 от настоящия член, органът за сертифициране, посочен в член 7, може да издаде сертификат за съответната категория на притежателя на тази квалификация без повторно явяване на изпит.

4.   В случаите когато една основана на изпитния метод съществуваща система за сертифициране за физически лица, извършващи една или повече дейности по член 2, параграф 1 по отношение на хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, отговаря на изискванията на членове 7 и 8 и частично обхваща минималните умения и знания за дадена категория, определени в приложение I, органите за сертифициране могат да издадат сертификат за съответната категория, при условие че кандидатът издържи допълнителен изпит по отношение на уменията и знанията, които не са обхванати от съществуващото сертифициране, и бъде оценен от оценяващ орган, както е посочено в член 8.

Член 5

Сертифициране на дружества

Дружествата, посочени в член 2, параграф 2, трябва да притежават сертификат, както е посочено в член 6.

Член 6

Сертификати на дружества

1.   Органът за сертифициране, посочен в член 7, издава сертификат на дружество за една или повече от дейностите, посочени в член 2, параграф 2, при условие че дружеството отговаря на следните изисквания:

а)

разполага с персонал от физически лица, сертифицирани в съответствие с член 3, чийто брой е достатъчен, за да се покрие очакваният обем дейности, изискващи сертифициране;

б)

доказано е, че физическите лица, участващи в дейности, за които се изисква сертифициране, разполагат с необходимите инструменти и процедури.

2.   Сертификатът трябва да съдържа най-малко следното:

а)

наименованието на органа за сертифициране, пълното име на притежателя, номер на сертификата и датата, до която е валиден, ако има такава;

б)

дейностите, които притежателят на сертификата е оправомощен да извършва, като се посоча и максималното количество на зареждане на засегнатото оборудване в килограми;

в)

дата на издаване и подпис на издаващия.

Член 7

Орган за сертифициране

1.   Органът за сертифициране се определя посредством национален законов акт или се назначава от компетентния орган на държавата членка или от други организации, които са оправомощени за това, и получава правото да издава сертификати на физически лица или дружества, които извършват една или повече от дейностите, посочени в член 2.

Органът за сертифициране трябва да е независим и безпристрастен при извършването на своята дейност.

2.   Органът за сертифициране създава и прилага процедури за издаването, временното отменяне и отнемането на сертификати.

3.   Органът за сертифициране води документация, позволяваща проверка на състоянието на всяко сертифицирано лице или дружество. Тази документация трябва да доказва, че действително е изпълнена съответната процедура по сертифициране. Документацията се пази за период от най-малко пет години.

Член 8

Оценяващ орган

1.   Изпитите за физическите лица, посочени в член 2, параграф 1, се организират от оценяващ орган, определен от компетентните органи на държавата членка или от други институции, които са оправомощени за това. Посоченият в член 7 орган за сертифициране може да отговаря също на изискванията за оценяващ орган. Оценяващият орган трябва да е независим и безпристрастен при извършването на своята дейност.

2.   Изпитите се планират и структурират по начин, който гарантира, че са обхванати минималните умения и знания, определени в приложение I.

3.   Оценяващият орган приема процедури за докладване и съхранява документацията с цел документиране на отделните и общите резултати от оценяването.

4.   Оценяващият орган гарантира, че назначените изпитващи лица за даден изпит притежават необходимите знания относно съответните изпитни методи и документи, както и подходяща компетентност в областта на изпита. Той гарантира също, че са налице оборудването, инструментите и материалите, необходими за провеждане на практическите изпити.

Член 9

Уведомяване

1.   До 1 януари 2017 г. държавите членки трябва да съобщят на Комисията наименованията и данните за контакт на органите за сертифициране на физически лица и дружества, посочени в член 7, както и наименованията на сертификатите, отговарящи на изискванията на член 4 — за физически лица, и на изискванията на член 6 — за дружества, като използват формата, определен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2065 на Комисията (5).

2.   При наличие на нова относима информация държавите членки актуализират съответно уведомлението, представено съгласно параграф 1, и незабавно го представят на Комисията.

Член 10

Условия за взаимно признаване

1.   Взаимното признаване на сертификати, издадени в други държави членки, трябва да се прилага само за сертификати, издадени съгласно член 4 — за физически лица, и съгласно член 6 — за дружества.

2.   Държавите членки могат да изискват от притежателите на сертификати, издадени в друга държава членка, да предоставят превод на сертификата на някой от другите официални езици на Съюза.

Член 11

Отмяна

Регламент (ЕО) № 303/2008 се отменя.

Позовавания на отменения Регламент (ЕО) № 303/2008 се приемат като позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствие, представена в приложение II.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Независимо от това, член 3, параграф 1 се прилага от 1 юли 2017 г. за физически лица, извършващи една или повече от дейностите, предвидени в член 2, параграф 1 по отношение на хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 195.

(2)  Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 303/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на компании и персонал по отношение на стационарни хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ L 92, 3.4.2008 г., стр. 3).

(4)  Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2065 на Комисията от 17 ноември 2015 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формата на уведомленията за програмите на държавите членки за обучение и сертифициране (вж. страница 14 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Минимални изисквания относно уменията и знанията, които трябва да бъдат обхванати от оценяващите органи

1.

Изпитът за всяка от категориите, посочени в член 3, параграф 2, трябва да съдържа следното:

а)

теоретичен изпит с един или повече въпроси за проверка на дадено умение или знание, отбелязани в колоните „Категория“ с означението „T“;

б)

практически изпит, при който кандидатът трябва да изпълни с подходящите материали, инструменти и оборудване съответната задача, отбелязана в колоните „Категория“ с означението „П“.

2.

Изпитът трябва да обхваща всяка една от групите умения и знания с номера 1, 2, 3, 4, 5, 10 и 11.

3.

Изпитът трябва да обхваща най-малко една от групите умения и знания с номера 6, 7, 8 и 9. Кандидатът не трябва да знае преди изпита кой от тези четири елемента ще бъде използван при изпита.

4.

Ако има само една клетка в колоните за категориите, която отговаря на няколко клетки (умения и знания в няколко области) в колоната за знания и умения, това означава, че при изпита не е необходимо да бъдат подложени на изпитване всички умения и знания.

 

КАТЕГОРИИ

УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ

I

II

III

IV

1

Основни знания по термодинамика

1.01

Познават се основните стандартни мерни единици съгласно ISO (Международната организация за стандартизация) за температура, налягане, маса, плътност, енергия

T

T

T

1.02

Разбира се основната теория на хладилните системи: основни знания по термодинамика (ключови термини, параметри и процеси, като прегряване, страна високо налягане, топлина от сгъстяване, енталпия (топлосъдържание), хладилен ефект, страна ниско налягане, подохлаждане), свойства и термодинамични трансформации на хладилните агенти, включително разпознаване на разделно кипящи (зеотропни) смеси и състояния на флуида

T

T

1.03

Използват се съответните таблици и диаграми, които се разчитат в контекста на косвените методи за проверка на течове (включително проверяване на доброто функциониране на системата): log р/h диаграма, таблици с характеристики на хладилния агент в наситено състояние, диаграма на охладителен цикъл с едностъпално сгъстяване

T

T

1.04

Описва се действието на основните елементи в системата (компресор, изпарител, кондензатор, термостатични разширителни вентили) и термодинамичните процеси с хладилния агент

T

T

1.05

Познава се основният принцип на действие на следните компоненти, използвани в хладилна система, и тяхната роля и значение за предотвратяване и идентифициране на изтичане на хладилен агент: a) вентили (сферични вентили, клапани с мембранно задействане, регулиращи вентили, предпазни вентили), б) регулатори на температура и налягане, в) наблюдателни стъкла и индикатори за влажност, г) регулатори на размразяването, д) защити на системата, е) измервателни уреди, като термометри, ж) системи за контрол на маслото, з) резервоари за сгъстен въздух, и) отделители на течност и на масло

1.06

Познават се специфичното поведение, физическите параметри, решенията, системите и отклоненията на алтернативни хладилни агенти в хладилния цикъл, както и компонентите за тяхното използване

T

T

T

T

2

Въздействие на хладилните агенти върху околната среда и съответни екологични нормативни актове

2.01

Познава се в основни линии политиката на ЕС и международната политика в областта на изменението на климата, включително Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата

T

T

T

T

2.02

Познават се в основни линии понятието потенциал за глобално затопляне (ПГЗ), използването на флуорсъдържащи парникови газове и други вещества като хладилни агенти, въздействието на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове върху климата (подреждане според големината на техните ПГЗ) и съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 517/2014, както и съответните актове за изпълнение

T

T

T

T

3

Проверки преди пускане в експлоатация след дълъг период на неизползване, след извършени дейности по поддръжка или сервизни дейности или по време на работа

3.01

Провежда се изпитване под налягане, за да се провери здравината на системата

П

П

3.02

Провежда се изпитване под налягане, за да се провери херметичността на системата

3.03

Използва се вакуумна помпа

3.04

Вакуумира се системата, за да се отстранят въздухът и влагата съгласно стандартната практика

3.05

Нанасят се данните в протоколите за оборудването и се попълва протокол за едно или повече изпитвания и проверки, извършени по време на изпита

T

T

4

Проверки за течове

4.01

Познават се зоните на потенциални течове на хладилно, климатично и термопомпено оборудване

T

T

T

4.02

Извършва се проверка на протоколите за оборудването преди извършването на проверка за течове и се идентифицира съществената информация, свързана с повтарящи се проблемни зони, на които да бъде обърнато специално внимание

T

T

T

4.03

Извършва се визуална и ръчна проверка на цялата система в съответствие с Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията (1)

П

П

П

4.04

Извършва се проверка за течове на системата, като се използва косвен метод в съответствие с Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията и наръчника с инструкции за системата

П

П

П

4.05

Използват се преносими измервателни уреди, като например комплект манометри, термометри и мултимери за измерване на напрежение/ток/съпротивление в контекста на косвените методи за проверка на течове и се тълкуват измерените параметри

П

П

П

4.06

Извършва се проверка за течове в системата, като се използва един от преките методи, посочени в Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията

П

4.07

Извършва се проверка за течове в системата, като се използва един от преките методи, посочени в Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията, които не водят до прекъсване на хладилния контур

П

П

4.08

Използва се подходящо електронно устройство за откриване на течове

П

П

П

4.09

Нанасят се данните в протоколите за оборудването

T

T

T

5

Екологосъобразно боравене със системата и хладилния агент по време на монтаж, поддръжка, сервизно обслужване или събиране и съхраняване на хладилния агент

5.01

Свързват се и се разкачват измервателни уреди и тръбопроводи така, че изпуснатото количество емисии да е минимално

П

П

5.02

Изпразва се и се зарежда резервоарът с хладилен агент както в течно, така и в газообразно състояние

П

П

П

5.03

Използва се комплект за извличане с цел съхраняване на хладилния агент и този комплект се свързва и разкачва така, че изпуснатото количество емисии да е минимално

П

П

П

5.04

Източва се от системата маслото, замърсено с флуорсъдържащи парникови газове

П

П

П

5.05

Установява се агрегатното състояние на хладилния агент (течно, газообразно) и състоянието му (подохладен, наситен или прегрят) преди зареждане, за да се осигури изборът на правилен метод и количество на зареждане. Зарежда се системата с хладилен агент (както в течно, така и в газообразно състояние) без загуба на хладилен агент

П

П

5.06

Избират се правилните везни и се използват за претегляне на хладилния агент

П

П

П

5.07

Попълват се протоколите за оборудването с цялата съществена информация относно извлечения с цел съхранение или добавения хладилен агент

T

T

5.08

Познават се изискванията и процедурите за работа, повторно използване, регенериране, съхранение и транспортиране на замърсени хладилни агенти и масла

T

T

T

6

Компонент: монтаж, пускане в експлоатация и ремонт на бутални, винтови и спирални компресори, едностъпални и двустъпални

6.01

Обясняват се основният принцип на действие на даден компресор (включително регулирането на мощността и системата за смазване) и рисковете от изтичане или изпускане на хладилен агент, свързани с него

T

T

6.02

Монтира се правилно компресор, включително оборудване за регулиране и защита, така че да не възникнат никакви течове или значително изпускане на хладилен агент, след като системата бъде пусната в експлоатация

П

П

6.03

Настройват се предпазните и контролните изключватели

П

6.04

Настройват се смукателните и нагнетателните вентили

6.05

Проверява се системата за връщане на масло

6.06

Пуска се и се изключва компресорът и се проверява доброто му работно състояние, включително чрез извършване на измервания по време на работа

П

П

6.07

Изготвя се доклад за състоянието на компресора, в който се посочват всички проблеми в неговото функциониране, които биха могли да повредят системата и евентуално да доведат до изтичане или изпускане на хладилен агент, ако не бъдат взети съответните мерки

T

T

7

Компонент: монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на кондензатори с въздушно охлаждане и с водно охлаждане

7.01

Обяснява се основният принцип на действие на кондензатора и рисковете от течове, свързани с него

T

T

7.02

Настройва се регулаторът за налягането на изхода на кондензатора

П

7.03

Монтира се правилно кондензатор или външно тяло, включително регулираща и предпазна арматура, така че да не възникнат никакви течове или значително изпускане на вещество, след като системата бъде пусната в експлоатация

П

П

7.04

Настройват се предпазните и регулиращите изключватели

П

7.05

Проверяват се изходящите тръби и тези за течната фаза

7.06

Отстраняват се от кондензатора некондензиращите газове, като се използва хладилно устройство за обезгазяване

П

7.07

Пуска се и се изключва кондензаторът и се проверява доброто му работно състояние, включително чрез извършване на измервания по време на работа

П

П

7.08

Проверява се повърхността на кондензатора

П

П

7.09

Изготвя се протокол за състоянието на кондензатора, в който се посочват всички проблеми в неговата работа, които биха могли да повредят системата и евентуално да доведат до изтичане или изпускане на хладилен агент, ако не бъдат взети съответните мерки

T

T

8

Компонент: монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на изпарители с въздушно охлаждане и с водно охлаждане

8.01

Обясняват се основният принцип на действие на изпарителя (включително системата за обезскрежаване) и рисковете от течове, свързани с него

T

T

8.02

Настройва се регулаторът за налягане на изпарителя

П

8.03

Монтира се изпарител, включително регулираща и предпазна арматура, така че да не възникват никакви течове или значително изпускане на вещество, след като системата бъде пусната в експлоатация

П

П

8.04

Настройват се предпазните и регулиращите изключватели

П

8.05

Проверява се дали тръбите за течната фаза и смукателните тръби са разположени правилно.

8.06

Проверява се тръбата с горещ газ за обезскрежаване

8.07

Настройва се вентилът за регулиране на налягането на изпарение

8.08

Пуска се и се изключва изпарителят и се проверява доброто му работно състояние, включително чрез извършване на измервания по време на работа

П

П

8.09

Проверява се повърхността на изпарителя

П

П

8.10

Изготвя се протокол за състоянието на изпарителя, в който се посочват всички проблеми в неговото функциониране, които биха могли да повредят системата и евентуално да доведат до изтичане или изпускане на хладилен агент, ако не бъдат взети съответните мерки

T

T

9

Компонент: монтаж, пускане в експлоатация и сервизно обслужване на термостатични разширителни вентили (ТРВ) и други компоненти

9.01

Обясняват се основният принцип на действие на различни видове дроселиращи устройства (термостатични разширителни вентили, капилярни тръби) и рисковете от течове, свързани с тях

T

T

9.02

Инсталират се вентили в правилното положение

П

9.03

Настройва се механичен/електронен ТРВ

П

9.04

Настройват се механични и електронни термостати

9.05

Настройва се вентил, регулиран по сигнал за налягане

9.06

Настройват се механични и електронни ограничителни клапани за налягането

9.07

Проверява се действието на маслоотделителя

П

9.08

Проверява се състоянието на филтър-дехидратора

9.09

Изготвя се протокол за състоянието на тези компоненти, в който се посочват всички проблеми в тяхното функциониране, които биха могли да повредят системата и евентуално да доведат до изтичане или изпускане на хладилен агент, ако не бъдат взети съответните мерки

T

10

Тръбна система: изграждане на херметична тръбна система в хладилна инсталация

10.01

Извършва се заваряване, спояване и/или запояване на херметичните връзки на метални тръби, тръбопроводи и компоненти, които могат да бъдат използвани в хладилните и климатичните системи, както и в системите с термопомпи

П

П

10.02

Изработват се/проверяват се тръби и крепежни елементи

П

П

11

Информация относно съответни технологии, чрез които могат да бъдат заместени флуорсъдържащите парникови газове или да се намали тяхната употреба, и безопасната работа с тях

 

 

 

 

11.01

Познават се съответни алтернативни технологии, чрез които могат да бъдат заместени флуорсъдържащите парникови газове или да се намали тяхната употреба, и безопасната работа с тях

T

T

T

T

11.02

Познават се съответни модели системи за намаляване на зарежданото количество флуорсъдържащи парникови газове и за повишаване на енергийната ефективност

T

T

11.03

Познават се съответните разпоредби за безопасност и стандарти за използването, съхранението и превоза на възпламеними или токсични хладилни агенти или хладилни агенти, които изискват по-високо работно налягане

T

T

11.04

Разбират се съответните предимства и недостатъци, по-специално по отношение на енергийната ефективност, на алтернативни хладилни агенти в зависимост от вида приложение и климатичните условия в различните региони

T

T


(1)  Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията от 19 декември 2007 г. за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарно оборудване за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащо някои флуорирани парникови газове (ОВ L 335, 20.12.2007 г., стр. 10).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 303/2008

Настоящ регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 4, параграфи 1 и 2

Член 3, параграфи 1 и 2

Член 4, параграф 3, буква а)

Член 3, параграф 4

Член 4, параграф 3, букви б) и в)

Член 3, параграф 3, букви а) и б)

Член 4, параграф 4

Член 5

Член 4

Член 6

Член 7

Член 5

Член 8

Член 6

Член 9

Член 10

Член 7

Член 11

Член 8

Член 12

Член 9

Член 13

Член 10

Член 11

Член 14

Член 12

Приложение

Приложение I

Приложение II